AKTUELLT ARBETE, ARBETSMARKNAD

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd arbetar med följande satsningar och projekt som rör området Arbetsmarknad:

Arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Hur kan kommunernas arbetsmarknadsenheter på bästa sätt främja en välfungerande etablering på arbetsmarknaden för invandrade personer? FoU i Väst ska i en studie sammanställa befintlig forskning och studera kommuner för att identifiera arbetssätt som främjar arbetsmarknadsetableringen för nyanlända.

Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering

På uppdrag av Samordningsförbundet Älv & Kust där Ale, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö ingår – tar Göteborgsregionen (GR) årligen fram och bearbetar den mest relevanta statistiken för förbundet inom fyra områden: arbetslöshet, ohälsa, försörjning samt befolkningsprofil.

Arbetslöshetsstatistik i GR-området

En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet. Här hittar du statistik för GR-kommunerna.

FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området.

HälsoGReppet

Det övergripande målet med det här ESF-projektet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

  1. Läs mer

Kompetensplattform Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland befinner sig i en stor omställning då antalet pensionsavgångar är större än antalet inträdare. Därför har Västra Götalandsregionen i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland.

Nyckeltal Personalhälsa

Göteborgsregionen sammanställer varje år en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa.

Nära vård och Vårdens medarbetare

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.

Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Den senaste sammanställningen publicerades våren 2017 och är en prognos för åren 2016-2026.

REBAS – Regionala bilder av segregation

Projektet syftar till att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen samt utvecklingen över tid. De regionala bilderna av segregationen kommer att kommuniceras i mötesplatser med politiker och tjänstepersoner i syfte att starta en dialog om möjliga strategiska insatser.

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg är en insats riktad till ungdomar i riskzon för kriminalitet och utanförskap. FoU i Väst utvärderar insatsen.

Validering Väst

Validering Väst är ett samarbete mellan de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen (VGR). Validering Väst arbetar för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet och hög tillgänglighet.

Vård- och omsorgscollege, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund