Nyheter från GR https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress.4.5f30b95110fd8ec51a8000289.html Senaste nytt från Göteborgsregionens kommunalförbund, GR sv Göteborgsregionens kommunalförbund SiteVision 4.5.3.2 Fri, 17 May 2019 09:07:04 +0200 GR söker söker regionalt Dataskyddsombud (DSO) I regionen har nu ytterligare tre kommuner gett Göteborgsregionen i uppdrag att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner. Arbetet erbjuder dig en unik möjlighet att hantera omväxlande frågor med flera olika typer av verksamheter och kontaktytor. Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 9 juni. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokersokerregionaltdataskyddsombuddso.5.799d992716abe491fd766897.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokersokerregionaltdataskyddsombuddso.5.799d992716abe491fd766897.html Mon, 13 May 2019 16:23:13 +0200 Sjukfrånvaron minskar i kommunerna i Göteborgsregionen Det visar en ny rapport som beskriver sjuktal och andra förhållanden för kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sjukfranvaronminskarikommunernaigoteborgsregionen.5.708c671916aa828017aaf14d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sjukfranvaronminskarikommunernaigoteborgsregionen.5.708c671916aa828017aaf14d.html Thu, 09 May 2019 10:15:13 +0200 Spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan? Se de filmade föreläsningarna där ett par av Sveriges främsta spelforskare medverkar och läs vår konferensrapport som sammanfattar den länsgemensamma konferensen om spelreklam som ägde rum i Göteborg den 15 april. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/spelreklamifokusvadinnehallersvenskspelreklamvadharspelreklamenforpaverkan.5.5e79e6a516a9a3b9aa2114e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/spelreklamifokusvadinnehallersvenskspelreklamvadharspelreklamenforpaverkan.5.5e79e6a516a9a3b9aa2114e0.html Tue, 07 May 2019 14:28:50 +0200 Vill du forska om digitalisering och välfärdsteknik i vård och omsorg? FoU i Väst söker en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Tjänsten är en del av den så kallade Flexit-satsningen som Riksbankens Jubileumsfond gör. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villduforskaomdigitaliseringochvalfardsteknikivardochomsorg.5.21abb68e16a92110452371e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villduforskaomdigitaliseringochvalfardsteknikivardochomsorg.5.21abb68e16a92110452371e.html Mon, 06 May 2019 17:08:13 +0200 GR söker flera Systemutvecklare .NET Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 31 maj. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerflerasystemutvecklarenet.5.7dd9ac5716a848d5adda228a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerflerasystemutvecklarenet.5.7dd9ac5716a848d5adda228a.html Fri, 26 Apr 2019 16:17:18 +0200 Välbesökt näringslivsdag satte fokus på samverkan för nya jobb Hur stärker vi samverkan för att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035? Det var den centrala frågan på näringslivsdagen den 26 april. Då träffades cirka 130 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom Göteborgsregionen med omnejd för att diskutera och utbyta erfarenheter. Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktnaringslivsdagsattefokuspasamverkanfornyajobb.5.fa9f15916a5221c7a58bdc3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktnaringslivsdagsattefokuspasamverkanfornyajobb.5.fa9f15916a5221c7a58bdc3.html Wed, 24 Apr 2019 09:30:41 +0200 Projekt Modig ska ge mer omsorg med digital teknik Nu är projekt Modig i gång. Modig ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/projektmodigskagemeromsorgmeddigitalteknik.5.3171e5d316a4aaf0e2841538.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/projektmodigskagemeromsorgmeddigitalteknik.5.3171e5d316a4aaf0e2841538.html Tue, 23 Apr 2019 11:35:31 +0200 Boka in Västsvenska EU-konferensen: Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige? 3-4 oktober i Göteborg är det dags för den Västsvenska EU-konferensen, för 17:e året i rad. Konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/bokainvastsvenskaeukonferensenhurnarviklimatneutralitetivastsverige.5.717b9e0f16a3d4dd96fdf230.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/bokainvastsvenskaeukonferensenhurnarviklimatneutralitetivastsverige.5.717b9e0f16a3d4dd96fdf230.html Wed, 17 Apr 2019 09:26:57 +0200 Hur kan vi minska och motverka segregation? Våren 2018 utlyste - Delegationen mot segregation (Delmos) - medel för att stödja projekt vars syfte är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurkanviminskaochmotverkasegregation.5.2464724016a256d71835634c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurkanviminskaochmotverkasegregation.5.2464724016a256d71835634c.html Tue, 16 Apr 2019 15:47:55 +0200 GR söker Projektledare inom skolutveckling med fokus på gamification, spelbaserat lärande och digitala arbetssätt Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 30 april. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareinomskolutvecklingmedfokuspagamificationspelbaseratlarandeochdigitalaarbetssatt.5.2464724016a256d7183114ad.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareinomskolutvecklingmedfokuspagamificationspelbaseratlarandeochdigitalaarbetssatt.5.2464724016a256d7183114ad.html Tue, 16 Apr 2019 10:21:45 +0200 Nu kan du anmäla dig till Mötesplats Väst Den 24-25 oktober arrangerar Göteborgsregionen för första gången Mötesplats Väst, en konferens som vänder sig till förtroendevalda och chefstjänstepersoner inom kommunerna. Fokus för konferensen är kommunutredningen och framtidens välfärdsfrågor och vi har ett fullmatat program med många spännande talare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nukanduanmaladigtillmotesplatsvast.5.1c067e3a16a17fa1e5ff035f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nukanduanmaladigtillmotesplatsvast.5.1c067e3a16a17fa1e5ff035f.html Tue, 09 Apr 2019 17:26:52 +0200 Preliminärantagningen till gymnasieskolan klar - 91 procent antagna till vald utbildning I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 333 sökande har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 78 procent till sitt förstahandsval. Om man enbart ser till sökt utbildning är 91 procent antagna på sitt förstahandsval av utbildning, men på en annan skola. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på webbplatsen för gymnasievalet, indra2.se. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/preliminarantagningentillgymnasieskolanklar91procentantagnatillvaldutbildning.5.1f588d1216a017a7ee115fab.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/preliminarantagningentillgymnasieskolanklar91procentantagnatillvaldutbildning.5.1f588d1216a017a7ee115fab.html Tue, 02 Apr 2019 16:24:38 +0200 GR söker Projektassistent Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 23 april. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektassistent.5.4f18c6df169dd940bfdf281.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektassistent.5.4f18c6df169dd940bfdf281.html Mon, 01 Apr 2019 17:00:39 +0200 Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är ett par av de frågor som tre forskare och sju kommuner ska arbeta med i forskningsprojektet Förälder på avstånd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vilketstodfarforaldrarmedbarnifamiljehemellerpainstitutionochhurkandetforbattras.5.633fac6d169cfff1f8aa9846.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vilketstodfarforaldrarmedbarnifamiljehemellerpainstitutionochhurkandetforbattras.5.633fac6d169cfff1f8aa9846.html Fri, 29 Mar 2019 09:52:25 +0100 Inspiration och erfarenhetsutbyte på Mötesplats Hälsa Den 21 mars ägde Mötesplats Hälsa rum – en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser. 360 deltagare tog del av två storföreläsningar och valde mellan 17 olika seminarier. Här följer en sammanfattning av innehållet under dagen. Föreläsarnas bildpresentationer finns längst ned. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/inspirationocherfarenhetsutbytepamotesplatshalsa.5.67954ce7169c227a71d6f6e9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/inspirationocherfarenhetsutbytepamotesplatshalsa.5.67954ce7169c227a71d6f6e9.html Fri, 22 Mar 2019 14:15:45 +0100 Göteborgsregionen har blivit ”Kranmärkt”! Idag på världsvattendagen den 22:e mars kan vi stolt titulera oss som ”kranmärkta”. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning och genom kranmärkningen tar GR ställning för en bättre miljö och vårt vatten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionenharblivitkranmarkt.5.73d0da931699e1f47d475f79.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionenharblivitkranmarkt.5.73d0da931699e1f47d475f79.html Tue, 19 Mar 2019 11:40:29 +0100 Välkommen till projektet InVästs slutkonferens – för dig som arbetar med sfi Det ESF-finansierade projektet InVäst – Integration Västsverige – har pågått sedan 2016 i syfte att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Nu är det dags att summera resultat och lärdomar från projektet. Likaså vill vi blicka framåt: hur tar vi erfarenheterna vidare? Varmt välkommen till InVästs slutkonferens! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentillprojektetinvastsslutkonferensfordigsomarbetarmedsfi.5.2b40dac7169894de66cda1a5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentillprojektetinvastsslutkonferensfordigsomarbetarmedsfi.5.2b40dac7169894de66cda1a5.html Fri, 15 Mar 2019 10:22:58 +0100 Idag öppnar monterbokningen för Gymnasiedagarna och Future Skills Den 8–10 oktober är det dags för Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens största strategiska och operativa mötesplats om kompetensförsörjning och framtidsfokus. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/idagoppnarmonterbokningenforgymnasiedagarnaochfutureskills.5.1cb19d081697a0de2a664dce.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/idagoppnarmonterbokningenforgymnasiedagarnaochfutureskills.5.1cb19d081697a0de2a664dce.html Thu, 21 Feb 2019 15:12:02 +0100 GR söker Projektledare inom kompetensförsörjning Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 14 mars. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareinomkompetensforsorjning.5.625cec2c1690dea702e24a51.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareinomkompetensforsorjning.5.625cec2c1690dea702e24a51.html Thu, 21 Feb 2019 11:50:49 +0100 GR:s medlemskommuner ökade med 15 679 invånare under 2018 Redan 2017 passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka med samma takt som föregående år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsmedlemskommunerokademed15679invanareunder2018.5.625cec2c1690dea702e18a92.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsmedlemskommunerokademed15679invanareunder2018.5.625cec2c1690dea702e18a92.html Tue, 12 Feb 2019 16:00:57 +0100 Kommunutredningen på GR-besök 1 februari: Hur stärker vi kommunernas kapacitet för att möta samhällsutvecklingen? Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Den 1 februari fick strategiska chefsnätverk inom GR lyssna till kommitténs huvudsekreterare Sverker Lindblad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kommunutredningenpagrbesok1februarihurstarkervikommunernaskapacitetforattmotasamhallsutvecklingen.5.1d3e7122168d4675117f0a63.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kommunutredningenpagrbesok1februarihurstarkervikommunernaskapacitetforattmotasamhallsutvecklingen.5.1d3e7122168d4675117f0a63.html Mon, 04 Feb 2019 13:53:59 +0100 Mötesplats Väst – Välfärdskonferens för förtroendevalda och chefstjänstepersoner Save-the-date för Mötesplats Väst 24–25 oktober 2019. Den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten blir en utmaning för kommunerna under de kommande decennierna. För att kunna möta samhällsutvecklingen krävs att kommunerna har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Med lyhördhet, handlingskraft och utveckling i fokus kan vi tillsammans stärka Göteborgsregionen (GR) som en arena för utveckling. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt undersöka, laborera och testa möjliga lösningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatsvastvalfardskonferensforfortroendevaldaochchefstjanstepersoner.5.46f3071e168b0306a9391367.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatsvastvalfardskonferensforfortroendevaldaochchefstjanstepersoner.5.46f3071e168b0306a9391367.html Thu, 31 Jan 2019 09:12:59 +0100 Samverkan kring hållbar stadsutveckling 2018 Årsrapporten för Göteborgsregionens arbete inom Mistra Urban Futures 2018 är nu klar. Här får du veta vad som hänt under året med fokus på de projekt där GR och våra kommuner medverkar på olika sätt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/samverkankringhallbarstadsutveckling2018.5.2b33e777168a1c31b85f96d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/samverkankringhallbarstadsutveckling2018.5.2b33e777168a1c31b85f96d.html Fri, 25 Jan 2019 10:06:22 +0100 GR söker Processledare - digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 18 februari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprocessledaredigitaliseringochvalfardsteknikinomvardochomsorg.5.4bd8e5751687db64dd9623b0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprocessledaredigitaliseringochvalfardsteknikinomvardochomsorg.5.4bd8e5751687db64dd9623b0.html Thu, 24 Jan 2019 15:56:41 +0100 Göteborgsregionen är på plats vid Europeiska Kommissionens "Forum on the Future of Learning" i Bryssel Idag, den 24 januari, arrangerar Europeiska Kommissionen Forum on the Future of Learning . Evenemanget kommer att ge möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan aktörer från utbildningsområdet, aktörer som arbetar med barn och unga samt politiker. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionenarpaplatsvideuropeiskakommissionensforumonthefutureoflearningibryssel.5.4bd8e5751687db64dd9212d3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionenarpaplatsvideuropeiskakommissionensforumonthefutureoflearningibryssel.5.4bd8e5751687db64dd9212d3.html Fri, 11 Jan 2019 14:21:07 +0100 Är du vår nya planeringsledare för IFO och Funktionshinder? Göteborgsregionen (GR) söker en planeringsledare till områdena Individ- och familjeomsorg (IFO) och Funktionshinder (FH). Ansök senast 31 januari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arduvarnyaplaneringsledareforifoochfunktionshinder.5.1d1798b6168386b51ea48df0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arduvarnyaplaneringsledareforifoochfunktionshinder.5.1d1798b6168386b51ea48df0.html Thu, 03 Jan 2019 10:42:53 +0100 Västkom söker utvecklingsinriktade personer till arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med Cerner Sverige AB om att införa ett nytt modernt IT-stöd för vårdens olika processer. Vi efterfrågar nu medarbetare i kommunerna som vill vara med och utforma och anpassa systemet till våra kommunala verksamheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerutvecklingsinriktadepersonertillarbetetmedframtidensvardinformationsmiljofvm.5.20cd26011681191951f12273.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerutvecklingsinriktadepersonertillarbetetmedframtidensvardinformationsmiljofvm.5.20cd26011681191951f12273.html Tue, 18 Dec 2018 12:59:20 +0100 Välkommen på frukostseminarium kring jobbmöjligheter i Västra Götalands län Vi vill att ni ska kunna stötta era elever i deras studie- och yrkesval. Därför bjuder Göteborgsregionen tillsammans med Arbetsförmedlingen den 8 februari 2019 in skolledare, pedagoger och studie- och yrkesvägledare till ett seminarium om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommenpafrukostseminariumkringjobbmojligheterivastragotalandslan.5.4fd4937d167b3f61278e37b5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommenpafrukostseminariumkringjobbmojligheterivastragotalandslan.5.4fd4937d167b3f61278e37b5.html Fri, 14 Dec 2018 17:26:00 +0100 GR söker HR-strateg Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 14 januari. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerhrstrateg.5.52485f151678ff80859f0428.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerhrstrateg.5.52485f151678ff80859f0428.html Thu, 13 Dec 2018 14:29:29 +0100 Nytt ESF-projekt inom funktionshinder- och äldreområdet: Mer Omsorg med Digital teknik (Modig) GR har tillsammans med åtta kommuner i regionen fått EU-medel för att bidra till att stärka kompetensen när det gäller digitalisering för medarbetare och chefer.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyttesfprojektinomfunktionshinderochaldreomradetmeromsorgmeddigitalteknikmodig.5.25c3c1cc167a56a89a521ab6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyttesfprojektinomfunktionshinderochaldreomradetmeromsorgmeddigitalteknikmodig.5.25c3c1cc167a56a89a521ab6.html Wed, 12 Dec 2018 14:21:00 +0100 VästKom söker direktör VästKoms uppdrag är att ge utvecklingsstöd inom hela det kommunala verksamhetsområdet när det gäller gemensamma uppgifter på länsnivå som berör alla 49 kommuner i länet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerdirektor.5.25c3c1cc167a56a89a578028.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerdirektor.5.25c3c1cc167a56a89a578028.html Fri, 07 Dec 2018 11:46:05 +0100 Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa – eller leder en sån verksamhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attarbetamedettaterhamtningsinriktatforhallningssatt.5.1c86b9871678160833a6d7b2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attarbetamedettaterhamtningsinriktatforhallningssatt.5.1c86b9871678160833a6d7b2.html Wed, 05 Dec 2018 09:40:01 +0100 Ungas livssituation i nio kommuner i Göteborgsregionen Så tänker ungdomar om fritid, skoltid, inflytande, trygghet och hälsa – och så jobbar kommunerna med dessa frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ungaslivssituationiniokommunerigoteborgsregionen.5.125254ba1677cbe1c66c462.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ungaslivssituationiniokommunerigoteborgsregionen.5.125254ba1677cbe1c66c462.html Mon, 03 Dec 2018 15:39:56 +0100 Både kunskap och inspiration på demenskonferensen 2018 Tack alla som kom på demenskonferensen som Göteborgsregionen anordnade den 9 november! Nu finns dokumentation att ta del av. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/badekunskapochinspirationpademenskonferensen2018.5.4173b5901676e6e67f76723a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/badekunskapochinspirationpademenskonferensen2018.5.4173b5901676e6e67f76723a.html Thu, 29 Nov 2018 09:47:16 +0100 Tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter Det behövs mer kunskap om den nya gymnasielagen, psykisk hälsa bland ensamkommande ungdomar, rättighetsfrågor m.m. Därför bjöd Länsstyrelsen och GR in till en heldag där Migrationsverket, Socialstyrelsen, SKL, Barnrättsbyrån m.fl. medverkade. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tidigareensamkommandebarnssituationbehovochrattigheter.5.12ff80d11675d52b91b57a7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tidigareensamkommandebarnssituationbehovochrattigheter.5.12ff80d11675d52b91b57a7.html Fri, 23 Nov 2018 10:18:36 +0100 GR söker Projektledare med fokus på samverkan skola och arbetsliv genom entreprenöriellt lärande Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 13 december. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaremedfokuspasamverkanskolaocharbetslivgenomentreprenorielltlarande.5.566ce174167394804c365986.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaremedfokuspasamverkanskolaocharbetslivgenomentreprenorielltlarande.5.566ce174167394804c365986.html Tue, 20 Nov 2018 10:01:14 +0100 InVäst sprider goda resultat Svenska ESF-rådet bjuder in till en konferens den 16 januari som syftar till att sprida goda resultat och användbara lärdomar från projekt som fått socialfondsmedel för att arbeta med utrikes födda och nyanlända. Ett av projekten som delar med sig av sina erfarenheter under den här dagen är InVäst, som drivs av Göteborgsregionen (GR) och syftar till att utveckla kvaliteten inom SFI-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända i Västsverige. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastspridergodaresultat.5.ca2d1f116724317d0ecb592.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastspridergodaresultat.5.ca2d1f116724317d0ecb592.html Fri, 16 Nov 2018 12:32:58 +0100 Sextonde upplagan av Mötesplats IFO I förra veckan möttes 350 personer som arbetar inom individ- och familjeomsorgen på Mötesplats IFO. De utbytte erfarenheter om misstag de har gjort och hur de kommit vidare, arbetssätt som funkar, nya samverkanslösningar och massor av tips och idéer. Som stöd för minnet finns nu en sammanfattning av dagen & föreläsarnas bildspel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sextondeupplaganavmotesplatsifo.5.63208497167153a8c2a6f73a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sextondeupplaganavmotesplatsifo.5.63208497167153a8c2a6f73a.html Fri, 16 Nov 2018 10:25:47 +0100 HälsoGReppet på erfarenhetsutbyte i Nederländerna Göteborgsregionens projekt HälsoGReppet befinner sig just nu i staden Leeuwarden för ett erfarenhetsutbyte med två nederländska kommuner och flera verksamheter. Det ger en unik möjlighet för projektets parter att hämta in och delge kunskap som kan omsättas till nya idéer och klokskap för våra medlemskommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/halsogreppetpaerfarenhetsutbyteinederlanderna.5.63208497167153a8c2a67f85.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/halsogreppetpaerfarenhetsutbyteinederlanderna.5.63208497167153a8c2a67f85.html Thu, 15 Nov 2018 14:56:55 +0100 Värt att veta om ungas livssituation! Hur ser ungdomar i nio kommuner i Göteborgsregionen på sin tillvaro och sin framtid? Det kan du läsa om i den här sammanfattningen av vår konferens om den så kallade Lupp-undersökningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vartattvetaomungaslivssituation.5.63208497167153a8c2a21cb7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vartattvetaomungaslivssituation.5.63208497167153a8c2a21cb7.html Tue, 30 Oct 2018 16:44:38 +0100 GR söker Gruppchef för FoU i Väst Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 22 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokergruppchefforfouivast.5.2f0ad835166c5968813726.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokergruppchefforfouivast.5.2f0ad835166c5968813726.html Mon, 29 Oct 2018 10:57:08 +0100 InVäst lyfts fram av EU-kommissionen Göteborgsregionens initiativ InVäst lyfts fram av Europeiska kommissionen som ett exempel på hur integrationen av nyanlända förbättras. Det framgår av den nya upplagan av Education and Training Monitor, en årlig utbildningsöversikt om utbildningssystemen i Europa, som kommissionen släppte 16 oktober.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastlyftsframaveukommissionen.5.363bb174166b7457e44886b7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastlyftsframaveukommissionen.5.363bb174166b7457e44886b7.html Fri, 26 Oct 2018 11:13:25 +0200 GR söker EU-samordnare Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 11 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokereusamordnare.5.6b2d83f0166a8dca2b06ec58.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokereusamordnare.5.6b2d83f0166a8dca2b06ec58.html Thu, 11 Oct 2018 14:30:38 +0200 "Vi vill visa på bredden av yrken inom kommunen" Åtta av medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) är med på Gymnasiedagarna 9-11 oktober för att berätta för ungdomarna om yrken inom kommunal verksamhet - Många ungdomar vet inte vad kommunen gör, säger Christina Wetterlundh, VA-ingenjör på Lerums kommun. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vivillvisapabreddenavyrkeninomkommunen.5.2b903e8716660c40fc9237d2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vivillvisapabreddenavyrkeninomkommunen.5.2b903e8716660c40fc9237d2.html Thu, 11 Oct 2018 08:00:44 +0200 De vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2018 Vinnarna av Utmärkelsen 2018, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, delades på onsdagen ut av SAK-rådet på Gymnasiedagarna och Future Skills stora scen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/devanngoteborgsregionensprisutmarkelsen2018.5.2b903e8716660c40fc9cc99.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/devanngoteborgsregionensprisutmarkelsen2018.5.2b903e8716660c40fc9cc99.html Tue, 09 Oct 2018 12:50:15 +0200 Nu kör vi - idag öppnar Gymnasiedagarna och Future Skills! Idag slår portarna upp för Gymnasiedagarna och Future Skills. På plats finns drygt 100 gymnasieskolor och 40 branscher och företag som alla är redo att möta de 30 000 besökare som arrangören Göteborgsregionen (GR) räknar med under mässans tre dagar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nukorviidagoppnargymnasiedagarnaochfutureskills.5.46159c9b1664b41e1aee10b1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nukorviidagoppnargymnasiedagarnaochfutureskills.5.46159c9b1664b41e1aee10b1.html Mon, 08 Oct 2018 13:30:07 +0200 Attraktiva områden skapas nära resestationer Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till konkreta resultat runt om i Västsverige. Flera kommuner har förändrat sin syn på attraktiva områden nära reseknutpunkter, gågator och andra promenadstråk. