Studie över insatser som främjar arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Hur kan kommunernas arbetsmarknadsenheter på bästa sätt främja en välfungerande etablering på arbetsmarknaden för invandrade personer? FoU i Väst ska i en studie sammanställa befintlig forskning och studera kommuner för att identifiera arbetssätt som främjar arbetsmarknadsetableringen för nyanlända.

GR:s nätverk för arbetsmarknadschefer har tagit initiativ till en studie som ska bidra med kunskap om hur kommunernas arbetsmarknadsenheter på bästa sätt kan främja en välfungerande etablering på arbetsmarknaden för invandrade personer, framför allt personer som relativt nyligen har lämnat etableringsuppdraget.

Särskilt fokus ska ägnas åt att belysa strategier och arbetssätt som är gynnsamma för gruppen kvinnor. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt kunskap om insatser där språk och yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen integreras till en sammanhållen insats.

Stora skillnader mellan kommuner

Bakgrunden till initiativet är en studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) från 2019 som visar att det är stora skillnader i ”etableringsgrad” (förvärvsinkomst och bidragsberoende) mellan invandrade personer i olika kommuner. Skillnaderna förklaras bara delvis av individuella faktorer (som individens utbildningsnivå, språkkunskaper och liknande) och förutsättningar kopplade till den lokala arbetsmarknaden.

Forskarna i studien drar slutsatsen att de skillnader som inte förklaras av individfaktorer eller förutsättningar på arbetsmarknaden åtminstone delvis kan handla om hur det lokala arbetet med etableringsinsatser bedrivs, såväl kommunernas som Arbetsförmedlingens lokala arbete. Forskarna menar också att frågan borde undersökas närmare, vilket är ambitionen med denna studie.

Viss forskning finns

IFAU pekar alltså på en viktig kunskapslucka, men det finns en del kunskap om vilka arbetsmarknadsinsatser som generellt tycks fungera väl. Forskning om arbetsmarknadsinsatser har under senare år i hög grad inriktats mot de grupper som visat sig ha relativt sett sämre chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer som invandrat till Sverige är en grupp, framförallt de som invandrat som flykting eller anhörig till flykting.

Ett första steg i den aktuella studien blir därför att sammanställa befintlig relevant forskning. Med stöd i resultatet från forskningsöversikten, och med stöd i offentlig statistik, kommer sedan ett antal svenska kommuner som tycks särskilt framgångsrika att studeras närmare.

Identifiera arbetssätt

Syftet med denna fördjupning är att identifiera arbetssätt, metoder, samarbeten och så vidare som tycks särskilt verkningsfulla för att främja arbetsmarknadsetableringen. Vilken roll de kommunala arbetsmarknadsenheterna spelar i det här sammanhanget är något som kommer ägnas särskild uppmärksamhet, men ”arbetssättet” i sin helhet, det vill säga även Arbetsförmedlingens och eventuella andra aktörers involvering, kommer också att beskrivas.

Studien genomförs under 2020 och 2021. Planen är att forskningsöversikten ska vara klar i december 2020 och att en slutrapport publiceras våren 2022.

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Gunilla Bergström

Gunilla Bergström
031-335 51 95

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund