GR Välfärd https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard.4.415b48a314276a8b9a79952.html Nyheter från GR inom Arbetsmarknad och Sociala området sv SiteVision 4.5.3.2 Thu, 23 May 2019 09:46:38 +0200 Utbildning i föräldrastödsprogrammet PYC Har du ett arbete där du möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar och som behöver stöd i sitt föräldraskap? 19-21 november sker nästa omgång av utbildning i föräldrastödsprogrammet PYC. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utbildningiforaldrastodsprogrammetpyc.5.4109439916ae25739c313a74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utbildningiforaldrastodsprogrammetpyc.5.4109439916ae25739c313a74.html Mon, 13 May 2019 13:01:46 +0200 Sjukfrånvaron minskar i kommunerna i Göteborgsregionen Det visar en ny rapport som beskriver sjuktal och andra förhållanden för kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sjukfranvaronminskarikommunernaigoteborgsregionen.5.708c671916aa828017a9339d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sjukfranvaronminskarikommunernaigoteborgsregionen.5.708c671916aa828017a9339d.html Thu, 09 May 2019 13:00:51 +0200 Mötesplats Funktionshinder den 26–27 mars 2020 Är du medarbetare eller chef inom funktionshinderområdet? I slutet av mars nästa år är scenen din. Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderden2627mars2020.5.5e79e6a516a9a3b9aa23ff8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderden2627mars2020.5.5e79e6a516a9a3b9aa23ff8.html Wed, 08 May 2019 18:27:01 +0200 Spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan? Se de filmade föreläsningarna där ett par av Sveriges främsta spelforskare medverkar och läs vår konferensrapport som sammanfattar den länsgemensamma konferensen om spelreklam som ägde rum i Göteborg den 15 april. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/spelreklamifokusvadinnehallersvenskspelreklamvadharspelreklamenforpaverkan.5.7dd9ac5716a848d5add7c671.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/spelreklamifokusvadinnehallersvenskspelreklamvadharspelreklamenforpaverkan.5.7dd9ac5716a848d5add7c671.html Tue, 07 May 2019 06:51:28 +0200 Vill du forska om digitalisering och välfärdsteknik i vård och omsorg? FoU i Väst söker en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Tjänsten är en del av den så kallade Flexit-satsningen som Riksbankens Jubileumsfond gör. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villduforskaomdigitaliseringochvalfardsteknikivardochomsorg.5.7dd9ac5716a848d5add97cd9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villduforskaomdigitaliseringochvalfardsteknikivardochomsorg.5.7dd9ac5716a848d5add97cd9.html Mon, 29 Apr 2019 14:32:18 +0200 Ungdomsmottagningen: Allt mellan lust och ångest Ungdomsmottagningen som en lättillgänglig arena för unga med psykiska besvär och ohälsa. Det handlade två stora länskonferenser om i början på april. Nu finns konferenserna sammanfattade i en rapport och du kan också ladda ner föreläsarnas bildspel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungdomsmottagningenalltmellanlustochangest.5.fa9f15916a5221c7a5d47db.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungdomsmottagningenalltmellanlustochangest.5.fa9f15916a5221c7a5d47db.html Tue, 23 Apr 2019 17:34:59 +0200 Filmade föreläsningar om goda och effektiva boendemiljöer Nyligen höll GR en konferens på temat Goda och effektiva boendemiljöer – att planera för ny- och ombyggnad av särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderområdet. Här kan du ta del av konferensrapporten och se föreläsningarna i efterhand. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmadeforelasningaromgodaocheffektivaboendemiljoer.5.3171e5d316a4aaf0e28220.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmadeforelasningaromgodaocheffektivaboendemiljoer.5.3171e5d316a4aaf0e28220.html Wed, 17 Apr 2019 14:08:24 +0200 Projekt Modig ska ge mer omsorg med digital teknik Nu är projekt Modig i gång. Modig ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/projektmodigskagemeromsorgmeddigitalteknik.5.2464724016a256d718367cf1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/projektmodigskagemeromsorgmeddigitalteknik.5.2464724016a256d718367cf1.html Wed, 17 Apr 2019 13:55:51 +0200 Boka in Västsvenska EU-konferensen: Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige? 3-4 oktober i Göteborg är det dags för den Västsvenska EU-konferensen, för 17:e året i rad. Konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bokainvastsvenskaeukonferensenhurnarviklimatneutralitetivastsverige.5.2464724016a256d718359f89.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bokainvastsvenskaeukonferensenhurnarviklimatneutralitetivastsverige.5.2464724016a256d718359f89.html Wed, 17 Apr 2019 10:04:09 +0200 Utvärdering av samtalscirklar på äldreboende "Samvaro och samtal om minnen från förr" heter rapporten som sammanfattar utvärderingen av ett projekt kring livsfrågor på äldreboende. Syftet med projektet var att ge de äldre möjlighet att samtala om existensiella frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvarderingavsamtalscirklarpaaldreboende.5.2464724016a256d718313b92.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvarderingavsamtalscirklarpaaldreboende.5.2464724016a256d718313b92.html Tue, 16 Apr 2019 15:23:02 +0200 Hur kan vi minska och motverka segregation? Våren 2018 utlyste Delegationen mot segregation (Delmos) medel för att stödja projekt vars syfte är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkanviminskaochmotverkasegregation.5.2464724016a256d7183fc04.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkanviminskaochmotverkasegregation.5.2464724016a256d7183fc04.html Fri, 12 Apr 2019 11:38:56 +0200 Tidning om att vara anhörig till äldre med psykisk ohälsa För en anhörig till en person med psykisk ohälsa kan det uppstå många dilemman och motstridiga känslor. I tidningen Psykisk ohälsa hos äldre – Hur är det att vara anhörig? kan du läsa om bland annat personcentrerad vård och växelvård, och om dilemmat när individen inte vill ha hjälp men anhöriga ser att det behövs. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tidningomattvaraanhorigtillaldremedpsykiskohalsa.5.2ae8bcfb16a0a08c04c70e22.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tidningomattvaraanhorigtillaldremedpsykiskohalsa.5.2ae8bcfb16a0a08c04c70e22.html Fri, 12 Apr 2019 09:16:05 +0200 Hur känner vi igen föräldrar med kognitiva svårigheter? Frågan kanske låter konstig men att bli förälder är en utmaning. Ännu större kan utmaningen bli för föräldrar som själva har kognitiva svårigheter. En förutsättning för att kunna erbjuda de föräldrarna stöd är att vi vet vilka de är. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkannerviigenforaldrarmedkognitivasvarigheter.5.1f588d1216a017a7ee1582df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkannerviigenforaldrarmedkognitivasvarigheter.5.1f588d1216a017a7ee1582df.html Thu, 04 Apr 2019 06:42:19 +0200 Föräldrastöd: Det finns många sätt att vara förälder Hur skapas förutsättningar för föräldraskap som främjar barns hälsa och utveckling? Välkommen till ett kostnadsfritt dialogseminarium om föräldrastöd den 10 maj! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/foraldrastoddetfinnsmangasattattvaraforalder.5.4e33430f169e5fd6f9b5cdc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/foraldrastoddetfinnsmangasattattvaraforalder.5.4e33430f169e5fd6f9b5cdc.html Mon, 01 Apr 2019 18:07:33 +0200 Ta kommandot över digitaliseringen! I samarbete med DigJourney erbjuder nu GR ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor i Göteborgsregionen. – Förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är avgörande för att kunna möta invånarens förväntningar och de utmaningar som kommunerna står inför, säger Johan Kjernald som är digitaliseringsstrateg på GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/takommandotoverdigitaliseringen.5.633fac6d169cfff1f8aac0e9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/takommandotoverdigitaliseringen.5.633fac6d169cfff1f8aac0e9.html Mon, 01 Apr 2019 16:28:53 +0200 Utvärdering av gruppbehandling för sexuella övergrepp gav viktiga resultat Gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Det visar en ny rapport från FoU i Väst, där författarna har undersökt gruppbehandlingen som erbjuds av Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvarderingavgruppbehandlingforsexuellaovergreppgavviktigaresultat.5.633fac6d169cfff1f8aa6e2d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvarderingavgruppbehandlingforsexuellaovergreppgavviktigaresultat.5.633fac6d169cfff1f8aa6e2d.html Mon, 01 Apr 2019 06:50:55 +0200 Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är ett par av de frågor som tre forskare och sju kommuner ska arbeta med i forskningsprojektet Förälder på avstånd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vilketstodfarforaldrarmedbarnifamiljehemellerpainstitutionochhurkandetforbattras.5.633fac6d169cfff1f8a56a89.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vilketstodfarforaldrarmedbarnifamiljehemellerpainstitutionochhurkandetforbattras.5.633fac6d169cfff1f8a56a89.html Thu, 28 Mar 2019 16:06:16 +0100 Inspiration och erfarenhetsutbyte på Mötesplats Hälsa Den 21 mars 2019 ägde Mötesplats Hälsa rum – en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser. 360 deltagare tog del av två storföreläsningar och valde mellan 17 olika seminarier. Här följer en sammanfattning av innehållet under dagen. Föreläsarnas bildpresentationer finns längst ned. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inspirationocherfarenhetsutbytepamotesplatshalsa.5.67954ce7169c227a71d2b78c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inspirationocherfarenhetsutbytepamotesplatshalsa.5.67954ce7169c227a71d2b78c.html Mon, 25 Mar 2019 12:04:48 +0100 Återträff för PYC-handledare Vi har glädjen att bjuda in till en återträff för alla som har gått vår grundutbildning i PYC. Ta chansen att under ett par timmar träffa kollegor och utbyta erfarenheter! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/atertraffforpychandledare.5.5de7a22d169ac73134c8f81d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/atertraffforpychandledare.5.5de7a22d169ac73134c8f81d.html Fri, 22 Mar 2019 13:34:49 +0100 Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium den 20 maj som är öppet för alla! Ingen föranmälan krävs. Kaffe och kaka serveras i pausen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoeffekteravalkoholkonsumtionblandaldrepersoner.5.73d0da931699e1f47d474f69.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoeffekteravalkoholkonsumtionblandaldrepersoner.5.73d0da931699e1f47d474f69.html Mon, 18 Mar 2019 12:57:30 +0100 Regeringens särskilda utredare kommer och berättar om god och nära vård i framtiden Save the date! Den 11 juni kommer regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh till GR och presenterar det senaste i utredningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/regeringenssarskildautredarekommerochberattaromgodochnaravardiframtiden.5.2b40dac7169894de66c7d90b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/regeringenssarskildautredarekommerochberattaromgodochnaravardiframtiden.5.2b40dac7169894de66c7d90b.html Tue, 12 Mar 2019 14:39:55 +0100 Systematisk uppföljning på individnivå – MISU Välkommen till ett seminarium den 16 maj om en modell för individuell systematisk uppföljning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/systematiskuppfoljningpaindividnivamisu.5.40f91cab169659129c0dd206.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/systematiskuppfoljningpaindividnivamisu.5.40f91cab169659129c0dd206.html Thu, 07 Mar 2019 15:09:23 +0100 Vill du stärka din interkulturella kompetens? Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor för det offentliga Sverige idag, och det har stor betydelse vad ledare och medarbetare har för interkulturellt förhållningssätt. GR erbjuder utbildningen "Interkulturell kompetens" både i det öppna kursutbudet och som uppdragsutbildning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villdustarkadininterkulturellakompetens.5.7e19d164169560175021060d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villdustarkadininterkulturellakompetens.5.7e19d164169560175021060d.html Wed, 06 Mar 2019 11:37:04 +0100 Inbjudan: Lär dig mer om hur reklam påverkar spelproblem Välkommen till en länsgemensam konferens i Göteborg den 15 april! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inbjudanlardigmeromhurreklampaverkarspelproblem.5.1d3e7122168d467511797c4c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inbjudanlardigmeromhurreklampaverkarspelproblem.5.1d3e7122168d467511797c4c.html Fri, 22 Feb 2019 14:37:03 +0100 Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Det visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alkoholkonsumtionochalkoholrelateradeskadorokarblandaldre.5.625cec2c1690dea702e7a457.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alkoholkonsumtionochalkoholrelateradeskadorokarblandaldre.5.625cec2c1690dea702e7a457.html Thu, 21 Feb 2019 15:59:33 +0100 Allt mellan lust och ångest – ungdomsmottagningen som en lättillgänglig arena för unga med psykiska besvär och ohälsa Ta chansen att under en dag få lära dig mer om hur ungdomsmottagningarna möter unga med psykisk ohälsa! Välj om du vill gå den 1 april i Göteborg eller den 2 april i Vänersborg! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alltmellanlustochangestungdomsmottagningensomenlattillgangligarenaforungamedpsykiskabesvarochohalsa.5.625cec2c1690dea702e27bac.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alltmellanlustochangestungdomsmottagningensomenlattillgangligarenaforungamedpsykiskabesvarochohalsa.5.625cec2c1690dea702e27bac.html Mon, 18 Feb 2019 13:50:42 +0100 Vad kan vi lära av projekt Nya GRannar? Projektet vände sig till personal inom kommunernas verksamheter för nyanlända barn och unga. Syftet var att höja personalens kompetens och bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden för ensamkommande barn, skola och socialtjänst. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadkanvilaraavprojektnyagrannar.5.7c3a4a56168f87d75a372005.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadkanvilaraavprojektnyagrannar.5.7c3a4a56168f87d75a372005.html Mon, 18 Feb 2019 11:27:53 +0100 Film: Fortes frukostseminarium om tillämpad välfärdsforskning Den 13 februari 2019 lanserade Forskningsrådet Forte forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Ett av de projekt som presenterades var Förälder på avstånd som handlar om stöd till föräldrar med barn i familjehem eller på institution. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmfortesfrukostseminariumomtillampadvalfardsforskning.5.364f7480168e9dc241868f23.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmfortesfrukostseminariumomtillampadvalfardsforskning.5.364f7480168e9dc241868f23.html Fri, 15 Feb 2019 11:51:37 +0100 Nytt kunskapsunderlag om föräldraskapsstöd till nyanlända Göteborgsregionen, FoU i Väst, har tagit fram ett kunskapsunderlag som handlar om föräldraskapsstöd till nyanlända föräldrar med behov av att orientera sig i den svenska kontexten. Tanken är att texten ska vara en inspiration och grund för aktörer som vill starta upp eller utveckla föräldraskapsstöd till dessa grupper. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttkunskapsunderlagomforaldraskapsstodtillnyanlanda.5.364f7480168e9dc24186c69e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttkunskapsunderlagomforaldraskapsstodtillnyanlanda.5.364f7480168e9dc24186c69e.html Wed, 13 Feb 2019 14:03:54 +0100 Chefer i Kungsbacka utvecklar sitt ledarskap för bättre hälsa Små justeringar i ledarskapet kan få stor effekt på medarbetarnas hälsa. Det har drygt 40 chefer på förvaltningen Individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun bland annat fått lära sig genom en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Se filmen för att få veta mer om utbildningen och vad den kan leda till. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/cheferikungsbackautvecklarsittledarskapforbattrehalsa.5.50e74ed1168e250ec554dda2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/cheferikungsbackautvecklarsittledarskapforbattrehalsa.5.50e74ed1168e250ec554dda2.html Wed, 13 Feb 2019 05:40:46 +0100 Medarbetare eller chef inom IFO? Dela med dig av dina erfarenheter! Den 14 november har du chansen – då är det dags för Mötesplats IFO 2019. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/medarbetareellerchefinomifodelameddigavdinaerfarenheter.5.50e74ed1168e250ec552f753.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/medarbetareellerchefinomifodelameddigavdinaerfarenheter.5.50e74ed1168e250ec552f753.html Mon, 11 Feb 2019 07:53:44 +0100 Vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet i Partille kommun I Partille har man upprättat tydliga samverkansstrukturer kring personer med samsjuklighet. Olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Hur påverkar detta de personer som får del av insatsen, personalen och ekonomin? Det handlar den här studien om. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vardochstodsamordningforpersonermedsamsjuklighetipartillekommun.5.39459ad6168c5cfdce3c3ac6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vardochstodsamordningforpersonermedsamsjuklighetipartillekommun.5.39459ad6168c5cfdce3c3ac6.html Thu, 07 Feb 2019 17:37:56 +0100 Delmos-rapporten är inlämnad Våren 2018 utlyste Delegationen mot segregation (Delmos) medel för att stödja projekt vars syfte är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/delmosrapportenarinlamnad.5.46f3071e168b0306a9385fcb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/delmosrapportenarinlamnad.5.46f3071e168b0306a9385fcb.html Thu, 07 Feb 2019 16:55:17 +0100 Yrkesresan reser ut i landet Yrkesresan är en satsning på kompetensutveckling för yrkesverksamma inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Den har sedan starten i maj 2017 väckt ett stort intresse ute i landet. Nu påbörjas en förstudie tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om hur Yrkesresan kan spridas till fler regioner. Man vill också undersöka möjligheten att täcka in fler verksamhetsområden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/yrkesresanreserutilandet.5.39459ad6168c5cfdce328869.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/yrkesresanreserutilandet.5.39459ad6168c5cfdce328869.html Thu, 07 Feb 2019 14:50:19 +0100 Validering Väst väcker nationellt intresse Validering Väst (VV) etablerar sig alltmer som en viktig aktör nationellt när det gäller att ta fram riktlinjer, metoder, processer och verktyg för att validera kompetens hos personer som saknar formell dokumentation på sin kompetens. VV medverkar i och driver en lång rad nationella valideringsprojekt och har under 2018 bland annat haft en central roll i att arbeta fram de nya nationella riktlinjerna för validering av undersköterskor och vårdbiträden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valideringvastvackernationelltintresse.5.39459ad6168c5cfdce31f9cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valideringvastvackernationelltintresse.5.39459ad6168c5cfdce31f9cd.html Thu, 07 Feb 2019 14:29:55 +0100 Nytt nätverk för verksamhetsutvecklare inom IFO-FH I vår startar Göteborgsregionen (GR) ett nytt nätverk för verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare inom områdena Individ och familjeomsorg (IFO) och Funktionshinder (FH). Nätverket kommer samla representanter från GR:s samtliga medlemskommuner och den första träffen sker i mars. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnatverkforverksamhetsutvecklareinomifofh.5.39459ad6168c5cfdce31f08c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnatverkforverksamhetsutvecklareinomifofh.5.39459ad6168c5cfdce31f08c.html Thu, 07 Feb 2019 14:21:05 +0100 Nystart för nätverk för Lupp-samverkan i Göteborgsregionen Att arbeta med ungdomsundersökningen Lupp ( Lokal uppföljning av ungdomspolitiken ) är ett sätt att få bred kunskap om ungdomars livssituation. Lupp är ett nationellt enkätverktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (se vidare www.mucf.se/lupp ) och innehåller frågor om allt från fritid, skola och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nystartfornatverkforluppsamverkanigoteborgsregionen.5.39459ad6168c5cfdce31ddbe.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nystartfornatverkforluppsamverkanigoteborgsregionen.5.39459ad6168c5cfdce31ddbe.html Wed, 06 Feb 2019 10:28:17 +0100 Tillit är ledordet för dagens ledarskap Att leda för tillit var temat för en utbildningsdag som GR arrangerade nyligen. Syftet med dagen var att lyfta framtidens ledarskap – ett ledarskap som är byggt på tillit och har fokus på resultat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tillitarledordetfordagensledarskap.5.6e46ab08168be2e16d941f45.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tillitarledordetfordagensledarskap.5.6e46ab08168be2e16d941f45.html Mon, 04 Feb 2019 13:46:28 +0100 Nytt projekt – Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen Sedan i september driver Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Göteborgs stad ett nytt och spännande projekt vid namn Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen . Under hösten har planeringsarbetet pågått för fullt men nu i februari påbörjas genomförandet av aktiviteterna. Deltagande kommuner är Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö och projektet finansieras av Länsstyrelsen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttprojektforaldrastodfornyanlandaigoteborgsregionen.5.46f3071e168b0306a9391077.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttprojektforaldrastodfornyanlandaigoteborgsregionen.5.46f3071e168b0306a9391077.html Fri, 01 Feb 2019 14:58:12 +0100 FoU i Västs utvärdering av F100 är färdig – Detta är drömmen! Jag har bott på olika boenden i tio år och nu känns det äntligen som hemma, berättar en av de hyresgäster som intervjuats i den utvärdering av F100 som FoU i Väst (GR) genomfört tillsammans med brukarrevisionen vid Social resursförvaltning på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastsutvarderingavf100arfardig.5.2b33e777168a1c31b857944f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastsutvarderingavf100arfardig.5.2b33e777168a1c31b857944f.html Thu, 31 Jan 2019 14:21:06 +0100 Träna på samtal med barn som bara finns på datorn På datorskärmen syns ett barn som pratar, visar känslor och reagerar på det du säger som vilket barn som helst. Men barnet finns inte på riktigt utan är bara en så kallad avatar som har skapats i datorn. GR bjöd in medarbetare från socialtjänsten för att de skulle få träna på samtal med barn – utan att barn är med. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tranapasamtalmedbarnsombarafinnspadatorn.5.2b33e777168a1c31b8520683.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tranapasamtalmedbarnsombarafinnspadatorn.5.2b33e777168a1c31b8520683.html Tue, 29 Jan 2019 05:49:08 +0100 Välkommen till en inspirationsdag om PYC – ett föräldrastödsprogram som används tillsammans med föräldrar med kognitiva svårigheter Inspirationsdagen vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet. Varmt välkomna! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentilleninspirationsdagompycettforaldrastodsprogramsomanvandstillsammansmedforaldrarmedkognitivasvarigheter.5.5fbeca321688c8e8820c1bcc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentilleninspirationsdagompycettforaldrastodsprogramsomanvandstillsammansmedforaldrarmedkognitivasvarigheter.5.5fbeca321688c8e8820c1bcc.html Mon, 28 Jan 2019 17:19:13 +0100 Delaktighet och energi viktiga ledord för bra möten Bra möten handlar om att alla medarbetare känner sig delaktiga, och då är det viktigt att planera och strukturera mötena på ett lämpligt sätt. Chefer inom kommunal verksamhet har under en fyradagarsutbildning inom projektet HälsoGReppet lärt sig mer om medskapande mötesledning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/delaktighetochenergiviktigaledordforbramoten.5.5fbeca321688c8e882095024.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/delaktighetochenergiviktigaledordforbramoten.5.5fbeca321688c8e882095024.html Fri, 25 Jan 2019 15:10:40 +0100 GR söker Processledare – digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 18 februari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprocessledaredigitaliseringochvalfardsteknikinomvardochomsorg.5.4bd8e5751687db64dd976e74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprocessledaredigitaliseringochvalfardsteknikinomvardochomsorg.5.4bd8e5751687db64dd976e74.html Mon, 21 Jan 2019 14:49:31 +0100 Utvärdering av utökade hembesök hos förstagångsföräldrar Göteborgsregionen FoU i Väst har fått ett tvåårigt uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvarderingavutokadehembesokhosforstagangsforaldrar.5.13554ae7168693720787e514.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvarderingavutokadehembesokhosforstagangsforaldrar.5.13554ae7168693720787e514.html Fri, 11 Jan 2019 11:55:15 +0100 Är du vår nya planeringsledare för IFO och Funktionshinder? Göteborgsregionen (GR) söker en planeringsledare till områdena Individ- och familjeomsorg (IFO) och Funktionshinder (FH). Ansök senast 31 januari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/arduvarnyaplaneringsledareforifoochfunktionshinder.5.1d1798b6168386b51ea3b8f6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/arduvarnyaplaneringsledareforifoochfunktionshinder.5.1d1798b6168386b51ea3b8f6.html Wed, 09 Jan 2019 14:05:45 +0100 Psykisk ohälsa hos äldre – med fokus på anhöriga Den 5 mars arrangerar vi en dag som vänder sig till förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, anhörigstödjare och övrig personal samt andra som möter anhöriga till äldre med psykisk ohälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsahosaldremedfokuspaanhoriga.5.50c6cc491682f1239843bdb0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsahosaldremedfokuspaanhoriga.5.50c6cc491682f1239843bdb0.html Tue, 08 Jan 2019 08:44:49 +0100 Margareta Forsberg blir chef för Göteborgsregionen FoU i Väst FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik och en resurs för yrkesverksamma och beslutsfattare i Göteborgsregionens 13 kommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/margaretaforsbergblirchefforgoteborgsregionenfouivast.5.31a12c67168202dd0d190204.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/margaretaforsbergblirchefforgoteborgsregionenfouivast.5.31a12c67168202dd0d190204.html Wed, 19 Dec 2018 11:38:43 +0100 Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev? Nu har vi skickat ut ett färskt nyhetsbrev till alla som prenumererar. Teman där här gången är bland annat hälsa på arbetsplatsen, rapporten utifrån Lupp-undersökningen om ungdomars livssituation, tidsschabloner inom hemtjänsten och verksamheten Solrosen för barn som har en förälder som är frihetsberövad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/duprenumererarvalpavartnyhetsbrev.5.588171c9167c220892142402.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/duprenumererarvalpavartnyhetsbrev.5.588171c9167c220892142402.html Tue, 18 Dec 2018 13:18:13 +0100 "Jag har lärt mig vad hälsofrämjande ledarskap är" 15 förskolechefer i Kungälvs kommun går utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Utbildningen är en del i projektet HälsoGReppet, som syftar till att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/jagharlartmigvadhalsoframjandeledarskapar.5.4fd4937d167b3f61278e4fcc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/jagharlartmigvadhalsoframjandeledarskapar.5.4fd4937d167b3f61278e4fcc.html Tue, 18 Dec 2018 10:45:59 +0100 Många nyttiga erfarenheter från HälsoGReppets utbytesresa till Nederländerna 14-16 oktober var projektet HälsoGReppet på utbytesresa i Leeuwarden i Nederländerna. Anledningen var att ta del av kommunerna Leeuwarden och Súdwest-Fryslâns arbete med hälsa på arbetsplatsen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/manganyttigaerfarenheterfranhalsogreppetsutbytesresatillnederlanderna.5.4fd4937d167b3f61278db802.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/manganyttigaerfarenheterfranhalsogreppetsutbytesresatillnederlanderna.5.4fd4937d167b3f61278db802.html Fri, 14 Dec 2018 07:10:00 +0100 Är du politiker eller tjänsteperson med intresse för ungdomars psykiska hälsa? Västra Götalands ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa står i fokus på en konferens som arrangeras i början på april 2019. Obs – nya datum! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ardupolitikerellertjanstepersonmedintresseforungdomarspsykiskahalsa.5.5483117516684d0477c7927c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ardupolitikerellertjanstepersonmedintresseforungdomarspsykiskahalsa.5.5483117516684d0477c7927c.html Tue, 11 Dec 2018 09:29:18 +0100 Får man älska en förälder som har mördat? Det kan vara en fråga som barn som kommer till verksamheten Solrosen har att förhålla sig till. Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en familjemedlem som varit frihetsberövad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/farmanalskaenforaldersomharmordat.5.52485f151678ff808598b6d1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/farmanalskaenforaldersomharmordat.5.52485f151678ff808598b6d1.html Mon, 10 Dec 2018 08:05:37 +0100 Nytt ESF-projekt inom funktionshinder- och äldreområdet: Mer Omsorg med Digital teknik (Modig) GR har tillsammans med åtta kommuner i regionen fått EU-medel för att bidra till att stärka kompetensen när det gäller digitalisering för medarbetare och chefer.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttesfprojektinomfunktionshinderochaldreomradetmeromsorgmeddigitalteknikmodig.5.52485f151678ff8085975584.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttesfprojektinomfunktionshinderochaldreomradetmeromsorgmeddigitalteknikmodig.5.52485f151678ff8085975584.html Tue, 04 Dec 2018 16:04:08 +0100 Skillnader mellan kommunerna i tidsschabloner för hemtjänst och hemsjukvård Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för tio av kommunerna inom GR gjort en kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/skillnadermellankommunernaitidsschablonerforhemtjanstochhemsjukvard.5.4173b5901676e6e67f7aee04.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/skillnadermellankommunernaitidsschablonerforhemtjanstochhemsjukvard.5.4173b5901676e6e67f7aee04.html Tue, 04 Dec 2018 08:13:22 +0100 Ungas livssituation i nio kommuner i Göteborgsregionen Så tänker ungdomar om fritid, skoltid, inflytande, trygghet och hälsa – och så jobbar kommunerna med dessa frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungaslivssituationiniokommunerigoteborgsregionen.5.4173b5901676e6e67f75c1b4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungaslivssituationiniokommunerigoteborgsregionen.5.4173b5901676e6e67f75c1b4.html Mon, 03 Dec 2018 11:25:17 +0100 Boka in 21 mars för konferensen Mötesplats Hälsa Projektet HälsoGReppet bjuder in till Mötesplats Hälsa, som är en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bokain21marsforkonferensenmotesplatshalsa.5.4173b5901676e6e67f757d2f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bokain21marsforkonferensenmotesplatshalsa.5.4173b5901676e6e67f757d2f.html Wed, 28 Nov 2018 15:49:12 +0100 Både kunskap och inspiration på demenskonferensen 2018 Tack alla som kom på demenskonferensen som Göteborgsregionen anordnade den 9 november! Nu finns dokumentation att ta del av. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/badekunskapochinspirationpademenskonferensen2018.5.ca2d1f116724317d0e86f86.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/badekunskapochinspirationpademenskonferensen2018.5.ca2d1f116724317d0e86f86.html Wed, 28 Nov 2018 11:55:34 +0100 Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa – eller leder en sån verksamhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attarbetamedettaterhamtningsinriktatforhallningssatt.5.1728044d16756c0d591333f2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attarbetamedettaterhamtningsinriktatforhallningssatt.5.1728044d16756c0d591333f2.html Tue, 27 Nov 2018 15:01:39 +0100 Tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter Det behövs mer kunskap om den nya gymnasielagen, psykisk hälsa bland ensamkommande ungdomar, rättighetsfrågor m.m. Därför bjöd Länsstyrelsen och GR in till en heldag där Migrationsverket, Socialstyrelsen, SKL, Barnrättsbyrån m.fl. medverkade. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tidigareensamkommandebarnssituationbehovochrattigheter.5.d56fc5167485260d4dac62.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tidigareensamkommandebarnssituationbehovochrattigheter.5.d56fc5167485260d4dac62.html Mon, 26 Nov 2018 09:42:25 +0100 På tal om segregation – ett samtal om hur vi kan arbeta tillsammans Välkommen till en workshop den 11 december! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/patalomsegregationettsamtalomhurvikanarbetatillsammans.5.d56fc5167485260d4723f4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/patalomsegregationettsamtalomhurvikanarbetatillsammans.5.d56fc5167485260d4723f4.html Mon, 26 Nov 2018 09:38:02 +0100 Missa inte vårt nyhetsbrev Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute och det har hänt en hel del sedan sist, såväl med innehåll som utseende. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/missaintevartnyhetsbrev.5.d56fc5167485260d473ec5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/missaintevartnyhetsbrev.5.d56fc5167485260d473ec5.html Fri, 16 Nov 2018 07:36:48 +0100 Sextonde upplagan av Mötesplats IFO I förra veckan möttes 350 personer som arbetar inom individ- och familjeomsorgen på Mötesplats IFO. De utbytte erfarenheter om misstag de har gjort och hur de kommit vidare, arbetssätt som funkar, nya samverkanslösningar och massor av tips och idéer. Som stöd för minnet finns nu en sammanfattning av dagen & föreläsarnas bildspel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sextondeupplaganavmotesplatsifo.5.63208497167153a8c2a1dbc6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sextondeupplaganavmotesplatsifo.5.63208497167153a8c2a1dbc6.html Thu, 15 Nov 2018 13:09:03 +0100 HälsoGReppet på erfarenhetsutbyte i Nederländerna Göteborgsregionens projekt HälsoGReppet befinner sig just nu i staden Leeuwarden för ett erfarenhetsutbyte med två nederländska kommuner och flera verksamheter. Det ger en unik möjlighet för projektets parter att hämta in och delge kunskap som kan omsättas till nya idéer och klokskap för våra medlemskommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsogreppetpaerfarenhetsutbyteinederlanderna.5.63208497167153a8c2a1be12.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsogreppetpaerfarenhetsutbyteinederlanderna.5.63208497167153a8c2a1be12.html Tue, 13 Nov 2018 18:00:46 +0100 Värt att veta om ungas livssituation! Hur ser ungdomar i nio kommuner i Göteborgsregionen på sin tillvaro och sin framtid? Det kan du läsa om i den här sammanfattningen av vår konferens om den så kallade Lupp-undersökningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vartattvetaomungaslivssituation.5.13726bb6166fffc7925cf35d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vartattvetaomungaslivssituation.5.13726bb6166fffc7925cf35d.html Mon, 12 Nov 2018 15:14:44 +0100 Förändringsarbete och samspel i familjer med missbruk Nu kan du ladda ner en konferensrapport från den konferens som vi arrangerade tillsammans med länsstyrelsen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forandringsarbeteochsamspelifamiljermedmissbruk.5.13726bb6166fffc792587b12.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forandringsarbeteochsamspelifamiljermedmissbruk.5.13726bb6166fffc792587b12.html Mon, 05 Nov 2018 09:21:17 +0100 Gruppchef för FoU i Väst Brinner du för forskning och utveckling? Vill du leda forskare och analytiker i en kreativ miljö? Välkommen med din ansökan senast den 22 november! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/gruppchefforfouivast.5.380ea4d8166dbabc8f578841.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/gruppchefforfouivast.5.380ea4d8166dbabc8f578841.html Thu, 01 Nov 2018 14:07:29 +0100 HälsoGreppets utbildning i medskapande mötesledning har startat ”Du som ledare är själv ditt viktigaste verktyg” - Utifrån den grunden ges utbildningen i medskapande mötesledning till drygt 20 chefer inom sektorerna vård och omsorg, funktionshinder och barnomsorg i de medverkande kommunerna i projektet HälsoGReppet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsogreppetsutbildningimedskapandemotesledningharstartat.5.2ed0c1a0166cd20b45622da6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsogreppetsutbildningimedskapandemotesledningharstartat.5.2ed0c1a0166cd20b45622da6.html Fri, 26 Oct 2018 12:33:15 +0200 Göteborgsregionen (GR) söker EU-samordnare Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 11 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/goteborgsregionengrsokereusamordnare.5.6b2d83f0166a8dca2b0766f8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/goteborgsregionengrsokereusamordnare.5.6b2d83f0166a8dca2b0766f8.html Wed, 24 Oct 2018 10:52:06 +0200 Öka era kunskaper med hjälp av oss på Kompetens- och verksamhetsutveckling Göteborgsregionen Kompetens- och verksamhetsutveckling arbetar för att hjälpa er i kommunerna att hålla er uppdaterade och utvecklas inom olika yrkesområden. Verksamheten arrangerar varje år cirka 250 utbildningsaktiviteter för omkring 10 000 deltagare. - Vi är ett stöd och ett komplement för kommunerna att hålla sig à jour i sitt arbete – långsiktigt men också genom att agera snabbt, säger Nicholas Singleton, som är chef för verksamheten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/okaerakunskapermedhjalpavosspakompetensochverksamhetsutveckling.5.4a05b21e166933edbc0f2896.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/okaerakunskapermedhjalpavosspakompetensochverksamhetsutveckling.5.4a05b21e166933edbc0f2896.html Tue, 23 Oct 2018 11:37:43 +0200 "Från socialtjänstens sida har vi insett att vi inte kan lämna över frågan om social hållbarhet till samhällsbyggnadssidan" Ett av seminarierna på Socialchefsdagarna i början på oktober handlade om det samarbete som samhällsbyggnadschefer och socialchefer har i Göteborgsregionen kring social hållbarhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fransocialtjanstenssidaharviinsettattviintekanlamnaoverfraganomsocialhallbarhettillsamhallsbyggnadssidan.5.4a05b21e166933edbc0d0a74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fransocialtjanstenssidaharviinsettattviintekanlamnaoverfraganomsocialhallbarhettillsamhallsbyggnadssidan.5.4a05b21e166933edbc0d0a74.html Mon, 22 Oct 2018 08:09:11 +0200 Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön Kan metoden Life filming vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning?  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/personermedintellektuellfunktionsnedsattninggersinsynpastadsmiljon.5.5483117516684d0477c71156.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/personermedintellektuellfunktionsnedsattninggersinsynpastadsmiljon.5.5483117516684d0477c71156.html Thu, 18 Oct 2018 11:33:10 +0200 Vem ansvarar för vad i arbetet med psykisk ohälsa och missbruk/beroende? 1 oktober hölls en länsgemensam konferens på temat Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen för dig som inte kunde delta eller som vill friska upp minnet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vemansvararforvadiarbetetmedpsykiskohalsaochmissbrukberoende.5.5483117516684d0477c183b5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vemansvararforvadiarbetetmedpsykiskohalsaochmissbrukberoende.5.5483117516684d0477c183b5.html Tue, 16 Oct 2018 05:39:25 +0200 Life filming – en digital metod för ökad delaktighet Här kan du läsa en ny vetenskaplig artikel baserad på ett projekt i Göteborgs Stad där äldre personer har filmat den egna närmiljön och letat efter förbättringsmöjligheter. En av artikelförfattarna är Lisbeth Lindahl vid Göteborgsregionen, FoU i Väst. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lifefilmingendigitalmetodforokaddelaktighet.5.36ddd7521666f30b8b9c9877.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lifefilmingendigitalmetodforokaddelaktighet.5.36ddd7521666f30b8b9c9877.html Mon, 15 Oct 2018 18:30:27 +0200 Nyckeltal personalhälsa i kommunerna i Göteborgsregionen I den här kortrapporten kan du ta del av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen har utvecklats i de 13 GR-kommunerna under årets åtta första månader. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsaikommunernaigoteborgsregionen.5.36ddd7521666f30b8b9a169d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsaikommunernaigoteborgsregionen.5.36ddd7521666f30b8b9a169d.html Wed, 10 Oct 2018 18:06:47 +0200 "Vi vill visa på bredden av yrken inom kommunen" Åtta av medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) är med på Gymnasiedagarna 9-11 oktober för att berätta för ungdomarna om yrken inom kommunal verksamhet - Många ungdomar vet inte vad kommunen gör, säger Christina Wetterlundh, VA-ingenjör på Lerums kommun. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vivillvisapabreddenavyrkeninomkommunen.5.299c46e4166599135603c281.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vivillvisapabreddenavyrkeninomkommunen.5.299c46e4166599135603c281.html Wed, 10 Oct 2018 10:08:03 +0200 Kvalificerad processledarutbildning för yrkesverksamma trafik-  och samhällsplanerare Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuder nu i samarbete med GR en ny omgång av denna välrenommerade påbyggnadsutbildning i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Se filmen där kursledare och tidigare deltagare berättar mer! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kvalificeradprocessledarutbildningforyrkesverksammatrafikochsamhallsplanerare.5.299c46e4166599135601e955.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kvalificeradprocessledarutbildningforyrkesverksammatrafikochsamhallsplanerare.5.299c46e4166599135601e955.html Tue, 09 Oct 2018 05:28:26 +0200 Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationer från vår konferens den 1 oktober. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/integreradearbetssattinomomradetpsykiskohalsaochmissbrukberoende.5.46159c9b1664b41e1aec4e3f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/integreradearbetssattinomomradetpsykiskohalsaochmissbrukberoende.5.46159c9b1664b41e1aec4e3f.html Mon, 08 Oct 2018 14:52:23 +0200 Möter du i ditt arbete ungdomar/vuxna med autism? Den 20 november bjuder vi in till en utbildningsdag med Lena Nylander, vuxenpsykiater med 35 års erfarenhet av kliniskt arbete samt forskning och undervisning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/moterduidittarbeteungdomarvuxnamedautism.5.46159c9b1664b41e1ae8e531.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/moterduidittarbeteungdomarvuxnamedautism.5.46159c9b1664b41e1ae8e531.html Thu, 04 Oct 2018 11:30:34 +0200 På båda sidor av muren men alltid på barnets sida Kostnadsfritt seminarium den 4 december om stöd till barn som har en förälder i fängelse eller frivården. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/pabadasidoravmurenmenalltidpabarnetssida.5.14165f941663cb775ae16608.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/pabadasidoravmurenmenalltidpabarnetssida.5.14165f941663cb775ae16608.html Wed, 03 Oct 2018 11:55:18 +0200 Kommuner fick inspiration till en hälsofrämjande arbetsmiljö Verktyg för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö stod i fokus när HälsoGReppet arrangerade en konferensdag med deltagare från Göteborgsregionens tolv medlemskommuner. - Vi måste skifta perspektiv från individ till organisation, poängterade forskaren Annika Härenstam som föreläste under dagen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunerfickinspirationtillenhalsoframjandearbetsmiljo.5.75f6408d16635a6bcec3ef09.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunerfickinspirationtillenhalsoframjandearbetsmiljo.5.75f6408d16635a6bcec3ef09.html Wed, 26 Sep 2018 07:01:43 +0200 Stöd till placerade barns föräldrar – hur ser det ut idag? En rapport som bygger på intervjuer med socialtjänstpersonal i åtta kommuner i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillplaceradebarnsforaldrarhurserdetutidag.5.9b7b277166038b95b9cecb1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillplaceradebarnsforaldrarhurserdetutidag.5.9b7b277166038b95b9cecb1.html Fri, 21 Sep 2018 12:30:46 +0200 Vill ni delta i ett nytt forskningsprojekt om stöd till placerade barns föräldrar? Välkommen till en informationsträff den 19 oktober 2018! Projektet kommer att pågå under tre år och finansieras av forskningsrådet Forte. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villnideltaiettnyttforskningsprojektomstodtillplaceradebarnsforaldrar.5.75db7634165f4a5426765dfc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villnideltaiettnyttforskningsprojektomstodtillplaceradebarnsforaldrar.5.75db7634165f4a5426765dfc.html Thu, 13 Sep 2018 13:31:05 +0200 HälsoGReppet deltar på konferensen Hjärnhälsa Idag 13 september arrangeras Hjärnhälsa – en konferens om hjärnstress, utmattning och psykisk ohälsa – på Dalheimers hus i Göteborg. HälsoGReppet erbjöd platser till projektets deltagande kommuner och cirka 60 personer från HälsoGReppet deltar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsogreppetdeltarpakonferensenhjarnhalsa.5.11f3318165d092925420d19.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsogreppetdeltarpakonferensenhjarnhalsa.5.11f3318165d092925420d19.html Tue, 11 Sep 2018 14:37:23 +0200 Anvisning av nyanlända till kommunerna i länet Länsstyrelsen har nu tagit fram ett utkast till kommuntal för 2019. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/anvisningavnyanlandatillkommunernailanet.5.109120165bb2cba4fe517c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/anvisningavnyanlandatillkommunernailanet.5.109120165bb2cba4fe517c.html Tue, 04 Sep 2018 13:28:42 +0200 18+ Vad händer nu? Välkommen till en konferens den 25 oktober om tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/18vadhandernu.5.65439191165975a105edc588.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/18vadhandernu.5.65439191165975a105edc588.html Tue, 04 Sep 2018 07:44:14 +0200 Forskningsmedel till projekt om stöd till placerade barns föräldrar När ett barn placeras är det viktigt att de biologiska föräldrarna får stöd. Nu ska det stödet utvecklas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningsmedeltillprojektomstodtillplaceradebarnsforaldrar.5.65439191165975a105ec65ad.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningsmedeltillprojektomstodtillplaceradebarnsforaldrar.5.65439191165975a105ec65ad.html Mon, 27 Aug 2018 13:25:59 +0200 Nyhetsbrev från FoU i Väst/GR Får du inte vårt nyhetsbrev? I så fall kan du börja prenumerera här! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyhetsbrevfranfouivastgr.5.5089652516573975322802ea.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyhetsbrevfranfouivastgr.5.5089652516573975322802ea.html Fri, 24 Aug 2018 11:03:01 +0200 Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal Den 9 november är du välkommen till en konferens om demensvårdens utveckling. Vi lär oss om de senaste forskningsrönen, får spännande exempel på hur vi bättre kan anpassa samhället för demenssjuka och låter oss inspireras av föreläsaren Christina Stielli som talar om vikten av att ta ansvar för vem jag vill vara på min arbetsplats. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forebyggandedemensomsorgmedfokuspaforskningsamhalleochpersonal.5.437a41a3165646f7c2a612f5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forebyggandedemensomsorgmedfokuspaforskningsamhalleochpersonal.5.437a41a3165646f7c2a612f5.html Fri, 24 Aug 2018 08:51:04 +0200 Slutkonferens för Nya Grannar Med målet att höja kompetensen och öka samverkan har det ESF-finansierade projektet Nya Grannar pågått sedan våren 2016. Vill du gå på slutkonferensen och ta del av erfarenheter och resultat? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/slutkonferensfornyagrannar.5.2d0ce3851655ded79e63e68c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/slutkonferensfornyagrannar.5.2d0ce3851655ded79e63e68c.html Thu, 23 Aug 2018 10:02:58 +0200 Nyfiken på UGL? UGL intar en särställning bland alla ledarskapsutbildningar som erbjuds idag. I det här filmklippet berättar våra UGL-handledare och deltagare mer om vad du kan förvänta dig av utbildningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyfikenpaugl.5.437a41a3165646f7c2a5320.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyfikenpaugl.5.437a41a3165646f7c2a5320.html Thu, 23 Aug 2018 09:10:34 +0200 GR pratar på SKL om nyanlända barn Ta del av SKL:s webbsändningar där Jeanette Olsson, forskare vid FoU i Väst/GR, pratar om situationen för nyanlända barn i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grpratarpasklomnyanlandabarn.5.1724feb21654f812838dce29.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grpratarpasklomnyanlandabarn.5.1724feb21654f812838dce29.html Wed, 22 Aug 2018 14:31:13 +0200 Schabloner i hemtjänst och hemsjukvård På initiativ från socialchefs- samt äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefsnätverken genomför FoU i Väst/GR i samarbete med 10 GR-kommuner en kartläggning av schabloner för tidsåtgång och kostnader i hemtjänst och hemsjukvård. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/schablonerihemtjanstochhemsjukvard.5.2d0ce3851655ded79e63c362.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/schablonerihemtjanstochhemsjukvard.5.2d0ce3851655ded79e63c362.html Wed, 22 Aug 2018 11:09:51 +0200 Folkhögskola för ensamkommande ungdomar Sedan 2016 har sex olika folkhögskolor i länet tagit emot ensamkommande ungdomar som har bott och studerat där. Nu avslutas projektet men modellen lever vidare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/folkhogskolaforensamkommandeungdomar.5.2d0ce3851655ded79e62f5df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/folkhogskolaforensamkommandeungdomar.5.2d0ce3851655ded79e62f5df.html Tue, 21 Aug 2018 14:21:51 +0200 FoU i Väst/GR utvärderar F100 F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via Fastighetskontoret i Göteborgs Stad tillsammans erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som också har behov av boendestöd eller andra insatser så som hemtjänst och personlig assistans. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrutvarderarf100.5.1724feb21654f812838d958e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrutvarderarf100.5.1724feb21654f812838d958e.html Tue, 21 Aug 2018 12:07:58 +0200 Stort intresse för Yrkesresan regionalt och nationellt Arbetet med Yrkesresan har väckt stort intresse både regionalt och nationellt. Intresset har framför allt rört Yrkesresans digitala plattform men även den grafiska formen, strukturen och kursinnehållet har lyfts fram. Intresset för Yrkesresan har inte stannat vid socialtjänsten utan även andra verksamhetsområden har sett nyttan med att ta ett större grepp om kompetensutveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stortintresseforyrkesresanregionaltochnationellt.5.1724feb21654f812838d1e85.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stortintresseforyrkesresanregionaltochnationellt.5.1724feb21654f812838d1e85.html Fri, 17 Aug 2018 15:34:26 +0200 Fokus på psykisk hälsa i kartläggning av ungdomsmottagningar GR har studerat ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län, och nu finns en rapport som presenterar resultatet. Rapporten har ett regionalt fokus och beskriver hur ungdomsmottagningarna i länet ser på sitt uppdrag och hur de har tagit sig an den nationella satsningen på psykisk (o)hälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fokuspapsykiskhalsaikartlaggningavungdomsmottagningar.5.648389771654060ba947665d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fokuspapsykiskhalsaikartlaggningavungdomsmottagningar.5.648389771654060ba947665d.html Wed, 15 Aug 2018 09:22:33 +0200 Utbildning av chefer ett av stegen i HälsoGReppet i Lilla Edet Lilla Edets kommun arbetar med projektet HälsoGReppet i två steg. Hör personalchef, personalstrateg och en av enhetscheferna inom hemtjänsten berätta om hur de lägger upp sitt arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utbildningavcheferettavstegenihalsogreppetilillaedet.5.58e8f42a16539c4c7382d356.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utbildningavcheferettavstegenihalsogreppetilillaedet.5.58e8f42a16539c4c7382d356.html Thu, 09 Aug 2018 13:04:41 +0200 Aktualiseringar till socialtjänsten – en kartläggning i åtta kommuner Studien visar att det har skett en kraftig ökning av antalet aktualiseringar och antal barn som blir aktualiserade till socialtjänsten från 2014 till 2017 (73 %). Det innebär bland annat en ökad arbetsbelastning för socialtjänsten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/aktualiseringartillsocialtjanstenenkartlaggningiattakommuner.5.6b8470e1651c546af11b887.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/aktualiseringartillsocialtjanstenenkartlaggningiattakommuner.5.6b8470e1651c546af11b887.html Fri, 29 Jun 2018 15:32:14 +0200 Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskapsstöd Hur tar man reda på vilka kunskapsbehov som finns i verksamheten? Hur tas behoven omhand på lokal, regional och nationell nivå? Och hur skulle man kunna göra? Dessa frågor står i fokus i en ny rapport. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/socialtjanstensochdenkommunalahalsoochsjukvardensbehovavkunskapsstod.5.7efbda9e16448f17cb5299f1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/socialtjanstensochdenkommunalahalsoochsjukvardensbehovavkunskapsstod.5.7efbda9e16448f17cb5299f1.html Fri, 29 Jun 2018 14:13:47 +0200 GR får statsbidrag för att motverka och minska segregation Statsbidraget ska användas till att genomföra en övergripande kartläggning, behovsanalys och ta fram en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska segregationen.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grfarstatsbidragforattmotverkaochminskasegregation.5.7efbda9e16448f17cb5232a1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grfarstatsbidragforattmotverkaochminskasegregation.5.7efbda9e16448f17cb5232a1.html Wed, 27 Jun 2018 07:27:54 +0200 Nyckeltal personalhälsa i kommunerna i Göteborgsregionen I den här kortrapporten kan du ta del av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen har utvecklats i de 13 GR-kommunerna under årets fyra första månader. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsaikommunernaigoteborgsregionen.5.2e7e10e71643e505241165a7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsaikommunernaigoteborgsregionen.5.2e7e10e71643e505241165a7.html Thu, 21 Jun 2018 12:32:00 +0200 FILM: Detta är samverkansplattformen AllAgeHub Har du inte greppat vad GR-projektet AllAgeHub är ännu? Vi vet, det är komplext och lite luddigt i kanterna ibland. Men kika gärna på filmen om oss, och hör av dig om du har frågor eller vill bidra i arbetet med att forma AllAgeHub. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmdettaarsamverkansplattformenallagehub.5.d1d5861641ffd338619b77.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmdettaarsamverkansplattformenallagehub.5.d1d5861641ffd338619b77.html Wed, 20 Jun 2018 05:44:56 +0200 Hur vill morgondagens seniorer bo? Det kan du läsa om i den här tidningen – beställ den (kostnadsfritt) eller ladda ner! Du får bland annat möta framtidsforskaren Thomas Fürth som pekar ut 10 viktiga trender och berättar om Platslowpyramiden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurvillmorgondagensseniorerbo.5.3bd427d21640be4a9e9d3212.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurvillmorgondagensseniorerbo.5.3bd427d21640be4a9e9d3212.html Fri, 15 Jun 2018 07:00:00 +0200 Situationen för nyanlända barn i Göteborgsregionen Hur upplever personal som regelbundet träffar nyanlända barn att det går för dem? Och hur kan socialtjänsten arbeta för att möta barnens och familjernas behov? De frågorna står i fokus i en ny rapport om nyanlända barn som bor med sina föräldrar och som har uppehållstillstånd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/situationenfornyanlandabarnigoteborgsregionen.5.f091c25163fbefd2b039df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/situationenfornyanlandabarnigoteborgsregionen.5.f091c25163fbefd2b039df.html Fri, 15 Jun 2018 06:00:00 +0200 Sista nyhetsbrevet före sommaren från FoU i Väst/GR Får du inte vårt nyhetsbrev? I så fall kan du börja prenumerera här! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sistanyhetsbrevetforesommarenfranfouivastgr.5.f091c25163fbefd2b0638ac.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sistanyhetsbrevetforesommarenfranfouivastgr.5.f091c25163fbefd2b0638ac.html Thu, 14 Jun 2018 15:41:39 +0200 Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018 – nu öppnar anmälan För andra året i rad arrangerar AllAgeHub mässan EXPO Välfärdsteknik, i år med temat kommunikation och kognitivt stöd. Chefer och medarbetare i de 12 medverkande kommunerna välkomnas till Gothenburg CoValley Open Lab i Mölndal där mässan hålls den 16 oktober 2018. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunikationochkognitivtstodifokuspaexpovalfardsteknik2018nuoppnaranmalan.5.f091c25163fbefd2b0f54f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunikationochkognitivtstodifokuspaexpovalfardsteknik2018nuoppnaranmalan.5.f091c25163fbefd2b0f54f.html Thu, 14 Jun 2018 12:03:25 +0200 Tre idéutvecklingsprojekt har nu startat upp i AllAgeHubs innovationsprocess Under maj och juni månad har tre idéworkshoppar hållts i AllAgeHubs innovationsprocess, och lika många idéutvecklingsprojekt drar nu igång som frukten av idégenereringen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/treideutvecklingsprojektharnustartatuppiallagehubsinnovationsprocess.5.f091c25163fbefd2b0bf99.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/treideutvecklingsprojektharnustartatuppiallagehubsinnovationsprocess.5.f091c25163fbefd2b0bf99.html Wed, 13 Jun 2018 13:13:09 +0200 Mer än en kurs Hur gör man för att en kurs ska bli mer än bara en kurs, att det man lärt sig ska komma till omsättning i praktiken? Ett sätt kan vara tydliga mål och återkoppling från utbildningsledaren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/meranenkurs.5.58d5635f163e7de919fb7197.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/meranenkurs.5.58d5635f163e7de919fb7197.html Tue, 12 Jun 2018 12:21:16 +0200 Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal Strecka den 9 november i din kalender redan nu! Då är det nämligen dags för vår årliga demenskonferens. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forebyggandedemensomsorgmedfokuspaforskningsamhalleochpersonal.5.58d5635f163e7de919fb8bb5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forebyggandedemensomsorgmedfokuspaforskningsamhalleochpersonal.5.58d5635f163e7de919fb8bb5.html Tue, 12 Jun 2018 12:12:33 +0200 Vem tar ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd? Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober på temat integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vemtaransvarforvadhurblirdetbrafordesombehovervartstod.5.58d5635f163e7de919fba933.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vemtaransvarforvadhurblirdetbrafordesombehovervartstod.5.58d5635f163e7de919fba933.html Mon, 11 Jun 2018 17:01:45 +0200 Lena Holmlund ny avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd i Göteborgsregionen Efter en öppen rekrytering, i konkurrens med ett stort antal sökande till tjänsten, har förbundsdirektören i samråd med förbundsstyrelsens presidium och ordförandena i berörda styrgrupper beslutat att utse Lena Holmlund till ny avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd inom Göteborgsregionen (GR). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lenaholmlundnyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfardigoteborgsregionen.5.58d5635f163e7de919f7bfaf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lenaholmlundnyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfardigoteborgsregionen.5.58d5635f163e7de919f7bfaf.html Mon, 11 Jun 2018 14:32:53 +0200 GR får en ny visuell identitet Till hösten byter GR logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grfarennyvisuellidentitet.5.58d5635f163e7de919f730e7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grfarennyvisuellidentitet.5.58d5635f163e7de919f730e7.html Fri, 08 Jun 2018 10:18:27 +0200 Pilotprojekt för att lotsa rätt i välfärden har utvärderats Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, som också kallas DELTA, har under knappt ett år bedrivit ett pilotprojekt. Syftet med projektet var att utveckla och pröva en arbetsmodell som ska kunna implementeras i en av DELTA:s befintliga verksamheter – Arbetsmarknadstorget (A-torget). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/pilotprojektforattlotsarattivalfardenharutvarderats.5.3cdb87c8163b3d65db353a17.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/pilotprojektforattlotsarattivalfardenharutvarderats.5.3cdb87c8163b3d65db353a17.html Thu, 07 Jun 2018 07:04:03 +0200 Barns livsvillkor – forskning om likvärdiga förutsättningar för barn och familjer Se 11 korta föreläsningar som på olika sätt handlar om barns livsvillkor – eller ladda ner en skriftlig sammanfattning av dem. Föreläsningarna ägde rum den 19 april på en konferens som arrangerades av nätverket "Barns välbefinnande och familjers villkor". https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnslivsvillkorforskningomlikvardigaforutsattningarforbarnochfamiljer.5.674a7c9c163d7e306b158b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnslivsvillkorforskningomlikvardigaforutsattningarforbarnochfamiljer.5.674a7c9c163d7e306b158b.html Mon, 04 Jun 2018 15:56:10 +0200 Utvecklande ledarskap och GDQ-analys ska ge sänkt sjukfrånvaro i Härryda kommun ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Härryda kommun satsar på att utbilda en avgränsad grupp enhetschefer i utvecklande ledarskap samt göra en GDQ-analys av deras arbetsgrupper. Följ med på ett besök i Härryda och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvecklandeledarskapochgdqanalysskagesanktsjukfranvaroiharrydakommun.5.1b9fbdfc163c41ee1da71c1c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvecklandeledarskapochgdqanalysskagesanktsjukfranvaroiharrydakommun.5.1b9fbdfc163c41ee1da71c1c.html Fri, 01 Jun 2018 11:13:01 +0200 Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning?  Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lifefilmingarstadentillgangligforpersonermedintellektuellfunktionsnedsattning.5.3cdb87c8163b3d65db357db3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lifefilmingarstadentillgangligforpersonermedintellektuellfunktionsnedsattning.5.3cdb87c8163b3d65db357db3.html Thu, 31 May 2018 13:48:56 +0200 Statliga medel ska leda till fler sommarjobb Såhär mycket pengar kan GR-kommunerna få genom sommarjobbssatsningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/statligamedelskaledatillflersommarjobb.5.3cdb87c8163b3d65db311216.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/statligamedelskaledatillflersommarjobb.5.3cdb87c8163b3d65db311216.html Wed, 30 May 2018 11:41:43 +0200 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte GR Lösningar på samordningsproblem inom vård och omsorg samt personcentrering var två av de frågor som stod i fokus. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/myndighetenforvardochomsorgsanalysbesoktegr.5.20135ff0163af334c6afa81.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/myndighetenforvardochomsorgsanalysbesoktegr.5.20135ff0163af334c6afa81.html Fri, 25 May 2018 12:48:18 +0200 Nytt nyhetsbrev från FoU i Väst/GR I maj månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en satsning på att öka kunskapen om spelberoende, om en ny handledning för jämlikhet i projekt och om implementeringen av GPS-larm i Göteborg och Stenungsund. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnyhetsbrevfranfouivastgr.5.7b4a374c1638fc9e3f45cb79.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnyhetsbrevfranfouivastgr.5.7b4a374c1638fc9e3f45cb79.html Wed, 23 May 2018 16:49:32 +0200 Alingsås kommun utbildar chefer i hälsosam schemaläggning ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Alingsås kommun satsar på utbildning i hälsosam schemaläggning. Följ med oss på ett besök och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alingsaskommunutbildarcheferihalsosamschemalaggning.5.7e0c970b1638b86be081f710.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alingsaskommunutbildarcheferihalsosamschemalaggning.5.7e0c970b1638b86be081f710.html Wed, 23 May 2018 10:27:48 +0200 Fokus på spelproblem – Det är ett missbruk där problemet är en del av lösningen – man vill vinna tillbaka, säger Tommy Augustsson, utvecklingsledare, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fokuspaspelproblem.5.7e0c970b1638b86be086f5a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fokuspaspelproblem.5.7e0c970b1638b86be086f5a.html Wed, 23 May 2018 07:07:33 +0200 FoU i Väst/GR:s Lisbeth Lindahl blir vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen – Jag känner mig hedrad att få representera FoU-miljöerna i Sverige och är glad över att kunna dela med mig av kunskaper som ligger nära äldre människors vardag, säger Lisbeth. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrslisbethlindahlblirvetenskapligtradvidsocialstyrelsen.5.34c4e5e41637c560ab3d3e32.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrslisbethlindahlblirvetenskapligtradvidsocialstyrelsen.5.34c4e5e41637c560ab3d3e32.html Tue, 22 May 2018 10:27:35 +0200 Verksamheten Solrosen har utvärderats: ”Ger viktigt stöd” Solrosen är en verksamhet som ger stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. FoU i Väst/Göteborgsregionen (GR) har gjort en utvärdering av verksamheten och sammanställt resultatet i en rapport. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/verksamhetensolrosenharutvarderatsgerviktigtstod.5.34c4e5e41637c560ab3aa0ea.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/verksamhetensolrosenharutvarderatsgerviktigtstod.5.34c4e5e41637c560ab3aa0ea.html Tue, 22 May 2018 07:57:32 +0200 Vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt? Och vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggandet? Se film och presentationer från ett seminarium vid CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers . https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadhandermedstartadedialogprocessernarettprojektgorhalt.5.34c4e5e41637c560ab3a036f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadhandermedstartadedialogprocessernarettprojektgorhalt.5.34c4e5e41637c560ab3a036f.html Wed, 16 May 2018 10:38:14 +0200 Rapport från konferensen Hur vill morgondagens seniorer bo? Nyligen höll FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik en konferens med framtidsspaning på temat Hur vill morgondagens seniorer bo? Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rapportfrankonferensenhurvillmorgondagensseniorerbo.5.7beaa5a916366fb1e8510461.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rapportfrankonferensenhurvillmorgondagensseniorerbo.5.7beaa5a916366fb1e8510461.html Mon, 07 May 2018 09:58:27 +0200 Sjukfrånvaron planar ut i GR-kommunerna Men personalomsättningen fortsätter att öka i de flesta kommuner. Detta visar en ny rapport med nyckeltal inom personalområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sjukfranvaronplanarutigrkommunerna.5.1c2a05771632fde800c93707.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sjukfranvaronplanarutigrkommunerna.5.1c2a05771632fde800c93707.html Thu, 03 May 2018 09:34:26 +0200 Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Nu finns en helt ny handledning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/handledningforjamstalldhetochjamlikhetiprojekt.5.29f41f16311b14f10d2d1a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/handledningforjamstalldhetochjamlikhetiprojekt.5.29f41f16311b14f10d2d1a.html Mon, 30 Apr 2018 13:33:35 +0200 Bygglunch på Chalmers den 15 maj: Dialogerna som kom av sig Välkommen till ett seminarium om följeforskningen av ett projekt där dialoger användes i tidigt skede vid planeringen av trygghetsbostäder. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bygglunchpachalmersden15majdialogernasomkomavsig.5.29f41f16311b14f103fa2d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bygglunchpachalmersden15majdialogernasomkomavsig.5.29f41f16311b14f103fa2d.html Mon, 30 Apr 2018 07:28:49 +0200 FoU i Väst/GR söker forskare Vi söker en forskare med kvantitativ inriktning som kommer att arbeta med uppföljning, utvärdering och analys. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrsokerforskare.5.29f41f16311b14f102dd9f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrsokerforskare.5.29f41f16311b14f102dd9f.html Fri, 27 Apr 2018 09:24:41 +0200 Event ska upplysa om nyttan med EU-projekt På Europadagen den 9 maj ställer nitton EU-projekt ut på Stadsbiblioteket i Göteborg. Syftet är att ge allmänheten möjligheten att lära sig mer om hur EU-pengarna gör nytta i samhället. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/eventskaupplysaomnyttanmedeuprojekt.5.522b15fb162ff9778f7515cc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/eventskaupplysaomnyttanmedeuprojekt.5.522b15fb162ff9778f7515cc.html Wed, 25 Apr 2018 11:00:41 +0200 Nytt nyhetsbrev från FoU i Väst/GR I april månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att Cecilia Bokenstrand, som är chef för FoU i Väst, har tilldelats Förvaltningshögskolans pris för nyttiggörande av forskning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnyhetsbrevfranfouivastgr.5.45968a23162ee4775babc71e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnyhetsbrevfranfouivastgr.5.45968a23162ee4775babc71e.html Mon, 23 Apr 2018 13:26:31 +0200 Uppväxtperspektiv och miljöterapi i fokus på Heggeli barnhem Nyligen träffades flera chefsnätverk på GR och inom Göteborgs Stad för att ta del av hur Heggeli barnehjem i Oslo arbetar. Nu finns en sammanfattning av innehållet på träffen, för dig som vill veta mer om Heggeli barnehjem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/uppvaxtperspektivochmiljoterapiifokuspaheggelibarnhem.5.45968a23162ee4775ba36172.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/uppvaxtperspektivochmiljoterapiifokuspaheggelibarnhem.5.45968a23162ee4775ba36172.html Mon, 23 Apr 2018 09:52:01 +0200 Cecilia Bokenstrand och FoU i Väst/GR fick Förvaltningshögskolans pris Förvaltningshögskolan delar varje år ut ett pris för bästa nyttiggörande av forskning. I år går priset till Cecilia Bokenstrand, som är avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd på Göteborgsregionen (GR), på grund av hennes insatser för att bidra med ett vetenskapligt perspektiv till GR:s medlemskommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ceciliabokenstrandochfouivastgrfickforvaltningshogskolanspris.5.45968a23162ee4775ba2b662.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ceciliabokenstrandochfouivastgrfickforvaltningshogskolanspris.5.45968a23162ee4775ba2b662.html Fri, 13 Apr 2018 14:01:45 +0200 Omvärldsbevakning kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer startas av AllAgeHub Alla behöver inte göra samma resa. Genom omvärldsbevakning och spridning av kunskap inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation når vi snabbare till resultat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/omvarldsbevakningkringvalfardsteknikochtillgangligaboendemiljoerstartasavallagehub.5.36e4365e162b780cd2d6282a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/omvarldsbevakningkringvalfardsteknikochtillgangligaboendemiljoerstartasavallagehub.5.36e4365e162b780cd2d6282a.html Thu, 12 Apr 2018 13:22:08 +0200 GR söker en kommunikatör med känsla för grafisk formgivning Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerenkommunikatormedkanslaforgrafiskformgivning.5.36e4365e162b780cd2d19e86.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerenkommunikatormedkanslaforgrafiskformgivning.5.36e4365e162b780cd2d19e86.html Wed, 11 Apr 2018 15:01:04 +0200 Boka in 22 oktober för konferens om ungas livssituation Under hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever. Lupp-enkätens frågor handlar bland annat om fritid, skola, arbete, hälsa, trygghet och inflytande.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bokain22oktoberforkonferensomungaslivssituation.5.2f295e3e162a5904680ccdf2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/bokain22oktoberforkonferensomungaslivssituation.5.2f295e3e162a5904680ccdf2.html Wed, 11 Apr 2018 11:19:06 +0200 Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Älv & Kust (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Det handlar om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/analysmodellforprioriteringavmalgrupperochinsatser.5.2f295e3e162a5904680c17e2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/analysmodellforprioriteringavmalgrupperochinsatser.5.2f295e3e162a5904680c17e2.html Tue, 10 Apr 2018 14:06:14 +0200 Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) på GR Socialchefer, SKL, Socialstyrelsen samt representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer – från Haparanda i norr till Lund i söder – besökte GR den 6 april. Syftet var ett möte i NSK-S om kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellasamverkansgruppenforkunskapsstyrningisocialtjanstennskspagr.5.2f295e3e162a590468082dd7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellasamverkansgruppenforkunskapsstyrningisocialtjanstennskspagr.5.2f295e3e162a590468082dd7.html Mon, 09 Apr 2018 16:30:09 +0200 Både forskning och praktik på EU-frukost om psykisk hälsa Hur kan EU-arbete bidra till att främja den psykiska hälsan? Det var huvudfrågan vid senaste EU-frukosten som ägde rum på Stadsbiblioteket den 20 mars. Nu finns dokumentation för dig som vill ta del av innehållet under frukosten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/badeforskningochpraktikpaeufrukostompsykiskhalsa.5.2f295e3e162a590468046d20.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/badeforskningochpraktikpaeufrukostompsykiskhalsa.5.2f295e3e162a590468046d20.html Tue, 27 Mar 2018 05:46:02 +0200 Ta vara på allas kompetens – läs evidensbasering – Många sektorer inom hälso- och sjukvården arbetar med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Om fler expertgrupper gjorde bedömningar utifrån evidensbasering skulle resultatet bli bättre, säger Morten Sager, huvudansvarig för masterutbildningen i evidensbasering vid Göteborgs universitet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tavarapaallaskompetenslasevidensbasering.5.2640cb381625e3c2a1c62356.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tavarapaallaskompetenslasevidensbasering.5.2640cb381625e3c2a1c62356.html Thu, 22 Mar 2018 08:15:54 +0100 Dialog om satsningen på psykisk hälsa Den 9 mars gjorde SKL studiebesök hos Stöd- och beroendeteamet i Partille. Samma dag arrangerades också ett dialogseminarium där SKL, tolv GR-kommuner och regionala aktörer deltog. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dialogomsatsningenpapsykiskhalsa.5.6205f6ea1623a0d9c4e72767.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dialogomsatsningenpapsykiskhalsa.5.6205f6ea1623a0d9c4e72767.html Wed, 21 Mar 2018 13:32:00 +0100 Psykisk ohälsa hos äldre – hur förebygger vi? Det handlar den här tidningen om. Ladda ner, läs och sprid! Tidningen innehåller bland annat konkreta tips om mat, sömn och fysisk aktivitet. Den bygger på en konferens som vi arrangerade den 28 februari med föreläsare från hela landet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsahosaldrehurforebyggervi.5.711b2c90161f214330e2b777.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsahosaldrehurforebyggervi.5.711b2c90161f214330e2b777.html Wed, 21 Mar 2018 08:17:35 +0100 Stöd till familjer i Lerums kommun Den här rapporten är en kartläggning av de behov som finns av stöd till familjer i Lerum. Dessutom innehåller den en utvärdering av familjecentralen i Gråbo. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillfamiljerilerumskommun.5.6205f6ea1623a0d9c4e235e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillfamiljerilerumskommun.5.6205f6ea1623a0d9c4e235e0.html Tue, 20 Mar 2018 14:26:30 +0100 Nytt nyhetsbrev från FoU i Väst/GR Hälsopedagog utbildar, kompetensmatchning, boendeprognoser, barns livsvillkor, psykisk ohälsa hos äldre och spelproblem. Om detta och mycket mer kan du läsa i vårt senaste nyhetsbrev! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnyhetsbrevfranfouivastgr.5.6205f6ea1623a0d9c4e7deb9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnyhetsbrevfranfouivastgr.5.6205f6ea1623a0d9c4e7deb9.html Tue, 20 Mar 2018 07:45:12 +0100 Interkulturell vård och omsorg Välkommen till en mötesplats där du får både kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor kring interkulturalitet inom vård och omsorg i kommunal sektor. Mötesplatsen är avgiftsfri men anmälan krävs! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/interkulturellvardochomsorg.5.6205f6ea1623a0d9c4e6b151.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/interkulturellvardochomsorg.5.6205f6ea1623a0d9c4e6b151.html Tue, 13 Mar 2018 13:59:49 +0100 GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Några av de mest utmanande frågorna handlar om integration, kompetensförsörjning, social hållbarhet, digitalisering och välfärdsteknik. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokernyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfard.5.3fd5768716216398f0a795a4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokernyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfard.5.3fd5768716216398f0a795a4.html Fri, 09 Mar 2018 06:43:46 +0100 GR söker vikarierande planeringsledare för äldreområdet Som planeringledare är du en nyckelperson i GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete. Ta chansen och sök ett av regionens roligaste och viktigaste jobb! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokervikarierandeplaneringsledareforaldreomradet.5.82c7b311620376236f480f5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokervikarierandeplaneringsledareforaldreomradet.5.82c7b311620376236f480f5.html Tue, 06 Mar 2018 06:53:18 +0100 Boendeprognoser för särskilda boendeformer inom funktionshinder-och äldreomsorgsområdet En kartläggning av hur 11 GR-kommuner arbetar med att prognostisera behovet av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/boendeprognoserforsarskildaboendeformerinomfunktionshinderochaldreomsorgsomradet.5.711b2c90161f214330e43a8a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/boendeprognoserforsarskildaboendeformerinomfunktionshinderochaldreomsorgsomradet.5.711b2c90161f214330e43a8a.html Fri, 02 Mar 2018 13:39:12 +0100 Nyckeltal personalhälsa 2017 – kortrapport För sextonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2017kortrapport.5.2d8649a8161df69ce22596e1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2017kortrapport.5.2d8649a8161df69ce22596e1.html Thu, 01 Mar 2018 09:34:00 +0100 Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0? Nu öppnar vi upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dagsattmeddelaintresseforideutvecklingsprojektiallagehubsinnovationsprocess.5.2d8649a8161df69ce22e502.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dagsattmeddelaintresseforideutvecklingsprojektiallagehubsinnovationsprocess.5.2d8649a8161df69ce22e502.html Tue, 27 Feb 2018 15:48:00 +0100 Nyanlända barn och familjer – ny kunskap, forskning och praktiska exempel Den 26 april är du välkommen till en mötesplats i Göteborg med fokus på mottagande och etablering av nyanlända barn och familjer. Mötesplatsen är avgiftsfri men anmälan krävs! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyanlandabarnochfamiljernykunskapforskningochpraktiskaexempel.5.317dd699161aa821acf32790.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyanlandabarnochfamiljernykunskapforskningochpraktiskaexempel.5.317dd699161aa821acf32790.html Fri, 23 Feb 2018 11:06:12 +0100 Cecilia Bokenstrand blir ny revisionsdirektör i Göteborgs Stad Efter nästan sju år på GR lämnar Cecilia Bokenstrand i vår sitt arbete som chef för avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. Efter sommaren tillträder hon tjänsten som revisionsdirektör i Göteborgs Stad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ceciliabokenstrandblirnyrevisionsdirektorigoteborgsstad.5.1f6274ab161bb5e30e55601d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ceciliabokenstrandblirnyrevisionsdirektorigoteborgsstad.5.1f6274ab161bb5e30e55601d.html Tue, 20 Feb 2018 09:54:47 +0100 GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning Förra året kunde kommuner och landsting få statsbidrag om de anställde ett visst antal arbetslösa med hjälp av så kallade extratjänster. Nu visar statistik från Arbetsförmedlingen att GR-kommunerna på det här sättet har anställt nästan 600 personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grkommunernassatsningarpapersonersomstarlangtfranarbetsmarknadengerutdelning.5.317dd699161aa821acf1bb7c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grkommunernassatsningarpapersonersomstarlangtfranarbetsmarknadengerutdelning.5.317dd699161aa821acf1bb7c.html Tue, 20 Feb 2018 08:14:54 +0100 Mötesplats IFO: dags att anmäla dig om du vill medverka och presentera ditt arbete!           För 16:e gången arrangerar vi Mötesplats IFO – en dag för och av medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsifodagsattanmaladigomduvillmedverkaochpresenteradittarbete.5.317dd699161aa821acf588e2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsifodagsattanmaladigomduvillmedverkaochpresenteradittarbete.5.317dd699161aa821acf588e2.html Mon, 19 Feb 2018 15:15:03 +0100 Inbjudan: Hur kan EU-arbete bidra till att främja psykisk hälsa? Trots att insatser mot psykisk ohälsa är de enskilda EU-ländernas ansvar, har behovet av att lyfta fram psykisk hälsa som en viktig folkhälsofråga uppmärksammats alltmer i EU. 20 mars arrangeras en EU-frukost på temat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inbjudanhurkaneuarbetebidratillattframjapsykiskhalsa.5.317dd699161aa821acf3237c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inbjudanhurkaneuarbetebidratillattframjapsykiskhalsa.5.317dd699161aa821acf3237c.html Wed, 14 Feb 2018 14:49:06 +0100 Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap. Vi hälsade på under en utbildningsdag. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/molndalsstadsegenhalsopedagogutbildarcheferihalsoframjandeledarskap.5.612c85ba161842a3910d3559.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/molndalsstadsegenhalsopedagogutbildarcheferihalsoframjandeledarskap.5.612c85ba161842a3910d3559.html Tue, 13 Feb 2018 13:04:19 +0100 En innovationsprocess under ständig utveckling Nu presenterar GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess, version 1.0. – Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen, den man kallar 1.0. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/eninnovationsprocessunderstandigutveckling.5.612c85ba161842a391084c63.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/eninnovationsprocessunderstandigutveckling.5.612c85ba161842a391084c63.html Fri, 09 Feb 2018 15:10:46 +0100 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsen presenterade de nya reviderade riktlinjerna på en regional konferens i Göteborg den 7 februari. Här kan du ta del av material från konferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom.5.266dc55c161602144688a98c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom.5.266dc55c161602144688a98c.html Fri, 09 Feb 2018 12:06:56 +0100 Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? Om detta handlade vår länsgemensamma konferens den 1 februari. Utbildningsradion filmade föreläsningarna som nu går att se på webben. Det finns också en konferensrapport och Powerpointpresentationer att ladda ner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/spelproblemifokusvadsagerlagenforskningenochpraktiken.5.5be19f411614f379d75eb160.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/spelproblemifokusvadsagerlagenforskningenochpraktiken.5.5be19f411614f379d75eb160.html Fri, 09 Feb 2018 10:26:35 +0100 Nya GRannar på studiebesök i Tyskland ─ Det är spännande att ta del av erfarenheterna här i Dortmund då det är så likt Göteborg, både vad gäller storleken på staden och i antalet ensamkommande barn och ungdomar man tagit emot, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyagrannarpastudiebesokityskland.5.6f796a3716171494c9a6e906.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyagrannarpastudiebesokityskland.5.6f796a3716171494c9a6e906.html Mon, 05 Feb 2018 08:21:00 +0100 Det går allt snabbare för utrikes födda att få jobb i Göteborgsregionen Dessutom har Göteborgsregionen för tredje året i rad den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionenerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/detgaralltsnabbareforutrikesfoddaattfajobbigoteborgsregionen.5.266dc55c1616021446892e6c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/detgaralltsnabbareforutrikesfoddaattfajobbigoteborgsregionen.5.266dc55c1616021446892e6c.html Wed, 17 Jan 2018 13:38:34 +0100 Kompetensförsörjning på sikt – men vem tar ansvar för vägen dit? En utvärdering av en modell som syftar till att minska kompetensbristen genom att ta vara på kompetens hos nyanlända. Utvärderingen handlar bland annat om hur man trots kompetensbrist och i ett trängt personalläge kan arbeta med handledning och introduktion. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensforsorjningpasiktmenvemtaransvarforvagendit.5.616176ca160f1562bfae09c3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensforsorjningpasiktmenvemtaransvarforvagendit.5.616176ca160f1562bfae09c3.html Wed, 03 Jan 2018 08:20:55 +0100 Tryggt i trygghetsboende – nu även i internationell artikel! FoU i Väst/GR:s rapport Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan har omarbetats till en vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Journal of Housing for the Elderly. Artikeln publicerades i tidskriftens decembernummer.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tryggtitrygghetsboendenuaveniinternationellartikel.5.577fcef9160b73606203c9f1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tryggtitrygghetsboendenuaveniinternationellartikel.5.577fcef9160b73606203c9f1.html Fri, 22 Dec 2017 16:02:24 +0100 Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 Regeringen förstärker arbetet med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/overenskommelsenforpsykiskhalsa2018.5.2efa9f0816076f4b3287d8b7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/overenskommelsenforpsykiskhalsa2018.5.2efa9f0816076f4b3287d8b7.html Fri, 22 Dec 2017 14:52:32 +0100 Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland En genomlysning av insatser och samordning på lokal, regional och nationell nivå. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungasinstegpaarbetsmarknadenivastragotaland.5.2efa9f0816076f4b3287934a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungasinstegpaarbetsmarknadenivastragotaland.5.2efa9f0816076f4b3287934a.html Fri, 22 Dec 2017 13:50:57 +0100 GR söker projektledare – kompetensförsörjningsfrågor Kompetensförsörjning är en av de frågor som står högst upp på agendan i GR:s chefsnätverk. Vi söker därför en projektledare som tillsammans med GR-kommunerna kan genomföra insatser för att forma bilden av framtidens arbetsgivare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektledarekompetensforsorjningsfragor.5.2efa9f0816076f4b32873904.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektledarekompetensforsorjningsfragor.5.2efa9f0816076f4b32873904.html Thu, 21 Dec 2017 13:47:27 +0100 Senaste nytt från FoU i Väst/GR Nya regler om spelmissbruk, Toleransprojektet, arbetsbelastning bland socialsekreterare, stort intresse för välfärdsteknik, vård av svårt sjuka och döende patienter i deras hem, dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas. Detta och mycket annat kan du läsa om i vårt nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/senastenyttfranfouivastgr.5.2efa9f0816076f4b3281be3c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/senastenyttfranfouivastgr.5.2efa9f0816076f4b3281be3c.html Thu, 21 Dec 2017 11:17:09 +0100 GR söker kommunikatör Gillar du att ha många bollar i luften samtidigt och jobba med webb, sociala medier, trycksaker, nyhetsbrev, foto och film? I så fall är det kanske dig vi söker! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerkommunikator.5.2efa9f0816076f4b328fee1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerkommunikator.5.2efa9f0816076f4b328fee1.html Thu, 21 Dec 2017 10:54:50 +0100 GR söker planeringsledare med inriktning på hälso- och sjukvård Som planeringsledare driver du frågor och aktiviteter i dialog med den politiska beredningsgrupp och de chefsnätverk som träffas med GR som arena. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerplaneringsledaremedinriktningpahalsoochsjukvard.5.2efa9f0816076f4b328114af.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerplaneringsledaremedinriktningpahalsoochsjukvard.5.2efa9f0816076f4b328114af.html Wed, 13 Dec 2017 11:03:04 +0100 Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning Nu kan du ladda ner en konferensrapport från vår heldag den 22 november. Dessutom får du tillgång till alla föreläsares Powerpointpresentationer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/okaddelaktighetforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.74e2885c1603d627f83cb8ff.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/okaddelaktighetforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.74e2885c1603d627f83cb8ff.html Mon, 11 Dec 2017 15:24:10 +0100 "Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige" — HälsoGReppet går in i genomförandefas GR- och ESF-projektet HälsoGReppet går nu in i genomförandefas efter att uppstartskonferensen hölls den 21 november 2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nuflyttarviframpositionernaforarbetsmiljoarbetetivastsverigehalsogreppetgarinigenomforandefas.5.74e2885c1603d627f8391f8e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nuflyttarviframpositionernaforarbetsmiljoarbetetivastsverigehalsogreppetgarinigenomforandefas.5.74e2885c1603d627f8391f8e.html Thu, 07 Dec 2017 17:12:47 +0100 Välbesökt mässa visar på stort behov och intresse av välfärdsteknik i Göteborgsregionen Premiären av GR-projektet AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik var välbesökt och redan nu finns planer för en fortsättning 2018. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valbesoktmassavisarpastortbehovochintresseavvalfardsteknikigoteborgsregionen.5.cf10efb1602ed7b8722d3ed.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valbesoktmassavisarpastortbehovochintresseavvalfardsteknikigoteborgsregionen.5.cf10efb1602ed7b8722d3ed.html Thu, 07 Dec 2017 15:35:55 +0100 Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas En delrapport från ett projekt där invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer bjöds in till dialog tidigt i byggprocessen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dialogsomverktygnarnyatrygghetsbostaderskapas.5.cf10efb1602ed7b87224dd7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dialogsomverktygnarnyatrygghetsbostaderskapas.5.cf10efb1602ed7b87224dd7.html Thu, 30 Nov 2017 19:15:12 +0100 Starta det nya året med att göra saker bättre! I januari drar vår Förbättringsverkstad igång. Den ger dig verktyg och metoder som hjälper dig att lyckas bättre med ditt utvecklingsarbete. Sista anmälan: 5 januari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/startadetnyaaretmedattgorasakerbattre.5.1c48688d1600acb5ce3318c3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/startadetnyaaretmedattgorasakerbattre.5.1c48688d1600acb5ce3318c3.html Thu, 30 Nov 2017 18:15:01 +0100 Social innovation i samhällsplaneringen ska motverka boendesegregation Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/socialinnovationisamhallsplaneringenskamotverkaboendesegregation.5.1c48688d1600acb5ce32d787.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/socialinnovationisamhallsplaneringenskamotverkaboendesegregation.5.1c48688d1600acb5ce32d787.html Thu, 30 Nov 2017 16:50:07 +0100 Toleransprojektet uppskattas av både elever och professionen i Göteborgs Stad –  men väcker också frågor Det visar FoU i Väst/GR:s utvärdering av införandet av Toleransprojektet i tre skolor i Göteborgs Stad som presenteras i rapporten Ett projekt som omfamnas av alla – eller en kurs för några få? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/toleransprojektetuppskattasavbadeeleverochprofessionenigoteborgsstadmenvackerocksafragor.5.1427574615ff5cf0ff583fe8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/toleransprojektetuppskattasavbadeeleverochprofessionenigoteborgsstadmenvackerocksafragor.5.1427574615ff5cf0ff583fe8.html Mon, 27 Nov 2017 11:24:05 +0100 Här är de identifierade och prioriterade utmaningarna vidare i AllAgeHubs innovationsprocess Nu är AllAgeHubs innovationsprocess igång! Två workshoppar hölls i november 2017 där AllAgeHubs medverkande kommuner och brukarorganisationer tillsammans identifierade de utmaningar AllAgeHub ska utgå från när innovationsprocessen ska utvecklas. – Processen kommer att justeras kontinuerligt, säger Carolina Fornell, processledare innovation, AllAgeHub. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/harardeidentifieradeochprioriteradeutmaningarnavidareiallagehubsinnovationsprocess.5.1427574615ff5cf0ff578f45.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/harardeidentifieradeochprioriteradeutmaningarnavidareiallagehubsinnovationsprocess.5.1427574615ff5cf0ff578f45.html Fri, 24 Nov 2017 06:50:05 +0100 Att fortfarande få vara människa Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem? Hur är den organiserad och vad kostar den? Vad tycker patienter och anhöriga? Det är några av de frågor som blir belysta i utvärderingen av ASIH-teamen (ASIH = Avancerad Sjukvård I Hemmet). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attfortfarandefavaramanniska.5.2b263eff15fdff1b7793409f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attfortfarandefavaramanniska.5.2b263eff15fdff1b7793409f.html Thu, 23 Nov 2017 11:02:55 +0100 Spelproblem i fokus – boka in vår heldagskonferens den 1 februari! Från årsskiftet gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/spelproblemifokusbokainvarheldagskonferensden1februari.5.a2af57015fe6c20629c81a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/spelproblemifokusbokainvarheldagskonferensden1februari.5.a2af57015fe6c20629c81a.html Wed, 22 Nov 2017 15:43:57 +0100 Mår tjejer sämre än killar för att de frigör sig tidigare från sina föräldrar? Hur stöttar man hemmasittare som inte varit i skolan på flera år? Det var två av de ämnen som togs upp på Mötesplats IFO förra veckan. Läs mer i dokumentationen från Mötesplatsen och passa på att ladda ner föreläsarnas Powerpointpresentationer! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/martjejersamreankillarforattdefrigorsigtidigarefransinaforaldrarhurstottarmanhemmasittaresomintevaritiskolanpafleraar.5.2b263eff15fdff1b779432a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/martjejersamreankillarforattdefrigorsigtidigarefransinaforaldrarhurstottarmanhemmasittaresomintevaritiskolanpafleraar.5.2b263eff15fdff1b779432a9.html Wed, 15 Nov 2017 06:06:00 +0100 Nya arbetslöshetssiffror från Arbetsförmedlingen Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyaarbetsloshetssiffrorfranarbetsformedlingen.5.14b4139115fc2b223855155.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyaarbetsloshetssiffrorfranarbetsformedlingen.5.14b4139115fc2b223855155.html Tue, 14 Nov 2017 11:39:00 +0100 Behöver du fler verktyg för att kunna arbeta med förändringar? Nu är sista chansen att anmäla sig till vår Förbättringsverkstad! Vi behöver din anmälan senast den 17 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/behoverduflerverktygforattkunnaarbetamedforandringar.5.38eb075115f4e76ea5b4a659.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/behoverduflerverktygforattkunnaarbetamedforandringar.5.38eb075115f4e76ea5b4a659.html Mon, 13 Nov 2017 17:00:23 +0100 Kommunikation – tema på årets demenskonferens Att kommunicera med personer med demenssjukdom. Det var temat på årets demenskonferens där över 370 personer deltog. Konferensen handlade om att öka kunskap och skapa förutsättningar för en ännu bättre personcentrerad vård och omsorg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunikationtemapaaretsdemenskonferens.5.4676a79215fad8f685a8db79.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunikationtemapaaretsdemenskonferens.5.4676a79215fad8f685a8db79.html Mon, 06 Nov 2017 12:19:39 +0100 Framtidens socialtjänst – särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen besökte GR Margareta Winberg, särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter besökte den 2 november Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, tillsammans med utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist. Dagens åhörare var chefer från GR-nätverken inom det sociala området tillsammans med GR:s politiska styrgrupp för social välfärd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/framtidenssocialtjanstsarskildutredareforoversynenavsocialtjanstlagenbesoktegr.5.3c5b619115f899855a978508.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/framtidenssocialtjanstsarskildutredareforoversynenavsocialtjanstlagenbesoktegr.5.3c5b619115f899855a978508.html Wed, 01 Nov 2017 10:13:00 +0100 Samsjuklighetskonferensen i ord & bild – inklusive de filmade föreläsningarna                                     Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samsjuklighetskonferenseniordbildinklusivedefilmadeforelasningarna.5.5ce5f16c15f083578f479b41.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samsjuklighetskonferenseniordbildinklusivedefilmadeforelasningarna.5.5ce5f16c15f083578f479b41.html Mon, 23 Oct 2017 07:38:14 +0200 Mötesplats Funktionshinder i ord & bild Tips på filmer, verktyg och användbara webbsidor är något av det du hittar i dokumentationen från Mötesplats Funktionshinder. Här hittar du också sammanfattningar av seminarier och massor av härliga bilder på utställare och besökare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderiordbild.5.254de2bc15f40b1ab0d3f39d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderiordbild.5.254de2bc15f40b1ab0d3f39d.html Mon, 23 Oct 2017 07:00:00 +0200 Välkommen till ett seminarium om socialt hållbart boende Detta är det femte inslaget i seminarieserien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillettseminariumomsocialthallbartboende.5.254de2bc15f40b1ab0d82de3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillettseminariumomsocialthallbartboende.5.254de2bc15f40b1ab0d82de3.html Fri, 20 Oct 2017 14:01:57 +0200 Att motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering GR har beviljats statsbidrag och söker kommuner som vill delta i ett kommande utvecklingsprojekt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotverkaboendesegregationgenomsocialthallbarsamhallsplanering.5.732e47a815f3248c32f75bff.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotverkaboendesegregationgenomsocialthallbarsamhallsplanering.5.732e47a815f3248c32f75bff.html Thu, 19 Oct 2017 16:11:57 +0200 Interaktiv arena för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik GR-projektet AllAgeHub startar en digital anslagstavla; Samarbete sökes. Här kan du som chef eller medarbetare i en kommun, företagsrepresentant, forskare, student eller samhällsinvånare hitta rätt kontakter för just er idé, produkt eller projekt inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/interaktivarenaforsamarbeteninomtillgangligaboendemiljoerochvalfardsteknik.5.732e47a815f3248c32f271fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/interaktivarenaforsamarbeteninomtillgangligaboendemiljoerochvalfardsteknik.5.732e47a815f3248c32f271fd.html Thu, 19 Oct 2017 15:56:38 +0200 Vad innebär det att planera socialt hållbart? Vad skulle vi behöva göra mer av och veta mer om? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadinnebardetattplanerasocialthallbart.5.732e47a815f3248c32f25bd9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadinnebardetattplanerasocialthallbart.5.732e47a815f3248c32f25bd9.html Thu, 19 Oct 2017 09:36:37 +0200 Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete? För att svara på den frågan har Göteborgs Stad utvecklat en modell för arbetstyngdsmätning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurstorarbetsbelastningkanensocialsekreterarehaforattkunnagoraettbraarbete.5.732e47a815f3248c32ff477.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurstorarbetsbelastningkanensocialsekreterarehaforattkunnagoraettbraarbete.5.732e47a815f3248c32ff477.html Wed, 18 Oct 2017 13:14:40 +0200 Senaste nytt från FoU i Väst/GR Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården? Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen? Det är några av nyheterna i FoU i Väst/GR:s senaste nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/senastenyttfranfouivastgr.5.16239f0a15f2534b3e0a6cbe.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/senastenyttfranfouivastgr.5.16239f0a15f2534b3e0a6cbe.html Fri, 13 Oct 2017 16:37:54 +0200 Inspirationsseminarium – Verktyg för implementering och ledning för en smartare välfärd AllAgeHubs seminarieserie fortsätter och denna gång har flera föreläsare bjudits in. Vi får den 24 november både möta företrädare för projektet CONNECT där en verktygslåda för välfärdsteknologi tagits fram, samt Maria Gill från SKL och projektet LEDA för smartare välfärd som tar oss med på studiebesök i Mittköping, en digital kommun i framkant. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inspirationsseminariumverktygforimplementeringochledningforensmartarevalfard.5.5ce5f16c15f083578f4ea93a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/inspirationsseminariumverktygforimplementeringochledningforensmartarevalfard.5.5ce5f16c15f083578f4ea93a.html Tue, 10 Oct 2017 11:15:41 +0200 Deltagarna ger Yrkesresan högt betyg Yrkesresan är GR-kommunernas gemensamma satsning på kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården. I ett första skede vänder sig Yrkesresan till de som är nya som socialsekreterare inom myndighetsutövning, barn och unga. Genom Yrkesresan får de under två år en introduktion i yrket som inte funnits tidigare. Två utbildningsomgångar har hittills hunnit starta och de utvärderingar som har gjorts visar att deltagarna är mycket positiva. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/deltagarnageryrkesresanhogtbetyg.5.2ea63a5f15ef9a0d828c6fb7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/deltagarnageryrkesresanhogtbetyg.5.2ea63a5f15ef9a0d828c6fb7.html Mon, 09 Oct 2017 10:30:19 +0200 Mötesplats Funktionshinder fyller Eriksbergshallen under två dagar Den 10–11 oktober kommer funktionshinderverksamheter från hela Göteborgsregionen till Eriksbergshallen för att visa upp och berätta om sitt arbete.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderfyllereriksbergshallenundertvadagar.5.2ea63a5f15ef9a0d8286e209.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderfyllereriksbergshallenundertvadagar.5.2ea63a5f15ef9a0d8286e209.html Mon, 09 Oct 2017 05:58:01 +0200 Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Kommunerna behöver rekrytera och det finns arbetssökande – men de har inte alltid den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Ett sätt att möta den situationen är att utforma så kallade assisterande tjänster. I den här delrapporten kan du läsa om hur kommunerna arbetar med den här frågan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/assisterandetjanstersomstrategiforkompetensforsorjning.5.2ea63a5f15ef9a0d828105ed.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/assisterandetjanstersomstrategiforkompetensforsorjning.5.2ea63a5f15ef9a0d828105ed.html Fri, 29 Sep 2017 10:00:44 +0200 Tolv GR-kommuner kan nu boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö via nya webbplatsen Läs senaste nytt från AllAgeHub. Webbplatsen allagehub.se har fått ny design och en hel del nya funktioner. Bland annat finns nu en bokningsfunktion för kommuner där besök i den interaktiva miljön enkelt kan bokas.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tolvgrkommunerkannubokabesokiallagehubsinteraktivamiljovianyawebbplatsen.5.7225185d15ebf193d12e12b5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tolvgrkommunerkannubokabesokiallagehubsinteraktivamiljovianyawebbplatsen.5.7225185d15ebf193d12e12b5.html Fri, 29 Sep 2017 05:54:40 +0200 Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samtalscirklaromlivsfragorpaettaldreboende.5.7225185d15ebf193d12d100a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samtalscirklaromlivsfragorpaettaldreboende.5.7225185d15ebf193d12d100a.html Thu, 28 Sep 2017 10:40:59 +0200 Att göra barnets röst hörd i socialtjänsten Västernorrlandsmodellen går ut på att fråga barn om deras synpunkter på socialtjänsten. Nu kommer modellen till Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attgorabarnetsrosthordisocialtjansten.5.7225185d15ebf193d1289563.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attgorabarnetsrosthordisocialtjansten.5.7225185d15ebf193d1289563.html Thu, 28 Sep 2017 09:03:59 +0200 Ungdomsundersökningen Lupp genomförs i höst Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska genomföras i nio av Göteborgsregionens kommuner. FoU i Väst/GR bidrar med samordning, analys och rapportskrivning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungdomsundersokningenluppgenomforsihost.5.7225185d15ebf193d128628f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungdomsundersokningenluppgenomforsihost.5.7225185d15ebf193d128628f.html Wed, 27 Sep 2017 09:29:51 +0200 Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att utvärdera Solrosen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/solrosenstodnarenfamiljemedlemarfrihetsberovad.5.7225185d15ebf193d123349c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/solrosenstodnarenfamiljemedlemarfrihetsberovad.5.7225185d15ebf193d123349c.html Mon, 25 Sep 2017 20:21:37 +0200 Förbättringsverkstad – från idé till praktik FoU i Väst/GR bjuder in till en utbildning för dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadfranidetillpraktik.5.351221f315eb054b662a1f61.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadfranidetillpraktik.5.351221f315eb054b662a1f61.html Tue, 19 Sep 2017 12:29:07 +0200 Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården? FoU i Väst/GR ska genomföra en studie för att öka kunskapen om nyanlända barn som riskerar att fara illa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadvetviomnyanlandabarnsomaraktuellainomdensocialabarnochungdomsvarden.5.46e2c31c15e8eeb9e43b5308.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadvetviomnyanlandabarnsomaraktuellainomdensocialabarnochungdomsvarden.5.46e2c31c15e8eeb9e43b5308.html Tue, 19 Sep 2017 08:55:51 +0200 Utmaningsdriven innovation inom AllAgeHub startar med workshoppar i höst Läs senaste nytt från AllAgeHub. Tillsammans med pensionärs- och funktionshinderorganisationer samt de tolv medverkande GR-kommunerna kommer vi i höst identifiera de utmaningar inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som de och slutanvändarna står inför. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utmaningsdriveninnovationinomallagehubstartarmedworkshopparihost.5.46e2c31c15e8eeb9e43ada63.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utmaningsdriveninnovationinomallagehubstartarmedworkshopparihost.5.46e2c31c15e8eeb9e43ada63.html Wed, 13 Sep 2017 09:50:29 +0200 Heldagskonferens 2018 kring de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom – anmälan öppen nu Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/heldagskonferens2018kringdenyanationellariktlinjernaforvardochomsorgviddemenssjukdomanmalanoppennu.5.63fdd0a015e72a7f70982e17.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/heldagskonferens2018kringdenyanationellariktlinjernaforvardochomsorgviddemenssjukdomanmalanoppennu.5.63fdd0a015e72a7f70982e17.html Mon, 11 Sep 2017 17:02:47 +0200 Nya arbetslöshetssiffror publiceras idag Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyaarbetsloshetssiffrorpublicerasidag.5.4925f05315e64856972d506e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyaarbetsloshetssiffrorpublicerasidag.5.4925f05315e64856972d506e.html Tue, 05 Sep 2017 13:56:27 +0200 Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg Många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar presenterades. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dennationellasamordnarenfordensocialabarnochungdomsvardengenomfordesinslutkonferensigoteborg.5.5752bc0215e4758f8efa30f2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dennationellasamordnarenfordensocialabarnochungdomsvardengenomfordesinslutkonferensigoteborg.5.5752bc0215e4758f8efa30f2.html Fri, 01 Sep 2017 13:02:28 +0200 Forskning pågår: Välkommen till en konferens om funktionshinder och åldrande Forskargruppen NORM vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR bjuder in till en kostnadsfri konferens den 17 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningpagarvalkommentillenkonferensomfunktionshinderochaldrande.5.3d60929015e385858074d1b9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningpagarvalkommentillenkonferensomfunktionshinderochaldrande.5.3d60929015e385858074d1b9.html Wed, 23 Aug 2017 14:04:01 +0200 AllAgeHub bjuder in till frukostseminarium med innovationsforskaren Leif Denti AllAgeHub bjuder i höst in till en rad inspirationsseminarier på tema innovation, välfärdsteknik och implementering. Först ut är ett frukostseminarium den 22 september med innovationsforskaren Leif Denti som ställer sig frågan; Måste man vara ett geni, en eldsjäl eller heta Steve Jobs för att vara innovativ? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/allagehubbjuderintillfrukostseminariummedinnovationsforskarenleifdenti.5.c1ff37d15e0b0503673ee42.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/allagehubbjuderintillfrukostseminariummedinnovationsforskarenleifdenti.5.c1ff37d15e0b0503673ee42.html Wed, 16 Aug 2017 14:43:02 +0200 Konferens: Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning FoUiVäst/GR arrangerar en heldagskonferens om ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/konferensokaddelaktighetforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.6d5ec17f15deadf24eb207f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/konferensokaddelaktighetforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.6d5ec17f15deadf24eb207f.html Tue, 04 Jul 2017 15:03:45 +0200 GR söker projektledare till AllAgeHub Vill du vara med och bygga upp och utveckla AllAgeHub med oss? Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster. Ansök om tjänsten som projektledare senast den 11 augusti. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektledaretillallagehub.5.4db224b615d003833eed420f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektledaretillallagehub.5.4db224b615d003833eed420f.html Tue, 04 Jul 2017 14:13:28 +0200 GR söker projektassistent för externa uppdrag inom FoU i Väst GR Välfärd är en avdelning med ca 40 medarbetare som bland annat arbetar med FoU-uppdrag (FoU i Väst) i huvudsak på medlemskommunernas uppdrag men också på regionala och nationella initiativ. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektassistentforexternauppdraginomfouivast.5.4db224b615d003833eed30c4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektassistentforexternauppdraginomfouivast.5.4db224b615d003833eed30c4.html Fri, 30 Jun 2017 10:20:47 +0200 Nu öppnar anmälan till 2018 års utbildningar i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) Utbildningen erbjuds vid tre olika tillfällen i Göteborg, Motala respektive Uppsala. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nuoppnaranmalantill2018arsutbildningariforaldrastodsprogrammetparentingyoungchildrenpyc.5.b0d0c6b15cf0db33697059c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nuoppnaranmalantill2018arsutbildningariforaldrastodsprogrammetparentingyoungchildrenpyc.5.b0d0c6b15cf0db33697059c.html Thu, 29 Jun 2017 12:53:19 +0200 Stöd till föräldrar med placerade barn, intervju med Tor Slettebø, professor i socialt arbete I maj höll GR en workshop kring stöd till föräldrar med placerade barn där medarbetare från hela Göteborgsregionen deltog. Vi passade då på att intervjua föreläsaren Tor Slettebø, professor i socialt arbete. – Det finns många skäl till att vi inom barnavården ska bry oss om föräldrarna utifrån barnets intressen, säger Tor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillforaldrarmedplaceradebarnintervjumedtorsletteboprofessorisocialtarbete.5.b0d0c6b15cf0db336926879.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillforaldrarmedplaceradebarnintervjumedtorsletteboprofessorisocialtarbete.5.b0d0c6b15cf0db336926879.html Wed, 28 Jun 2017 17:36:03 +0200 Heldag kring de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom – 7 februari 2018 Save the date! Den 7 februari 2018 arrangerar GR på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de övriga tre kommunalförbunden en heldag med fokus på de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/heldagkringdenationellariktlinjernaforvardochomsorgviddemenssjukdom7februari2018.5.3a8095f615ce16a2281db9ad.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/heldagkringdenationellariktlinjernaforvardochomsorgviddemenssjukdom7februari2018.5.3a8095f615ce16a2281db9ad.html Wed, 28 Jun 2017 16:36:26 +0200 Seniorvärldskonferensen 2017 i Göteborg Seniorbostäder idag och imorgon handlar det om den 14 september när Seniorvärldskonferensen arrangeras för tredje året i rad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/seniorvarldskonferensen2017igoteborg.5.3a8095f615ce16a2281d6799.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/seniorvarldskonferensen2017igoteborg.5.3a8095f615ce16a2281d6799.html Wed, 28 Jun 2017 15:22:09 +0200 "Kommunerna måste ta frågan på stort allvar" En ny rapport med statistik över årets fyra första månader visar bland annat att sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunernamastetafraganpastortallvar.5.3a8095f615ce16a2281d2a1c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommunernamastetafraganpastortallvar.5.3a8095f615ce16a2281d2a1c.html Mon, 26 Jun 2017 17:36:19 +0200 Välkommen till Förbättringsresan! Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, kommer till Göteborg den 4 september. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillforbattringsresan.5.3a8095f615ce16a228138004.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillforbattringsresan.5.3a8095f615ce16a228138004.html Mon, 26 Jun 2017 10:59:24 +0200 Välkommen till Mötesplats Funktionshinder 2017! Nu är programmet klart! Den 10–11 oktober fylls Eriksbergshallen med utställningar, speakers´corner och seminarier. Fri entré! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillmotesplatsfunktionshinder2017.5.3a8095f615ce16a228122da1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillmotesplatsfunktionshinder2017.5.3a8095f615ce16a228122da1.html Mon, 26 Jun 2017 10:49:25 +0200 Samsjuklighet – Varför gör vi inte det vi vet? Nu är det dags igen, en länsgemensam spridningskonferens kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hålls den 12 oktober 2017. Denna gång riktas ljuset mot samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – fokus möjligheter och hinder. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samsjuklighetvarforgorviintedetvivet.5.3a8095f615ce16a2281203de.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samsjuklighetvarforgorviintedetvivet.5.3a8095f615ce16a2281203de.html Thu, 22 Jun 2017 08:38:06 +0200 AllAgeHub arrangerar mässa på GR den 5 december – Expo Välfärdsteknik 2017 AllAgeHubs interaktiva miljö flyttar in på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, för en utställningsdag med fokus på digital rehabilitering och tillsyn. Tjugo företag deltar och visar upp sina produkter och tjänster inom välfärdsteknik. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/allagehubarrangerarmassapagrden5decemberexpovalfardsteknik2017.5.473cb86c15cc2730b73bd897.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/allagehubarrangerarmassapagrden5decemberexpovalfardsteknik2017.5.473cb86c15cc2730b73bd897.html Tue, 20 Jun 2017 14:51:18 +0200 Statsbidrag till GR-kommuner som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten  Igår presenterade regeringen ett kommande förslag i höstens budgetproposition där 500 miljoner kronor avsätts för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt kan 42 miljoner av dem gå till 13 GR-kommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/statsbidragtillgrkommunersomsarskiltbidrartillattminskaarbetslosheten.5.473cb86c15cc2730b732e0f2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/statsbidragtillgrkommunersomsarskiltbidrartillattminskaarbetslosheten.5.473cb86c15cc2730b732e0f2.html Fri, 16 Jun 2017 09:28:39 +0200 Migrationsverket och kommunerna – information och dialog GR och mottagningsenheten på Migrationsverket i Göteborg bjöd 15 juni in till ett möte för att prata om hur mottagningsenheten arbetar med ensamkommande som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna till 18 år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/migrationsverketochkommunernainformationochdialog.5.2e75849815ca64aaf4f68ac1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/migrationsverketochkommunernainformationochdialog.5.2e75849815ca64aaf4f68ac1.html Thu, 15 Jun 2017 16:10:15 +0200 Socialtjänstforum – möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten Årets tema är tillit: Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst. Socialtjänstforum bygger på aktiv medverkan från deltagarna. Därför är hälften av platserna reserverade för forskare och hälften för praktiker. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/socialtjanstforummotemellanforskningochpraktikinomsocialtjansten.5.2e75849815ca64aaf4f64925.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/socialtjanstforummotemellanforskningochpraktikinomsocialtjansten.5.2e75849815ca64aaf4f64925.html Thu, 15 Jun 2017 08:39:11 +0200 Starkare konjunkturläge än väntat i Västsverige Men den stora efterfrågan på arbetskraft innebär samtidigt att bland andra kommunerna står inför stora rekryteringsutmaningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/starkarekonjunkturlageanvantativastsverige.5.2e75849815ca64aaf4f468ee.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/starkarekonjunkturlageanvantativastsverige.5.2e75849815ca64aaf4f468ee.html Wed, 14 Jun 2017 10:00:03 +0200 Nytt nummer av FoU i Västs tidning FOURUM Läs om Yrkesresan – ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom barn och unga, möt ombuden som ska främja behovsdriven innovation inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer och läs mer om GRs mötesplatser där kommunernas verksamheter står på scen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnummeravfouivaststidningfourum.5.372a31b715c9830083989861.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnummeravfouivaststidningfourum.5.372a31b715c9830083989861.html Mon, 12 Jun 2017 14:31:51 +0200 I väntan på ett språk Det sägs ofta att språket är nyckeln till en lyckad integration. Vad är då nyckeln till en lyckad språkinlärning? I verksamheten Mera svenska bättre hälsa har man valt att kombinera möjligheter att träna svenska med hälsofrämjande insatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ivantanpaettsprak.5.372a31b715c9830083945d1a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ivantanpaettsprak.5.372a31b715c9830083945d1a.html Fri, 02 Jun 2017 15:18:45 +0200 Så mycket förväntas GR-kommunernas personalbehov öka  Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov för 2016–2026. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samycketforvantasgrkommunernaspersonalbehovoka.5.4b119ccc15c5fb476f29eed3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/samycketforvantasgrkommunernaspersonalbehovoka.5.4b119ccc15c5fb476f29eed3.html Fri, 02 Jun 2017 13:21:20 +0200 FORSKNING PÅGÅR om funktionshinder och åldrande Välkommen till en kostnadsfri heldag som arrangeras av Forskargruppen NORM, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningpagaromfunktionshinderochaldrande.5.4b119ccc15c5fb476f297b8e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningpagaromfunktionshinderochaldrande.5.4b119ccc15c5fb476f297b8e.html Fri, 02 Jun 2017 08:15:05 +0200 Positiva resultat av kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Göteborg Personer som haft försörjningsstöd under lång tid har kommit vidare med hjälp av tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar, utbildning och förstärkt coachstöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/positivaresultatavkommunaltarbetsmarknadsprojektforbarnfamiljerigoteborg.5.4b119ccc15c5fb476f242c87.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/positivaresultatavkommunaltarbetsmarknadsprojektforbarnfamiljerigoteborg.5.4b119ccc15c5fb476f242c87.html Tue, 23 May 2017 19:20:46 +0200 Rollspel och checklistor ... ... är ett par av de centrala inslagen i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Idag träffas personer från hela landet i Göteborg för att lära sig mer om programmet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rollspelochchecklistor.5.3b8ad3715c34e137cd413a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rollspelochchecklistor.5.3b8ad3715c34e137cd413a.html Fri, 19 May 2017 16:35:06 +0200 GR söker processledare för AllAgeHubs innovationsarbete AllAgeHub är ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprocessledareforallagehubsinnovationsarbete.5.37d379ac15c181fa9b8966b0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprocessledareforallagehubsinnovationsarbete.5.37d379ac15c181fa9b8966b0.html Thu, 18 May 2017 09:30:44 +0200 Engagerade deltagare på premiären av AllAgeHubs öppet hus Under 2017 hålls ett antal öppet hus för den som vill veta mer om AllAgeHub som helhet samt ta del av välfärdsteknik och tillgängliga boende miljöer i den interaktiva miljön på Chalmers Teknikpark i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/engageradedeltagarepapremiarenavallagehubsoppethus.5.37d379ac15c181fa9b82404d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/engageradedeltagarepapremiarenavallagehubsoppethus.5.37d379ac15c181fa9b82404d.html Wed, 17 May 2017 17:54:15 +0200 Välbesökt förmiddag med fokus på lagförslaget om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ny lagstiftning ersätter betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Ett arbete pågår i länet för att ta fram en regional överenskommelse och den 16 maj hölls en halvdag med fokus på den nya lagen ur ett nationellt och regionalt perspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valbesoktformiddagmedfokuspalagforslagetomsamverkanvidutskrivningfranslutenhalsoochsjukvard.5.1dc5261d15c09b55019e4b6b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valbesoktformiddagmedfokuspalagforslagetomsamverkanvidutskrivningfranslutenhalsoochsjukvard.5.1dc5261d15c09b55019e4b6b.html Tue, 16 May 2017 07:03:11 +0200 Förstärkt satsning på feriejobb Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forstarktsatsningpaferiejobb.5.1dc5261d15c09b5501968a4d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forstarktsatsningpaferiejobb.5.1dc5261d15c09b5501968a4d.html Wed, 10 May 2017 10:55:55 +0200 Psykisk (o)hälsa i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné i Göteborgs Stad En problemanalys och förslag på åtgärder https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaiaskimfrolundahogsboochmajornalinneigoteborgsstad.5.55dd0c7b15bee310aa43a926.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaiaskimfrolundahogsboochmajornalinneigoteborgsstad.5.55dd0c7b15bee310aa43a926.html Tue, 09 May 2017 11:33:03 +0200 På flykt – en workshop som känns i magen Hur skulle det vara att tvingas fly från Sverige mot en okänd framtid? Att ställas inför olika val – val som kan få kännbara konsekvenser? Detta fick deltagare i workshopen På flykt känna på igår på Burgårdens konferenscenter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/paflyktenworkshopsomkannsimagen.5.717e11d415bdfb81d32d66a0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/paflyktenworkshopsomkannsimagen.5.717e11d415bdfb81d32d66a0.html Fri, 05 May 2017 19:31:00 +0200 Den nationella samordnaren inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer till Göteborg Cecilia Grefve avslutar sitt samordnaruppdrag i december 2017. Den 4 september arrangeras en spridningskonferens för att beskriva, lyfta och lära om arbetet med att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dennationellasamordnareninomdensocialabarnochungdomsvardenkommertillgoteborg.5.717e11d415bdfb81d3245645.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dennationellasamordnareninomdensocialabarnochungdomsvardenkommertillgoteborg.5.717e11d415bdfb81d3245645.html Fri, 05 May 2017 07:48:43 +0200 Välkommen till Socialchefsdagarna 2017! Välfärd först! TÅLAMOD, TAKTIK, TILLSAMMANS. Det är temat på Socialchefsdagarna som äger rum i Östersund den 27–29 september. Anmälan är nu öppen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillsocialchefsdagarna2017.5.2398446f15bd100e32b6546f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillsocialchefsdagarna2017.5.2398446f15bd100e32b6546f.html Wed, 03 May 2017 15:34:43 +0200 AllAgeHub håller öppet hus den 11 maj samt 15 juni Besök AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Under 2017 hålls ett antal öppet hus för den som vill veta mer om AllAgeHub som helhet samt ta del av välfärdsteknik och tillgängliga boende miljöer i visningsmiljö. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/allagehubhalleroppethusden11majsamt15juni.5.f8ed13715bc26bdd42c9526.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/allagehubhalleroppethusden11majsamt15juni.5.f8ed13715bc26bdd42c9526.html Wed, 03 May 2017 10:03:11 +0200 Validering Kock Västra Götaland – från pilotprojekt till välfungerande kompetensförsörjning Kock är ett bristyrke i Sverige vilket påverkar kompetensförsörjningen för den offentliga måltidsverksamheten. Genom projektet ”Validering Kock Västra Götaland” valideras kompetensen hos måltidsverksamhetens befintliga personal. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valideringkockvastragotalandfranpilotprojekttillvalfungerandekompetensforsorjning.5.f8ed13715bc26bdd42b57ec.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valideringkockvastragotalandfranpilotprojekttillvalfungerandekompetensforsorjning.5.f8ed13715bc26bdd42b57ec.html Fri, 28 Apr 2017 20:06:00 +0200 Nu startar Yrkesresan Den 27-28 april går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nustartaryrkesresan.5.546013015bb3e178b66036.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nustartaryrkesresan.5.546013015bb3e178b66036.html Wed, 26 Apr 2017 15:34:59 +0200 GR söker projektkoordinator / projektassistent Avdelning Välfärd söker en ny medarbetare som bl a ska arbeta i ESF-projektet HälsoGReppet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektkoordinatorprojektassistent.5.253b2da115ba548378f56ed7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektkoordinatorprojektassistent.5.253b2da115ba548378f56ed7.html Wed, 26 Apr 2017 11:20:57 +0200 Senaste nytt från FoU i Väst/GR! Introduktionsprogram för nya socialsekreterare, Jobbskuggardagen och inspirationsdag om föräldrastöd. Läs om detta och mycket mer i FoU i Väst/GR:s senaste nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/senastenyttfranfouivastgr.5.253b2da115ba548378f46aae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/senastenyttfranfouivastgr.5.253b2da115ba548378f46aae.html Mon, 24 Apr 2017 15:52:11 +0200 Nyckeltal Personalhälsa 2016 För femtonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2016.5.1170b55d15b87adc0fe45af5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2016.5.1170b55d15b87adc0fe45af5.html Tue, 18 Apr 2017 17:30:05 +0200 Hallå där, Anna Ingemansson, som precis arrangerat Jobbskuggardagen! Anna Ingemansson är arbetsterapeut på daglig verksamhet i SDF Örgryte/Härlanda där man precis genomfört Jobbskuggardagen. Syftet med dagen är att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och de som står långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis funktionsnedsättning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halladarannaingemanssonsomprecisarrangeratjobbskuggardagen.5.9c2ed2a15b7de6c4022056f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halladarannaingemanssonsomprecisarrangeratjobbskuggardagen.5.9c2ed2a15b7de6c4022056f.html Wed, 12 Apr 2017 10:29:00 +0200 GR söker medarbetare till AllAgeHubs interaktiva inspirationsmiljö AllAgeHub är ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokermedarbetaretillallagehubsinteraktivainspirationsmiljo.5.66c754fe15b606c8a9563ae0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokermedarbetaretillallagehubsinteraktivainspirationsmiljo.5.66c754fe15b606c8a9563ae0.html Fri, 07 Apr 2017 08:24:41 +0200 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre – Vi börjar om, vi börjar om, vi börjar om och vi börjar om. Men nu börjar förhoppningsvis långsiktigheten, sa Susanne Rolfner Suvanto när hon presenterade betänkandet om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre för nästan 200 åhörare på Burgårdens konferenscenter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellkvalitetsplanforvardochomsorgomaldre.5.3ec032615b42f74c2e10c48.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellkvalitetsplanforvardochomsorgomaldre.5.3ec032615b42f74c2e10c48.html Mon, 03 Apr 2017 15:47:18 +0200 Nu är webbplatsen för AllAgeHub lanserad Den officiella webbplatsen för AllAgeHub är nu lanserad tillsammans med logotypen för forsknings-, utvecklings- och innovationscentret. Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer utvecklas vidare under 2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nuarwebbplatsenforallagehublanserad.5.7037301515b24ded45ff23fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nuarwebbplatsenforallagehublanserad.5.7037301515b24ded45ff23fd.html Thu, 30 Mar 2017 18:47:37 +0200 Ta examen i evidensbasering! Nu är det ansökningsdags för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner eller bidra till kritisk reflektion vad gäller styrning och kunskapsanvändning.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/taexamenievidensbasering.5.f1e1d4c15b160ad611a36ed.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/taexamenievidensbasering.5.f1e1d4c15b160ad611a36ed.html Tue, 28 Mar 2017 12:44:48 +0200 Länsgemensam inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet PYC (Parenting Young Children) Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lansgemensaminspirationsdagomforaldrastodsprogrammetpycparentingyoungchildren.5.2e8b912a15b07331a5bd478e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lansgemensaminspirationsdagomforaldrastodsprogrammetpycparentingyoungchildren.5.2e8b912a15b07331a5bd478e.html Mon, 27 Mar 2017 14:50:11 +0200 Psykisk ohälsa och depression hos äldre Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa och depression hos äldre? Nu finns dokumentationen från konferensen 2 mars att läsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaochdepressionhosaldre.5.2e8b912a15b07331a5b8b15b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaochdepressionhosaldre.5.2e8b912a15b07331a5b8b15b.html Mon, 27 Mar 2017 11:16:12 +0200 Verklighetslabb i kommunerna på gång inom AllAgeHub Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub och förra veckan hölls workshops med kommuner samt små och medelstora företag. Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/verklighetslabbikommunernapaganginomallagehub.5.2e8b912a15b07331a5b80405.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/verklighetslabbikommunernapaganginomallagehub.5.2e8b912a15b07331a5b80405.html Fri, 24 Mar 2017 19:00:00 +0100 Ungdomsmottagningarna undersöks FoU i Väst/GR ska kartlägga länets ungdomsmottagningar och undersöka vilka ungdomar som går dit  och hur man kan nå de som inte gör det. I uppdraget ingår också att utvärdera de satsningar som görs på ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet med psykisk hälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungdomsmottagningarnaundersoks.5.7be624e415ae288ace75041b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungdomsmottagningarnaundersoks.5.7be624e415ae288ace75041b.html Fri, 17 Mar 2017 15:37:20 +0100 Tillitsdelegationen besökte GR Den 14 mars anordnade GR ett välbesökt presentationsseminarium om Tillitsdelegationens arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tillitsdelegationenbesoktegr.5.3d965f115ad3761c4e91ea0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tillitsdelegationenbesoktegr.5.3d965f115ad3761c4e91ea0.html Fri, 17 Mar 2017 12:20:56 +0100 Vilka röster hörs? Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? Frågan var i fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en färsk FoU-rapport i ämnet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vilkarosterhors.5.3d965f115ad3761c4e4b590.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vilkarosterhors.5.3d965f115ad3761c4e4b590.html Mon, 13 Mar 2017 11:31:43 +0100 "Här träffas seniorerna" Göteborgs-Posten uppmärksammar idag FoU i Väst/GR:s rapport som visar att Göteborgs träffpunkter spelar stor roll för äldres fysiska, men framför allt mentala hälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hartraffasseniorerna.5.49e7db0315ac4596f6328b1a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hartraffasseniorerna.5.49e7db0315ac4596f6328b1a.html Mon, 06 Mar 2017 14:08:38 +0100 Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun FoU i Väst/GR ska ta fram underlag som kan ligga till grund för diskussion om det framtida stödet till barn och unga i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tidigainsatserforbarnungaochderasforaldrarilerumskommun.5.560a1abd15a96a7c1e9ce5e9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tidigainsatserforbarnungaochderasforaldrarilerumskommun.5.560a1abd15a96a7c1e9ce5e9.html Thu, 02 Mar 2017 14:32:18 +0100 Välkommen till workshop om verklighetslabb i AllAgeHub Nu har AllAgeHub dragit igång och vi behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillworkshopomverklighetslabbiallagehub.5.39ee491915a86ef3d71687d3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valkommentillworkshopomverklighetslabbiallagehub.5.39ee491915a86ef3d71687d3.html Tue, 28 Feb 2017 08:42:42 +0100 Vill du medverka på Mötesplats IFO 2017? Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i GR-kommunerna. Det är också vi som står för innehållet och dagen! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villdumedverkapamotesplatsifo2017.5.51df384315a776f0b03bf8d4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villdumedverkapamotesplatsifo2017.5.51df384315a776f0b03bf8d4.html Thu, 23 Feb 2017 09:31:39 +0100 Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare En kunskapsöversikt där forskning presenteras som synliggör olika möjligheter och utmaningar som vuxna invandrare möter när de ska lära sig språket i ett nytt land, med fokus på hälsa och andraspråksinlärning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsansbetydelseforinlarningavandrasprakforvuxnainvandrare.5.6bbf3f0e15a573298f939ef1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsansbetydelseforinlarningavandrasprakforvuxnainvandrare.5.6bbf3f0e15a573298f939ef1.html Tue, 21 Feb 2017 16:11:17 +0100 Dua-arbetet i Göteborgsregionen Ta del av en delredovisning av Dua-arbetet i Göteborgsregionen inom ramen för FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet . https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/duaarbetetigoteborgsregionen.5.6bbf3f0e15a573298f99e735.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/duaarbetetigoteborgsregionen.5.6bbf3f0e15a573298f99e735.html Mon, 20 Feb 2017 14:25:59 +0100 Kommande kurser och konferenser Presentation av tillitsdelegationens arbete, ekonomi i EU-projekt, aktuella arbetsrättsliga frågor och vad alla i hemtjänsten bör kunna är några kommande kurser och konferenser på GR. Läs mer i vårt nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommandekurserochkonferenser.5.6bbf3f0e15a573298f9476d0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommandekurserochkonferenser.5.6bbf3f0e15a573298f9476d0.html Fri, 17 Feb 2017 10:22:01 +0100 Disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet sökes! FoU i Väst/GR söker dig som vill engagera dig i forskning och utveckling av förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/disputeradforskareinombarnochungdomsomradetsokes.5.2a5d420515a478523013b839.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/disputeradforskareinombarnochungdomsomradetsokes.5.2a5d420515a478523013b839.html Wed, 15 Feb 2017 13:48:07 +0100 Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Mer specifikt har det handlat om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/analysmodellforprioriteringavmalgrupperochinsatser.5.40875c1615a341db356dcfd6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/analysmodellforprioriteringavmalgrupperochinsatser.5.40875c1615a341db356dcfd6.html Mon, 13 Feb 2017 19:06:16 +0100 Uppstartskonferens för AllAgeHub Förra veckan var det uppstartskonferens för det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/uppstartskonferensforallagehub.5.40875c1615a341db3564958d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/uppstartskonferensforallagehub.5.40875c1615a341db3564958d.html Mon, 13 Feb 2017 12:09:27 +0100 Psykisk ohälsa – ett tvärsektoriellt pilotprojekt Under flera år har stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg sett tecken på en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaetttvarsektorielltpilotprojekt.5.40875c1615a341db3562d154.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaetttvarsektorielltpilotprojekt.5.40875c1615a341db3562d154.html Fri, 10 Feb 2017 08:23:08 +0100 Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas ASIH-teamen i Göteborg är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/avanceradsjukvardihemmetasihutvarderas.5.10314c2a15a24d8f1d920912.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/avanceradsjukvardihemmetasihutvarderas.5.10314c2a15a24d8f1d920912.html Wed, 01 Feb 2017 12:48:43 +0100 Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter Den 31 januari arrangerades konferensen Rehabilitering med tekninkens utmaningar och möjligheter på Burgården i Göteborg. Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rehabiliteringmedteknikensutmaningarochmojligheter.5.4f2d7cbe159eb96a4e5ef544.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rehabiliteringmedteknikensutmaningarochmojligheter.5.4f2d7cbe159eb96a4e5ef544.html Tue, 24 Jan 2017 19:37:23 +0100 Vilka röster hörs? Välkommen till ett seminarium den 10 mars om funktionshinderrörelsens villkor för inflytande! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vilkarosterhors.5.1073d321159c19ebf25efa73.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vilkarosterhors.5.1073d321159c19ebf25efa73.html Tue, 24 Jan 2017 12:46:39 +0100 Stort intresse för seminarium om Återhämtning den 20 januari Drygt 200 personer deltog vid det seminarium om Återhämtning som GR tillsammans med Psykiatrisamordningen i Göteborg arrangerade den 20 januari på Folkets Hus i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stortintresseforseminariumomaterhamtningden20januari.5.470fc4af159cf88cf43c4a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stortintresseforseminariumomaterhamtningden20januari.5.470fc4af159cf88cf43c4a9.html Tue, 24 Jan 2017 07:51:12 +0100 Att vara närstående till någon med beroende Inbjudan till halvdagskonferens om aktuell forskning i beroendepsykologi https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attvaranarstaendetillnagonmedberoende.5.1073d321159c19ebf25ee0cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attvaranarstaendetillnagonmedberoende.5.1073d321159c19ebf25ee0cd.html Fri, 13 Jan 2017 12:51:17 +0100 GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor Sedan i juni förra året har GR möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsarbetemedhalsoochsjukvardsfragor.5.101ca59b159949bd02d4362f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsarbetemedhalsoochsjukvardsfragor.5.101ca59b159949bd02d4362f.html Wed, 04 Jan 2017 16:54:46 +0100 På spaning efter ett socialt hållbart samhälle Välkommen till ett seminarium den 3 mars! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/paspaningefterettsocialthallbartsamhalle.5.39e7147e15969bc7db49d57.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/paspaningefterettsocialthallbartsamhalle.5.39e7147e15969bc7db49d57.html Tue, 03 Jan 2017 16:56:53 +0100 GP: "Teknik ska ge mer tid för omsorg" Göteborgs-Posten publicerar idag två artiklar om välfärdsteknik inom äldreomsorgen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/gpteknikskagemertidforomsorg.5.3a11badd1595f04afc987d74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/gpteknikskagemertidforomsorg.5.3a11badd1595f04afc987d74.html Thu, 22 Dec 2016 08:07:58 +0100 God Jul & Gott Nytt År! I årets sista nyhetsbrev från FoU i Väst/GR hittar du läs- och filmtips och massor av nya utbildningar och konferenser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/godjulgottnyttar.5.2e60c9b1591efa786e90a4e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/godjulgottnyttar.5.2e60c9b1591efa786e90a4e.html Wed, 21 Dec 2016 13:52:22 +0100 Startkonferens AllAgeHub I januari drar verksamheten igång i det nya forsknings- innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. Syftet är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/startkonferensallagehub.5.2e60c9b1591efa786e36219.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/startkonferensallagehub.5.2e60c9b1591efa786e36219.html Thu, 15 Dec 2016 09:48:17 +0100 Kommande kurser och konferenser Det ensamkommande barnet – vem bär ansvaret, psykisk ohälsa och depression hos äldre, familjerätt samt kvalificerad processledarutbildning är några kommande kurser och konferenser på GR. Läs mer i vårt nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommandekurserochkonferenser.5.3c79ab13158fe74a46641fc3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommandekurserochkonferenser.5.3c79ab13158fe74a46641fc3.html Tue, 13 Dec 2016 13:15:46 +0100 Från bra till bättre ... En utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/franbratillbattre.5.4c4ab557158f0ac692d9a5c2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/franbratillbattre.5.4c4ab557158f0ac692d9a5c2.html Tue, 13 Dec 2016 09:08:22 +0100 Rekommendation om bemanning på särskilda boenden I början på nästa år publicerar SKL en rekommendation utifrån förändringen i socialtjänstförordningen om bemanning på särskilda boenden. Den 7 december var Agneta Ivåker, SKL, i Göteborg för att berätta om rekommendationen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rekommendationombemanningpasarskildaboenden.5.4c4ab557158f0ac692d8f853.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rekommendationombemanningpasarskildaboenden.5.4c4ab557158f0ac692d8f853.html Mon, 12 Dec 2016 11:37:19 +0100 Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner. Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/europeiskasocialfondenesfbeviljar13miljonerkronortillprojekthalsogreppet.5.4c4ab557158f0ac692d269b1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/europeiskasocialfondenesfbeviljar13miljonerkronortillprojekthalsogreppet.5.4c4ab557158f0ac692d269b1.html Mon, 12 Dec 2016 11:17:53 +0100 FoU-studie presenterades på workshop i Vatikanen där påven och drottningen deltog Workshopen handlade om droger och arrangerades av Påvens vetenskapliga akademi. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/foustudiepresenteradespaworkshopivatikanendarpavenochdrottningendeltog.5.14d63c87158db234beec305c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/foustudiepresenteradespaworkshopivatikanendarpavenochdrottningendeltog.5.14d63c87158db234beec305c.html Fri, 09 Dec 2016 14:05:11 +0100 Dokumentation från Mötesplats IFO Den 29 november arrangerades Mötesplats IFO för fjortonde året. Dagen är en arena för kollegialt erfarenhetsutbyte för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorg i GR:s medlemskommuner. Det är också verksamheterna själva som gör innehållet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationfranmotesplatsifo.5.14d63c87158db234beec172b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationfranmotesplatsifo.5.14d63c87158db234beec172b.html Fri, 09 Dec 2016 10:22:25 +0100 Folkhögskolespåret Ett projekt som syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/folkhogskolesparet.5.4b6e7a03158b00e0d467a606.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/folkhogskolesparet.5.4b6e7a03158b00e0d467a606.html Fri, 02 Dec 2016 12:56:16 +0100 Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården Här hittar du dokumentation från konferensen den 9 november då den nationella samordnaren och SKL medverkade. Under dagen berättade också flera kommuner i Göteborgsregionen om sina utvecklingsarbeten på det här området. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensochstabilitetidensocialabarnochungdomsvarden.5.493ac91b158bad219025cad4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensochstabilitetidensocialabarnochungdomsvarden.5.493ac91b158bad219025cad4.html Wed, 30 Nov 2016 09:40:00 +0100 Möter du föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i ditt jobb? I så fall kanske föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) är något för dig! Nästa år finns det möjlighet att gå grundutbildningen i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 8 december. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/moterduforaldrarmedintellektuellafunktionsnedsattningaridittjobb.5.4b6e7a03158b00e0d46619f7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/moterduforaldrarmedintellektuellafunktionsnedsattningaridittjobb.5.4b6e7a03158b00e0d46619f7.html Tue, 29 Nov 2016 06:16:04 +0100 Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik GR och Johanneberg Science Park  får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/satsningpaverklighetslabbforutvecklingavvalfardsteknik.5.23dfab44158a5430ac68318a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/satsningpaverklighetslabbforutvecklingavvalfardsteknik.5.23dfab44158a5430ac68318a.html Mon, 28 Nov 2016 13:20:13 +0100 Women and Alcohol in Gothenburg (WAG) En skrift om kvinnors alkoholvanor under de senaste trettio åren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/womenandalcoholingothenburgwag.5.23dfab44158a5430ac67ca49.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/womenandalcoholingothenburgwag.5.23dfab44158a5430ac67ca49.html Fri, 25 Nov 2016 15:52:20 +0100 Hur skapar vi ett inkluderande samhälle? Den 23 november anordnades ett seminarium inom European Week of Regions and Cities 2016 (Open Days) med fokus på Urban Poverty. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurskaparviettinkluderandesamhalle.5.4669dac91588fa55f2c8c09b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurskaparviettinkluderandesamhalle.5.4669dac91588fa55f2c8c09b.html Thu, 24 Nov 2016 21:45:16 +0100 Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM Läs om psykisk ohälsa – en global utmaning, välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, från integrering till rekrytering och vad ungdomar tycker och tänker bland annat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnummeravfouivaststidskriftfourum.5.4669dac91588fa55f2c995b1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnummeravfouivaststidskriftfourum.5.4669dac91588fa55f2c995b1.html Thu, 24 Nov 2016 10:10:54 +0100 Att stärka sinnet när minnet sviker Hur kan man stimulera ätandet genom måltidsmiljön? Finns det botande läkemedel för Alzheimers sjukdom? Vad har musik inom demensvården att göra? Den 11 november arrangerade GR tillsammans med Västra Götalandsregionen den årliga demenskonferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attstarkasinnetnarminnetsviker.5.4669dac91588fa55f2c251db.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attstarkasinnetnarminnetsviker.5.4669dac91588fa55f2c251db.html Wed, 23 Nov 2016 09:14:22 +0100 Validering Väst söker driven medarbetare Validering Väst ( www.valideringvast.se) är ett samarbete där Västra Götalandsregionen tillsammans med de fyra kommunalförbunden (GR, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen) inom Västra Götaland skapar en stödstruktur för validering av reell kompetens. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valideringvastsokerdrivenmedarbetare.5.4669dac91588fa55f2cd4bf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/valideringvastsokerdrivenmedarbetare.5.4669dac91588fa55f2cd4bf.html Fri, 18 Nov 2016 15:28:39 +0100 Lågaffektivt bemötande vid missbruk/beroende Seminariet Komplexitet och framgångsfaktorer – hur gör vi när det missbrukas i våra boenden? arrangerades nyligen av Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lagaffektivtbemotandevidmissbrukberoende.5.5d434d391586e5934c9c6756.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/lagaffektivtbemotandevidmissbrukberoende.5.5d434d391586e5934c9c6756.html Fri, 18 Nov 2016 09:07:14 +0100 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen Regeringens utredare deltog i ett dialogseminarium på GR tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/oversynavinsatserenligtlssochassistansersattningen.5.5d434d391586e5934c9a68ec.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/oversynavinsatserenligtlssochassistansersattningen.5.5d434d391586e5934c9a68ec.html Thu, 10 Nov 2016 15:48:38 +0100 Vinnovamedel till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub Vinnova har beviljat projektmedel på fyra miljoner kronor fördelat på tre år till AllAgeHub. Centrets syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vinnovamedeltillforskningsinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.3bdefb34158467fa452d96eb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vinnovamedeltillforskningsinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.3bdefb34158467fa452d96eb.html Tue, 08 Nov 2016 08:23:28 +0100 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Vad säger de nya riktlinjerna? Om detta handlade vår heldagskonferens den 11 oktober. Nu kan du ta del av filmade föreläsningar och skriftlig dokumentation från dagen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellariktlinjerforvardochstodvidmissbrukochberoende.5.3972fc31583d53224036a7a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationellariktlinjerforvardochstodvidmissbrukochberoende.5.3972fc31583d53224036a7a.html Fri, 04 Nov 2016 10:24:20 +0100 Kompetensmatchningsmodellen – från integrering till rekrytering GR har testat en kompetensmatchningsmodell med syfte att matcha kommunernas rekryteringsbehov med kompetens hos nyanlända och asylsökande i ett pilotprojekt för VA-ingenjörer. FoU i Väst/GR har utvärderat projektet och kan konstatera att det blev väldigt framgångsrikt. Nu planeras för nästa projektomgång. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensmatchningsmodellenfranintegreringtillrekrytering.5.277d4d321582ae3e86162233.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensmatchningsmodellenfranintegreringtillrekrytering.5.277d4d321582ae3e86162233.html Tue, 25 Oct 2016 13:25:24 +0200 Vill du utvecklas samtidigt som du utvecklar er verksamhet? Då ska du gå vår Förbättringsverkstad! Se filmklippet där Anna Melke och Ulla-Britt Caping Salas som leder utbildningen berättar mer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villduutvecklassamtidigtsomduutvecklarerverksamhetdaskadugavarforbattringsverkstad.5.2666ded9157f25d37b1c9212.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/villduutvecklassamtidigtsomduutvecklarerverksamhetdaskadugavarforbattringsverkstad.5.2666ded9157f25d37b1c9212.html Mon, 24 Oct 2016 20:54:40 +0200 Fler nyanlända bosätter sig i Göteborgsregionen Fler nyanlända som har fått uppehållstillstånd tas emot i GR-kommunerna efter att bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/flernyanlandabosattersigigoteborgsregionen.5.2666ded9157f25d37b18c167.