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attraktivaomradenskapasnararesestationer.5.46159c9b1664b41e1ae8a235.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attraktivaomradenskapasnararesestationer.5.46159c9b1664b41e1ae8a235.html Thu, 04 Oct 2018 13:36:07 +0200 GR söker Projektassistent till praktikplatsen.se Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 2 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektassistenttillpraktikplatsense.5.14165f941663cb775ae1e616.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektassistenttillpraktikplatsense.5.14165f941663cb775ae1e616.html Thu, 04 Oct 2018 11:59:49 +0200 GR söker Projektledare till praktikplatsen.se Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 2 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaretillpraktikplatsense.5.14165f941663cb775ae186dc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaretillpraktikplatsense.5.14165f941663cb775ae186dc.html Tue, 25 Sep 2018 09:23:56 +0200 18+ Vad händer nu? Välkommen till en konferens den 25 oktober om tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/18vadhandernu.5.9b7b277166038b95b9cb1e9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/18vadhandernu.5.9b7b277166038b95b9cb1e9.html Mon, 17 Sep 2018 14:51:46 +0200 GR söker Regionplanerare med inriktning på infrastruktur Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 14 oktober. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpainfrastruktur.5.659629e9165df3e1b3c8b754.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpainfrastruktur.5.659629e9165df3e1b3c8b754.html Mon, 17 Sep 2018 14:14:31 +0200 GR söker Regionplanerare med inriktning på miljöstrategisk utveckling inom grönstruktur Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 14 oktober. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpamiljostrategiskutvecklinginomgronstruktur.5.659629e9165df3e1b3c891a1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpamiljostrategiskutvecklinginomgronstruktur.5.659629e9165df3e1b3c891a1.html Mon, 10 Sep 2018 17:54:22 +0200 GR söker projektledare till AllAgeHub Vill du vara med och bygga upp och utveckla AllAgeHub med oss? Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster. Ansök om tjänsten som projektledare senast den 30 september. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaretillallagehub.5.109120165bb2cba4f99382.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaretillallagehub.5.109120165bb2cba4f99382.html Mon, 10 Sep 2018 13:16:36 +0200 GR har en ny visuell identitet Nu byter vi logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grharennyvisuellidentitet.5.109120165bb2cba4f889ba.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grharennyvisuellidentitet.5.109120165bb2cba4f889ba.html Tue, 04 Sep 2018 09:49:11 +0200 Forskningsmedel till projekt om stöd till placerade barns föräldrar När ett barn placeras är det viktigt att de biologiska föräldrarna får stöd. Nu ska det stödet utvecklas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forskningsmedeltillprojektomstodtillplaceradebarnsforaldrar.5.65439191165975a105ecf676.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forskningsmedeltillprojektomstodtillplaceradebarnsforaldrar.5.65439191165975a105ecf676.html Wed, 29 Aug 2018 07:21:33 +0200 Göteborgsregionens kompetensråd – nästa steg i GR:s arbete för en samverkan mellan skola och arbetsliv Tillsammans med flera strategiska parter som arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i regionen har Göteborgsregionens kompetensråd bildats. Rådet ska diskutera kompetensförsörjning i regionen på en övergripande nivå, oavsett bransch, och är en formalisering av den branschspecifika samverkan som GR varit med och drivit. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionenskompetensradnastastegigrsarbeteforensamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.47a120a816581e4c36325f74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionenskompetensradnastastegigrsarbeteforensamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.47a120a816581e4c36325f74.html Mon, 27 Aug 2018 13:30:22 +0200 Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal Den 9 november är du välkommen till en konferens om demensvårdens utveckling. Vi lär oss om de senaste forskningsrönen, får spännande exempel på hur vi bättre kan anpassa samhället för demenssjuka och låter oss inspireras av föreläsaren Christina Stielli som talar om vikten av att ta ansvar för vem jag vill vara på min arbetsplats. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forebyggandedemensomsorgmedfokuspaforskningsamhalleochpersonal.5.50896525165739753228032d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forebyggandedemensomsorgmedfokuspaforskningsamhalleochpersonal.5.50896525165739753228032d.html Wed, 15 Aug 2018 11:01:12 +0200 Utbildning av chefer ett av stegen i HälsoGReppet i Lilla Edet Lilla Edets kommun arbetar med projektet HälsoGReppet i två steg. Hör personalchef, personalstrateg och en av enhetscheferna inom hemtjänsten berätta om hur de lägger upp sitt arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningavcheferettavstegenihalsogreppetilillaedet.5.58e8f42a16539c4c73832b4d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningavcheferettavstegenihalsogreppetilillaedet.5.58e8f42a16539c4c73832b4d.html Fri, 29 Jun 2018 14:31:58 +0200 GR får statsbidrag för att motverka och minska segregation Statsbidraget ska användas till att genomföra en övergripande kartläggning, behovsanalys och ta fram en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska segregationen.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grfarstatsbidragforattmotverkaochminskasegregation.5.7efbda9e16448f17cb5265b9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grfarstatsbidragforattmotverkaochminskasegregation.5.7efbda9e16448f17cb5265b9.html Thu, 28 Jun 2018 10:43:40 +0200 FILM: Detta är samverkansplattformen AllAgeHub Har du inte greppat vad GR-projektet AllAgeHub är ännu? Vi vet, det är komplext och lite luddigt i kanterna ibland. Men kika gärna på filmen om oss, och hör av dig om du har frågor eller vill bidra i arbetet med att forma AllAgeHub. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/filmdettaarsamverkansplattformenallagehub.5.16d3906e164440cf6d6f5c7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/filmdettaarsamverkansplattformenallagehub.5.16d3906e164440cf6d6f5c7.html Wed, 27 Jun 2018 13:49:59 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 88 procent av eleverna är antagna till vald utbildning I dag presenterades slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 10 337 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75 procent till sitt förstahandsval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/slutantagningentillgymnasieskolanarklar88procentavelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.2e7e10e71643e5052412d85b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/slutantagningentillgymnasieskolanarklar88procentavelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.2e7e10e71643e5052412d85b.html Mon, 25 Jun 2018 08:53:45 +0200 LEA – nytt EU-projekt på GR Utbildning om upphandling som drivkraft för Innovation GR har fått EU-medel för att delta i sitt första Horizon2020 projekt, EU-kommissionens forskningsprogram. GR Utbildning ska inom ramen för projektet, LEA (Learning technology accelerator) vara med och utforska om innovationsupphandling kan vara en drivkraft för att utveckla digitala verktyg för behov inom utbildningsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/leanytteuprojektpagrutbildningomupphandlingsomdrivkraftforinnovation.5.1492998f1642f56b3eb6757e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/leanytteuprojektpagrutbildningomupphandlingsomdrivkraftforinnovation.5.1492998f1642f56b3eb6757e.html Wed, 20 Jun 2018 08:01:05 +0200 Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018 – nu öppnar anmälan För andra året i rad arrangerar AllAgeHub mässan EXPO Välfärdsteknik, i år med temat kommunikation och kognitivt stöd. Chefer och medarbetare i de tolv medverkande kommunerna välkomnas till Gothenburg CoValley Open Lab i Mölndal där mässan hålls den 16 oktober 2018. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kommunikationochkognitivtstodifokuspaexpovalfardsteknik2018nuoppnaranmalan.5.3bbb1d71641ad5b3f3f3de.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kommunikationochkognitivtstodifokuspaexpovalfardsteknik2018nuoppnaranmalan.5.3bbb1d71641ad5b3f3f3de.html Mon, 18 Jun 2018 16:55:50 +0200 Så ska Göteborgsregionen arbeta kring praktiknära forskning Nu har de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen och Göteborgs universitet kommit överens om det kommande arbetet med försöksverksamheten kring praktiknära forskning i regionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/saskagoteborgsregionenarbetakringpraktiknaraforskning.5.3bd427d21640be4a9e97ace7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/saskagoteborgsregionenarbetakringpraktiknaraforskning.5.3bd427d21640be4a9e97ace7.html Fri, 15 Jun 2018 14:37:25 +0200 Situationen för nyanlända barn i Göteborgsregionen Hur upplever personal som regelbundet träffar nyanlända barn att det går för dem? Och hur kan socialtjänsten arbeta för att möta barnens och familjernas behov? De frågorna står i fokus i en ny rapport om nyanlända barn som bor med sina föräldrar och som har uppehållstillstånd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/situationenfornyanlandabarnigoteborgsregionen.5.f091c25163fbefd2b06a662.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/situationenfornyanlandabarnigoteborgsregionen.5.f091c25163fbefd2b06a662.html Thu, 14 Jun 2018 09:34:13 +0200 Göteborgsregionen (GR) söker en registrator Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionengrsokerenregistrator.5.5f3d1a1d163f6a6bde22aed7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/goteborgsregionengrsokerenregistrator.5.5f3d1a1d163f6a6bde22aed7.html Thu, 14 Jun 2018 09:29:01 +0200 Missa inte Fixarfesten på Kulturkalaset! Inom projektet Räkna till 10 anordnas i augusti en Fixarfest på Göteborgs Kulturkalas. På Fixarfesten får besökarna chansen att ta hand om sina gamla grejer, och pyssla nya grejer som är snälla mot miljön. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/missaintefixarfestenpakulturkalaset.5.f091c25163fbefd2b053b4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/missaintefixarfestenpakulturkalaset.5.f091c25163fbefd2b053b4.html Mon, 11 Jun 2018 16:54:43 +0200 Lena Holmlund ny avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd i Göteborgsregionen Efter en öppen rekrytering, i konkurrens med ett stort antal sökande till tjänsten, har förbundsdirektören i samråd med förbundsstyrelsens presidium och ordförandena i berörda styrgrupper beslutat att utse Lena Holmlund till ny avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd inom Göteborgsregionen (GR). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/lenaholmlundnyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfardigoteborgsregionen.5.58d5635f163e7de919f7af00.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/lenaholmlundnyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfardigoteborgsregionen.5.58d5635f163e7de919f7af00.html Mon, 11 Jun 2018 10:14:13 +0200 GR får en ny visuell identitet Till hösten byter GR logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grfarennyvisuellidentitet.5.58d5635f163e7de919f63573.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grfarennyvisuellidentitet.5.58d5635f163e7de919f63573.html Fri, 08 Jun 2018 11:31:23 +0200 Utvecklande ledarskap och GDQ-analys ska ge sänkt sjukfrånvaro i Härryda kommun ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Härryda kommun satsar på att utbilda en avgränsad grupp enhetschefer i utvecklande ledarskap samt göra en GDQ-analys av deras arbetsgrupper. Följ med på ett besök i Härryda och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklandeledarskapochgdqanalysskagesanktsjukfranvaroiharrydakommun.5.674a7c9c163d7e306b15d1c4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklandeledarskapochgdqanalysskagesanktsjukfranvaroiharrydakommun.5.674a7c9c163d7e306b15d1c4.html Thu, 07 Jun 2018 11:17:52 +0200 GR söker utvecklingsstrateg med fokus på skolutveckling Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till regional utveckling? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerutvecklingsstrategmedfokuspaskolutveckling.5.674a7c9c163d7e306b15a44.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerutvecklingsstrategmedfokuspaskolutveckling.5.674a7c9c163d7e306b15a44.html Tue, 05 Jun 2018 08:10:52 +0200 Statliga medel ska leda till fler sommarjobb Såhär mycket pengar kan GR-kommunerna få genom sommarjobbssatsningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/statligamedelskaledatillflersommarjobb.5.1b9fbdfc163c41ee1daaa849.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/statligamedelskaledatillflersommarjobb.5.1b9fbdfc163c41ee1daaa849.html Tue, 29 May 2018 13:45:23 +0200 GR söker: Driven person till handläggartjänst på Göteborgsregionens Gymnasieantagning. Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerdrivenpersontillhandlaggartjanstpagoteborgsregionensgymnasieantagning.5.1af0ecae163a03611e1b48c5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerdrivenpersontillhandlaggartjanstpagoteborgsregionensgymnasieantagning.5.1af0ecae163a03611e1b48c5.html Mon, 28 May 2018 08:35:25 +0200 Så blir äldreboenden resurssmarta – nytt projekt startas utifrån framgångsrik metod 143 000 kronor per år. Så mycket sjönk kostnaderna när Göteborgs Stad satsade på att minska avfallet på ett av sina äldreboenden. Dessutom höjdes livskvaliteten och arbetsmiljön förbättrades. I höst startar GR ett liknande projekt, där alla regionens äldreboenden kan delta kostnadsfritt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sabliraldreboendenresurssmartanyttprojektstartasutifranframgangsrikmetod.5.1af0ecae163a03611e154678.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sabliraldreboendenresurssmartanyttprojektstartasutifranframgangsrikmetod.5.1af0ecae163a03611e154678.html Fri, 25 May 2018 09:14:03 +0200 Innovativt samarbete ger använda textilier nytt liv I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Nu driver GR projektet Circular Textile Initiative där använda textilier får ett nytt, spännande liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/innovativtsamarbetegeranvandatextiliernyttliv.5.7b4a374c1638fc9e3f450522.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/innovativtsamarbetegeranvandatextiliernyttliv.5.7b4a374c1638fc9e3f450522.html Thu, 24 May 2018 10:53:54 +0200 Alingsås kommun utbildar chefer i hälsosam schemaläggning ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Alingsås kommun satsar på utbildning i hälsosam schemaläggning. Följ med oss på ett besök och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/alingsaskommunutbildarcheferihalsosamschemalaggning.5.7b4a374c1638fc9e3f4740b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/alingsaskommunutbildarcheferihalsosamschemalaggning.5.7b4a374c1638fc9e3f4740b.html Thu, 17 May 2018 14:42:46 +0200 GR Samsyv – projektet kring studie- och yrkesvägledning fortsätter i pilotkommunerna I december 2017 gick det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar in i genomförandefasen. De tre pilotkommunerna Partille, Stenungsund och Härryda är mitt uppe i framtagandet av kommunala planer för studie- och yrkesvägledning detta med hjälp av de arbetsgrupper som satts ihop i respektive kommun. De lokala processledarna arbeta nu också med att kommunicera och förankra projektet i kommunen.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsamsyvprojektetkringstudieochyrkesvagledningfortsatteripilotkommunerna.5.516022531636bbe334311ba5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsamsyvprojektetkringstudieochyrkesvagledningfortsatteripilotkommunerna.5.516022531636bbe334311ba5.html Wed, 09 May 2018 15:35:35 +0200 Välbesökt näringslivsdag satte fokus på gemensamma utmaningar för arbetsmarknadsregionen Mer än 100 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom GR med omnejd möttes den 4 maj för att diskutera hur vi ska stärka vår samverkan kring näringslivsutvecklingen inom hela arbetsmarknadsregionen. Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) som alldeles nyligen tecknat ett fördjupat samverkansavtal sinsemellan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktnaringslivsdagsattefokuspagemensammautmaningarforarbetsmarknadsregionen.5.36972e0b1633fa36e29561c2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktnaringslivsdagsattefokuspagemensammautmaningarforarbetsmarknadsregionen.5.36972e0b1633fa36e29561c2.html Wed, 09 May 2018 14:07:16 +0200 GR söker projektledare med fokus på fullföljda studier och skolutveckling Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaremedfokuspafullfoljdastudierochskolutveckling.5.36972e0b1633fa36e2950ca9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledaremedfokuspafullfoljdastudierochskolutveckling.5.36972e0b1633fa36e2950ca9.html Mon, 07 May 2018 14:58:59 +0200 Sjukfrånvaron planar ut i GR-kommunerna Men personalomsättningen fortsätter att öka i de flesta kommuner. Detta visar en ny rapport med nyckeltal inom personalområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sjukfranvaronplanarutigrkommunerna.5.1c2a05771632fde800ca52ec.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sjukfranvaronplanarutigrkommunerna.5.1c2a05771632fde800ca52ec.html Thu, 03 May 2018 13:06:59 +0200 FSGR fokuserar på att skapa förutsättningar för gymnasieskolor för att motverka studieavbrott Arbetet i projektet FSGR (Fullfölja studier GR) sker genom lokala delprojekt på de medverkande gymnasieskolorna. Samtidigt tas processkartor fram som ska tydliggöra resurser och aktörer och ett koncept med mötesplatser där unga får möta näringslivet och arbetslivsrepresentanter är under utveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fsgrfokuserarpaattskapaforutsattningarforgymnasieskolorforattmotverkastudieavbrott.5.14c88a1016323a54fa4bab6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fsgrfokuserarpaattskapaforutsattningarforgymnasieskolorforattmotverkastudieavbrott.5.14c88a1016323a54fa4bab6.html Wed, 02 May 2018 12:00:56 +0200 Validering Väst/GR söker utbildare Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringvastgrsokerutbildare.5.29f41f16311b14f10c9aa9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringvastgrsokerutbildare.5.29f41f16311b14f10c9aa9.html Fri, 27 Apr 2018 17:21:39 +0200 FoU i Väst/GR söker forskare Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fouivastgrsokerforskare.5.522b15fb162ff9778f768636.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fouivastgrsokerforskare.5.522b15fb162ff9778f768636.html Thu, 26 Apr 2018 17:09:15 +0200 94 procent av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan Under fem veckor i februari-mars svarade ca 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten. Idag presenteras resultaten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/94procentavelevernaiarskurs5trorattdekannamaleniskolan.5.522b15fb162ff9778f721583.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/94procentavelevernaiarskurs5trorattdekannamaleniskolan.5.522b15fb162ff9778f721583.html Wed, 25 Apr 2018 16:05:04 +0200 Cecilia Bokenstrand och FoU i Väst/GR fick Förvaltningshögskolans pris Förvaltningshögskolan delar varje år ut ett pris för bästa nyttiggörande av forskning. I år går priset till Cecilia Bokenstrand, som är avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd på Göteborgsregionen (GR), på grund av hennes insatser för att bidra med ett vetenskapligt perspektiv till GR:s medlemskommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ceciliabokenstrandochfouivastgrfickforvaltningshogskolanspris.5.45968a23162ee4775bacbcff.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ceciliabokenstrandochfouivastgrfickforvaltningshogskolanspris.5.45968a23162ee4775bacbcff.html Tue, 24 Apr 2018 15:49:02 +0200 GR och Storsthlm är semifinalister i Guldlänken 2018 Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet som har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. GR och Storsthlm nomineras för sitt samarbete kring gymnasieantagning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grochstorsthlmarsemifinalisteriguldlanken2018.5.45968a23162ee4775ba83e8f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grochstorsthlmarsemifinalisteriguldlanken2018.5.45968a23162ee4775ba83e8f.html Thu, 19 Apr 2018 16:37:59 +0200 GR söker kommunikatör till avdelning Utbildning  Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerkommunikatortillavdelningutbildning.5.3e4b0423162dc98277215909.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerkommunikatortillavdelningutbildning.5.3e4b0423162dc98277215909.html Thu, 19 Apr 2018 10:32:53 +0200 GR söker Chef för vuxenutbildningen Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerchefforvuxenutbildningen.5.3e4b0423162dc9827724262.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerchefforvuxenutbildningen.5.3e4b0423162dc9827724262.html Thu, 12 Apr 2018 13:48:42 +0200 Preliminärantagningen för gymnasieskolan presenteras Preliminärantagningen för gymnasieskolan i Göteborgsregionen är klar. 91 % är antagna till vald utbildning och 78% till sitt förstahandsval. Antagningen presenteras för eleverna på webbplatsen för gymnasievalet . Justeringar kan göras innan den 1 juni. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/preliminarantagningenforgymnasieskolanpresenteras.5.36e4365e162b780cd2d1b950.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/preliminarantagningenforgymnasieskolanpresenteras.5.36e4365e162b780cd2d1b950.html Thu, 12 Apr 2018 11:50:55 +0200 GR söker en kommunikatör med känsla för grafisk formgivning Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerenkommunikatormedkanslaforgrafiskformgivning.5.36e4365e162b780cd2d146ae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerenkommunikatormedkanslaforgrafiskformgivning.5.36e4365e162b780cd2d146ae.html Tue, 10 Apr 2018 09:40:04 +0200 ”Strukturerna måste anpassas efter individen, inte tvärtom” Lärlingsgymnasiet i Ale hittar nya arbetssätt för att fler ska gå klart gymnasiet. Skolan satsar på att motverka studieavbrott, inom ramen för projektet FSGR (Fullfölja studier GR). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/strukturernamasteanpassasefterindividenintetvartom.5.2f295e3e162a590468078b42.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/strukturernamasteanpassasefterindividenintetvartom.5.2f295e3e162a590468078b42.html Wed, 04 Apr 2018 10:56:58 +0200 Projektet College Väst avslutas men arbetet fortsätter Regional branschsamverkan, nya utbildningar och säkrad återcertifiering av befintliga college. Det är bara några av de effekter som projektet College Väst har bidragit med. Nu avslutas projektet men arbetet fortsätter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/projektetcollegevastavslutasmenarbetetfortsatter.5.1d50c0cd162827b5881b5490.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/projektetcollegevastavslutasmenarbetetfortsatter.5.1d50c0cd162827b5881b5490.html Tue, 03 Apr 2018 07:19:33 +0200 Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen Hur har utvecklingen i gymnasieskolan sett ut de senaste fem åren? Och var i regionen finns de olika utbildningarna? Nu finns en färsk rapport med syfte att sprida kunskap om utbildningsutbudet samt att ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyrapportomgymnasialtutbildningsutbudigoteborgsregionen.5.1d50c0cd162827b5881653df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyrapportomgymnasialtutbildningsutbudigoteborgsregionen.5.1d50c0cd162827b5881653df.html Tue, 27 Mar 2018 13:32:38 +0200 Anna Johansson ny ordförande för Mistra Urban Futures Tidigare infrastrukturministern Anna Johansson är Mistra Urban Futures nya styrelseordförande. - GR är en av konsortierådets medlemmar och jag kan konstatera att vår nya ordförande Anna Johansson tillträder vid en viktig tidpunkt. Vi är i en period med tydligt framtidsfokus där långsiktighet och samarbetsformer för fortsatt verksamhet inom ramen för Mistra Urban Futures ska hanteras. Annas politiska erfarenhet, kunskap och engagemang i samhällsbyggnadsfrågor kommer att vara en tillgång i det arbetet, säger GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/annajohanssonnyordforandeformistraurbanfutures.5.2640cb381625e3c2a1c785d1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/annajohanssonnyordforandeformistraurbanfutures.5.2640cb381625e3c2a1c785d1.html Thu, 22 Mar 2018 15:08:17 +0100 Västkom söker processledare till arbetet med samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård VästKom är en ideell förening som ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg samt Boråsregionen Sjuhärad. Nu söks en processledare på 60 procent. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerprocessledaretillarbetetmedsamverkanvidinochutskrivningfranslutenvard.5.7e5353441624b90c1d51b1d9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerprocessledaretillarbetetmedsamverkanvidinochutskrivningfranslutenvard.5.7e5353441624b90c1d51b1d9.html Tue, 13 Mar 2018 13:11:08 +0100 GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Några av de mest utmanande frågorna handlar om integration, kompetensförsörjning, social hållbarhet, digitalisering och välfärdsteknik. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokernyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfard.5.3fd5768716216398f0a7782e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokernyavdelningschefforarbetsmarknadochsocialvalfard.5.3fd5768716216398f0a7782e.html Fri, 09 Mar 2018 16:06:19 +0100 Nu fördjupar vi vår samverkan kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen I torsdags befäste GR och Business Region Göteborg (BRG) sin mångåriga samverkan kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen genom att teckna ett fördjupat samverkansavtal. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nufordjuparvivarsamverkankringnaringslivsutvecklingigoteborgsregionen.5.82c7b311620376236f62ff2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nufordjuparvivarsamverkankringnaringslivsutvecklingigoteborgsregionen.5.82c7b311620376236f62ff2.html Thu, 08 Mar 2018 16:41:09 +0100 GR söker vikarierande Planeringsledare för äldreområdet Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokervikarierandeplaneringsledareforaldreomradet.5.82c7b311620376236f1e7ca.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokervikarierandeplaneringsledareforaldreomradet.5.82c7b311620376236f1e7ca.html Mon, 05 Mar 2018 13:31:26 +0100 Minimeringsmästarna minskade sina sopor med 45 procent på ett år! Projektet Minimeringsmästarna visar att det är möjligt att göra stora förändringar på ett år. Under ett års tid har drygt 30 hushåll i Göteborgs- och Boråsregionen aktivt minskat sina avfallsmängder genom olika utmaningar på teman som matsvinn, textil och kemikalier. Sammanlagt lyckades hushållen minska sina avfallsmängder med 45 procent på ett år. Det vinnande hushållet bor i Lerums kommun. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/minimeringsmastarnaminskadesinasopormed45procentpaettar.5.711b2c90161f214330e340e1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/minimeringsmastarnaminskadesinasopormed45procentpaettar.5.711b2c90161f214330e340e1.html Thu, 01 Mar 2018 11:00:04 +0100 Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0? Nu öppnar vi upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsattmeddelaintresseforideutvecklingsprojektiallagehubsinnovationsprocess.5.2d8649a8161df69ce22128d2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsattmeddelaintresseforideutvecklingsprojektiallagehubsinnovationsprocess.5.2d8649a8161df69ce22128d2.html Fri, 23 Feb 2018 11:03:15 +0100 Cecilia Bokenstrand blir ny revisionsdirektör i Göteborgs Stad Efter nästan sju år på GR lämnar Cecilia Bokenstrand i vår sitt arbete som chef för avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. Efter sommaren tillträder hon tjänsten som revisionsdirektör i Göteborgs Stad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ceciliabokenstrandblirnyrevisionsdirektorigoteborgsstad.5.1f6274ab161bb5e30e556533.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ceciliabokenstrandblirnyrevisionsdirektorigoteborgsstad.5.1f6274ab161bb5e30e556533.html Wed, 21 Feb 2018 15:06:09 +0100 GR:s medlemskommuner ökade med 15 123 invånare år 2017 I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Snart därefter passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsmedlemskommunerokademed15123invanarear2017.5.317dd699161aa821acfb838c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsmedlemskommunerokademed15123invanarear2017.5.317dd699161aa821acfb838c.html Wed, 21 Feb 2018 09:34:11 +0100 Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? Vilket stöd behöver den som missbrukar spel om pengar? Vad fungerar? Hur kan spelberoende förebyggas? Vart kan jag vända mig om jag vill ha mer kunskap? Detta och mycket mer kan du läsa om i den här rapporten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/spelproblemifokusvadsagerlagenforskningenochpraktiken.5.317dd699161aa821acfa9594.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/spelproblemifokusvadsagerlagenforskningenochpraktiken.5.317dd699161aa821acfa9594.html Tue, 20 Feb 2018 07:15:09 +0100 Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap. Vi hälsade på under en utbildningsdag. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/molndalsstadsegenhalsopedagogutbildarcheferihalsoframjandeledarskap.5.317dd699161aa821acf5fba9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/molndalsstadsegenhalsopedagogutbildarcheferihalsoframjandeledarskap.5.317dd699161aa821acf5fba9.html Mon, 19 Feb 2018 10:17:01 +0100 Fredrik Zeybrandt ny utbildningschef inom Göteborgsregionens kommunalförbund Efter en öppen rekrytering, i konkurrens med ett stort antal sökande till tjänsten, har förbundsdirektören i samråd med Utbildningsgruppens presidium beslutat att utse Fredrik Zeybrandt till ny utbildningschef inom Göteborgsregionens kommunalförbund. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fredrikzeybrandtnyutbildningschefinomgoteborgsregionenskommunalforbund.5.317dd699161aa821acf2305f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fredrikzeybrandtnyutbildningschefinomgoteborgsregionenskommunalforbund.5.317dd699161aa821acf2305f.html Thu, 15 Feb 2018 10:39:18 +0100 En innovationsprocess under ständig utveckling Nu presenterar GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess, version 1.0. – Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen, den man kallar 1.0. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/eninnovationsprocessunderstandigutveckling.5.5c842021619750d107e0c2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/eninnovationsprocessunderstandigutveckling.5.5c842021619750d107e0c2.html Wed, 14 Feb 2018 12:03:35 +0100 Nu planeras regionens avfallshantering för 2021 – 2030 Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Nu är arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030 i gång. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det ska även finnas mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuplanerasregionensavfallshanteringfor20212030.5.612c85ba161842a3910cb361.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuplanerasregionensavfallshanteringfor20212030.5.612c85ba161842a3910cb361.html Mon, 12 Feb 2018 14:55:03 +0100 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsen presenterade de nya reviderade riktlinjerna på en regional konferens i Göteborg den 7 februari. Här kan du ta del av material från konferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom.5.612c85ba161842a39104ecf1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom.5.612c85ba161842a39104ecf1.html Mon, 12 Feb 2018 14:03:37 +0100 Vill ni utveckla er verksamhet tillsammans med andra skolor eller förskolor i Europa? Det finns både EU-medel* att söka och partners att samarbeta med. Nu kan ni även få stöd i förberedelserna. I april arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med GR Utbildning seminarier på tre orter i landet för att stötta arbetet med skolutveckling med stöd av EU. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villniutvecklaerverksamhettillsammansmedandraskolorellerforskolorieuropa.5.612c85ba161842a39104bea3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villniutvecklaerverksamhettillsammansmedandraskolorellerforskolorieuropa.5.612c85ba161842a39104bea3.html Thu, 08 Feb 2018 12:45:22 +0100 Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen Igår beslutade riksdagen om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nylagpraoblirobligatorisktigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.6f796a3716171494c9a327d7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nylagpraoblirobligatorisktigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.6f796a3716171494c9a327d7.html Thu, 01 Feb 2018 11:43:05 +0100 GR söker Kommunikatör till avdelning Miljö och samhällsbyggnad Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerkommunikatortillavdelningmiljoochsamhallsbyggnad.5.5be19f411614f379d7513d6b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerkommunikatortillavdelningmiljoochsamhallsbyggnad.5.5be19f411614f379d7513d6b.html Wed, 31 Jan 2018 15:34:19 +0100 Statens medieråd publicerar webbverktyg efter samarbete med GR Utbildning Under 2017 tog GR Utbildning i samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. Nu publiceras verktyget på Statens medieråds webbplats. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/statensmedieradpublicerarwebbverktygeftersamarbetemedgrutbildning.5.67553f961614c1e0eb67d03.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/statensmedieradpublicerarwebbverktygeftersamarbetemedgrutbildning.5.67553f961614c1e0eb67d03.html Thu, 18 Jan 2018 14:12:36 +0100 Kompetensförsörjning på sikt – men vem tar ansvar för vägen dit? En utvärdering av en modell som syftar till att minska kompetensbristen genom att ta vara på kompetens hos nyanlända. Utvärderingen handlar bland annat om hur man trots kompetensbrist och i ett trängt personalläge kan arbeta med handledning och introduktion. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kompetensforsorjningpasiktmenvemtaransvarforvagendit.5.2cbc68f316108f7bd1355d4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kompetensforsorjningpasiktmenvemtaransvarforvagendit.5.2cbc68f316108f7bd1355d4.html Thu, 18 Jan 2018 12:41:58 +0100 Så samverkar GR-kommunerna  inom hållbar stadsutveckling GR:s årsrapport för arbetet inom Mistra Urban Futures 2017 är nu klar. Här får du veta vad som hänt under året med fokus på de projekt där GR och våra kommuner medverkar på olika sätt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sasamverkargrkommunernainomhallbarstadsutveckling.5.2cbc68f316108f7bd1347b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sasamverkargrkommunernainomhallbarstadsutveckling.5.2cbc68f316108f7bd1347b.html Thu, 28 Dec 2017 11:20:39 +0100 Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland En genomlysning av insatser och samordning på lokal, regional och nationell nivå. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ungasinstegpaarbetsmarknadenivastragotaland.5.209eea51609afe049219ce4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ungasinstegpaarbetsmarknadenivastragotaland.5.209eea51609afe049219ce4.html Sat, 23 Dec 2017 09:59:12 +0100 GR söker projektledare – kompetensförsörjningsfrågor Kompetensförsörjning är en av de frågor som står högst upp på agendan i GR:s chefsnätverk. Vi söker därför en projektledare som tillsammans med GR-kommunerna kan genomföra insatser för att forma bilden av framtidens arbetsgivare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledarekompetensforsorjningsfragor.5.2efa9f0816076f4b328c0786.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledarekompetensforsorjningsfragor.5.2efa9f0816076f4b328c0786.html Thu, 21 Dec 2017 11:07:29 +0100 GR söker Kommunikatör till Arbetsmarknad och social välfärd  Kom och utveckla storstadsregionen med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerkommunikatortillarbetsmarknadochsocialvalfard.5.2efa9f0816076f4b328132d2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerkommunikatortillarbetsmarknadochsocialvalfard.5.2efa9f0816076f4b328132d2.html Thu, 21 Dec 2017 10:36:57 +0100 GR söker Planeringsledare med inriktning på hälso- och sjukvård Kom och utveckla storstadsregionen med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerplaneringsledaremedinriktningpahalsoochsjukvard.5.2efa9f0816076f4b328110ae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerplaneringsledaremedinriktningpahalsoochsjukvard.5.2efa9f0816076f4b328110ae.html Tue, 19 Dec 2017 17:17:22 +0100 25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan För andra gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.373b137116061b873a1ee9f6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.373b137116061b873a1ee9f6.html Tue, 19 Dec 2017 09:07:16 +0100 GR-personal mötte nyanlända i nytt språkvänsprojekt Under hösten har GR, som en av få arbetsgivare i Sverige, genomfört ett pilotprojekt där anställda träffar nyanlända. Projektet har blivit mycket uppskattat av deltagarna, som tycker att de har fått nya perspektiv på sitt eget liv och även lärt känna sina arbetskamrater på ett annat sätt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grpersonalmottenyanlandainyttsprakvansprojekt.5.373b137116061b873a1d0326.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grpersonalmottenyanlandainyttsprakvansprojekt.5.373b137116061b873a1d0326.html Mon, 18 Dec 2017 13:03:46 +0100 GR söker regionalt Dataskyddsombud (DSO) I regionen har fyra kommuner gett Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) i uppdrag att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner och GR. Arbetet erbjuder dig en unik möjlighet att hantera omväxlande frågor med flera olika typer av verksamheter och kontaktytor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionaltdataskyddsombuddso.5.373b137116061b873a185451.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionaltdataskyddsombuddso.5.373b137116061b873a185451.html Mon, 18 Dec 2017 12:18:37 +0100 GR söker Digitaliseringssamordnare, eHälsa Digitalisering är en möjliggörare för en mer effektiv offentlig sektor där innovationer och nytänkande är i fokus. Är du en person som gillar en roll i gränslandet mellan teknik och verksamhet, med många kontaktytor, kan detta vara en tjänst för dig. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerdigitaliseringssamordnareehalsa.5.373b137116061b873a181eb7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerdigitaliseringssamordnareehalsa.5.373b137116061b873a181eb7.html Fri, 15 Dec 2017 16:52:36 +0100 Bygg tätt, grönt och tillgängligt men inte högt! Internationell workshop i Kungälv visade på smarta lösningar som ökar trivseln och minskar trafiken. Om tio år beräknas andelen européer som bor i stora städer ha stigit från 70 till 80 procent. När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna och utsläppen av koldioxid ökar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/byggtattgrontochtillgangligtmenintehogt.5.4662fd7816052e5ac767dbec.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/byggtattgrontochtillgangligtmenintehogt.5.4662fd7816052e5ac767dbec.html Wed, 13 Dec 2017 13:40:44 +0100 GR söker ny Utbildningschef Kom och utveckla storstadsregionen med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokernyutbildningschef.5.186da5301604ba8acf546dc5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokernyutbildningschef.5.186da5301604ba8acf546dc5.html Tue, 12 Dec 2017 09:25:06 +0100 "Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige" GR- och ESF-projektet HälsoGReppet går nu in i genomförandefas efter att uppstartskonferensen hölls den 21 november 2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuflyttarviframpositionernaforarbetsmiljoarbetetivastsverige.5.74e2885c1603d627f83d380b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuflyttarviframpositionernaforarbetsmiljoarbetetivastsverige.5.74e2885c1603d627f83d380b.html Fri, 08 Dec 2017 09:21:37 +0100 Välbesökt mässa visar på stort behov och intresse av välfärdsteknik i Göteborgsregionen Premiären av GR-projektet AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik var välbesökt och redan nu finns planer för en fortsättning 2018. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktmassavisarpastortbehovochintresseavvalfardsteknikigoteborgsregionen.5.cf10efb1602ed7b8726848a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktmassavisarpastortbehovochintresseavvalfardsteknikigoteborgsregionen.5.cf10efb1602ed7b8726848a.html Fri, 08 Dec 2017 08:05:40 +0100 Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas En delrapport från ett projekt där invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer bjöds in till dialog tidigt i byggprocessen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dialogsomverktygnarnyatrygghetsbostaderskapas.5.cf10efb1602ed7b87263123.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dialogsomverktygnarnyatrygghetsbostaderskapas.5.cf10efb1602ed7b87263123.html Tue, 05 Dec 2017 12:45:53 +0100 Västkom söker processledare till välfärdsområdet socialtjänst samt hälso- och sjukvård VästKom är en ideell förening som ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg samt Boråsregionen Sjuhärad. Nu söks ytterligare en person till välfärdsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerprocessledaretillvalfardsomradetsocialtjanstsamthalsoochsjukvard.5.b27f4e7160198b989fdb503.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerprocessledaretillvalfardsomradetsocialtjanstsamthalsoochsjukvard.5.b27f4e7160198b989fdb503.html Fri, 01 Dec 2017 13:51:14 +0100 Social innovation i samhällsplaneringen ska motverka boendesegregation Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/socialinnovationisamhallsplaneringenskamotverkaboendesegregation.5.1c48688d1600acb5ce3760f9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/socialinnovationisamhallsplaneringenskamotverkaboendesegregation.5.1c48688d1600acb5ce3760f9.html Fri, 01 Dec 2017 11:48:50 +0100 Toleransprojektet uppskattas av både elever och professionen i Göteborgs Stad – men väcker också frågor Det visar FoU i Väst/GR:s utvärdering av införandet av Toleransprojektet i tre skolor i Göteborgs Stad som presenteras i rapporten Ett projekt som omfamnas av alla – eller en kurs för några få? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/toleransprojektetuppskattasavbadeeleverochprofessionenigoteborgsstadmenvackerocksafragor.5.1c48688d1600acb5ce36de89.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/toleransprojektetuppskattasavbadeeleverochprofessionenigoteborgsstadmenvackerocksafragor.5.1c48688d1600acb5ce36de89.html Wed, 29 Nov 2017 12:58:19 +0100 Bygg sträckan Göteborg-Borås nu Västra Götalandsregionen har tillsammans GR och övriga kommunalförbund i Västra Götaland skickat ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/byggstrackangoteborgborasnu.5.11c40c05160044303d9391c8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/byggstrackangoteborgborasnu.5.11c40c05160044303d9391c8.html Mon, 27 Nov 2017 07:31:19 +0100 Ny film om stråket Göteborg-Borås Det pratas mycket om sträckan Göteborg-Borås just nu, bland annat att det behövs en ny järnväg mellan städerna. Men vad är det som är speciellt med just det här stråket? Varför är järnvägen så viktig? Och hur arbetar GR och kommunerna för att utveckla stråket? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyfilmomstraketgoteborgboras.5.1427574615ff5cf0ff56ad78.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyfilmomstraketgoteborgboras.5.1427574615ff5cf0ff56ad78.html Fri, 24 Nov 2017 13:23:01 +0100 Att fortfarande få vara människa Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem? Hur är den organiserad och vad kostar den? Vad tycker patienter och anhöriga? Det är några av de frågor som blir belysta i utvärderingen av ASIH-teamen (ASIH = Avancerad Sjukvård I Hemmet). https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attfortfarandefavaramanniska.5.a2af57015fe6c20629701c3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attfortfarandefavaramanniska.5.a2af57015fe6c20629701c3.html Thu, 23 Nov 2017 09:54:46 +0100 Mår tjejer sämre än killar för att de frigör sig tidigare från sina föräldrar? Hur stöttar man hemmasittare som inte varit i skolan på flera år? På Mötesplats IFO i förra veckan var detta två av de ämnen som togs upp. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/martjejersamreankillarforattdefrigorsigtidigarefransinaforaldrar.5.a2af57015fe6c20629cc59.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/martjejersamreankillarforattdefrigorsigtidigarefransinaforaldrar.5.a2af57015fe6c20629cc59.html Tue, 21 Nov 2017 13:14:48 +0100 Urban Futures Öppna Forskarskola – sök vårens kurs senast 1 december! Nu öppnar antagningen till vårens kurs inom Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola - en fortsättning av höstens kurs - Co-production in action - from practice to theory. Sök senast 1 december. Höstens kurs har varit fullsatt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/urbanfuturesoppnaforskarskolasokvarenskurssenast1december.5.6b2057fd15fd18a0c0adbe21.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/urbanfuturesoppnaforskarskolasokvarenskurssenast1december.5.6b2057fd15fd18a0c0adbe21.html Tue, 14 Nov 2017 13:41:28 +0100 EU-rapport lyfter Plug In 2.0 som gott exempel i arbetet mot studieavbrott Det går uppåt för svensk skola enligt en ny EU-rapport. En viktig del i framgångarna är arbetet mot studieavbrott och rapporten lyfter fram projektet Plug In 2.0, där GR varit en ledande aktör sedan starten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/eurapportlyfterplugin20somgottexempeliarbetetmotstudieavbrott.5.4676a79215fad8f685ada1a1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/eurapportlyfterplugin20somgottexempeliarbetetmotstudieavbrott.5.4676a79215fad8f685ada1a1.html Tue, 14 Nov 2017 10:36:17 +0100 Att lära sig av varandra – konferens om rättvisa städer i Kenya Mistra Urban Futures årliga konferens pågår under denna vecka i Kenya. Den 12-15 november samlas över 100 deltagare från sex länder i Kisumu. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attlarasigavvarandrakonferensomrattvisastaderikenya.5.4676a79215fad8f685acbca8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attlarasigavvarandrakonferensomrattvisastaderikenya.5.4676a79215fad8f685acbca8.html Mon, 13 Nov 2017 15:02:36 +0100 Välkommen till 5:e seminariet i serien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle! Vid det här seminariet 24 november är fokus socialt hållbart boende. Ing-Marie Odegren, VD för Alingsåshem, kommer att berätta hur bostadsbolaget arbetar för att förena ekonomisk och social hållbarhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentill5eseminarietiserienpaspaningefterettsocialthallbartsamhalle.5.4676a79215fad8f685a86010.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentill5eseminarietiserienpaspaningefterettsocialthallbartsamhalle.5.4676a79215fad8f685a86010.html Fri, 10 Nov 2017 13:44:30 +0100 Tyck till om EU den 16 november! Hur tycker du att EU ska hantera framtida utmaningar och möjligheter? Nu har du chansen att göra din röst hörd! Den 16 november arrangerar EU-kommissionen en medborgardialog i Göteborg om hur Europa kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tycktillomeuden16november.5.7c9298f115f9ea3e99c736fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tycktillomeuden16november.5.7c9298f115f9ea3e99c736fd.html Fri, 10 Nov 2017 12:22:27 +0100 Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan Den 7 november släpptes resultaten av ICCS 2016 – International Civic and Citizenship Education Study, som är en studie om demokrati och samhällsfrågor bland elever i årskurs 8. Resultatet visar att svenska elever har goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/svenskaungdomarhargodakunskaperomdemokratiigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetavdemokratiarbeteiskolan.5.7c9298f115f9ea3e99c6f9ef.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/svenskaungdomarhargodakunskaperomdemokratiigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetavdemokratiarbeteiskolan.5.7c9298f115f9ea3e99c6f9ef.html Thu, 09 Nov 2017 13:52:07 +0100 Delta i aktiviteter på temat EU EU påverkar mer än hälften av alla lokala och regionala beslut och är en del av vår vardag. Men svenskarnas kännedom om hur EU fungerar är låg. Nu har du chansen att lära dig mer. Nästa vecka ordnas flera arrangemang i Göteborg med anledning av EU-toppmötet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/deltaiaktiviteterpatemateu.5.7c9298f115f9ea3e99c1dc66.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/deltaiaktiviteterpatemateu.5.7c9298f115f9ea3e99c1dc66.html Wed, 08 Nov 2017 11:31:30 +0100 Utbildningschef Bengt Randén går vidare till toppjobb inom Göteborgs Stad Under tisdagen beslutades att Bengt Randén, nuvarande utbildningschef på GR, blir förvaltningsdirektör för grundskolan i Göteborgs Stad. Hans nya uppdrag innebär att vara med och utveckla den nya centrala grundskoleförvaltningen i staden, där en helt ny organisation ska byggas utifrån dagens befintliga verksamheter i de 10 stadsdelsförvaltningarna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningschefbengtrandengarvidaretilltoppjobbinomgoteborgsstad.5.3a7a2d4c15f9841ec3230ab4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningschefbengtrandengarvidaretilltoppjobbinomgoteborgsstad.5.3a7a2d4c15f9841ec3230ab4.html Tue, 31 Oct 2017 15:13:43 +0100 Tredje omgången av Framtidens samhällsbyggare är avslutad För 14 månader sedan fick traineerna i programmet Framtidens Samhällsbyggare ett stadsutvecklingscase av Framtidenkoncernen i Göteborg. Uppdraget var att ta fram en plan för att utveckla Friskväderstorget i Biskopsgården. I fredags presenterade de resultatet på ett idéseminarium med över 200 deltagare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tredjeomgangenavframtidenssamhallsbyggarearavslutad.5.5332d66d15f72992593298a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tredjeomgangenavframtidenssamhallsbyggarearavslutad.5.5332d66d15f72992593298a.html Fri, 27 Oct 2017 08:14:17 +0200 Mötesplats Funktionshinder i ord & bild Tips på filmer, verktyg och användbara webbsidor är något av det du hittar i dokumentationen från Mötesplats Funktionshinder. Här hittar du också sammanfattningar av seminarier och massor av härliga bilder på utställare och besökare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatsfunktionshinderiordbild.5.2e5efd1415f5659965d65838.