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/flernyanlandabosattersigigoteborgsregionen.5.2666ded9157f25d37b18c167.html Mon, 24 Oct 2016 11:11:06 +0200 Projekt HälsoGReppet GR:s personalchefsnätverk har tillsammans med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen ansökt om medel från Europeiska socialfonden, ESF, för att bedriva ett projekt kring psykisk ohälsa bland anställda i kvinnodominerad sektor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/projekthalsogreppet.5.2666ded9157f25d37b15999f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/projekthalsogreppet.5.2666ded9157f25d37b15999f.html Mon, 24 Oct 2016 11:01:55 +0200 Besöksrekord på Socialchefsdagarna Socialchefsdagarna arrangerades i oktober för fjortonde gången i rad av GR på uppdrag av Föreningen Sveriges Socialchefer. Årets konferens, som ägde rum i Karlstad, slog besöksrekord och lockade drygt 800 deltagare och 200 personer som medverkade med föreläsningar, seminarier och utställningar. Temat för konferensen var innovationskraft i en föränderlig värld. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/besoksrekordpasocialchefsdagarna.5.2666ded9157f25d37b158ca7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/besoksrekordpasocialchefsdagarna.5.2666ded9157f25d37b158ca7.html Mon, 24 Oct 2016 08:05:54 +0200 Nyckeltal Personalhälsa 2016 – tertial 2 En kortrapport som beskriver sjukfrånvaron bland GR-kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2016tertial2.5.57c44642157de55399ee239e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2016tertial2.5.57c44642157de55399ee239e.html Thu, 20 Oct 2016 08:41:01 +0200 Mötesplats Funktionshinder är tillbaka! Den 10–11 oktober 2017 är det dags igen. Vad vill du visa upp på Mötesplats Funktionshinder nästa år? Endast fantasin sätter gränser! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderartillbaka.5.57c44642157de55399e3011e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsfunktionshinderartillbaka.5.57c44642157de55399e3011e.html Wed, 19 Oct 2016 10:52:29 +0200 Arbetslöshetsstatistik i GR-området Arbetslösheten minskar i ungdomsgruppen. I september förra året var 4 951 personer arbetslösa i gruppen 18–24 år i GR-kommunerna. Nu i september var det 4 068 personer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/arbetsloshetsstatistikigromradet.5.73cfcc09157d35565d6d9e69.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/arbetsloshetsstatistikigromradet.5.73cfcc09157d35565d6d9e69.html Fri, 07 Oct 2016 10:10:28 +0200 Förbättringsverkstad – från idé till praktik Välkommen till en utbildning som stärker din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadfranidetillpraktik.5.9d970b315797d1133921460.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadfranidetillpraktik.5.9d970b315797d1133921460.html Thu, 06 Oct 2016 09:55:55 +0200 SVT Nyheter Väst: "Lyckat snabbspår för nyanlända ingenjörer" Ett TV-inslag om GR:s projekt "Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer". https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/svtnyhetervastlyckatsnabbsparfornyanlandaingenjorer.5.9d970b315797d113391a725.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/svtnyhetervastlyckatsnabbsparfornyanlandaingenjorer.5.9d970b315797d113391a725.html Fri, 30 Sep 2016 13:16:02 +0200 Deltagare sökes till referensgrupp om Mobil närvård Vi söker nu personer som på olika sätt jobbar med Mobil närvård och är intresserade av att delta i en referensgrupp kring utvecklingen av ett uppföljningsverktyg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/deltagaresokestillreferensgruppommobilnarvard.5.161a567215778227af83da64.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/deltagaresokestillreferensgruppommobilnarvard.5.161a567215778227af83da64.html Fri, 30 Sep 2016 12:05:59 +0200 Hållbara seniorbostäder – Ungas livssituation – Ekonomiskt bistånd – Mobil närvård – Ensamkommande barn Det är något av allt du kan läsa om i höstens nyhetsbrev från FoU i Väst/GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hallbaraseniorbostaderungaslivssituationekonomisktbistandmobilnarvardensamkommandebarn.5.161a567215778227af831334.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hallbaraseniorbostaderungaslivssituationekonomisktbistandmobilnarvardensamkommandebarn.5.161a567215778227af831334.html Thu, 29 Sep 2016 15:49:08 +0200 Hälso- och sociala effekter av cannabis Välkommen till en kostnadsfri halvdagskonferens i Göteborg den 1 november! Medverkar gör Maria Renström, Håkan Leifman, Anette Skårner, Björn Andersson och Marie Larsson. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoochsocialaeffekteravcannabis.5.6767a25d1576daaf428c6653.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoochsocialaeffekteravcannabis.5.6767a25d1576daaf428c6653.html Thu, 29 Sep 2016 09:25:48 +0200 Dags att följa upp ungas livssituation med hjälp av Lupp-undersökningen Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. GR-kommunerna har nu möjlighet att genomföra Lupp i samverkan och med stöd av FoU i Väst/GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dagsattfoljauppungaslivssituationmedhjalpavluppundersokningen.5.6767a25d1576daaf428a3b54.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dagsattfoljauppungaslivssituationmedhjalpavluppundersokningen.5.6767a25d1576daaf428a3b54.html Tue, 27 Sep 2016 11:37:10 +0200 Nya GRannars uppstartskonferens Den 15 september 2016 samlades ett hundratal personer i Folkets hus i Göteborg för att delta i Nya GRannars uppstartskonferens.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyagrannarsuppstartskonferens.5.710a940015763333466b4ee2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyagrannarsuppstartskonferens.5.710a940015763333466b4ee2.html Tue, 27 Sep 2016 08:53:00 +0200 Det gemensamma arbetet kring ensamkommande barn GR:s kommungemensamma plattform för arbetet kring ensamkommande barn har nu funnits i ett år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/detgemensammaarbetetkringensamkommandebarn.5.710a940015763333466a3fe9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/detgemensammaarbetetkringensamkommandebarn.5.710a940015763333466a3fe9.html Thu, 22 Sep 2016 11:00:57 +0200 Forskning om ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd uppfattas som en av grundpelarna i den svenska välfärden och i behov av en kraftsamling för att stärka förutsättningarna att i framtiden kunna utföra uppdraget med god kvalitet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningomekonomisktbistand.5.5efe880e157484439a56c452.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningomekonomisktbistand.5.5efe880e157484439a56c452.html Thu, 22 Sep 2016 09:17:21 +0200 Rätt stöd i rätt tid Ta del av en kartläggning av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre och orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rattstodiratttid.5.1426231f1574dea872e38a72.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/rattstodiratttid.5.1426231f1574dea872e38a72.html Wed, 21 Sep 2016 10:46:40 +0200 Utvecklingen av AllAgeHub fortsätter Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster och om medel beviljas startar innovations- och utvecklingscentret i januari 2017.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvecklingenavallagehubfortsatter.5.5efe880e157484439a5591a6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utvecklingenavallagehubfortsatter.5.5efe880e157484439a5591a6.html Tue, 20 Sep 2016 13:02:48 +0200 FoU i Väst/GR utvecklar patientfokuserat uppföljningsverktyg för mobil närvård Syftet är att stödja lärande i hemsjukvårdsteam och utvärdera samverkansmodellen Mobil närvård, som bygger på att kommunen står för basverksamheten och arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrutvecklarpatientfokuseratuppfoljningsverktygformobilnarvard.5.2a1388f91573e592840da27f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fouivastgrutvecklarpatientfokuseratuppfoljningsverktygformobilnarvard.5.2a1388f91573e592840da27f.html Mon, 19 Sep 2016 15:18:53 +0200 Hur kan vi utforma morgondagens omsorg och skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem? GR och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys arrangerade den 16 september ett dialogseminarium på detta tema. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkanviutformamorgondagensomsorgochskapasamordningiettfragmenteratvardochomsorgssystem.5.2a1388f91573e59284064d91.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkanviutformamorgondagensomsorgochskapasamordningiettfragmenteratvardochomsorgssystem.5.2a1388f91573e59284064d91.html Mon, 19 Sep 2016 11:43:56 +0200 GR söker en Kurs- och utbildningsadministratör GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvård. GR arrangerar kurser, utbildningar och konferenser i samarbete med de 13 medlemskommunerna. GRs kurs- och konferensverksamhet söker nu ytterligare en utbildningsadministratör. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerenkursochutbildningsadministrator.5.2a1388f91573e59284054ced.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerenkursochutbildningsadministrator.5.2a1388f91573e59284054ced.html Fri, 16 Sep 2016 14:35:58 +0200 Kommande kurser och konferenser Projektledarutbildning – att styra och leda projekt i offentlig verksamhet, samtal med svåra besked, utbildning i Motivational Enhancement Therapy (MET) samt autism och psykisk ohälsa hos vuxna är några av kommande kurser och konferenser på GR. Läs mer i vårt nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommandekurserochkonferenser.5.7129ac021571f607350d882a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kommandekurserochkonferenser.5.7129ac021571f607350d882a.html Fri, 16 Sep 2016 09:26:57 +0200 Ungas och utlandsföddas attityder till vård‐ och omsorgsarbete Av vilka orsaker väljer man att gå en vård‐ och omsorgsutbildning? Hur ser man på ett framtida arbete inom vård‐ och omsorgssektorn? Hur står sig vård- och omsorgsarbete i förhållande till drömjobbet? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungasochutlandsfoddasattitydertillvardochomsorgsarbete.5.7129ac021571f607350d4204.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ungasochutlandsfoddasattitydertillvardochomsorgsarbete.5.7129ac021571f607350d4204.html Fri, 16 Sep 2016 09:20:03 +0200 Psykisk hälsa Västra Götaland I veckan startade arbetet med analys och handlingsplan för satsningen Psykisk hälsa på länsnivå. Även i GR-området drar aktiviteter nu igång. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskhalsavastragotaland.5.6fa4735415729ea6d7db1572.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskhalsavastragotaland.5.6fa4735415729ea6d7db1572.html Wed, 14 Sep 2016 14:51:39 +0200 Dokumentation från Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter Rehabilitering är på väg mot nya områden, det traditionella inom arbetsterapi och fysioterapi utmanas av teknikens möjligheter. Den 8 september arrangerade GR en utbildningsdag kring rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationfranrehabiliteringmedteknikensutmaningarochmojligheter.5.7129ac021571f607350c6eb7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationfranrehabiliteringmedteknikensutmaningarochmojligheter.5.7129ac021571f607350c6eb7.html Wed, 14 Sep 2016 12:20:39 +0200 Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle I somras träffades ett 40-tal internationella forskare och nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. Nu kan du ladda ner en svenskspråkig dokumentation av workshopen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotaochforstakriminellagangiettforanderligtsamhalle.5.7129ac021571f607350ca179.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotaochforstakriminellagangiettforanderligtsamhalle.5.7129ac021571f607350ca179.html Tue, 13 Sep 2016 11:26:32 +0200 Sekundärtraumatisering – när samtalet går under huden Hur påverkas man när man i sitt yrke ofta möter traumatiserade och utsatta människor? Välkommen till en halvdagskonferens den 11 november! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sekundartraumatiseringnarsamtaletgarunderhuden.5.7129ac021571f60735043486.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sekundartraumatiseringnarsamtaletgarunderhuden.5.7129ac021571f60735043486.html Mon, 12 Sep 2016 15:03:00 +0200 Hälsa på lika villkor – det finns fortfarande platser kvar! Föreningen för funktionshinderforskning i Väst (HafV) inbjuder alla intresserade till den 9:e Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsapalikavillkordetfinnsfortfarandeplatserkvar.5.6d0df34c155b4ad6ff71e54d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsapalikavillkordetfinnsfortfarandeplatserkvar.5.6d0df34c155b4ad6ff71e54d.html Mon, 12 Sep 2016 09:52:38 +0200 SKL håller utbildningar om Hitta rätt Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sklhallerutbildningaromhittaratt.5.5723c46b15714cc1b7ec4e81.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sklhallerutbildningaromhittaratt.5.5723c46b15714cc1b7ec4e81.html Wed, 07 Sep 2016 12:29:05 +0200 Fördjupningsutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC Nu erbjuds en fördjupningsutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC, för dig som har gått grundutbildningen och vill fördjupa dina kunskaper i att använda PYC som föräldrautbildningsprogram. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fordjupningsutbildningiforaldrautbildningsprogrammetpyc.5.17f22e5e156ff9514d068f55.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/fordjupningsutbildningiforaldrautbildningsprogrammetpyc.5.17f22e5e156ff9514d068f55.html Tue, 06 Sep 2016 09:26:13 +0200 Kompetens och stabilitet – barn och unga Välkommen till en konferensdag med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården! Du får lyssna till Cecilia Grefve, nationell samordnare, Kjerstin Bergman, SKL samt lokala exempel på utvecklingsarbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensochstabilitetbarnochunga.5.32edd0f3156f4f3cfbfd7794.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensochstabilitetbarnochunga.5.32edd0f3156f4f3cfbfd7794.html Mon, 05 Sep 2016 13:33:02 +0200 Women and alcohol in Gothenburg Varmt välkommen till en dag med fokus på orsaker och kopplingar till riskbruk och missbruk av alkohol men också vad bruket av alkohol får för konsekvenser senare i livet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/womenandalcoholingothenburg.5.32edd0f3156f4f3cfbf74ced.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/womenandalcoholingothenburg.5.32edd0f3156f4f3cfbf74ced.html Fri, 02 Sep 2016 13:44:45 +0200 Så nära får ingen gå? Idag la FoU i Väst/GR:s Julia Bahner fram sin avhandling om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sanarafaringenga.5.1cf52a5e156df97f86e89f17.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sanarafaringenga.5.1cf52a5e156df97f86e89f17.html Mon, 29 Aug 2016 15:18:44 +0200 Vad får socialsekreterarna att stanna? Ta del av en forskningsöversikt om arbetssituationen och påverkansfaktorer som gör att man stannar kvar i yrket som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadfarsocialsekreterarnaattstanna.5.1f6860d1156d4f52ef420fd8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vadfarsocialsekreterarnaattstanna.5.1f6860d1156d4f52ef420fd8.html Mon, 22 Aug 2016 14:51:34 +0200 Åldersvänlig tät stad: seniorperspektivet i stadsutveckling I samarbete med KTH bjuder Göteborgs Stad in till ett kostnadsfritt kunskapsseminarium den 6 oktober. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/aldersvanligtatstadseniorperspektivetistadsutveckling.5.6a96e8f9156ae9204f0549cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/aldersvanligtatstadseniorperspektivetistadsutveckling.5.6a96e8f9156ae9204f0549cd.html Thu, 30 Jun 2016 19:17:49 +0200 Sommarläsning – ladda ner och skriv ut eller läs på skärmen FoU i Väst/GR:s sista nyhetsbrev före semestrarna innehåller massor av lästips. Rapporterna kan laddas ner kostnadsfritt. Trevlig läsning & glad sommar! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sommarlasningladdanerochskrivutellerlaspaskarmen.5.63f56dee1556a3d7c482852f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sommarlasningladdanerochskrivutellerlaspaskarmen.5.63f56dee1556a3d7c482852f.html Thu, 30 Jun 2016 13:47:30 +0200 Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer? Forskningsrådet Formas har beviljat Chalmers och FoU i Väst/GR drygt fyra miljoner kronor till ett nytt projekt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/arsamverkanmedlokalsamhalletenvagforarkitekterochbyggherrarattskapahallbarabostaderforseniorer.5.3da12120155a04595cc1306f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/arsamverkanmedlokalsamhalletenvagforarkitekterochbyggherrarattskapahallbarabostaderforseniorer.5.3da12120155a04595cc1306f.html Wed, 29 Jun 2016 19:18:17 +0200 Vård i bostaden Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium den 12 september! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vardibostaden.5.34f679301559581d8e7ac75e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vardibostaden.5.34f679301559581d8e7ac75e.html Mon, 27 Jun 2016 10:52:35 +0200 Dokumentation från workshop om Hitta rätt Den 8–9 juni samlades 100 personer från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar på en workshop i Göteborg, för att lära sig mer om Hitta rätt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationfranworkshopomhittaratt.5.79eb7ffa1558ab5cbdb8c039.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationfranworkshopomhittaratt.5.79eb7ffa1558ab5cbdb8c039.html Wed, 22 Jun 2016 16:32:14 +0200 Heldag om de nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende Den 11 oktober arrangeras en länsgemensam spridningskonferens för medarbetare, chefer samt förtroendevalda inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård och idéburna organisationer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/heldagomdenyanationellariktlinjernaforvardochstodvidmissbrukochberoende.5.140307e41557517e1af4b0b9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/heldagomdenyanationellariktlinjernaforvardochstodvidmissbrukochberoende.5.140307e41557517e1af4b0b9.html Wed, 22 Jun 2016 11:18:07 +0200 En rapport om GR-kommunernas arbete med uppföljning av EU-projekt Resultatet visar att kommunerna har olika förutsättningar för att arbeta med EU-projekt. Det handlar om personella resurser och vanan av att arbeta med EU-projekt i kommunen. Olika förutsättningar för EU-arbetet påverkar i sin tur det uppföljningsarbete som görs och vilken önskad utveckling som finns i kommunerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/enrapportomgrkommunernasarbetemeduppfoljningaveuprojekt.5.140307e41557517e1af33692.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/enrapportomgrkommunernasarbetemeduppfoljningaveuprojekt.5.140307e41557517e1af33692.html Wed, 22 Jun 2016 07:37:00 +0200 Gängforskare från hela världen möts i Göteborg Se SVT:s inslag, läs GP:s reportage och lyssna på radioinslaget i P4 Göteborg om när ett 40-tal forskare och nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad träffas för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/gangforskarefranhelavarldenmotsigoteborg.5.33f714fa1555472c6a8ed97f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/gangforskarefranhelavarldenmotsigoteborg.5.33f714fa1555472c6a8ed97f.html Mon, 20 Jun 2016 17:18:11 +0200 Seniorvärlden: Så ska Sveriges seniorer lösa bostadskrisen  Nu kan du se de filmade föreläsningarna och paneldebatterna från Seniorvärldskonferensen 2016, då aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, arkitektur och pensionärsföreningar möttes för att debattera boendealternativ för äldre.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/seniorvarldensaskasverigesseniorerlosabostadskrisen.5.54b090f5155498d2b01787e6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/seniorvarldensaskasverigesseniorerlosabostadskrisen.5.54b090f5155498d2b01787e6.html Mon, 20 Jun 2016 11:23:37 +0200 Hitta din kurs till hösten Det ensamkommande barnet – vem bär ansvaret , kompetensutveckling inom missbruksområdet , rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter och smärta hos äldre – varför är det komplext och vad bör man tänka på är några av höstens kurser. Läs mer i vårt nyhetsbrev.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hittadinkurstillhosten.5.63f56dee1556a3d7c4840633.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hittadinkurstillhosten.5.63f56dee1556a3d7c4840633.html Fri, 17 Jun 2016 12:27:07 +0200 Våga fråga! Barn som anhöriga 2016. Den 27 oktober har du möjlighet att ta del av forskning om barn som unga omsorgsgivare av Saul Becker, samverkan mellan olika kommuner, hälso- och sjukvården och andra organisationer. Och Åsa Lindeborg berättar om sin uppväxt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vagafragabarnsomanhoriga2016.5.33f714fa1555472c6a8d2358.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/vagafragabarnsomanhoriga2016.5.33f714fa1555472c6a8d2358.html Fri, 17 Jun 2016 11:53:30 +0200 Filmade föreläsningar om barn med medfödda skador av alkohol Den 28 april anordnades en heldagskonferens om barn med medfödda skador av alkohol. Nu kan du se de filmade föreläsningarna och ta del av den skriftliga dokumentationen från konferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmadeforelasningarombarnmedmedfoddaskadoravalkohol.5.33f714fa1555472c6a8cf1e3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/filmadeforelasningarombarnmedmedfoddaskadoravalkohol.5.33f714fa1555472c6a8cf1e3.html Fri, 17 Jun 2016 08:29:59 +0200 Förbättringsverkstad – en utbildning för dig som arbetar med verksamhetsutveckling Välkommen med en intresseanmälan till nästa utbildningsomgång! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadenutbildningfordigsomarbetarmedverksamhetsutveckling.5.33f714fa1555472c6a8bd79f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadenutbildningfordigsomarbetarmedverksamhetsutveckling.5.33f714fa1555472c6a8bd79f.html Thu, 16 Jun 2016 15:17:28 +0200 Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre Den 14 juni träffades ett 70-tal personer för att lyssna på resultaten från två nya rapporter från FoU i Väst/GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoframjandeochforebyggandearbeteforaldre.5.33f714fa1555472c6a86c626.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoframjandeochforebyggandearbeteforaldre.5.33f714fa1555472c6a86c626.html Tue, 14 Jun 2016 09:09:23 +0200 GR-kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub Elva GR-kommuner har sagt ja till nästa steg på vägen mot att skapa en verksamhet som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grkommunervillbyggauppinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.54b090f5155498d2b012b03a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grkommunervillbyggauppinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.54b090f5155498d2b012b03a.html Mon, 13 Jun 2016 17:58:14 +0200 Tillsammans är man mindre ensam En utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tillsammansarmanmindreensam.5.54b090f5155498d2b0113795.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/tillsammansarmanmindreensam.5.54b090f5155498d2b0113795.html Thu, 09 Jun 2016 11:16:04 +0200 Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 Ladda ner vår regionala diagramrapport med resultat som rör vård och omsorg om äldre! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sammanstallningavgoteborgsregionensresultatioppnajamforelser2015.5.2d1c90a21553381efc4109d9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sammanstallningavgoteborgsregionensresultatioppnajamforelser2015.5.2d1c90a21553381efc4109d9.html Wed, 01 Jun 2016 09:56:44 +0200 Att förebygga tvång och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Dokumentation från konferens i Göteborg den 26 maj. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attforebyggatvangochbegransningsatgarderforpersonermednedsattbeslutsformaga.5.4808f02a154f14367181000d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attforebyggatvangochbegransningsatgarderforpersonermednedsattbeslutsformaga.5.4808f02a154f14367181000d.html Mon, 30 May 2016 12:48:37 +0200 Alltfler kommuner i Göteborgsregionen bygger trygghetsboenden I dagens Göteborgs-Posten uppmärksammas bygget av nya trygghetsboenden. En av de som intervjuas i artikeln är FoU i Väst/GR:s Lisbeth Lindahl, som bland annat forskar om hyresgästers upplevelser av trygghetsboenden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alltflerkommunerigoteborgsregionenbyggertrygghetsboenden.5.56ced6ef154fc98b5a965994.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/alltflerkommunerigoteborgsregionenbyggertrygghetsboenden.5.56ced6ef154fc98b5a965994.html Tue, 17 May 2016 10:02:42 +0200 Hållbart arbetsliv – socialsekreterarrollen i utveckling Vilken kunskap finns idag när det gäller socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vilka slutsatser kan dras när det gäller områden att prioritera i ett framtida förändringsarbete? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hallbartarbetslivsocialsekreterarrolleniutveckling.5.f36471b154b33cfb6ce4990.