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatsfunktionshinderiordbild.5.2e5efd1415f5659965d65838.html Thu, 26 Oct 2017 12:28:03 +0200 Motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering GR har beviljats statsbidrag från delegationen mot segregation för en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt om hur den sociala hållbarhetsdimensionen kan stärkas i samhällsplaneringen i syfte att motverka boendesegregation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motverkaboendesegregationgenomsocialthallbarsamhallsplanering.5.2e5efd1415f5659965d1a5a2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motverkaboendesegregationgenomsocialthallbarsamhallsplanering.5.2e5efd1415f5659965d1a5a2.html Mon, 23 Oct 2017 15:05:27 +0200 39 kommuner i Göteborgsregionen och Stockholms län i nytt samarbete som gynnar 40000 gymnasieelever Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna. Göteborgsregionens 13 kommuner och Stockholms läns 26 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/39kommunerigoteborgsregionenochstockholmslaninyttsamarbetesomgynnar40000gymnasieelever.5.254de2bc15f40b1ab0d990e3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/39kommunerigoteborgsregionenochstockholmslaninyttsamarbetesomgynnar40000gymnasieelever.5.254de2bc15f40b1ab0d990e3.html Mon, 23 Oct 2017 09:39:51 +0200 GR-projektet AllAgeHub startar digital anslagstavla; Samarbete sökes AllAgeHub startar en interaktiv arena för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik - Samarbete sökes. Här kan du som chef eller medarbetare i en kommun, företagsrepresentant, forskare, student eller samhällsinvånare hitta rätt kontakter för just er idé, produkt eller projekt inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grprojektetallagehubstartardigitalanslagstavlasamarbetesokes.5.254de2bc15f40b1ab0d8442f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grprojektetallagehubstartardigitalanslagstavlasamarbetesokes.5.254de2bc15f40b1ab0d8442f.html Fri, 20 Oct 2017 14:17:35 +0200 Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete? För att svara på den frågan har Göteborgs Stad utvecklat en modell för arbetstyngdsmätning. FoUiVäst/GR har genomfört kvalitetssäkringen på uppdrag av SKL. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurstorarbetsbelastningkanensocialsekreterarehaforattkunnagoraettbraarbete.5.732e47a815f3248c32f779e4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurstorarbetsbelastningkanensocialsekreterarehaforattkunnagoraettbraarbete.5.732e47a815f3248c32f779e4.html Fri, 20 Oct 2017 07:58:27 +0200 Vad innebär det att planera socialt hållbart? Vad skulle vi behöva göra mer av och veta mer om? GR har tillsammans med RISE Research institutes of Sweden och Mistra Urban Futures tagit fram en kunskapsöversikt om Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vadinnebardetattplanerasocialthallbart.5.732e47a815f3248c32f604b9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vadinnebardetattplanerasocialthallbart.5.732e47a815f3248c32f604b9.html Tue, 10 Oct 2017 10:16:56 +0200 Hur blir en stad rättvis, grön och tillgänglig? I förra veckan höll Mistra Urban Futures sin Göteborgskonferens - en del av EU-hösten i Göteborg som kulminerar med EU-toppmötet i november kring rättvisa jobb och tillväxt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurblirenstadrattvisgronochtillganglig.5.2ea63a5f15ef9a0d828c34bf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurblirenstadrattvisgronochtillganglig.5.2ea63a5f15ef9a0d828c34bf.html Tue, 10 Oct 2017 07:12:52 +0200 Gymnasiedagarna och Future Skills förbereder unga för framtiden Idag slår Gymnasiedagarna upp portarna och 17 000 grundskoleelever från hela Göteborgsregionen har redan förbokat sitt besök på mässan. En nyhet för i år är Future Skills, en interaktiv arena med fokus på framtidens jobb https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasiedagarnaochfutureskillsforberederungaforframtiden.5.2ea63a5f15ef9a0d828b827f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasiedagarnaochfutureskillsforberederungaforframtiden.5.2ea63a5f15ef9a0d828b827f.html Mon, 09 Oct 2017 14:16:32 +0200 Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Kommunerna behöver rekrytera och det finns arbetssökande – men de har inte alltid den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Ett sätt att möta den situationen är att utforma så kallade assisterande tjänster. I den här delrapporten kan du läsa om hur kommunerna arbetar med den här frågan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/assisterandetjanstersomstrategiforkompetensforsorjning.5.2ea63a5f15ef9a0d8287c5a3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/assisterandetjanstersomstrategiforkompetensforsorjning.5.2ea63a5f15ef9a0d8287c5a3.html Tue, 03 Oct 2017 16:54:57 +0200 Tolv GR-kommuner kan nu boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö via nya webbplatsen Webbplatsen allagehub.se har fått ny design och en hel del nya funktioner. Bland annat finns nu en bokningsfunktion för kommuner där besök i den interaktiva miljön enkelt kan bokas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tolvgrkommunerkannubokabesokiallagehubsinteraktivamiljovianyawebbplatsen.5.9df7db615edc74e36268302.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tolvgrkommunerkannubokabesokiallagehubsinteraktivamiljovianyawebbplatsen.5.9df7db615edc74e36268302.html Mon, 02 Oct 2017 07:55:08 +0200 EU-handslaget i Västsverige är genomfört GR:s förbundsordförande Jonas Ransgård genomförde under fredagen ett EU-handslag med EU-minister Ann Linde och representanter från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/euhandslagetivastsverigeargenomfort.5.2fc2ff2e15ecdc91f23e70b8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/euhandslagetivastsverigeargenomfort.5.2fc2ff2e15ecdc91f23e70b8.html Fri, 29 Sep 2017 07:52:26 +0200 GR medverkar i utbildningsdag för lärare kring EU Den 31 oktober arrangeras en utbildningsdag för lärare kring EU. GR medverkar bland annat genom en presentation kring att skapa engagemang för EU med lärandet i fokus. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grmedverkariutbildningsdagforlararekringeu.5.7225185d15ebf193d12d9f92.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grmedverkariutbildningsdagforlararekringeu.5.7225185d15ebf193d12d9f92.html Thu, 28 Sep 2017 14:21:43 +0200 Mötesplatser kring integrationsarbete och rasism Vilka dilemman och utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Och vilken roll har bostadsbolagen i arbetet med integration? Inom ramen för projektet InVäst arrangeras under hösten två mötesplatser för personer som på olika sätt möter nyanlända i sitt arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatserkringintegrationsarbeteochrasism.5.7225185d15ebf193d129b630.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatserkringintegrationsarbeteochrasism.5.7225185d15ebf193d129b630.html Thu, 28 Sep 2017 10:56:22 +0200 EU-hösten startar med handslag i Göteborg EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal och regional nivå. Men svenskarnas kännedom om hur EU fungerar är låg. På fredag tar GR i hand med regeringen och andra lokala parter. Tillsammans lovar vi att bidra till ökade kunskaper om EU. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/euhostenstartarmedhandslagigoteborg.5.7225185d15ebf193d128e859.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/euhostenstartarmedhandslagigoteborg.5.7225185d15ebf193d128e859.html Tue, 19 Sep 2017 09:50:06 +0200 Arbetsgivare träffade nyanlända samhällsbyggare för att hitta eftertraktad kompetens Fullsatt lokal, fullspäckat program och förväntningar i luften. Förra veckans nätverksträff inom projektet På rätt plats var en lyckad mötesplats mellan nyanlända samhällsbyggare och arbetsgivare inom branschen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arbetsgivaretraffadenyanlandasamhallsbyggareforatthittaeftertraktadkompetens.5.46e2c31c15e8eeb9e43b143a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arbetsgivaretraffadenyanlandasamhallsbyggareforatthittaeftertraktadkompetens.5.46e2c31c15e8eeb9e43b143a.html Mon, 18 Sep 2017 09:05:21 +0200 Ny rapport om hållbar täthet i stationssamhällen Vilken täthet behövs i stationsnära lägen för att utvecklingen ska vara hållbar? Nu finns svaren i en ny rapport, Hållbar täthet i stationssamhällen, där riktlinjer och indikatorer har sammanställts. Utgångspunkten är de indikatorer för hållbara städer som UN habitats har tagit fram. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyrapportomhallbartathetistationssamhallen.5.46e2c31c15e8eeb9e4353679.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyrapportomhallbartathetistationssamhallen.5.46e2c31c15e8eeb9e4353679.html Tue, 12 Sep 2017 12:34:48 +0200 Nya arbetslöshetssiffror publiceras idag Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyaarbetsloshetssiffrorpublicerasidag.5.63fdd0a015e72a7f7093376a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyaarbetsloshetssiffrorpublicerasidag.5.63fdd0a015e72a7f7093376a.html Thu, 07 Sep 2017 07:59:40 +0200 Koll på nätet – nytt läromedel om kränkningar på Internet Skolan har en skyldighet att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter samt rättigheter och utmaningar i den digitala världen. I samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd har Pedagogiskt Centrum tagit fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kollpanatetnyttlaromedelomkrankningarpainternet.5.b632ffc15e564fadd24e438.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kollpanatetnyttlaromedelomkrankningarpainternet.5.b632ffc15e564fadd24e438.html Wed, 06 Sep 2017 16:29:38 +0200 Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg Många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar presenterades. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dennationellasamordnarenfordensocialabarnochungdomsvardengenomfordesinslutkonferensigoteborg.5.b632ffc15e564fadd2159a0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dennationellasamordnarenfordensocialabarnochungdomsvardengenomfordesinslutkonferensigoteborg.5.b632ffc15e564fadd2159a0.html Wed, 06 Sep 2017 09:56:23 +0200 College Väst har fokuserat på stärkt samverkan i regionen College Väst har under sitt första år fokuserat på arbetet kring stärkt samverkan och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom regionens arbete med college. Detta genom ett flertal aktiviteter och seminarier. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/collegevastharfokuseratpastarktsamverkaniregionen.5.5752bc0215e4758f8efef74e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/collegevastharfokuseratpastarktsamverkaniregionen.5.5752bc0215e4758f8efef74e.html Mon, 04 Sep 2017 14:43:35 +0200 Västsvenskt EU-handslag – välkommen att delta EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal och regional nivå. Utredningen ”EU på hemmaplan” visar att det råder en omfattande kunskapsbrist i samhället om EU och att det är svårare för invånare att påverka beslut som tas på EU-nivå än de på nationell nivå. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastsvenskteuhandslagvalkommenattdelta.5.5752bc0215e4758f8ef5a3fb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastsvenskteuhandslagvalkommenattdelta.5.5752bc0215e4758f8ef5a3fb.html Wed, 30 Aug 2017 16:34:54 +0200 GR söker regionplanerare med inriktning på vatten- och luftvård Kom och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpavattenochluftvard.5.4886b6c415e2945ce01a66ee.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpavattenochluftvard.5.4886b6c415e2945ce01a66ee.html Tue, 29 Aug 2017 09:30:24 +0200 AllAgeHub bjuder in till frukostseminarium med innovationsforskaren Leif Denti AllAgeHub bjuder i höst in till en rad inspirationsseminarier på tema innovation, välfärdsteknik och implementering. Först ut är ett frukostseminarium den 22 september med innovationsforskaren Leif Denti som ställer sig frågan; Måste man vara ett geni, en eldsjäl eller heta Steve Jobs för att vara innovativ? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/allagehubbjuderintillfrukostseminariummedinnovationsforskarenleifdenti.5.4886b6c415e2945ce013a9e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/allagehubbjuderintillfrukostseminariummedinnovationsforskarenleifdenti.5.4886b6c415e2945ce013a9e0.html Fri, 25 Aug 2017 15:58:09 +0200 Obligatorisk prao i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen Regeringen föreslår obligatorisk prao i grundskolan. Det meddelandes under torsdagen. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som under många år har arbetat med anskaffning och samordning av prao och andra praktikformer, lyfts som enda exempel i lagrådsremissen genom arbetet med samordningsverktyget praktikplatsen.se. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/obligatoriskpraoigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.c1ff37d15e0b050367ec4ea.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/obligatoriskpraoigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.c1ff37d15e0b050367ec4ea.html Wed, 23 Aug 2017 11:01:10 +0200 Konferens om ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning FoUiVäst/GR arrangerar 22 november en heldagskonferens om ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/konferensomokaddelaktighetforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.c1ff37d15e0b050367346ba.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/konferensomokaddelaktighetforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.c1ff37d15e0b050367346ba.html Thu, 10 Aug 2017 15:02:55 +0200 Teknikcamp genomfördes för tredje året i rad I juni genomfördes Teknikcamp 2017. Under fem dagar fick ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intressen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/teknikcampgenomfordesfortredjearetirad.5.502d924515dbd386622f0036.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/teknikcampgenomfordesfortredjearetirad.5.502d924515dbd386622f0036.html Tue, 08 Aug 2017 15:24:00 +0200 I väntan på ett språk Det sägs ofta att språket är nyckeln till en lyckad integration. Vad är då nyckeln till en lyckad språkinlärning? FoU i Väst/GR har tagit fram en kunskapsöversikt samt utvärderat verksamheten Mera svenska bättre hälsa, där man har valt att kombinera möjligheter att träna svenska med hälsofrämjande insatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ivantanpaettsprak.5.502d924515dbd3866224ad8a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ivantanpaettsprak.5.502d924515dbd3866224ad8a.html Mon, 03 Jul 2017 08:11:00 +0200 "Kommunerna måste ta frågan på stort allvar" Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare, visar en ny rapport med statistik över årets fyra första månader. Rapporten innehåller ett antal nyckeltal som rör personalhälsa. Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kommunernamastetafraganpastortallvar.5.b0d0c6b15cf0db336918d8d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kommunernamastetafraganpastortallvar.5.b0d0c6b15cf0db336918d8d.html Mon, 03 Jul 2017 07:28:18 +0200 Industrinatten ska inspirera unga till en framtid inom industrin GR och Teknikcollege, Göteborgsregionen har beviljats finansiering från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att driva projektet Industrinatten. Huvudsyftet är utveckla samverkansformer på regional nivå för att öka ungas intresse för utbildning och arbete inom industrin. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/industrinattenskainspireraungatillenframtidinomindustrin.5.4db224b615d003833ee6a075.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/industrinattenskainspireraungatillenframtidinomindustrin.5.4db224b615d003833ee6a075.html Sun, 02 Jul 2017 14:41:00 +0200 GR söker projektledare för AllAgeHub AllAgeHub är ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter under uppbyggnad. AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv. Verksamheten startade i januari 2017 och uppbyggnadsfasen pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareforallagehub.5.4db224b615d003833eed3bda.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareforallagehub.5.4db224b615d003833eed3bda.html Sun, 02 Jul 2017 08:07:00 +0200 GR söker projektassistent för externa uppdrag inom FoU i Väst GR Välfärd är en avdelning med ca 40 medarbetare som bland annat arbetar med FoU-uppdrag (FoU i Väst) i huvudsak på medlemskommunernas uppdrag men också på regionala och nationella initiativ. Vi stödjer kunskapsutveckling i kommunerna inom det sociala välfärds- och arbetsmarknadsområdet. Uppdragen omfattar exempelvis forskarledda kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och följeforskning.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektassistentforexternauppdraginomfouivast.5.4db224b615d003833eec009c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektassistentforexternauppdraginomfouivast.5.4db224b615d003833eec009c.html Wed, 28 Jun 2017 13:58:57 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 89 procent  av eleverna är antagna till vald utbildning I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 936 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 77 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/slutantagningentillgymnasieskolanarklar89procentavelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.3a8095f615ce16a2281ce0c6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/slutantagningentillgymnasieskolanarklar89procentavelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.3a8095f615ce16a2281ce0c6.html Wed, 28 Jun 2017 09:55:35 +0200 AllAgeHub arrangerar mässa på GR den 5 december – Expo Välfärdsteknik 2017 AllAgeHubs interaktiva miljö flyttar in på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, för en utställningsdag med fokus på digital rehabilitering och tillsyn. Tjugo företag deltar och visar upp sina produkter och tjänster inom välfärdsteknik. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/allagehubarrangerarmassapagrden5decemberexpovalfardsteknik2017.5.3a8095f615ce16a2281c1efe.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/allagehubarrangerarmassapagrden5decemberexpovalfardsteknik2017.5.3a8095f615ce16a2281c1efe.html Wed, 28 Jun 2017 09:21:18 +0200 Nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar Från september 2017 och två år framåt genomförs det nya EU-projektet GR SAMSYV - allas ansvar, inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyaeuprojektetgrsamsyvsyftartillattgorastudieochyrkesvagledningtillhelaskolansansvar.5.3a8095f615ce16a2281bc73b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyaeuprojektetgrsamsyvsyftartillattgorastudieochyrkesvagledningtillhelaskolansansvar.5.3a8095f615ce16a2281bc73b.html Wed, 21 Jun 2017 07:40:40 +0200 Statsbidrag till GR-kommuner som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten Igår presenterade regeringen ett kommande förslag i höstens budgetproposition där 500 miljoner kronor avsätts för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt kan 42 miljoner av dem gå till 13 GR-kommuner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/statsbidragtillgrkommunersomsarskiltbidrartillattminskaarbetslosheten.5.473cb86c15cc2730b736962d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/statsbidragtillgrkommunersomsarskiltbidrartillattminskaarbetslosheten.5.473cb86c15cc2730b736962d.html Thu, 15 Jun 2017 11:15:19 +0200 Starkare konjunkturläge än väntat i Västsverige Men den stora efterfrågan på arbetskraft innebär samtidigt att bland andra kommunerna står inför stora rekryteringsutmaningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/starkarekonjunkturlageanvantativastsverige.5.2e75849815ca64aaf4f518ac.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/starkarekonjunkturlageanvantativastsverige.5.2e75849815ca64aaf4f518ac.html Wed, 07 Jun 2017 10:08:23 +0200 Så mycket förväntas GR-kommunernas personalbehov öka  Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov för 2016–2026. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/samycketforvantasgrkommunernaspersonalbehovoka.5.601d73d015c7c0073fc601fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/samycketforvantasgrkommunernaspersonalbehovoka.5.601d73d015c7c0073fc601fd.html Mon, 29 May 2017 13:12:55 +0200 Regionala yrkesråd ska öka yrkesutbildningarnas attraktivitet Under 2017 kommer GR Utbildning att tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/regionalayrkesradskaokayrkesutbildningarnasattraktivitet.5.e1f658515c51844a1728100.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/regionalayrkesradskaokayrkesutbildningarnasattraktivitet.5.e1f658515c51844a1728100.html Wed, 24 May 2017 08:09:09 +0200 Bidra till ett mer hållbart resande i Lerum och Nödinge! SMART Sverige-appen uppmuntrar och belönar hållbara resor. Varje gång du väljer buss, spårvagn, cykel eller promenad framför bil så får du poäng. Samtidigt samlar appen in information om människors resvanor för att utveckla det hållbara resandet. Nu behövs fler användare i Lerum och Nödinge inom projektet ”Hållbara attraktiva stationssamhällen”. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/bidratillettmerhallbartresandeilerumochnodinge.5.3b8ad3715c34e137cd47a7d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/bidratillettmerhallbartresandeilerumochnodinge.5.3b8ad3715c34e137cd47a7d.html Mon, 22 May 2017 16:36:02 +0200 GR söker regionplanerare med inriktning på hållbart resande Vill du vara med och utveckla Göteborgsregionen tillsammans med oss? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpahallbartresande.5.7cbc86fd15c269317f4a867a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpahallbartresande.5.7cbc86fd15c269317f4a867a.html Fri, 19 May 2017 15:01:48 +0200 GR söker processledare för AllAgeHubs innovationsarbete AllAgeHub är ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprocessledareforallagehubsinnovationsarbete.5.37d379ac15c181fa9b8908d9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprocessledareforallagehubsinnovationsarbete.5.37d379ac15c181fa9b8908d9.html Fri, 19 May 2017 12:40:08 +0200 Förslag för att minska lufthalterna av kvävedioxid i Göteborgsområdet Luften i delar av Göteborg och Mölndal måste förbättras. Länsstyrelsen har, tillsammans med GR och andra nyckelaktörer, tagit fram förslag på sådant som behöver åtgärdas för att minska halten av kvävedioxid i luften i Göteborgsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forslagforattminskalufthalternaavkvavedioxidigoteborgsomradet.5.37d379ac15c181fa9b887725.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forslagforattminskalufthalternaavkvavedioxidigoteborgsomradet.5.37d379ac15c181fa9b887725.html Fri, 19 May 2017 07:13:59 +0200 Gymnasiedagarna och Future Skills – höstens mässa inför gymnasieval och framtid Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasiedagarnaochfutureskillshostensmassainforgymnasievalochframtid.5.37d379ac15c181fa9b873f74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasiedagarnaochfutureskillshostensmassainforgymnasievalochframtid.5.37d379ac15c181fa9b873f74.html Thu, 18 May 2017 15:52:38 +0200 Välbesökt förmiddag med fokus på lagförslaget om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ny lagstiftning ersätter den 1 januari 2018 betalningsansvarslagen. Ett arbete pågår i länet för att ta fram en regional överenskommelse och den 16 maj hölls en halvdag med fokus på den nya lagen ur ett nationellt och regionalt perspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktformiddagmedfokuspalagforslagetomsamverkanvidutskrivningfranslutenhalsoochsjukvard.5.37d379ac15c181fa9b839c52.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktformiddagmedfokuspalagforslagetomsamverkanvidutskrivningfranslutenhalsoochsjukvard.5.37d379ac15c181fa9b839c52.html Thu, 18 May 2017 13:49:13 +0200 Fortbilda dig genom Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola För att möta dagens och framtidens urbana utmaningar har Mistra Urban Futures Göteborgsplattform startat en forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. Nu lanseras en första kurs, som är öppen både för praktiker och doktorander. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fortbildadiggenommistraurbanfuturesoppnaforskarskola.5.37d379ac15c181fa9b834ace.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fortbildadiggenommistraurbanfuturesoppnaforskarskola.5.37d379ac15c181fa9b834ace.html Tue, 16 May 2017 10:35:33 +0200 Förstärkt satsning på feriejobb Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forstarktsatsningpaferiejobb.5.1dc5261d15c09b55019777ce.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forstarktsatsningpaferiejobb.5.1dc5261d15c09b55019777ce.html Fri, 12 May 2017 07:57:34 +0200 Rektorskonferens – mod att våga leda Idag den 12 maj arrangerar GR Utbildning en konferens på Draken för alla rektorer och grundskolechefer i Göteborgsregionen. En ny mötesplats som är tänkt som ett återkommande forum för alla rektorer, en mötesplats där alla kan träffas för att utbyta erfarenheter och tankar men också tillägna sig ny kunskap inom kontextspecifika områden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/rektorskonferensmodattvagaleda.5.55dd0c7b15bee310aa4e654b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/rektorskonferensmodattvagaleda.5.55dd0c7b15bee310aa4e654b.html Fri, 05 May 2017 13:11:53 +0200 InVäst är riggat och godkänt för genomförande Projektet InVäst – Integration Västsverige - startade i september 2016 med analys och planering för att under kommande tre år stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastarriggatochgodkantforgenomforande.5.2398446f15bd100e32b7a40e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastarriggatochgodkantforgenomforande.5.2398446f15bd100e32b7a40e.html Fri, 05 May 2017 08:01:05 +0200 Validering Kock Västra Götaland – från pilotprojekt till välfungerande kompetensförsörjning Kock är ett bristyrke i Sverige vilket påverkar kompetensförsörjningen för den offentliga måltidsverksamheten. Genom projektet ”Validering Kock Västra Götaland” valideras kompetensen hos måltidsverksamhetens befintliga personal. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringkockvastragotalandfranpilotprojekttillvalfungerandekompetensforsorjning.5.2398446f15bd100e32b67716.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringkockvastragotalandfranpilotprojekttillvalfungerandekompetensforsorjning.5.2398446f15bd100e32b67716.html Wed, 03 May 2017 11:56:32 +0200 Mistra Urban Futures bildar ny nod i Stockholm Mistra Urban Futures etablerar en nod i Stockholm. Beslutet togs av centrets styrelse i mars. GR är sedan 2009 en av konsortieparterna inom Göteborgsplattformen, och eftersom nu även Stockholm och sedan 2016 Malmö är anslutna till centret är Sveriges tre största städer involverade i arbetet med hållbar stadsutveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/mistraurbanfuturesbildarnynodistockholm.5.f8ed13715bc26bdd42bcd05.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/mistraurbanfuturesbildarnynodistockholm.5.f8ed13715bc26bdd42bcd05.html Tue, 02 May 2017 16:11:07 +0200 Träffa nyanlända med kompetens inom samhällsbyggnad! Göteborgsregionen växer så det knakar samtidigt som det råder brist på kompetens inom samhällsbyggnad. Många nyanlända besitter den kompetens som arbetsgivarna behöver. Därför bjuder GR in till en träff där arbetsgivare inom samhällsbyggnadssektorn och nyanlända samhällsbyggare kan mötas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/traffanyanlandamedkompetensinomsamhallsbyggnad.5.f8ed13715bc26bdd4275067.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/traffanyanlandamedkompetensinomsamhallsbyggnad.5.f8ed13715bc26bdd4275067.html Tue, 02 May 2017 13:05:59 +0200 Nu startar Yrkesresan Den 27-28 april går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nustartaryrkesresan.5.f8ed13715bc26bdd426ac4e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nustartaryrkesresan.5.f8ed13715bc26bdd426ac4e.html Fri, 28 Apr 2017 10:42:31 +0200 GR får 15 miljoner till tidiga insatser för att motverka studieavbrott Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. GR får nu 15 miljoner för att driva projektet Plug Innan, som fokuserar på tidiga insatser i grundskolan för att motverka studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grfar15miljonertilltidigainsatserforattmotverkastudieavbrott.5.253b2da115ba548378ff0c5b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grfar15miljonertilltidigainsatserforattmotverkastudieavbrott.5.253b2da115ba548378ff0c5b.html Wed, 26 Apr 2017 15:26:22 +0200 GR söker projektkoordinator / projektassistent Avdelning Välfärd söker en ny medarbetare som bl a ska arbeta i ESF-projektet HälsoGReppet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektkoordinatorprojektassistent.5.253b2da115ba548378f55b0f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektkoordinatorprojektassistent.5.253b2da115ba548378f55b0f.html Tue, 25 Apr 2017 16:03:37 +0200 Västkom söker kommunikatör Västkom och Västra Götalandsregionen söker en utvecklingsinriktad kommunikatör med kompetens att arbeta såväl strategiskt som operativt. Placering hos Västkom i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerkommunikator.5.253b2da115ba548378f14a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastkomsokerkommunikator.5.253b2da115ba548378f14a9.html Tue, 25 Apr 2017 10:13:20 +0200 Nyckeltal Personalhälsa 2016 är här För femtonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyckeltalpersonalhalsa2016arhar.5.35cc4a4f15b9697b1dee0f94.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyckeltalpersonalhalsa2016arhar.5.35cc4a4f15b9697b1dee0f94.html Mon, 24 Apr 2017 13:20:12 +0200 GR Utbildning samarbetar med Europaparlamentet kring EU och skolan För att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige medverkar GR Utbildning i flera nationella satsningar med bland andra Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grutbildningsamarbetarmedeuropaparlamentetkringeuochskolan.5.35cc4a4f15b9697b1de94050.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grutbildningsamarbetarmedeuropaparlamentetkringeuochskolan.5.35cc4a4f15b9697b1de94050.html Wed, 19 Apr 2017 10:03:00 +0200 GR söker regionplanerare med inriktning på bostads- och infrastrukturutveckling Kom och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpabostadsochinfrastrukturutveckling.5.7be624e415ae288ace79705f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpabostadsochinfrastrukturutveckling.5.7be624e415ae288ace79705f.html Wed, 12 Apr 2017 17:18:30 +0200 GR söker medarbetare till AllAgeHubs interaktiva inspirationsmiljö AllAgeHub är ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokermedarbetaretillallagehubsinteraktivainspirationsmiljo.5.66c754fe15b606c8a9525f0d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokermedarbetaretillallagehubsinteraktivainspirationsmiljo.5.66c754fe15b606c8a9525f0d.html Mon, 10 Apr 2017 11:22:10 +0200 Social hållbarhet i samhällsplaneringen - vad vet vi och vad behöver vi veta? I förra veckan träffades 113 personer från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv på ett seminarium i Hammarkullen anordnat av Mistra Urban Futures. Ämnet för dagen var social hållbarhet i samhällsplanering och under dagen presenterades och diskuterades preliminära resultat från en kunskapsöversikt som kommer att bli färdig till sommaren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/socialhallbarhetisamhallsplaneringenvadvetviochvadbehoverviveta.5.7de20adb15b51ba20e459214.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/socialhallbarhetisamhallsplaneringenvadvetviochvadbehoverviveta.5.7de20adb15b51ba20e459214.html Fri, 07 Apr 2017 13:40:29 +0200 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre har presenterats – Vi börjar om, vi börjar om, vi börjar om och vi börjar om. Men nu börjar förhoppningsvis långsiktigheten, sa Susanne Rolfner Suvanto när hon presenterade betänkandet om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre för nästan 200 åhörare på Burgårdens konferenscenter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nationellkvalitetsplanforvardochomsorgomaldreharpresenterats.5.3ec032615b42f74c2e56954.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nationellkvalitetsplanforvardochomsorgomaldreharpresenterats.5.3ec032615b42f74c2e56954.html Thu, 06 Apr 2017 14:38:17 +0200 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar - 91 procent är antagna till vald utbildning I dag presenteras preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 8 651 elever har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 79 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/preliminarantagningentillgymnasieskolanarklar91procentarantagnatillvaldutbildning.5.3ec032615b42f74c2e4a53.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/preliminarantagningentillgymnasieskolanarklar91procentarantagnatillvaldutbildning.5.3ec032615b42f74c2e4a53.html Tue, 04 Apr 2017 15:43:35 +0200 Utbildningschefer i storstadsregionerna går samman för att påverka statsbidragen Utbildningschefer från 73 kommuner inom Göteborgsregionen, Storstockholm och Skåne ställer sig bakom en gemensam skrivelse gällande statsbidragen på utbildningsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningscheferistorstadsregionernagarsammanforattpaverkastatsbidragen.5.ab81cd615b3424876852d7e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningscheferistorstadsregionernagarsammanforattpaverkastatsbidragen.5.ab81cd615b3424876852d7e.html Tue, 04 Apr 2017 07:53:02 +0200 Nu är webbplatsen för AllAgeHub lanserad Den officiella webbplatsen för AllAgeHub är nu lanserad tillsammans med logotypen för forsknings-, utvecklings- och innovationscentret. Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer utvecklas vidare under 2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuarwebbplatsenforallagehublanserad.5.ab81cd615b3424876837301.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuarwebbplatsenforallagehublanserad.5.ab81cd615b3424876837301.html Thu, 30 Mar 2017 08:30:15 +0200 Nu fortsätter vi att utveckla miljonregionen Sedan i tisdags är vi en miljon invånare i Göteborgsregionen, enligt Business Region Göteborg. Regionen har växt med 150 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar ett helt Linköping, Sveriges femte största stad. Den snabba tillväxten medför både möjligheter och utmaningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nufortsatterviattutvecklamiljonregionen.5.f1e1d4c15b160ad61180c18.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nufortsatterviattutvecklamiljonregionen.5.f1e1d4c15b160ad61180c18.html Mon, 27 Mar 2017 14:45:43 +0200 Verklighetslabb i kommunerna på gång inom AllAgeHub Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub, och i förra veckan hölls workshops med kommuner samt små och medelstora företag. Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/verklighetslabbikommunernapaganginomallagehub.5.2e8b912a15b07331a5b8bf1c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/verklighetslabbikommunernapaganginomallagehub.5.2e8b912a15b07331a5b8bf1c.html Tue, 21 Mar 2017 10:37:14 +0100 Tillitsdelegationen besökte GR Den 14 mars anordnade GR ett välbesökt presentationsseminarium om Tillitsdelegationens arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tillitsdelegationenbesoktegr.5.7be624e415ae288ace7df435.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tillitsdelegationenbesoktegr.5.7be624e415ae288ace7df435.html Mon, 20 Mar 2017 10:33:35 +0100 Kick off för ”På rätt plats”! I torsdags var det kick off för praktikanter och handledare i praktikprogrammet På rätt plats, GR:s praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kickoffforparattplats.5.7be624e415ae288ace78ace7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kickoffforparattplats.5.7be624e415ae288ace78ace7.html Fri, 17 Mar 2017 15:50:47 +0100 En av Sveriges största Läromedelsmässor, 25–26 april i Göteborg!           För 9:e året i rad arrangerar GR Utbildning Läromedel den årliga Läromedelsmässan i Eriksbergshallen. Mässan vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola. På plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presenterar aktuella läromedel.                          https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/enavsverigesstorstalaromedelsmassor2526apriligoteborg.5.3d965f115ad3761c4e959ee.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/enavsverigesstorstalaromedelsmassor2526apriligoteborg.5.3d965f115ad3761c4e959ee.html Fri, 17 Mar 2017 15:12:48 +0100 Vilka röster hörs? Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? Frågan var i fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en färsk FoU-rapport i ämnet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vilkarosterhors.5.3d965f115ad3761c4e94a50.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vilkarosterhors.5.3d965f115ad3761c4e94a50.html Thu, 16 Mar 2017 07:02:57 +0100 Anmälan öppen till programmet Ny som Chef – Utvecklande Ledarskap Nu är anmälan öppen för nästa omgång av Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL). Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap, för att därigenom kunna utveckla medarbetarna och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/anmalanoppentillprogrammetnysomchefutvecklandeledarskap.5.3d965f115ad3761c4e23ebb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/anmalanoppentillprogrammetnysomchefutvecklandeledarskap.5.3d965f115ad3761c4e23ebb.html Mon, 13 Mar 2017 12:48:29 +0100 "Här träffas seniorerna" Göteborgs-Posten uppmärksammar idag FoU i Väst/GR:s rapport som visar att Göteborgs träffpunkter spelar stor roll för äldres fysiska, men framför allt mentala hälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hartraffasseniorerna.5.49e7db0315ac4596f6332b6e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hartraffasseniorerna.5.49e7db0315ac4596f6332b6e.html Fri, 10 Mar 2017 14:14:16 +0100 Ny satsning på skolforskning möjliggör ett utökat arbete i Göteborgsregionen Göteborgs universitet är ett av de fyra lärosäten som får möjlighet att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för den försöksverksamhet som regeringen beslutade om igår. GR Utbildnings samarbete med universitetet gör att det nu blir möjligt att växla upp regionens arbete med ett utbildningslandskap på vetenskaplig grund. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nysatsningpaskolforskningmojliggorettutokatarbeteigoteborgsregionen.5.1993e8b915ab5347e3e2f1ff.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nysatsningpaskolforskningmojliggorettutokatarbeteigoteborgsregionen.5.1993e8b915ab5347e3e2f1ff.html Fri, 10 Mar 2017 12:13:38 +0100 Första nyhetsbrevet om SMART-MR ute nu De stora städerna i Europa har samma utmaningar: När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp. GR och sju andra storstadsregioner samarbetar i EU-projektet SMART-MR. Genom att utbyta kunskap och ta fram handlingsplaner vill man hitta effektiva lösningar på problemen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forstanyhetsbrevetomsmartmrutenu.5.1993e8b915ab5347e3e2b95c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forstanyhetsbrevetomsmartmrutenu.5.1993e8b915ab5347e3e2b95c.html Tue, 07 Mar 2017 08:03:46 +0100 Prenumerera på nyhetsbrev om kustzonen Vill du veta vad som händer inom projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla ? Prenumerera på nyhetsbrevet! Första numret har precis kommit ut. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/prenumererapanyhetsbrevomkustzonen.5.64bfd79c15aa614bb4217ad6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/prenumererapanyhetsbrevomkustzonen.5.64bfd79c15aa614bb4217ad6.html Fri, 03 Mar 2017 07:29:17 +0100 Välkommen till workshop om verklighetslabb i AllAgeHub Nu har AllAgeHub dragit igång och vi behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentillworkshopomverklighetslabbiallagehub.5.39ee491915a86ef3d71b7d76.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentillworkshopomverklighetslabbiallagehub.5.39ee491915a86ef3d71b7d76.html Tue, 21 Feb 2017 11:52:02 +0100 GR-kommunerna ökade med 15 086 invånare år 2016 De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar och fortsätter att närmar sig en miljon invånare. Ökningen för 2016 är sammanlagt 1,5 procent i jämförelse med föregående år och regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 997 446 personer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaokademed15086invanarear2016.5.6bbf3f0e15a573298f98f5a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaokademed15086invanarear2016.5.6bbf3f0e15a573298f98f5a9.html Fri, 17 Feb 2017 10:03:04 +0100 FoU i Väst/GR söker disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet Vi söker dig som vill engagera dig i forskning och utveckling av förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fouivastgrsokerdisputeradforskareinombarnochungdomsomradet.5.2a5d420515a4785230139a1e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fouivastgrsokerdisputeradforskareinombarnochungdomsomradet.5.2a5d420515a4785230139a1e.html Tue, 14 Feb 2017 10:18:57 +0100 25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan För första gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.40875c1615a341db3567ddf4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.40875c1615a341db3567ddf4.html Tue, 14 Feb 2017 09:08:09 +0100 Anmälan öppen till programmet Jag vill bli chef!? Tycker du att chefskap/ledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet Jag vill bli chef!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/anmalanoppentillprogrammetjagvillblichef.5.40875c1615a341db35679280.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/anmalanoppentillprogrammetjagvillblichef.5.40875c1615a341db35679280.html Thu, 02 Feb 2017 09:21:02 +0100 Vi söker hushåll till Minimeringsmästarna Nu söker vi hushåll inför årets omgång av det uppskattade projektet Minimeringsmästarna, som GR är med och samordnar. I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sitt avfall under ett år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/visokerhushalltillminimeringsmastarna.5.3128c17159f99ceb51497ec.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/visokerhushalltillminimeringsmastarna.5.3128c17159f99ceb51497ec.html Mon, 23 Jan 2017 09:13:38 +0100 Så ska GR arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor Sedan i juni förra året har GR möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/saskagrarbetamedhalsoochsjukvardsfragor.5.1073d321159c19ebf25999a5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/saskagrarbetamedhalsoochsjukvardsfragor.5.1073d321159c19ebf25999a5.html Fri, 20 Jan 2017 11:55:36 +0100 Res hållbart med gratis-appen SMART! Som ett led i att studera resmönster använder projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen data från gratisappen SMART. Var med och bidra till projektet samtidigt som du kan belönas med priser och rabatter! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/reshallbartmedgratisappensmart.5.593557a6159b37b3bc589402.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/reshallbartmedgratisappensmart.5.593557a6159b37b3bc589402.html Wed, 04 Jan 2017 12:08:34 +0100 GP: "Teknik ska ge mer tid för omsorg" Göteborgs-Posten publicerade i tisdags, den 3 januari, två artiklar om välfärdsteknik inom äldreomsorgen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gpteknikskagemertidforomsorg.5.3a11badd1595f04afc9e6832.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gpteknikskagemertidforomsorg.5.3a11badd1595f04afc9e6832.html Tue, 03 Jan 2017 12:13:00 +0100 GR söker s amordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Digitalisering är en möjliggörare för en mer effektiv offentlig sektor där innovationer och nytänkande är i fokus. Är du en person som gillar en roll i gränslandet mellan teknik och verksamhet, med många kontaktytor, kan detta vara en tjänst för dig. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokersamordnareforverksamhetsutvecklingmedstodavit.5.3decb201597f270a0d54e30.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokersamordnareforverksamhetsutvecklingmedstodavit.5.3decb201597f270a0d54e30.html Wed, 21 Dec 2016 16:26:22 +0100 Startkonferens för forskningscentret AllAgeHub I januari drar verksamheten igång i det nya forsknings- innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. Syftet är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/startkonferensforforskningscentretallagehub.5.2e60c9b1591efa786e43168.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/startkonferensforforskningscentretallagehub.5.2e60c9b1591efa786e43168.html Wed, 21 Dec 2016 15:53:10 +0100 Välbesökt informationsmöte om praktikprogram för nyanlända Den 15 december bjöd GR in till ett informationsmöte och matchningsträff inför uppstarten av projektet På rätt plats - ett praktikprogram som matchar arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare och drivs av GR i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Jobbsprånget. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktinformationsmoteompraktikprogramfornyanlanda.5.2e60c9b1591efa786e41cbe.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valbesoktinformationsmoteompraktikprogramfornyanlanda.5.2e60c9b1591efa786e41cbe.html Thu, 15 Dec 2016 09:22:45 +0100 Från bra till bättre ... En utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158fe74a46640e91.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158fe74a46640e91.html Mon, 12 Dec 2016 15:50:09 +0100 Fullfölja studier GR – nytt EU-projekt för att motverka studieavbrott i Göteborgsregionen GR Utbildning har i flera års tid och genom ett antal projekt arbetat med att bygga kunskap kring att motverka studieavbrott. Nu utvecklas detta arbete. Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ca 9,8 miljoner kr för att GR Utbildning under 2017–2020 ska driva projektet Fullfölja studier GR – FSGR. Syftet är att skapa förutsättningar för deltagande gymnasieskolor att genom individanpassade insatser arbeta med att motverka studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fullfoljastudiergrnytteuprojektforattmotverkastudieavbrottigoteborgsregionen.5.4c4ab557158f0ac692d40144.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fullfoljastudiergrnytteuprojektforattmotverkastudieavbrottigoteborgsregionen.5.4c4ab557158f0ac692d40144.html Mon, 12 Dec 2016 13:41:55 +0100 Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner. Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/europeiskasocialfondenesfbeviljar13miljonerkronortillprojekthalsogreppet.5.4c4ab557158f0ac692d36143.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/europeiskasocialfondenesfbeviljar13miljonerkronortillprojekthalsogreppet.5.4c4ab557158f0ac692d36143.html Fri, 09 Dec 2016 14:17:52 +0100 Folkhögskola – en möjlighet för ensamkommande ungdomar Projektet Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/folkhogskolaenmojlighetforensamkommandeungdomar.5.14d63c87158db234beec35f5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/folkhogskolaenmojlighetforensamkommandeungdomar.5.14d63c87158db234beec35f5.html Fri, 09 Dec 2016 08:44:58 +0100 GR söker regionplanerare med inriktning på infrastruktur GRs verksamhet som arbetar med miljö och samhällsbyggnad söker en regionplanerare med inriktning på infrastruktur. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpainfrastruktur.5.14d63c87158db234beea789e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpainfrastruktur.5.14d63c87158db234beea789e.html Mon, 05 Dec 2016 10:32:16 +0100 Undersökningarna PISA och TIMSS visar positivt trendbrott inom den svenska skolan PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) som publicerades den 6 december visar ett positivt trendbrott för Sverige. I denna undersökning har 15-åriga elever deltagit. Förra veckan presenterades också ett positivt trendbrott för landet i den internationella kunskapsmätningen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) som genomförs på elever i 10- och 14-årsåldern. Det går att notera ett ökat samhällsintresse för internationella mätningar som rör utbildningsområdet, särskilt PISA har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/undersokningarnapisaochtimssvisarpositivttrendbrottinomdensvenskaskolan.5.6165f8cf158c5995a1cc480e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/undersokningarnapisaochtimssvisarpositivttrendbrottinomdensvenskaskolan.5.6165f8cf158c5995a1cc480e.html Thu, 01 Dec 2016 10:40:09 +0100 EuroSkills är igång – här hittar du GR Utbildning Europas största yrkestävling har startat på Svenska Mässan i Göteborg. De 40 000 besökare som väntas besöka EuroSkills under de tre dagarna kommer att få följa 500 unga skickliga yrkesutövare, som tävlar om att vinna yrkes-EM, samt prova på deras yrken. GR Utbildning finns med på många håll https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/euroskillsarigangharhittardugrutbildning.5.4b6e7a03158b00e0d46cdd66.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/euroskillsarigangharhittardugrutbildning.5.4b6e7a03158b00e0d46cdd66.html Tue, 29 Nov 2016 15:32:30 +0100 Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik GR och Johanneberg Science Park  får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/satsningpaverklighetslabbforutvecklingavvalfardsteknik.5.4b6e7a03158b00e0d469a5a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/satsningpaverklighetslabbforutvecklingavvalfardsteknik.5.4b6e7a03158b00e0d469a5a.html Fri, 25 Nov 2016 14:18:23 +0100 En vecka kvar till EuroSkills – Europas största yrkestävling 40 000 besökare, varav 32 000 skolelever, väntas besöka EuroSkills på Svenska Mässan den 1–3 december. Under året har GR Utbildning genomfört en rad insatser kopplade till evenemanget. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/enveckakvartilleuroskillseuropasstorstayrkestavling.5.4ddc09871589a7511071a7be.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/enveckakvartilleuroskillseuropasstorstayrkestavling.5.4ddc09871589a7511071a7be.html Fri, 25 Nov 2016 12:45:16 +0100 Att stärka sinnet när minnet sviker Hur kan man stimulera ätandet genom måltidsmiljön? Finns det botande läkemedel för Alzheimers sjukdom? Vad har musik inom demensvården att göra? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attstarkasinnetnarminnetsviker.5.4ddc09871589a7511071232b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attstarkasinnetnarminnetsviker.5.4ddc09871589a7511071232b.html Thu, 24 Nov 2016 15:47:56 +0100 Nu har samverkansportalen Dela Digitalt öppnat! Genom samverkansportalen kan 290 kommuner, 21 landsting / regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma initiativ samt dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuharsamverkansportalendeladigitaltoppnat.5.4669dac91588fa55f2ca0ba7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nuharsamverkansportalendeladigitaltoppnat.5.4669dac91588fa55f2ca0ba7.html Tue, 22 Nov 2016 16:28:00 +0100 GR söker regionplanerare med inriktning på grönstruktur GRs verksamhet som arbetar med miljö och samhällsbyggnad söker en regionplanerare med inriktning på grönstruktur och strategiska miljöfrågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpagronstruktur.5.6ef7ea1f15884c30140a68b7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpagronstruktur.5.6ef7ea1f15884c30140a68b7.html Tue, 22 Nov 2016 14:30:00 +0100 Validering Väst söker driven medarbetare Validering Väst www.valideringvast.se är ett samarbete där VGR (Västra Götalandsregionen) tillsammans med de fyra kommunalförbunden (GR, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen) inom Västra Götaland skapar en stödstruktur för validering av reell kompetens. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringvastsokerdrivenmedarbetare.5.6ef7ea1f15884c30140b05bc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringvastsokerdrivenmedarbetare.5.6ef7ea1f15884c30140b05bc.html Tue, 22 Nov 2016 08:20:04 +0100 Västsvenska paketet i Allum 25–26 november Västsverige storsatsar på att utveckla vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Vill du veta vad som är på gång? Kom till Allum i Partille 25-26 november. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastsvenskapaketetiallum2526november.5.6ef7ea1f15884c30140882e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vastsvenskapaketetiallum2526november.5.6ef7ea1f15884c30140882e0.html Mon, 14 Nov 2016 12:59:05 +0100 Utbildningsdepartementet på GR 14 november för uppföljning av Erasmus+ Det har blivit dags för en halvtidsuppföljning av Erasmus+ som är Europeiska Unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utbildningsdepartementet håller 14 november ett seminarium på GR för att dokumentera erfarenheter av nuvarande program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningsdepartementetpagr14novemberforuppfoljningaverasmus.5.83c113d158593bc7b7edbdf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningsdepartementetpagr14novemberforuppfoljningaverasmus.5.83c113d158593bc7b7edbdf.html Thu, 10 Nov 2016 16:04:40 +0100 Vinnovamedel till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub Vinnova har beviljat projektmedel på fyra miljoner kronor fördelat på tre år till AllAgeHub. Centrets syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vinnovamedeltillforskningsinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.3bdefb34158467fa452dbcf6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vinnovamedeltillforskningsinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.3bdefb34158467fa452dbcf6.html Tue, 08 Nov 2016 12:53:51 +0100 Granskningskommittén besöker Teknikcollege i Göteborgsregionen Göteborgsregionen har varit certifierat för Teknikcollege sedan 2008. Nu är det dags för återcertifering. Den 8 november kommer Industrirådets granskningskommitté, parter från Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege på besök för att granska regionens collegeverksamhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/granskningskommittenbesokerteknikcollegeigoteborgsregionen.5.3972fc31583d532240ab55a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/granskningskommittenbesokerteknikcollegeigoteborgsregionen.5.3972fc31583d532240ab55a.html Tue, 08 Nov 2016 11:25:48 +0100 Var med och sätt second hand på kartan! Den 19-27 november infaller Europa minskar avfallet-veckan. Då arrangeras tusentals aktiviteter runt om i Europa för att minska avfallet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmedochsattsecondhandpakartan.5.3972fc31583d532240a2db7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmedochsattsecondhandpakartan.5.3972fc31583d532240a2db7.html Mon, 07 Nov 2016 10:15:07 +0100 Kompetensmatchnings- modellen – från integrering till rekrytering GR har testat en kompetensmatchningsmodell med syfte att matcha kommunernas rekryteringsbehov med kompetens hos nyanlända och asylsökande i ett pilotprojekt för VA-ingenjörer. FoU i Väst/GR har utvärderat projektet och kan konstatera att det blev väldigt framgångsrikt. Nu planeras för nästa projektomgång. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kompetensmatchningsmodellenfranintegreringtillrekrytering.5.3972fc31583d53224012f05.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kompetensmatchningsmodellenfranintegreringtillrekrytering.5.3972fc31583d53224012f05.html Wed, 02 Nov 2016 13:35:28 +0100 GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen 31 oktober presenterades Gymnasieutredningen : En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett uteslutande slutsatser från GRs arbete i PlugInnovation fram. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grutbildningsarbeteinompluginnovationlyftsframavgymnasieutredningen.5.394c5f4215821a047b15813e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grutbildningsarbeteinompluginnovationlyftsframavgymnasieutredningen.5.394c5f4215821a047b15813e.html Tue, 01 Nov 2016 13:16:44 +0100 Vill du utvecklas samtidigt som du utvecklar er verksamhet? Då borde du gå förbättringsverkstad hos FoU i Väst/GR! Det är en utbildning där du stärker din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villduutvecklassamtidigtsomduutvecklarerverksamhet.5.70aa1af1581866398ec22ad.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villduutvecklassamtidigtsomduutvecklarerverksamhet.5.70aa1af1581866398ec22ad.html Tue, 25 Oct 2016 16:03:00 +0200 GR söker Projektkoordinator GRs verksamhet som arbetar med miljö och samhällsbyggnad söker en projektkoordinator med ett övergripande ansvar för arbete med extern finansiering och med ett särskilt uppdrag med övergripande EU-arbete gentemot medlemskommunerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektkoordinator.5.2666ded9157f25d37b1f155c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektkoordinator.5.2666ded9157f25d37b1f155c.html Tue, 25 Oct 2016 12:00:42 +0200 Fler nyanlända bosätter sig i Göteborgsregionen Fler nyanlända som har fått uppehållstillstånd tas emot i GR-kommunerna efter att bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/flernyanlandabosattersigigoteborgsregionen.5.2666ded9157f25d37b1da893.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/flernyanlandabosattersigigoteborgsregionen.5.2666ded9157f25d37b1da893.html Thu, 20 Oct 2016 10:39:05 +0200 Mötesplats Funktionshinder är tillbaka! Den 10–11 oktober 2017 är det dags igen. Vad vill du visa upp på Mötesplats Funktionshinder nästa år? Endast fantasin sätter gränser! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatsfunktionshinderartillbaka.5.57c44642157de55399e3ce5d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplatsfunktionshinderartillbaka.5.57c44642157de55399e3ce5d.html Mon, 17 Oct 2016 11:22:01 +0200 Friskväderstorget – handelsplats som också ska bli mötesplats Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/friskvaderstorgethandelsplatssomocksaskablimotesplats.5.15db8fa157c983f7e3d10db.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/friskvaderstorgethandelsplatssomocksaskablimotesplats.5.15db8fa157c983f7e3d10db.html Mon, 10 Oct 2016 12:38:11 +0200 Besöksrekord på Gymnasiedagarna 10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangerades den 4-6 oktober GR Utbildnings årliga mässa Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. I år med besöksrekord. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/besoksrekordpagymnasiedagarna.5.5c768f98157abdfe0f438dd9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/besoksrekordpagymnasiedagarna.5.5c768f98157abdfe0f438dd9.html Fri, 30 Sep 2016 14:59:04 +0200 Deltagare sökes till referensgrupp om Mobil närvård GR söker nu personer som på olika sätt jobbar med Mobil närvård och är intresserade av att delta i en referensgrupp kring utvecklingen av ett uppföljningsverktyg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/deltagaresokestillreferensgruppommobilnarvard.5.161a567215778227af844a23.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/deltagaresokestillreferensgruppommobilnarvard.5.161a567215778227af844a23.html Fri, 30 Sep 2016 14:12:14 +0200 GR söker driven handläggare till Göteborgsregionens Gymnasieantagning Gymnasieantagningen är en myndighet som ligger under avdelningen GR Utbildning och som sköter antagningen till Göteborgsregionens samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor. Gymnasieantagningen består av ett team på åtta personer. Signifikant för såväl verksamhet som personal är en stark känsla för uppdraget, driftighet, ansvarstagande, teamarbete samt utvecklingsarbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerdrivenhandlaggaretillgoteborgsregionensgymnasieantagning.5.161a567215778227af840e8b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerdrivenhandlaggaretillgoteborgsregionensgymnasieantagning.5.161a567215778227af840e8b.html Mon, 19 Sep 2016 11:42:31 +0200 Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker Alingsås 19 september befinner sig bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en av GRs medlemskommuner, Alingsås. Där kommer han att presentera en ny bostadspolitisk nyhet inom ramen för budgetpropositionen 2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/bostadsochdigitaliseringsministerpetererikssonbesokeralingsas.5.2a1388f91573e59284050caf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/bostadsochdigitaliseringsministerpetererikssonbesokeralingsas.5.2a1388f91573e59284050caf.html Mon, 19 Sep 2016 11:22:33 +0200 GR söker en Kurs- och utbildningsadministratör GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvård. GR arrangerar kurser, utbildningar och konferenser i samarbete med de 13 medlemskommunerna. GRs kurs- och konferensverksamhet söker nu ytterligare en utbildningsadministratör. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerenkursochutbildningsadministrator.5.2a1388f91573e59284052174.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerenkursochutbildningsadministrator.5.2a1388f91573e59284052174.html Mon, 19 Sep 2016 10:13:10 +0200 Framgångsrikt projekt söker fler arbetsgivare Praktikprogrammet som matchar nyanländas kompetens mot kommunernas behov av VA-ingenjörer har blivit en succé. Mer än hälften har redan gått vidare i anställning eller utbildning, trots att projektet ännu inte är avslutat. Nu planeras för nästa omgång och GR öppnar upp för privata och offentliga arbetsgivare i hela samhällsbyggnadssektorn, även utanför Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/framgangsriktprojektsokerflerarbetsgivare.5.2a1388f91573e5928404cbf0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/framgangsriktprojektsokerflerarbetsgivare.5.2a1388f91573e5928404cbf0.html Fri, 16 Sep 2016 08:50:21 +0200 Live sändning från Mistra Urban Futures konferens måndag 19 september Lyssna till huvudtalarna på konferensen  i direktsändning kl. 9.45-10.45. Mistra Urban Futures första årliga konferens – Realising Just Cities: Co-production i action - äger rum i Göteborg 19-21 september. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/livesandningfranmistraurbanfutureskonferensmandag19september.5.6fa4735415729ea6d7db3d50.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/livesandningfranmistraurbanfutureskonferensmandag19september.5.6fa4735415729ea6d7db3d50.html Thu, 15 Sep 2016 09:17:23 +0200 Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle I somras träffades ett 40-tal internationella forskare och nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. FoU i Väst/GR var en av arrangörerna och nu kan du ladda ner en svenskspråkig dokumentation av workshopen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attmotaochforstakriminellagangiettforanderligtsamhalle.5.6fa4735415729ea6d7d3b936.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/attmotaochforstakriminellagangiettforanderligtsamhalle.5.6fa4735415729ea6d7d3b936.html Wed, 14 Sep 2016 15:20:58 +0200 Se nya Marieholmsförbindelsen växa fram Välkommen till en unik möjlighet att se det första riktigt stora projektet i Västsvenska paketet på nära håll. På lördag 17 september kl 10-16 öppnar byggarbetsplatsen för allmänheten. Du får då se hur bygget av tunneln under Göta älv framskrider. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/senyamarieholmsforbindelsenvaxafram.5.7129ac021571f607350d93ba.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/senyamarieholmsforbindelsenvaxafram.5.7129ac021571f607350d93ba.html Wed, 14 Sep 2016 08:15:55 +0200 Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare 3 är igång I början av september inleddes den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med en kick off på GR för de 18 nya traineerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/traineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare3arigang.5.7129ac021571f607350b55cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/traineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare3arigang.5.7129ac021571f607350b55cd.html Wed, 07 Sep 2016 08:15:52 +0200 Dags för uppföljning av hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland Nu har snart det första året av samarbete kring den gemensamma försörjningen av personliga hjälpmedel passerat och det är dags för uppföljning. Samarbetsavtalet gäller fram till 30 september 2017 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsforuppfoljningavhjalpmedelsavtaletivastragotaland.5.17f22e5e156ff9514d05494f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsforuppfoljningavhjalpmedelsavtaletivastragotaland.5.17f22e5e156ff9514d05494f.html Tue, 06 Sep 2016 10:22:57 +0200 Är du Mistra Urban Futures nya ledare för Göteborgsplattformen? Centret för hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures söker nu en ny GOLIP-director med ansvar för att utveckla och leda  arbetet inom Göteborgsplattformen, där GR är en av parterna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ardumistraurbanfuturesnyaledareforgoteborgsplattformen.5.32edd0f3156f4f3cfbfdc3f8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ardumistraurbanfuturesnyaledareforgoteborgsplattformen.5.32edd0f3156f4f3cfbfdc3f8.html Tue, 06 Sep 2016 08:03:33 +0200 Nu kalkar vi i Göteborgsregionen Kalkspridning med helikopter påbörjas i Göteborgsregionen under v 36 och pågår under september månad. Under kalkningen kan störningar i form av buller och tunga fordon på vägarna inträffa i närområdet kring de områden som kalkas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nukalkarviigoteborgsregionen.5.32edd0f3156f4f3cfbfcfba6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nukalkarviigoteborgsregionen.5.32edd0f3156f4f3cfbfcfba6.html Tue, 16 Aug 2016 08:07:29 +0200 Hållbar tillgänglighet i transportsystemet - för vem och hur? GR ansvarar för höstens första Mellanrum 31 augusti: Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av staden och regionens kvalitéer? Kan linbanor vara en del av lösningen? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hallbartillganglighetitransportsystemetforvemochhur.5.1d8e828e1568e61fa744ff5f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hallbartillganglighetitransportsystemetforvemochhur.5.1d8e828e1568e61fa744ff5f.html Wed, 10 Aug 2016 14:24:43 +0200 Följ med Västsvenska paketet till framtiden på Kulturkalaset Vi finns på plats vid Stora Teaterns parkering. Hos oss kan du lyssna på föredrag och träffa projekten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/foljmedvastsvenskapaketettillframtidenpakulturkalaset.5.16d5f8121566e1a11cd8e873.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/foljmedvastsvenskapaketettillframtidenpakulturkalaset.5.16d5f8121566e1a11cd8e873.html Tue, 09 Aug 2016 12:14:40 +0200 Rapporten från vårens Demokratitorg klar Demokratitorg är en arena där gymnasieungdomar och regionpolitiker får mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter från vårens demokratitorg, som kontinuerligt arrangeras av Pedagogiskt Centrum, GR, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/rapportenfranvarensdemokratitorgklar.5.16d5f8121566e1a11cdf335.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/rapportenfranvarensdemokratitorgklar.5.16d5f8121566e1a11cdf335.html Sat, 02 Jul 2016 11:39:24 +0200 InVäst – nytt EU-projekt för att stärka svenska för invandrare (sfi) i Västsverige GR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016–2019 driva projektet InVäst – Integration i Västsverige. Projektets totala budget är 18 miljoner kr. Med fokus på språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället är syftet att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastnytteuprojektforattstarkasvenskaforinvandraresfiivastsverige.5.452d4601155aa8493c19db2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/invastnytteuprojektforattstarkasvenskaforinvandraresfiivastsverige.5.452d4601155aa8493c19db2.html Fri, 01 Jul 2016 08:15:59 +0200 Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer? Forskningsrådet Formas har beviljat Chalmers och FoU i Väst/GR drygt fyra miljoner kronor till ett nytt projekt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arsamverkanmedlokalsamhalletenvagforarkitekterochbyggherrarattskapahallbarabostaderforseniorer.5.3da12120155a04595cc713ab.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arsamverkanmedlokalsamhalletenvagforarkitekterochbyggherrarattskapahallbarabostaderforseniorer.5.3da12120155a04595cc713ab.html Wed, 29 Jun 2016 12:46:14 +0200 Varmt välkomna till GR och Västsvenska arenan i Almedalen Hur går man från nuläge till nyläge? Missa inte GRs seminarium 7 juli i Almedalen där vi delar med oss av våra erfarenheter från i höstas av samverkan kring mottagandet av nyanlända. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmtvalkomnatillgrochvastsvenskaarenanialmedalen.5.34f679301559581d8e78d019.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmtvalkomnatillgrochvastsvenskaarenanialmedalen.5.34f679301559581d8e78d019.html Mon, 20 Jun 2016 09:55:32 +0200 Gängforskare från hela världen möts i Göteborg Med start idag, måndag, träffas ett 40-tal forskare från olika länder i Göteborg, för att inleda en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. Även nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad deltar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gangforskarefranhelavarldenmotsigoteborg.5.63f56dee1556a3d7c483950b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gangforskarefranhelavarldenmotsigoteborg.5.63f56dee1556a3d7c483950b.html Thu, 16 Jun 2016 07:49:44 +0200 GR-kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub 11 GR-kommuner satsar sammanlagt 8,9 miljoner kronor på att medfinansiera projektansökningar som syftar till att bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunervillbyggauppinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.33f714fa1555472c6a8491c7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunervillbyggauppinnovationsochutvecklingscentretallagehub.5.33f714fa1555472c6a8491c7.html Thu, 09 Jun 2016 12:59:03 +0200 Hur kan vi tillsammans bygga rättvisa städer? 19-20 september arrangerar Mistra Urban Futures den internationella konferensen - Realising just cities – Co-production in Action i Göteborg. Konferensen samlar politiker, tjänstemän, forskare och andra från hela världen för att diskutera hur vi bygger ett hållbart samhälle. Passa på att anmäla dig före 15 juni för ”early bird”-rabatt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurkanvitillsammansbyggarattvisastader.5.2d1c90a21553381efc41b873.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurkanvitillsammansbyggarattvisastader.5.2d1c90a21553381efc41b873.html Wed, 08 Jun 2016 16:23:31 +0200 Ta del av resultaten från två projekt om regionens gröna kilar Hur kan värdena i de stora grönområdena bevaras och utvecklas i takt med att regionen växer? Det är temat för två pilotprojekt som GR drivit och som presenterades på ett seminarium 9 juni. Slutrapport och annat material finns nu tillgängligt på webben. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tadelavresultatenfrantvaprojektomregionensgronakilar.5.757b862f155289ca91dad2d6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tadelavresultatenfrantvaprojektomregionensgronakilar.5.757b862f155289ca91dad2d6.html Tue, 07 Jun 2016 09:45:19 +0200 Kick-off för Yrkesutbildningens år 7 juni arrangerade GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv fick träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kickoffforyrkesutbildningensar.5.757b862f155289ca91d19c90.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/kickoffforyrkesutbildningensar.5.757b862f155289ca91d19c90.html Wed, 01 Jun 2016 08:23:30 +0200 Var med och minska skräpet på lördag den 4 juni Har du saker hemma som du inte behöver längre? Gör en insats för miljön och byt bort dem istället för att slänga! På lördag 4 juni ordnar flera kommuner runt om i Göteborgsregionen en bytardag. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmedochminskaskrapetpalordagden4juni.5.47e3b774155079b862e415d1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmedochminskaskrapetpalordagden4juni.5.47e3b774155079b862e415d1.html Tue, 24 May 2016 08:28:55 +0200 Gymnasieingenjör – ett fjärde år på teknikprogrammet Produktutvecklare, CAD-konstruktör eller systemtekniker. Det är bara några exempel på vad en gymnasieingenjör kan arbeta med. Nu kan alla som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdig utbildning läsa ett fjärde år på teknikprogrammet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasieingenjorettfjardearpateknikprogrammet.5.4a256428154db2ce37389281.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasieingenjorettfjardearpateknikprogrammet.5.4a256428154db2ce37389281.html Fri, 20 May 2016 13:27:38 +0200 Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv? Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vilkenskolaocharbetsplatsarbastpasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.3a59738a154c4dc633cc1b14.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vilkenskolaocharbetsplatsarbastpasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.3a59738a154c4dc633cc1b14.html Thu, 19 May 2016 13:27:03 +0200 Verktygslåda för hållbara livsstilar Nu lanseras en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. GR har medverkat i arbetet inom ramen för Mistra Urban Futures. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/verktygsladaforhallbaralivsstilar.5.3a59738a154c4dc633c51a41.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/verktygsladaforhallbaralivsstilar.5.3a59738a154c4dc633c51a41.html Wed, 18 May 2016 16:48:39 +0200 Följ med Västsvenska paketet till framtiden Besök utställningen om Västsvenska paketet på Kungsmässan i Kungsbacka 27-28 maj. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/foljmedvastsvenskapaketettillframtiden.5.4639556a154be5a970583024.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/foljmedvastsvenskapaketettillframtiden.5.4639556a154be5a970583024.html Fri, 13 May 2016 09:14:24 +0200 Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle? På den Västsvenska arenan i Almedalen kommer GR att berätta om arbetet med att etablera utvecklings- och innovationscentrumet AllAgeHub.    https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurskaparvitillgangligaboendemiljoerochvalfardstekniktjansterforetthallbartsamhalle.5.248ee24c154a81f885512345.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurskaparvitillgangligaboendemiljoerochvalfardstekniktjansterforetthallbartsamhalle.5.248ee24c154a81f885512345.html Tue, 10 May 2016 10:29:38 +0200 "Dom fixade ju detta jobb till mig!" Ta del av en utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg. Genom coachning och subventionerade anställningar i stadsdelen har flera av de deltagande föräldrarna tagit ett kliv närmare arbetsmarknaden och bort från försörjningsstöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/domfixadejudettajobbtillmig.5.7fbdf5cb15491b3f233accfe.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/domfixadejudettajobbtillmig.5.7fbdf5cb15491b3f233accfe.html Mon, 09 May 2016 16:04:55 +0200 GR söker Controller till ekonomienheten GR:s ekonomienhet består idag av sju personer och behöver nu utöka med ytterligare en ekonomicontroller. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokercontrollertillekonomienheten.5.7fbdf5cb15491b3f23357f13.