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hallbartarbetslivsocialsekreterarrolleniutveckling.5.f36471b154b33cfb6ce4990.html Fri, 13 May 2016 17:48:39 +0200 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – ett bildspel Nu kan du ladda ner dokumentationen från konferensen Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta, i form av ett bildspel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaochmissbrukblandaldreettbildspel.5.248ee24c154a81f88553aae6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaochmissbrukblandaldreettbildspel.5.248ee24c154a81f88553aae6.html Thu, 12 May 2016 15:20:18 +0200 Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve, nationell samordnare och Kjerstin Bergman, SKL är två av de medverkande på vår temakonferens den 9 november. Boka in datumet redan nu! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensochstabilitetidensocialabarnochungdomsvarden.5.157eda8a1549ce6e25aacb94.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kompetensochstabilitetidensocialabarnochungdomsvarden.5.157eda8a1549ce6e25aacb94.html Thu, 12 May 2016 13:40:39 +0200 Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle? På den Västsvenska arenan i Almedalen kommer vi att berätta om arbetet med att etablera utvecklings- och innovationscentrumet AllAgeHub. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurskaparvitillgangligaboendemiljoerochvalfardstekniktjansterforetthallbartsamhalle.5.157eda8a1549ce6e25aa9d02.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurskaparvitillgangligaboendemiljoerochvalfardstekniktjansterforetthallbartsamhalle.5.157eda8a1549ce6e25aa9d02.html Tue, 10 May 2016 10:33:26 +0200 Dokumentation om barn med medfödda skador av alkohol Den 28 april anordnades en heldagskonferens om barn med medfödda skador av alkohol. Ta del av dokumentation från dagen här. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationombarnmedmedfoddaskadoravalkohol.5.7fbdf5cb15491b3f233ac825.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/dokumentationombarnmedmedfoddaskadoravalkohol.5.7fbdf5cb15491b3f233ac825.html Wed, 04 May 2016 13:06:38 +0200 Konsten att hänga i luften så länge som möjligt En rapport om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/konstenatthangailuftensalangesommojligt.5.6ad2ee81547b43355233dc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/konstenatthangailuftensalangesommojligt.5.6ad2ee81547b43355233dc.html Wed, 04 May 2016 09:16:09 +0200 Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet? Nu kan du ta del av följeforskning av projekt Life filming – Äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kanlifefilmingvaraenmetodforokaddelaktighet.5.e7877221542cfbf0281c213.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/kanlifefilmingvaraenmetodforokaddelaktighet.5.e7877221542cfbf0281c213.html Tue, 03 May 2016 13:51:46 +0200 Ytterligare 38 gode män för ensamkommande flyktingbarn Under våren har totalt 78 personer gått utbildningen hos oss på GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ytterligare38godemanforensamkommandeflyktingbarn.5.65141e711547005cd848b39e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ytterligare38godemanforensamkommandeflyktingbarn.5.65141e711547005cd848b39e.html Mon, 02 May 2016 17:07:05 +0200 Att möta nyanlända flyktingar Nu kan du ladda ner föreläsarnas presentationer från vår utbildningsdag den 22 april om att förbättra förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotanyanlandaflyktingar.5.65141e711547005cd8426adb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotanyanlandaflyktingar.5.65141e711547005cd8426adb.html Mon, 02 May 2016 13:35:37 +0200 "Dom fixade ju detta jobb till mig!" Genom coachning och subventionerade anställningar i stadsdelen har flera av de deltagande föräldrarna tagit ett kliv närmare arbetsmarknaden och bort från försörjningsstöd. Ta del av en utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/domfixadejudettajobbtillmig.5.65141e711547005cd841947d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/domfixadejudettajobbtillmig.5.65141e711547005cd841947d.html Thu, 28 Apr 2016 16:21:05 +0200 Studieresa till Danmark gav GR-kommuner kunskap om innovation och välfärdsteknik Som en del i förstudien av innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub arrangerade GR en studieresa till Köpenhamn i Danmark den 25 – 26 april. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/studieresatilldanmarkgavgrkommunerkunskapominnovationochvalfardsteknik.5.747c222e154597f4e9e4f4c2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/studieresatilldanmarkgavgrkommunerkunskapominnovationochvalfardsteknik.5.747c222e154597f4e9e4f4c2.html Wed, 27 Apr 2016 09:50:34 +0200 Forskning och verksamhet för bättre strokevård Nu kan du ta del av en sammanfattning av dagen samt föreläsarnas presentationer från vår konferens den 19 april. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningochverksamhetforbattrestrokevard.5.2fb7ef24154346a8a8a59883.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningochverksamhetforbattrestrokevard.5.2fb7ef24154346a8a8a59883.html Tue, 26 Apr 2016 11:06:56 +0200 Pressmeddelande: Barn med medfödda skador av alkohol behöver särskilt stöd Den 28 april arrangeras en konferens för att öka kunskapen om konsekvenser av medfödda alkoholskador och belysa behovet av rätt stöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/pressmeddelandebarnmedmedfoddaskadoravalkoholbehoversarskiltstod.5.325a8d0d1544e199b064c316.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/pressmeddelandebarnmedmedfoddaskadoravalkoholbehoversarskiltstod.5.325a8d0d1544e199b064c316.html Mon, 25 Apr 2016 15:07:26 +0200 Nyckeltal Personalhälsa 2015 För fjortonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2015.5.24527b2d1544b2c0a2031e8d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyckeltalpersonalhalsa2015.5.24527b2d1544b2c0a2031e8d.html Mon, 25 Apr 2016 14:32:39 +0200 Organisering av aktiveringsinsatser – ny rapport Vad säger forskningen om samband mellan integrerad respektive specialiserad organisering och insatsernas resultat? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/organiseringavaktiveringsinsatsernyrapport.5.24527b2d1544b2c0a202ecf8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/organiseringavaktiveringsinsatsernyrapport.5.24527b2d1544b2c0a202ecf8.html Thu, 21 Apr 2016 13:37:28 +0200 Folkhögskolespåret – ett alternativ för ensamkommande ungdomar Tidigare i år bjöd GR in regionens folkhögskolor och ansvariga i kommunerna för ensamkommande ungdomars boende och utbildning till en informationsträff om Folkhögskolespåret . https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/folkhogskolesparetettalternativforensamkommandeungdomar.5.2fb7ef24154346a8a8a56b67.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/folkhogskolesparetettalternativforensamkommandeungdomar.5.2fb7ef24154346a8a8a56b67.html Thu, 14 Apr 2016 10:22:14 +0200 Strategiskt arbete för regional utveckling och tillväxt Västsverige ligger i framkant vad gäller EU-finansierat utvecklingsarbete. För åttonde året i rad erbjuder vi en utbildningssatsning inom EU-programmen för regional utveckling och tillväxt, den 18-19 maj. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/strategisktarbeteforregionalutvecklingochtillvaxt.5.72606e201540a33984d6dfab.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/strategisktarbeteforregionalutvecklingochtillvaxt.5.72606e201540a33984d6dfab.html Wed, 13 Apr 2016 13:23:29 +0200 Att bemöta kärlek och sexualitet hos vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet Som personal inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder hamnar man ibland i situationer som är av en sexuell karaktär och av tradition är detta svårt att prata om. Ofta bemöter personalen det utifrån sin egen etik och kan känna sig osäkra på vad som är ”rätt”. Välkommen till en heldag om att bemöta kärlek och sexualitet hos vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, den 12 maj. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attbemotakarlekochsexualitethosvardtagareinomaldreomsorgochfunktionshinderverksamhet.5.72606e201540a33984d6d0ae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attbemotakarlekochsexualitethosvardtagareinomaldreomsorgochfunktionshinderverksamhet.5.72606e201540a33984d6d0ae.html Fri, 01 Apr 2016 09:55:52 +0200 Barn med medfödda skador av alkohol Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till socialtjänst, skola och habilitering & hälsa! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnmedmedfoddaskadoravalkohol.5.64ea8e96153d06cb3c65502.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnmedmedfoddaskadoravalkohol.5.64ea8e96153d06cb3c65502.html Wed, 30 Mar 2016 08:59:33 +0200 Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM Läs om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre, hur GR arbetar med mottagande och integration, inskolnings- och introduktionsprogram för socialsekreterare och ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram med mera. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnummeravfouivaststidskriftfourum.5.26edcd5b153b9395675ab05d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nyttnummeravfouivaststidskriftfourum.5.26edcd5b153b9395675ab05d.html Wed, 23 Mar 2016 13:09:02 +0100 * Förbättringsverkstad * Vi söker folk! * Strokevård * Riktlinjer missbruk & beroende * Vårens kurser * Läs mer i det senaste nyhetsbrevet från FoU i Väst/GR! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadvisokerfolkstrokevardriktlinjermissbrukberoendevarenskurser.5.6c85faf1153a1fb3b191cafa.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forbattringsverkstadvisokerfolkstrokevardriktlinjermissbrukberoendevarenskurser.5.6c85faf1153a1fb3b191cafa.html Tue, 22 Mar 2016 14:56:06 +0100 Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga Vi söker dig som vill utveckla det regionala samarbetet för att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sokesutvecklingsledaremedfokuspabarnochunga.5.414bad0a1539652d755ad878.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/sokesutvecklingsledaremedfokuspabarnochunga.5.414bad0a1539652d755ad878.html Mon, 21 Mar 2016 16:03:19 +0100 "Stöd till föräldrar på deras villkor" Vissa barn behöver lära sig andra saker än de som barnavårdscentralerna lär ut. Detta konstateras i en artikel i senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår, som handlar om föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillforaldrarpaderasvillkor.5.414bad0a1539652d75545c9b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/stodtillforaldrarpaderasvillkor.5.414bad0a1539652d75545c9b.html Mon, 21 Mar 2016 14:01:20 +0100 Mötesplats IFO 2016 Medarbetare? Chef? Dela med dig av dina erfarenheter! Den 29 november 2016 arrangeras Mötesplats IFO för fjortonde året.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsifo2016.5.414bad0a1539652d7553cfc6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/motesplatsifo2016.5.414bad0a1539652d7553cfc6.html Fri, 18 Mar 2016 13:00:08 +0100 Utbildning om Hitta rätt – ett material för ensamkommande ungdomar Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt, och den 8-9 juni kan du lära dig mer om Hitta rätt på en tvådagars workshop. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utbildningomhittarattettmaterialforensamkommandeungdomar.5.7c21f27153841eb8fb6e639.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/utbildningomhittarattettmaterialforensamkommandeungdomar.5.7c21f27153841eb8fb6e639.html Thu, 17 Mar 2016 10:24:06 +0100 GR söker projektledare inom integration och arbetsmarknad Utifrån ett ökat antal nyanlända som kommer att bosätta sig i GR-kommunerna finns en stor efterfrågan från kommunerna kring samarbete och samordning av arbetet för att inkludera nya invånare på arbetsmarknaden och i samhället. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektledareinomintegrationocharbetsmarknad.5.4a806c7f15381209e353474b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grsokerprojektledareinomintegrationocharbetsmarknad.5.4a806c7f15381209e353474b.html Fri, 11 Mar 2016 14:00:07 +0100 IPS – Individual Placement and Support En tvådagarsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ipsindividualplacementandsupport.5.54086d661535241f83dc1c8f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ipsindividualplacementandsupport.5.54086d661535241f83dc1c8f.html Fri, 11 Mar 2016 11:14:42 +0100 Ta examen i evidensbasering! En utbildning vid Göteborgs universitet för dig som vill arbeta med förändringsarbete och ökad kunskapsanvändning. Programmet ges nu för fjärde gången. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/taexamenievidensbasering.5.7312259c1535e211f8c90917.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/taexamenievidensbasering.5.7312259c1535e211f8c90917.html Thu, 10 Mar 2016 17:30:15 +0100 Forskning och verksamhet för bättre strokevård Välkommen till ett nytt inspirationsseminarium för gränsöverskridande strokeforskning mellan kommuner, primärvård och slutenvård! Seminariet är avgiftsfritt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningochverksamhetforbattrestrokevard.5.54086d661535241f83dc048b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/forskningochverksamhetforbattrestrokevard.5.54086d661535241f83dc048b.html Wed, 09 Mar 2016 14:40:07 +0100 ASI – en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund erbjuder grundutbildning i ASI. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/asiensystematiskintervjumetodforklientermedmissbruksproblem.5.54086d661535241f83dbfc95.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/asiensystematiskintervjumetodforklientermedmissbruksproblem.5.54086d661535241f83dbfc95.html Wed, 02 Mar 2016 08:51:21 +0100 Supported Employment – en metod för att stötta personer att komma ut på arbetsmarknaden Välkommen på grundutbildning den 5–8 april! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/supportedemploymentenmetodforattstottapersonerattkommautpaarbetsmarknaden.5.4b3b7411532e356d11731ee.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/supportedemploymentenmetodforattstottapersonerattkommautpaarbetsmarknaden.5.4b3b7411532e356d11731ee.html Fri, 26 Feb 2016 08:35:18 +0100 Hur kan EU-samarbetet stödja och utveckla mottagande och integration av nyanlända? Vi har några platser kvar till vår EU-frukost om inkludering på arbetsmarknaden torsdagen den 3 mars. Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkaneusamarbetetstodjaochutvecklamottagandeochintegrationavnyanlanda.5.515a29ff15316053cbc80aa8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hurkaneusamarbetetstodjaochutvecklamottagandeochintegrationavnyanlanda.5.515a29ff15316053cbc80aa8.html Tue, 23 Feb 2016 08:33:31 +0100 Svenska demensdagarna i Göteborg Välkommen till Svenska mässan den 19-20 maj 2016! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/svenskademensdagarnaigoteborg.5.52448df015309d574083fe10.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/svenskademensdagarnaigoteborg.5.52448df015309d574083fe10.html Fri, 19 Feb 2016 16:46:00 +0100 Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnochelevermedmedfoddaskadoravalkoholipedagogiskverksamhet.5.59d11b93152fdaedc0e986cf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnochelevermedmedfoddaskadoravalkoholipedagogiskverksamhet.5.59d11b93152fdaedc0e986cf.html Tue, 16 Feb 2016 14:34:08 +0100 Hitta vårens kurs på GR Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre, Att möta nyanlända flyktingar, EU-medborgarnas fria rörlighet och socialrätten och Kommunal ekonomi för icke-ekonomer är några av vårens kurser. Läs mer i vårt nyhetsbrev. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hittavarenskurspagr.5.127a3fd8152e14d77f1be043.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hittavarenskurspagr.5.127a3fd8152e14d77f1be043.html Tue, 16 Feb 2016 14:15:52 +0100 Skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar Nu kan du ta del av en slutrapport om Klaraverksamheten – skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/skolaochsocialtjanstisamverkanforhelhetslosningar.5.127a3fd8152e14d77f1bc441.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/skolaochsocialtjanstisamverkanforhelhetslosningar.5.127a3fd8152e14d77f1bc441.html Mon, 15 Feb 2016 15:45:05 +0100 Modell för kartläggning, utveckling och bedömning Validering Väst och Göteborgs Stad (park- och naturförvaltningen, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) genomför sedan augusti 2015 ett samverkansprojekt. Nu går projektet in i produktionsfas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/modellforkartlaggningutvecklingochbedomning.5.127a3fd8152e14d77f1432cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/modellforkartlaggningutvecklingochbedomning.5.127a3fd8152e14d77f1432cd.html Mon, 15 Feb 2016 10:53:17 +0100 Att möta nyanlända Nu kan du ladda ner dokumentation från vår utbildningsdag den 29 januari om att förbättra förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotanyanlanda.5.69e6c99f152ca466e472d9f7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/attmotanyanlanda.5.69e6c99f152ca466e472d9f7.html Fri, 12 Feb 2016 15:28:50 +0100 Nytt EU-projekt: kompetensutveckling för personal som jobbar gentemot ensamkommande barn och unga GR får tillsammans med 11 medlemskommuner 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nytteuprojektkompetensutvecklingforpersonalsomjobbargentemotensamkommandebarnochunga.5.69e6c99f152ca466e47ed3c8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nytteuprojektkompetensutvecklingforpersonalsomjobbargentemotensamkommandebarnochunga.5.69e6c99f152ca466e47ed3c8.html Fri, 12 Feb 2016 08:58:47 +0100 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta En konferens för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhörigstödjare, undersköterskor, biståndshandläggare och övrig personal som möter äldre i sitt arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaochmissbrukblandaldreattmotaochbemota.5.69e6c99f152ca466e47d6560.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/psykiskohalsaochmissbrukblandaldreattmotaochbemota.5.69e6c99f152ca466e47d6560.html Wed, 10 Feb 2016 15:59:33 +0100 Hälso- och sjukvårdsfrågor i det kommunala perspektivet Här hittar du dokumentation från vår konferens den 5 februari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoochsjukvardsfragoridetkommunalaperspektivet.5.69e6c99f152ca466e4718e97.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/halsoochsjukvardsfragoridetkommunalaperspektivet.5.69e6c99f152ca466e4718e97.html Wed, 10 Feb 2016 10:27:11 +0100 SeniorVärlden: en konferens om äldres boende, service och innovation Konferensen arrangeras för andra året i rad och vänder sig framförallt till företrädare för stadsbyggnad, vård- och omsorg, kommunstyrelser med flera. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/seniorvarldenenkonferensomaldresboendeserviceochinnovation.5.69e6c99f152ca466e471f13.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/seniorvarldenenkonferensomaldresboendeserviceochinnovation.5.69e6c99f152ca466e471f13.html Fri, 05 Feb 2016 07:42:17 +0100 GR arrangerade temadag kring myndighetsutövning och ensamkommande barn Nu kan du ladda ner bildspelen som SKL, IVO och Sigtuna kommun visade. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grarrangeradetemadagkringmyndighetsutovningochensamkommandebarn.5.2b585ee152a7c9911fb1df8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/grarrangeradetemadagkringmyndighetsutovningochensamkommandebarn.5.2b585ee152a7c9911fb1df8.html Thu, 04 Feb 2016 14:09:53 +0100 Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer Det är brist på VA-ingenjörer i Göteborgsregionen och det är tidskrävande att få sin kompetens validerad till svenska förhållanden. Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer syftar till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/regionaltsnabbsparforvaingenjorer.5.2b585ee152a7c9911f6184f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/regionaltsnabbsparforvaingenjorer.5.2b585ee152a7c9911f6184f.html Tue, 02 Feb 2016 06:27:44 +0100 Presentation av slutbetänkandet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Göran Stiernstedt, nationell samordnare, besökte GR den 27 januari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/presentationavslutbetankandetomeffektivareresursutnyttjandeinomhalsoochsjukvarden.5.6ab8a0381529bd4d34d59514.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/presentationavslutbetankandetomeffektivareresursutnyttjandeinomhalsoochsjukvarden.5.6ab8a0381529bd4d34d59514.html Wed, 27 Jan 2016 13:37:17 +0100 Nationellt intresse för Hitta rätt Den 19-20 januari samlades 80 personer i Göteborg från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar, för att lära sig mer om Hitta rätt. Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationelltintresseforhittaratt.5.68b9dfc615278e552e8bb7c1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/nationelltintresseforhittaratt.5.68b9dfc615278e552e8bb7c1.html Tue, 26 Jan 2016 10:50:16 +0100 Barn och elever i pedagogisk verksamhet med medfödda skador av alkohol Den 28 april arrangeras en heldag om detta angelägna ämne – boka in datumet redan nu! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnocheleveripedagogiskverksamhetmedmedfoddaskadoravalkohol.5.68b9dfc615278e552e857b23.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/barnocheleveripedagogiskverksamhetmedmedfoddaskadoravalkohol.5.68b9dfc615278e552e857b23.html Fri, 22 Jan 2016 09:56:56 +0100 Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/minskautmanandebeteendeilssverksamhet.5.658b9a15152600ccca39d221.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/minskautmanandebeteendeilssverksamhet.5.658b9a15152600ccca39d221.html Thu, 21 Jan 2016 15:46:35 +0100 (O)likheter människor emellan – dilemman i ett föränderligt samhälle Här kan du se filmade föreläsningar om funktionshinder och åldrande från FoU i Västs och universitetets gemensamma konferens i november förra året. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/olikhetermanniskoremellandilemmaniettforanderligtsamhalle.5.658b9a15152600ccca353ffb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/olikhetermanniskoremellandilemmaniettforanderligtsamhalle.5.658b9a15152600ccca353ffb.html Thu, 21 Jan 2016 09:33:32 +0100 Översyn av socialtjänstlagen Den 19 januari anordnade GR ett seminarium om den kommande översynen av socialtjänstlagen för förtroendevalda och chefer i GR:s medlemskommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/oversynavsocialtjanstlagen.5.658b9a15152600ccca33984c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/oversynavsocialtjanstlagen.5.658b9a15152600ccca33984c.html Wed, 20 Jan 2016 11:18:26 +0100 Yrkesintroduktionsanställningar – arbetsgivare och fack tillsammans Just nu genomförs ett försök med en regional YA-stödjare i Västra Götaland. Syftet är att underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet för de arbetsplatser som anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/yrkesintroduktionsanstallningararbetsgivareochfacktillsammans.5.45886471525b8447a73ff89.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/yrkesintroduktionsanstallningararbetsgivareochfacktillsammans.5.45886471525b8447a73ff89.html Tue, 19 Jan 2016 16:06:08 +0100 God man-utbildning igång på GR Intresset för utbildningen är stort och förhoppningen är att kunna erbjuda fler utbildningar under våren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/godmanutbildningigangpagr.5.36bda01c1524f61adbfdc9b3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/godmanutbildningigangpagr.5.36bda01c1524f61adbfdc9b3.html Mon, 18 Jan 2016 13:58:15 +0100 Slutrapport om kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal FoU i Väst/GR har utvärderat ett pilotprojekt som syftar till att pröva olika modeller för en kompetensmäklarfunktion. Mäklarfunktionen är kopplad till kompetensplattformen, som är en regional samverkansstruktur med målet att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbud av kompetens genom strategisk utbildningsplanering. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/slutrapportomkompetensmaklarfunktionerifyrbodal.5.36bda01c1524f61adbf6a87b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/slutrapportomkompetensmaklarfunktionerifyrbodal.5.36bda01c1524f61adbf6a87b.html Thu, 14 Jan 2016 17:07:25 +0100 Presentation av slutbetänkandet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Välkommen till en kostnadsfri presentation! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/presentationavslutbetankandetomeffektivareresursutnyttjandeinomhalsoochsjukvarden.5.5b72a92e152369ec233c31b7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/presentationavslutbetankandetomeffektivareresursutnyttjandeinomhalsoochsjukvarden.5.5b72a92e152369ec233c31b7.html Thu, 14 Jan 2016 08:36:58 +0100 Hitta rätt – för ensamkommande ungdomar Ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Det är Hitta rätt . https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hittarattforensamkommandeungdomar.5.5b72a92e152369ec2339f202.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/hittarattforensamkommandeungdomar.5.5b72a92e152369ec2339f202.html Mon, 11 Jan 2016 14:14:36 +0100 Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? En kunskapsöversikt om försörjningsstöd eller motsvarande i olika länder. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/generationsoverforingavmottagandeavekonomisktvalfardsstod.5.11b4be781522ceccd4a4e9f8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/generationsoverforingavmottagandeavekonomisktvalfardsstod.5.11b4be781522ceccd4a4e9f8.html