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokercontrollertillekonomienheten.5.7fbdf5cb15491b3f23357f13.html Mon, 09 May 2016 10:20:31 +0200 Hur vill du resa i framtiden? Kom och tyck till på en workshop! Bor du i eller pendlar till Lerum eller Nödinge? Har du tankar om hur dessa orter skulle kunna bli mer attraktiva för cykling? Eller har du andra idéer som rör pendling? Just nu pågår projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen, där Lerum och Nödinge ingår. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurvillduresaiframtidenkomochtycktillpaenworkshop.5.7fbdf5cb15491b3f2333e01f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurvillduresaiframtidenkomochtycktillpaenworkshop.5.7fbdf5cb15491b3f2333e01f.html Fri, 29 Apr 2016 10:21:53 +0200 GR söker Regionplanerare med inriktning på kustzonsplanering I mål- och strategidokumentet ”Hållbar tillväxt” anges att kustzonens värden och utveckling är en viktig del av den regionala strukturen och tillväxten. I linje med detta genomfördes under under 2014-2015 en förstudie, ”Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. Målet med förstudien var att formulera förslag på hur ett fördjupat samarbete kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpakustzonsplanering.5.747c222e154597f4e9ea4320.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpakustzonsplanering.5.747c222e154597f4e9ea4320.html Wed, 27 Apr 2016 10:01:30 +0200 Barn med medfödda skador av alkohol behöver särskilt stöd Den 28 april arrangerar GR en konferens för att öka kunskapen om konsekvenser av medfödda alkoholskador och belysa behovet av rätt stöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/barnmedmedfoddaskadoravalkoholbehoversarskiltstod.5.325a8d0d1544e199b06b6dc0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/barnmedmedfoddaskadoravalkoholbehoversarskiltstod.5.325a8d0d1544e199b06b6dc0.html Tue, 26 Apr 2016 09:07:56 +0200 Nya nyckeltal kring personalhälsa framtagna För fjortonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyanyckeltalkringpersonalhalsaframtagna.5.325a8d0d1544e199b064334b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyanyckeltalkringpersonalhalsaframtagna.5.325a8d0d1544e199b064334b.html Fri, 22 Apr 2016 14:54:52 +0200 Mellanrum om flyktingar och stadsutveckling Hur påverkas Göteborg av de senaste årens stora flyktingströmmar? Det kommer GR att vara med och diskutera på Göteborgs stadsmuseum den 27 april, i nästa del av samtalsserien Mellanrum. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/mellanrumomflyktingarochstadsutveckling.5.2fb7ef24154346a8a8acc676.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/mellanrumomflyktingarochstadsutveckling.5.2fb7ef24154346a8a8acc676.html Fri, 22 Apr 2016 11:08:54 +0200 Regionens elever trivs i skolan 39 000 elever i Göteborgsregionen har sagt sitt om skolan. Nöjdast är eleverna i grundskolan på Tjörn och Öckerö. Det visar den regiongemensamma elevenkäten kring bland annat trivsel, lärande och delaktighet i skolan som elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/regionenselevertrivsiskolan.5.2fb7ef24154346a8a8abaf6e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/regionenselevertrivsiskolan.5.2fb7ef24154346a8a8abaf6e.html Thu, 21 Apr 2016 15:06:13 +0200 Folkhögskolespåret – ett alternativ för ensamkommande ungdomar Tidigare i år bjöd GR in regionens folkhögskolor och ansvariga i kommunerna för ensamkommande ungdomars boende och utbildning till en informationsträff om Folkhögskolespåret. Det har resulterat i att sex folkhögskolor i Västra Götaland nu erbjuder platser till ensamkommande ungdomar – Nordiska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Wendelsbergs folkhögskola, Hjo folkhögskola, Fristads folkhögskola och Hjälmared folkhögskola. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/folkhogskolesparetettalternativforensamkommandeungdomar.5.2fb7ef24154346a8a8a5dbdc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/folkhogskolesparetettalternativforensamkommandeungdomar.5.2fb7ef24154346a8a8a5dbdc.html Wed, 13 Apr 2016 13:10:05 +0200 Dags för den årliga Läromedelsmässan 19-20 April 2016 i Göteborg För åttonde året i rad håller GRs läromedelsmässa till i Eriksbergshallen på Älvstranden i Göteborg. Denna gång med en tydlig satsning på att synliggöra utbudet av läromedel för nyanlända/-ensamkommande barn. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsfordenarligalaromedelsmassan1920april2016igoteborg.5.72606e201540a33984d6b5cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsfordenarligalaromedelsmassan1920april2016igoteborg.5.72606e201540a33984d6b5cd.html Thu, 07 Apr 2016 10:00:09 +0200 Den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen är klar Nu är den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen klar och 8292 elever är antagna till regionens nationella program. 80 procent av eleverna är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 93 procent av eleverna har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/denpreliminaraantagningentillgymnasieskolorinomgoteborgsregionenarklar.5.66509fde153e786657faa4e4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/denpreliminaraantagningentillgymnasieskolorinomgoteborgsregionenarklar.5.66509fde153e786657faa4e4.html Thu, 07 Apr 2016 07:40:54 +0200 GR-kommuner deltar i att starta nytt Mistra Urban Futures-projekt kring FNs hållbarhetsmål Ett nytt projekt kring hållbar stadsutveckling kopplat till FNs nya hållbarhetsmål kan nu bli verklighet inom Mistra Urban Futures. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansöker tillsammans med Chalmers, Göteborgs stad, Ale, Borås och ett par andra kommuner om medel till projektet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunerdeltariattstartanyttmistraurbanfuturesprojektkringfnshallbarhetsmal.5.66509fde153e786657fa2453.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunerdeltariattstartanyttmistraurbanfuturesprojektkringfnshallbarhetsmal.5.66509fde153e786657fa2453.html Fri, 01 Apr 2016 08:02:03 +0200 College Väst – nytt EU-projekt i Göteborgsregionen och Halland GR får 6,7 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016-2018 driva projektet College Väst, med syfte att förstärka strukturer och öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/collegevastnytteuprojektigoteborgsregionenochhalland.5.564eee2e153c4d562d3f20da.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/collegevastnytteuprojektigoteborgsregionenochhalland.5.564eee2e153c4d562d3f20da.html Wed, 30 Mar 2016 12:57:23 +0200 Ny omgång av utvecklingsprogrammet Ny som chef Under våren tar GR/Framtidens Ledare emot anmälningar till nästa omgång av utvecklingsprogrammet Ny som chef  - Utvecklande ledarskap, med start efter sommaren.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyomgangavutvecklingsprogrammetnysomchef.5.564eee2e153c4d562d32ba67.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyomgangavutvecklingsprogrammetnysomchef.5.564eee2e153c4d562d32ba67.html Wed, 30 Mar 2016 09:26:05 +0200 GR söker Regionplanerare med inriktning på kretsloppsfrågor GR har medlemskommunernas uppdrag att förvalta och utveckla de regionala avfalls- och VA-frågorna. Det sker genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom avfalls-, vatten- och avloppsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpakretsloppsfragor.5.564eee2e153c4d562d31e51d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerregionplaneraremedinriktningpakretsloppsfragor.5.564eee2e153c4d562d31e51d.html Tue, 29 Mar 2016 08:00:03 +0200 Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga Vi söker dig som vill utveckla det regionala samarbetet för att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sokesutvecklingsledaremedfokuspabarnochunga.5.38add5341533a49a956198cb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/sokesutvecklingsledaremedfokuspabarnochunga.5.38add5341533a49a956198cb.html Wed, 16 Mar 2016 16:51:18 +0100 GR söker projektledare inom integration och arbetsmarknad Utifrån ett ökat antal nyanlända som kommer att bosätta sig i GR-kommunerna finns en stor efterfrågan från kommunerna kring samarbete och samordning av arbetet för att inkludera nya invånare på arbetsmarknaden och i samhället.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareinomintegrationocharbetsmarknad.5.13ad07df15375bc754cd4284.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerprojektledareinomintegrationocharbetsmarknad.5.13ad07df15375bc754cd4284.html Tue, 15 Mar 2016 15:41:58 +0100 Dags att boka monterplats på Gymnasiedagarna Den 4-6 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna slår upp portarna på Svenska Mässan och det är nu hög tid att boka monterplats https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsattbokamonterplatspagymnasiedagarna.5.13ad07df15375bc754c66189.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsattbokamonterplatspagymnasiedagarna.5.13ad07df15375bc754c66189.html Tue, 01 Mar 2016 14:54:39 +0100 Ferieplatsen.se – ett nytt IT- verktyg för feriepraktik och sommarjobb Idag lanseras Ferieplatsen.se, ett effektivt samordningsverktyg för all form av sommarpraktik och sommarjobb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ferieplatsenseettnyttitverktygforferiepraktikochsommarjobb.5.4b3b7411532e356d1154b36.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ferieplatsenseettnyttitverktygforferiepraktikochsommarjobb.5.4b3b7411532e356d1154b36.html Tue, 01 Mar 2016 08:20:25 +0100 Ny europeisk plattform kring att förebygga studieavbrott 24-25 februari var det kick-off i Budapest för det nya projektet ESL-Plus, där GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum, är en av sju partnerorganisationer som tillsammans ska utveckla en plattform för att sammanställa och sprida relevant forskning och lärande exempel kring studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyeuropeiskplattformkringattforebyggastudieavbrott.5.4b3b7411532e356d11397bc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyeuropeiskplattformkringattforebyggastudieavbrott.5.4b3b7411532e356d11397bc.html Mon, 29 Feb 2016 10:51:02 +0100 Utbildningsdag om att möta nyanlända Läget i världen driver människor på flykt och många söker nu asyl och trygghet i Sverige. En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande för dessa människor samt skapa långsiktiga förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv i Sverige. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningsdagomattmotanyanlanda.5.25a3f0815322214e4ecfe2e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utbildningsdagomattmotanyanlanda.5.25a3f0815322214e4ecfe2e.html Mon, 29 Feb 2016 09:46:05 +0100 Modell för kartläggning, utveckling och bedömning vid validering Validering Väst och Göteborgs Stad  genomför sedan augusti 2015 ett samverkansprojekt som nu går in i produktionsfasen. Nu finns KUB-modellen för kartläggning, utveckling och bedömning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/modellforkartlaggningutvecklingochbedomningvidvalidering.5.25a3f0815322214e4ecb35c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/modellforkartlaggningutvecklingochbedomningvidvalidering.5.25a3f0815322214e4ecb35c.html Mon, 22 Feb 2016 16:27:16 +0100 GR-kommunerna ökade med 11 448 invånare år 2015 De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar sin befolkning. Ökningen för år 2015 motsvarar en tillväxt på sammanlagt 1,2 procent jämfört med föregående år och en sammanlagd befolkning på 982 360 personer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaokademed11448invanarear2015.5.59d11b93152fdaedc0eed7d7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaokademed11448invanarear2015.5.59d11b93152fdaedc0eed7d7.html Wed, 17 Feb 2016 09:56:56 +0100 Dialogkonferens 7 april: Dagens unga på morgondagens arbetsmarknad Det finns jobb, bara man går rätt utbildning. Genom att bättre matcha tillgång och efterfrågan på kompetens kommer dagens unga ha stora chanser att komma in på arbetsmarknaden. Men hur ska de veta vad som gäller? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dialogkonferens7aprildagensungapamorgondagensarbetsmarknad.5.52635ccc152ecc8da23229c7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dialogkonferens7aprildagensungapamorgondagensarbetsmarknad.5.52635ccc152ecc8da23229c7.html Wed, 17 Feb 2016 07:58:58 +0100 Unik konferens 21 april kring arbetet mot nätmobbning I en tid då vi kan vara uppkopplade på nätet under dygnets alla timmar och där tekniken möjliggör nya sätt att interagera, erbjuds många vägar till kontaktskapande. På gott och ont. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/unikkonferens21aprilkringarbetetmotnatmobbning.5.52635ccc152ecc8da2319c0b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/unikkonferens21aprilkringarbetetmotnatmobbning.5.52635ccc152ecc8da2319c0b.html Mon, 15 Feb 2016 11:04:37 +0100 Infrastrukturministern besökte GRs förbundsstyrelse i Alingsås Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnväg till Stockholm var frågor som stod i fokus när infrastrukturminister Anna Johansson 12 februari besökte GRs förbundsstyrelse. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/infrastrukturministernbesoktegrsforbundsstyrelseialingsas.5.127a3fd8152e14d77f141651.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/infrastrukturministernbesoktegrsforbundsstyrelseialingsas.5.127a3fd8152e14d77f141651.html Mon, 15 Feb 2016 09:56:15 +0100 Nytt EU-projekt: kompetensutveckling för personal som jobbar gentemot ensamkommande barn och unga GR får tillsammans med 11 medlemskommuner 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nytteuprojektkompetensutvecklingforpersonalsomjobbargentemotensamkommandebarnochunga.5.127a3fd8152e14d77f13ad7b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nytteuprojektkompetensutvecklingforpersonalsomjobbargentemotensamkommandebarnochunga.5.127a3fd8152e14d77f13ad7b.html Fri, 12 Feb 2016 16:14:58 +0100 Utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? har startat på nytt För att möta regionens behov av kompetensförsörjning har Framtidens Ledare och Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, i januari återigen startat det populära utvecklingsprogrammet för blivande skolledare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklingsprogrammetjagvillbliskolledareharstartatpanytt.5.444d8ea6152d5d4d83c1e98.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklingsprogrammetjagvillbliskolledareharstartatpanytt.5.444d8ea6152d5d4d83c1e98.html Fri, 12 Feb 2016 10:25:53 +0100 GRvux erbjuder yrkesutbildning för vuxna, med eller utan språkstöd Det utbud av regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna som startade i januari färgades delvis av ett ökat fokus på målgruppen nyanlända. Men det finns fler målgrupper. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grvuxerbjuderyrkesutbildningforvuxnamedellerutansprakstod.5.69e6c99f152ca466e47ddb91.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grvuxerbjuderyrkesutbildningforvuxnamedellerutansprakstod.5.69e6c99f152ca466e47ddb91.html Thu, 28 Jan 2016 13:35:25 +0100 Nationellt intresse för Hitta rätt Den 19-20 januari samlades 80 personer i Göteborg från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar, för att lära sig mer om Hitta rätt. Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls¬orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nationelltintresseforhittaratt.5.28029b431528510a90a3c712.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nationelltintresseforhittaratt.5.28029b431528510a90a3c712.html Tue, 26 Jan 2016 12:59:04 +0100 Hur planerar vi för framtidens näringsliv? Inom ramen för Mistra Urban Futures har GR deltagit i arbetet med en kunskapsöversikt om näringslivets regionala geografi och omvandling. Rapporten har tagits fram i samarbete med Business Region Göteborg (BRG), Västra Götalandsregionen, Sveriges Tekniska institut (SP) och kommunerna Göteborg, Ale, Mölndal och Kungälv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurplanerarviforframtidensnaringsliv.5.68b9dfc615278e552e8616ff.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurplanerarviforframtidensnaringsliv.5.68b9dfc615278e552e8616ff.html Wed, 20 Jan 2016 08:23:40 +0100 God man-utbildning igång på GR Intresset för utbildningen är stort och förhoppningen är att kunna erbjuda fler utbildningar under våren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/godmanutbildningigangpagr.5.45886471525b8447a732a1b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/godmanutbildningigangpagr.5.45886471525b8447a732a1b.html Tue, 19 Jan 2016 07:50:34 +0100 Världens första Minimeringsmästare är korad Under ett år har 30 familjer förändrat sina liv och rutiner. Målet var att deltagarna skulle minska sitt avfall med 50 procent på ett år. När resultatet presenterades igår var avfallsminskningen 49,8 procent. - Ett fantastisk resultat, säger en nöjd Hanna Hellström, projektledare på GR för Minimeringsmästarna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varldensforstaminimeringsmastarearkorad.5.36bda01c1524f61adbfb981f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varldensforstaminimeringsmastarearkorad.5.36bda01c1524f61adbfb981f.html Mon, 18 Jan 2016 15:28:44 +0100 Målbild 2035 för stråket Göteborg-Borås nu antagen Nu har samtliga kommuner som ingår i samverkansprojektet kring stråket Göteborg – Borås antagit målbild 2035, som visar vår gemensamma inriktning för en framtida hållbar regional struktur. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/malbild2035forstraketgoteborgborasnuantagen.5.cfdd037151c43b065e66d27.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/malbild2035forstraketgoteborgborasnuantagen.5.cfdd037151c43b065e66d27.html Thu, 17 Dec 2015 11:09:13 +0100 Goda exempel på energismart samhällsplanering på SPECIALS slutkonferens 26 januari Välkommen till en dag i Göteborg med goda exempel på energismart planering och samhällsbyggande i Sverige och Europa! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/godaexempelpaenergismartsamhallsplaneringpaspecialsslutkonferens26januari.5.1b769c79151ac2e196b3e146.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/godaexempelpaenergismartsamhallsplaneringpaspecialsslutkonferens26januari.5.1b769c79151ac2e196b3e146.html Mon, 14 Dec 2015 15:04:47 +0100 Utvecklings- och innovationscenter för tillgänglig boendemiljö och välfärdsteknologi Nu bjuds företag in till en workshop för att utveckla idéer kring AllAgeHub - ett center som planeras vid Johanneberg Science Park i Göteborg. Välkomna att vara med och påverka! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklingsochinnovationscenterfortillgangligboendemiljoochvalfardsteknologi.5.537192c61519f6e1dc219d5e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklingsochinnovationscenterfortillgangligboendemiljoochvalfardsteknologi.5.537192c61519f6e1dc219d5e.html Wed, 18 Nov 2015 16:35:14 +0100 Mötesplats 10 december med fokus på nyanländas lärande Just nu välkomnas många nyanlända barn och ungdomar till skolorna inom GR. GR Utbildning bjuder in till konferens och mötesplats med fokus på nyanländas lärande. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplats10decembermedfokuspanyanlandaslarande.5.7062d2b815114a9b72d7fb01.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/motesplats10decembermedfokuspanyanlandaslarande.5.7062d2b815114a9b72d7fb01.html Wed, 18 Nov 2015 10:00:34 +0100 Miljonsatsning på mobilitet och hållbart resande Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras ofta av parkeringar. Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/miljonsatsningpamobilitetochhallbartresande.5.7062d2b815114a9b72d6427f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/miljonsatsningpamobilitetochhallbartresande.5.7062d2b815114a9b72d6427f.html Thu, 05 Nov 2015 15:57:24 +0100 GR söker en samordnare till Regional Mobility management GRs planeringsavdelning söker en samordnare för Mobility Management - ett koncept som handlar om samordning, kommunikation och information som stöttar minskat bilresande samt främjar gång, cykel, kollektivtrafik och samåkning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerensamordnaretillregionalmobilitymanagement.5.100b5b40150d4de02f93a93b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerensamordnaretillregionalmobilitymanagement.5.100b5b40150d4de02f93a93b.html Thu, 05 Nov 2015 09:39:17 +0100 Riksdagens arbetsmarknadsutskott och näringsutskott har besökt Validering Väst Nu är valideringsfrågan högaktuell och regeringen föreslår 141 miljoner i förstärkta valideringsinsatser i budgetpropositionen för 2016. Validering Väst har tidigare i år och under förra året haft besök från regeringskansliet och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/riksdagensarbetsmarknadsutskottochnaringsutskottharbesoktvalideringvast.5.100b5b40150d4de02f91fa7f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/riksdagensarbetsmarknadsutskottochnaringsutskottharbesoktvalideringvast.5.100b5b40150d4de02f91fa7f.html Thu, 29 Oct 2015 08:04:01 +0100 Hitta rätt – ett material för ensamkommande ungdomar Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt. GR bjuder nu in till en nationell tvådagars workshop om att arbeta med Hitta rätt 19-20 januari 2016. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hittarattettmaterialforensamkommandeungdomar.5.af6d75d150aca0dd9a6864d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hittarattettmaterialforensamkommandeungdomar.5.af6d75d150aca0dd9a6864d.html Thu, 29 Oct 2015 07:44:28 +0100 Dags för kalkning i Göteborgsregionen Kalkning av sjöar och våtmarker i Göteborgsregionen påbörjas under helgen i vecka 44 och pågår under november månad. Under kalkspridningen kan störningar i form av buller och tunga fordon på vägarna uppkomma i närområdet kring de områden som kalkas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsforkalkningigoteborgsregionen.5.af6d75d150aca0dd9a67c24.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/dagsforkalkningigoteborgsregionen.5.af6d75d150aca0dd9a67c24.html Tue, 27 Oct 2015 13:10:35 +0100 GR Vux inbjudna till Nationell samling: Sverige tillsammans GR Vux medverkade den 12 oktober, på inbjudan av regeringen, vid Nationell samling: Sverige tillsammans. Med anledning av flyktingläget ville statsminister Stefan Löfvén samla kommuner, myndigheter, forskare, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och fler för att uppmärksamma de bästa arbetssätten som finns lokalt, nationellt och internationellt samt dra upp riktlinjerna inför framtiden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grvuxinbjudnatillnationellsamlingsverigetillsammans.5.9b315901509ef5f7b7b61fc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grvuxinbjudnatillnationellsamlingsverigetillsammans.5.9b315901509ef5f7b7b61fc.html Tue, 27 Oct 2015 10:31:45 +0100 2000 pedagoger får kompetensutveckling genom Mount Skolutveckling i Kungsbacka Nu är det äntligen dags! Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kunskapar under två dagar i v 44 tillsammans med 2000 pedagoger från förskola och grundskola i Kungsbacka. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/2000pedagogerfarkompetensutvecklinggenommountskolutvecklingikungsbacka.5.9b315901509ef5f7b7ac660.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/2000pedagogerfarkompetensutvecklinggenommountskolutvecklingikungsbacka.5.9b315901509ef5f7b7ac660.html Sat, 17 Oct 2015 14:06:24 +0200 GR-kommunerna samlar insatserna kring flyktingfrågan Förbundsstyrelsen tar ställning till ett 30 punkter långt förslag som ska stärka flyktingmottagandet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernasamlarinsatsernakringflyktingfragan.5.55e4960a1505ad598076f04c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernasamlarinsatsernakringflyktingfragan.5.55e4960a1505ad598076f04c.html Fri, 16 Oct 2015 15:07:44 +0200 Idéseminarium med tuffa svar på de svåra samhällsbyggnadsfrågorna Fredagen den 16 oktober presenteras inte mindre än 17 lösningar för framtidens bostadsbyggande. Då befinner sig traineerna från framtidens samhällsbyggare på Lindholmen Conference Centre och berättar om hur de fått sina respektive organisationer – både företag och offentlig verksamhet – att samarbeta kring ett gemensamt case i Frölunda. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ideseminariummedtuffasvarpadesvarasamhallsbyggnadsfragorna.5.25eaa17f150687dc1158b891.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/ideseminariummedtuffasvarpadesvarasamhallsbyggnadsfragorna.5.25eaa17f150687dc1158b891.html Fri, 16 Oct 2015 10:43:10 +0200 De vann Utmärkelsen 2015 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv Under onsdagen 14 oktober på Gymnasiedagarna, Svenska Mässan, tillkännagavs vinnarna av Utmärkelsen 2015. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/devannutmarkelsen2015forbastasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.25eaa17f150687dc1157a9b8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/devannutmarkelsen2015forbastasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.25eaa17f150687dc1157a9b8.html Mon, 12 Oct 2015 14:37:10 +0200 Gymnasiedagarna rustar ungdomarna 10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangeras den 13-15 oktober Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasiedagarnarustarungdomarna.5.55e4960a1505ad598071515c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasiedagarnarustarungdomarna.5.55e4960a1505ad598071515c.html Tue, 06 Oct 2015 15:39:59 +0200 GR söker Ekonomichef Som ekonomichef ingår du i förbundsdirektörens ledningsgrupp och bidrar till övergripande och strategiskt arbete i kommunalförbundet. Du är också arbetsledare för medarbetarna inom ekonomienheten.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerekonomichef.5.162d00515031aafac6c92e2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerekonomichef.5.162d00515031aafac6c92e2.html Thu, 01 Oct 2015 16:52:36 +0200 Yrkesutbildningar med språkstöd på idékonferens GRvux har vid två tillfällen fått möjlighet att presentera Yrkesutbildningar med språkstöd efter inbjudan till idékonferensen En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad . https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/yrkesutbildningarmedsprakstodpaidekonferens.5.51b534c150166bf0baf2734.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/yrkesutbildningarmedsprakstodpaidekonferens.5.51b534c150166bf0baf2734.html Wed, 23 Sep 2015 08:09:59 +0200 FN-rollspelen firar 20 år på Bokmässan 150 elever som under en heldag debatterar yttrandefrihet i FN:s Generalförsamling. Så firar FN-rollspelen sitt 20-årsjubileum under Bokmässan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.5ee7836014febc004e5d1f3e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.5ee7836014febc004e5d1f3e.html Fri, 18 Sep 2015 14:36:07 +0200 Skräpet bara ökar – köper du det? 19 september kickstartar vi "Minska skräpet - Räkna till 10" i alla 13 kommuner i Göteborgsregionen. Det är en satsning som ingår i den regionala avfallsplanen A2020 där vi lyfter behovet av hållbara konsumtionsvanor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/skrapetbaraokarkoperdudet.5.5296b36214fdd3b9f212d938.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/skrapetbaraokarkoperdudet.5.5296b36214fdd3b9f212d938.html Fri, 11 Sep 2015 10:40:19 +0200 GR-kommunerna intensifierar samarbetet runt nyanlända och ensamkommande Styrgrupperna för arbetsmarknad respektive det sociala området samlades i veckan för att samtala om hur situationen kan mötas på bästa sätt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaintensifierarsamarbetetruntnyanlandaochensamkommande.5.5b5dee3814fb4658a79837e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaintensifierarsamarbetetruntnyanlandaochensamkommande.5.5b5dee3814fb4658a79837e0.html Thu, 10 Sep 2015 14:49:31 +0200 21 september öppnar GR dörrarna till en helt ny men välkänd mötesplats, Ny adress: Anders Personsgatan 8 Efter 20 år i Södra Gårda flyttar nu GR sin verksamhet till Norra Gårda - från Gårdavägen 2 till Anders Personsgatan 8. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/21septemberoppnargrdorrarnatillenheltnymenvalkandmotesplatsnyadressanderspersonsgatan8.5.2a158b8614f4367b782d6006.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/21septemberoppnargrdorrarnatillenheltnymenvalkandmotesplatsnyadressanderspersonsgatan8.5.2a158b8614f4367b782d6006.html Wed, 09 Sep 2015 15:59:30 +0200 Sociala medier som demokrativerktyg – Göran Hägglund till Borås Konferensen Mötesplats Sociala Medier (MSM) äger rum den 15 september i Borås. Syftet med konferensen är att ge insyn i hur den politiska arenan har förändrats genom verktyg som till exempel Facebook och Instagram. Flera kända namn toppar gästlistan, bland andra f.d. partiledaren Göran Hägglund. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/socialamediersomdemokrativerktyggoranhagglundtillboras.5.485f3ee214fa7739bbbce223.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/socialamediersomdemokrativerktyggoranhagglundtillboras.5.485f3ee214fa7739bbbce223.html Fri, 04 Sep 2015 15:55:25 +0200 Gymnasieministern inviger Utmärkelsen 2015 Vilka skolor och företag har under året arbetat bäst med samverkan mellan skola och arbetsliv? Den 14 oktober avgörs det. Utmärkelsen 2015 delas ut på Svenska Mässan och på plats för att inviga dagen finns gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasieministerninvigerutmarkelsen2015.5.44e5ab9314f8c8da340d97da.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasieministerninvigerutmarkelsen2015.5.44e5ab9314f8c8da340d97da.html Tue, 25 Aug 2015 07:44:22 +0200 Hur kan skolan rusta eleverna för framtiden? På Arbetsmarknadsdagen 14 oktober i samband med Gymnasiedagarna på Svenska Mässan ligger fokus på ungas jobbmöjligheter och samverkan mellan skola och arbetsliv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurkanskolanrustaelevernaforframtiden.5.2aed9114f6023f3f836391.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hurkanskolanrustaelevernaforframtiden.5.2aed9114f6023f3f836391.html Tue, 25 Aug 2015 07:01:54 +0200 FN-rollspelen firar 20 år på Bokmässan Under Bok- och Biblioteksmässan 2015 anordnar Pedagogiskt Centrum i samarbete med mässan ett jubileumsspel för att fira 20 år av FN- och EU-rollspel i Pedagogiskt Centrums regi. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.2aed9114f6023f3f8381db.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.2aed9114f6023f3f8381db.html Fri, 07 Aug 2015 08:12:08 +0200 Varmt välkommen till Mötesplats Sociala medier 2015 Mötesplats Sociala medier 2015 genomförs den 15 september i Borås. Där möts politiker, forskare och aktörer i sociala medier och resonerar kring betydelsen av den alltmer ökande kommunikationen via nätet - för politiken, offentlig sektor, företag och individen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmtvalkommentillmotesplatssocialamedier2015.5.7e3c752814ef535318721327.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/varmtvalkommentillmotesplatssocialamedier2015.5.7e3c752814ef535318721327.html Thu, 06 Aug 2015 10:33:26 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolor inom GR är klar Nu är slutantagningen till gymnasieskolor inom GR klar. 9 435 elever är antagna till regionens nationella program. 79,4 procent är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 90 procent har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/slutantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.7e3c752814ef5353187c90cd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/slutantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.7e3c752814ef5353187c90cd.html Sat, 01 Aug 2015 09:00:13 +0200 Passa på att ta del av Göteborgs Kulturkalas Tisdag 11 augusti drar Göteborgs Kulturkalas igång på totalt 52 festplatser i centrala Göteborg. Öppet för alla och helt gratis. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/passapaatttadelavgoteborgskulturkalas.5.54c8b8eb14f04da54d421225.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/passapaatttadelavgoteborgskulturkalas.5.54c8b8eb14f04da54d421225.html Mon, 22 Jun 2015 16:40:07 +0200 Flerårig verksamhetsinriktning för GR antagen Förbundsfullmäktige antog den 16 juni verksamhetsinriktning och budget för GR 2016, som syftar till att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/flerarigverksamhetsinriktningforgrantagen.5.4e85091914e1a80913d13ec6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/flerarigverksamhetsinriktningforgrantagen.5.4e85091914e1a80913d13ec6.html Mon, 22 Jun 2015 16:06:08 +0200 Nu lanseras äntligen pyc.se! Pyc.se är en helt ny webbplats om ett unikt föräldrautbildningsprogram för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nulanserasantligenpycse.5.4e85091914e1a80913d120ad.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nulanserasantligenpycse.5.4e85091914e1a80913d120ad.html Fri, 12 Jun 2015 08:13:39 +0200 Utvärdering visar Mistra Urban Futures centrala roll för visionen om hållbara städer En oberoende panel har under 2015 utvärderat Mistra Urban Futures. Utvärderingspanelens slutsats är att Mistra Urban Futures kommer att ha en central och global roll när det gäller att stödja och implementera visionen med tätare, grönare och mer tillgängliga städer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvarderingvisarmistraurbanfuturescentralarollforvisionenomhallbarastader.5.4e7e3f8e14de2624e7845456.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvarderingvisarmistraurbanfuturescentralarollforvisionenomhallbarastader.5.4e7e3f8e14de2624e7845456.html Mon, 01 Jun 2015 13:48:40 +0200 Idag lanseras Sveriges vassaste praktikverktyg! Vi är många som arbetat hårt och sett fram emot lanseringen av nya praktikplatsen.se, och nu släpps den alltså äntligen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/idaglanserassverigesvassastepraktikverktyg.5.42aaa5dc14da9cdaede58413.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/idaglanserassverigesvassastepraktikverktyg.5.42aaa5dc14da9cdaede58413.html Mon, 01 Jun 2015 13:05:58 +0200 FoU i Väst söker disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet Vi söker dig som är intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fouivastsokerdisputeradforskareinombarnochungdomsomradet.5.1d2771fd14df07017e1639b2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fouivastsokerdisputeradforskareinombarnochungdomsomradet.5.1d2771fd14df07017e1639b2.html Mon, 01 Jun 2015 13:01:58 +0200 GR söker vikarierande planeringsledare för äldrefrågor Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen? Personen vi söker ska kunna möta kommunerna med lyhördhet och öppenhet och vara drivande i frågor där det finns intresse att kommunerna agerar gemensamt samt delar engagemanget för vårt uppdrag att verka för en bättre kvalitet inom socialtjänsten och den kommunala vården och omsorgen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokervikarierandeplaneringsledareforaldrefragor.5.174103d914db80d0e2eb81bc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokervikarierandeplaneringsledareforaldrefragor.5.174103d914db80d0e2eb81bc.html Fri, 29 May 2015 08:05:32 +0200 Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik Elva GR-kommuner och en rad andra aktörer planerar tillsammans för ett utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklingochinnovationforbattreboendemiljotillganglighetochnyteknik.5.147fcc8a14d9baa712a2d7b3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/utvecklingochinnovationforbattreboendemiljotillganglighetochnyteknik.5.147fcc8a14d9baa712a2d7b3.html Tue, 26 May 2015 13:49:41 +0200 Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgs-regionen? GR söker en planeringsledare för frågor inom områdena individ- och familjeomsorg samt stöd vid funktionsnedsättningar samt en forskare inom barn och unga området. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arduintresseradavattutveckladensocialavalfardenigoteborgsregionen.5.f8df70414d8d6c67ab25665.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/arduintresseradavattutveckladensocialavalfardenigoteborgsregionen.5.f8df70414d8d6c67ab25665.html Fri, 22 May 2015 09:38:42 +0200 Framtidens Ledare söker Process- och projektledare inom ledarutveckling Verksamheten Framtidens Ledare erbjuder skräddarsydda utvecklingsinsatser som främst riktar sig till chefer/ledare samt arbets- och ledningsgrupper, men också till medarbetare eller hela organisationer. Arbetssättet är processinriktat och fokuserar alltid på faktisk förändring och förbättring. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/framtidensledaresokerprocessochprojektledareinomledarutveckling.5.7664e9cd14d710dc91b5f574.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/framtidensledaresokerprocessochprojektledareinomledarutveckling.5.7664e9cd14d710dc91b5f574.html Tue, 19 May 2015 09:49:28 +0200 Hur satsningen på en järnvägssträcka föder nya möjligheter till samhällsutveckling Med Götalandsbanan suddar vi ut gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hursatsningenpaenjarnvagsstrackafodernyamojlighetertillsamhallsutveckling.5.653af17a14d621e467e9157e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/hursatsningenpaenjarnvagsstrackafodernyamojlighetertillsamhallsutveckling.5.653af17a14d621e467e9157e.html Mon, 11 May 2015 08:13:46 +0200 Tysta områden i Göteborgsregionen kartlagda I Göteborgsregionen finns det flera stora tysta områden. En omgivning fri från buller behövs för vår återhämtning, och forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden, såsom prasslande löv och fågelsång. Samtidigt är stora delar av attraktiva friluftsområden påverkade av olika bullerkällor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tystaomradenigoteborgsregionenkartlagda.5.10e0d2ec14d34e92ebccd526.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/tystaomradenigoteborgsregionenkartlagda.5.10e0d2ec14d34e92ebccd526.html Wed, 06 May 2015 14:48:32 +0200 Spridningskonferens för GRINTs kartläggning av sfi i Göteborgsregionen I tisdags arrangerade projektet GRINT en spridningskonferens där resultatet från den omfattande kartläggningen av sfi som genomförts i Göteborgsregionen presenterades. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/spridningskonferensforgrintskartlaggningavsfiigoteborgsregionen.5.4217afe14d252a970d3cad8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/spridningskonferensforgrintskartlaggningavsfiigoteborgsregionen.5.4217afe14d252a970d3cad8.html Mon, 27 Apr 2015 16:23:07 +0200 Plug In och PlugInnovation på Skolriksdagen 27-28 april pågick årets Skolriksdag, där Plug In och PlugInnovation medverkade i två seminarier. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/pluginochpluginnovationpaskolriksdagen.5.4e977fbb14cf3aea0866df2f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/pluginochpluginnovationpaskolriksdagen.5.4e977fbb14cf3aea0866df2f.html Mon, 27 Apr 2015 12:17:29 +0200 Regionens elever trivs i skolan I årets regiongemensamma elevenkät har 34 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor gällande bland annat trivsel, lärande och delaktighet. Med en svarsfrekvens på 79 procent svarar runt 90 procent av eleverna att de trivs bra eller mycket bra i skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/regionenselevertrivsiskolan.5.4e977fbb14cf3aea0866122f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/regionenselevertrivsiskolan.5.4e977fbb14cf3aea0866122f.html Fri, 17 Apr 2015 15:42:40 +0200 GR söker en Strategisk kommunikatör med samhällsintresse GR Planering söker en strategisk kommunikatör med stort intresse för samhällsfrågor i allmänhet och regionala planeringsfrågor i synnerhet.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerenstrategiskkommunikatormedsamhallsintresse.5.1f163aa14cb69137faebb40.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grsokerenstrategiskkommunikatormedsamhallsintresse.5.1f163aa14cb69137faebb40.html Thu, 16 Apr 2015 15:12:05 +0200 Anta utmaningen – anmäl er till Utmärkelsen 2015 Samverka mellan skola och arbetsliv och vinn fina priser. Nu är det hög tid att anmäla sig till GR Skola Arbetslivs Utmärkelse 2015.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/antautmaningenanmalertillutmarkelsen2015.5.1f163aa14cb69137faa8f10.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/antautmaningenanmalertillutmarkelsen2015.5.1f163aa14cb69137faa8f10.html Thu, 09 Apr 2015 08:14:07 +0200 Fem år med Mistra Urban Futures Ny rapport visar att kunskap har utvecklats i samarbetet mellan forskning och praktik sedan centrumet för hållbar stadsutveckling bildades 2010. GR-kommunerna har aktivt deltagit i några projekt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/femarmedmistraurbanfutures.5.7b2435b414c94afae6773a1f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/femarmedmistraurbanfutures.5.7b2435b414c94afae6773a1f.html Thu, 02 Apr 2015 07:32:09 +0200 Nytt informationsblad om fondsamverkan och fondsamordning i EU Fondsamverkan och fondsamordning har lyfts fram av Europeiska Kommissionen som ett sätt att skapa synergieffekter mellan EUs olika program och fonder under programperioden 2014-2020. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyttinformationsbladomfondsamverkanochfondsamordningieu.5.613a288b14c72b1d9135450f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyttinformationsbladomfondsamverkanochfondsamordningieu.5.613a288b14c72b1d9135450f.html Mon, 30 Mar 2015 14:30:11 +0200 Framtidsveckor - En framgångsrik modell Konceptet framtidsvecka växer för varje termin och fler och fler skolor i Göteborgsregionen bygger sina framtidsveckor tillsammans med GR Skola Arbetsliv som processtöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/framtidsveckorenframgangsrikmodell.5.528addc114c6197e84680f5c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/framtidsveckorenframgangsrikmodell.5.528addc114c6197e84680f5c.html Wed, 18 Mar 2015 14:29:55 +0100 Forskare från FoU i Väst/GR föreläser i riksdagen Forskaren Lisbeth Lindahl är inbjuden av riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (FP) och Lars Eriksson (S) för att tala om äldres förutsättningar för att bo kvar hemma längre. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forskarefranfouivastgrforelaseririksdagen.5.3fd3852f14c2ccfb24e5b5a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/forskarefranfouivastgrforelaseririksdagen.5.3fd3852f14c2ccfb24e5b5a.html Mon, 16 Mar 2015 15:13:46 +0100 Ny film: En introduktion till regional planering GR har medverkat i att ta fram en film som syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyfilmenintroduktiontillregionalplanering.5.62f0153a14c1ac57966dbb83.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/nyfilmenintroduktiontillregionalplanering.5.62f0153a14c1ac57966dbb83.html Thu, 12 Mar 2015 08:17:15 +0100 GR Skola Arbetsliv genomför handledarutbildning för Norra Hisingen GR Skola Arbetsliv genomför under mars månad på uppdrag från Norra Hisingen en två dagars handledarutbildning för personal inom verksamheterna måltidsservice och lokalförsörjning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grskolaarbetslivgenomforhandledarutbildningfornorrahisingen.5.37d8b74a14c0896ab42701da.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grskolaarbetslivgenomforhandledarutbildningfornorrahisingen.5.37d8b74a14c0896ab42701da.html Wed, 11 Mar 2015 14:16:06 +0100 Faktafel och myter om Västlänken Det cirkulerar just nu ett antal skrifter och myter kring Västlänken som innehåller faktafel. På sin hemsida kommenterar projektet några av de påståenden som framförs. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/faktafelochmyteromvastlanken.5.37d8b74a14c0896ab42a279.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/faktafelochmyteromvastlanken.5.37d8b74a14c0896ab42a279.html Tue, 10 Mar 2015 13:23:32 +0100 Välkommen till den sista Kommunbaren 25 mars Efter 15 år läggs Kommunbaren ner. Alla kommunanställda är välkomna att stänga baren tillsammans på Valand. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentilldensistakommunbaren25mars.5.263451d014c3f35ece267697.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valkommentilldensistakommunbaren25mars.5.263451d014c3f35ece267697.html Wed, 25 Feb 2015 15:35:45 +0100 Vill du veta vad 13 kommuner kan åstadkomma när de jobbar tillsammans? I vår nya film får du ett smakprov. Du kan ta del av tre framgångsrika projekt på mindre än 5 minuter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villduvetavad13kommunerkanastadkommanardejobbartillsammans.5.78684f4414bb002c3daee52d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/villduvetavad13kommunerkanastadkommanardejobbartillsammans.5.78684f4414bb002c3daee52d.html Tue, 24 Feb 2015 10:03:53 +0100 Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic besökte GR Ministern kom för att lära mer om valideringsverksamheten vid Validering Väst. Vid besöket på GR tog hon också del av Plug In, ett ESF-finansierat projekt för att motverka att ungdomar hoppar av gymnasiet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasieochkunskapslyftsministeraidahadzialicbesoktegr.5.78684f4414bb002c3da95686.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/gymnasieochkunskapslyftsministeraidahadzialicbesoktegr.5.78684f4414bb002c3da95686.html Mon, 23 Feb 2015 14:26:55 +0100 GR-kommunerna ökade med 12 888 invånare år 2014 De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar sin befolkning. Ökningen för år 2014 motsvarar en tillväxt på sammanlagt 1,3 procent, att jämföras med ökning 2013 på 1,1 procent. Det är den största ökningen under 2000-talet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaokademed12888invanarear2014.5.78684f4414bb002c3da5701c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grkommunernaokademed12888invanarear2014.5.78684f4414bb002c3da5701c.html Fri, 20 Feb 2015 12:50:53 +0100 GR skräddarsyr kompetensutveckling åt Kungälv Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att skräddarsy en omfattande kompetensutveckling utifrån Kungälvs fokusområden; digitalt lärande, språkutvecklande arbetssätt, likabehandling, bedömning för lärande och matematik/NO. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grskraddarsyrkompetensutvecklingatkungalv.5.58dcc63614b9e006a0573dab.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/grskraddarsyrkompetensutvecklingatkungalv.5.58dcc63614b9e006a0573dab.html Thu, 12 Feb 2015 08:51:43 +0100 Miljöbron - länk mellan näringsliv och akademi GR är numera en part till Miljöbron - en ideell organisation som har som mål att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom olika slags projekt inom miljö och hållbar utveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/miljobronlankmellannaringslivochakademi.5.1c04058614b775a7914497ea.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/miljobronlankmellannaringslivochakademi.5.1c04058614b775a7914497ea.html Tue, 03 Feb 2015 13:57:43 +0100 Valideringstolk blir nationellt projekt Från och med januari tog Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) över det regionala projektet valideringstolk. Valideringstolk är ett projekt som utarbetar metoder och ger förslag till hur man kan vidareutveckla, fördjupa och aktualisera befintliga tolkars kunskaper inom olika branscher vid valideringar. Läs mer på valideringstolk.se, en hemsida vars syfte är att vara ett verktyg vid och inför en tolks medverkan vid ett valideringssamtal, samt på valideringvast.se https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringstolkblirnationelltprojekt.5.6384784114b431f2211ac977.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringstolkblirnationelltprojekt.5.6384784114b431f2211ac977.html Sat, 31 Jan 2015 08:01:49 +0100 Fyra miljarder säkrar utbyggnaden av E20 30 januari undertecknades avtalet som säkrar fyra miljarder kronor till en utbyggnad av E20. En gemensam kraftsamling innebär att fler delar av Europavägen blir motorväg eller fyrfältsväg än vad som tidigare föreslagits. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fyramiljardersakrarutbyggnadenave20.5.12091c3c14b31907230b7554.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/fyramiljardersakrarutbyggnadenave20.5.12091c3c14b31907230b7554.html Fri, 30 Jan 2015 13:48:42 +0100 Vem blir regionens minimeringsmästare? 30 västsvenska hushåll ska i utmaningen Minimeringsmästarna ta reda på hur lätt det är att minska sina sopor med hälften. GR är initiativtagare till och koordinerar projektet som är en överenskommelse inom Smart Energi i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vemblirregionensminimeringsmastare.5.12091c3c14b3190723080a6f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/vemblirregionensminimeringsmastare.5.12091c3c14b3190723080a6f.html Wed, 21 Jan 2015 10:19:10 +0100 200 deltagare från akademi och praktik diskuterade framtidens stadsbyggnadsdialoger I november förra året arrangerade Mistra Urban Futures en Urban research-konferens med temat ”Framtidens stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, legitimitet och effektivitet”. Nu kan du ta del av dokumentationen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/200deltagarefranakademiochpraktikdiskuteradeframtidensstadsbyggnadsdialoger.5.fd015b414b01c3aeb0a2b04.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/200deltagarefranakademiochpraktikdiskuteradeframtidensstadsbyggnadsdialoger.5.fd015b414b01c3aeb0a2b04.html Tue, 13 Jan 2015 08:53:00 +0100 Validering Väst söker Valideringsutvecklare Denna tjänst ligger inom verksamheten Validering Väst . Validering Väst är inom Västra Götaland ett samarbete där VGR tillsammans med de fyra kommunalförbunden (GR, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen) skapar en stödstruktur för Validering. Denna stödstruktur syftar i korthet till att skapa förutsättningar för fler valideringar av god kvalitet inom Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringvastsokervalideringsutvecklare.5.5b95593b14ac1695734c42b3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/valideringvastsokervalideringsutvecklare.5.5b95593b14ac1695734c42b3.html Fri, 09 Jan 2015 07:44:07 +0100 Jonsereds IF och Jonsereds skola har tillsammans tilldelats Partille kommuns barnkonventionspris Jonsereds skola och föreningsliv deltar tillsammans med GR i ett EU-projekt och får priset för sitt unika samarbete kring barn och ungdomar för att skapa trygghet på internet och därmed motverka att unga utsätts för kränkningar på nätet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/jonseredsifochjonseredsskolahartillsammanstilldelatspartillekommunsbarnkonventionspris.5.5b95593b14ac1695734aaa76.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/jonseredsifochjonseredsskolahartillsammanstilldelatspartillekommunsbarnkonventionspris.5.5b95593b14ac1695734aaa76.html