Om projektet Hälsogreppet

Från 1 april 2017 till 31 januari 2020 pågår det ESF-finansierade projektet HälsoGReppet. Syftet med Hälsogreppet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda på kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna.

De tolv kommuner som deltar är Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen (Närhälsan) medverkar som samverkansparter, och Göteborgs stad deltar i vissa delar av projektet. Aktiviteter har genomförts både lokalt i kommunerna och på regional nivå.

Projekt Hälsogreppet initierades av Göteborgsregionens nätverk för personalchefer och har en stark koppling till det årliga arbetet med nyckeltal inom personalområdet: Nyckeltal Personalhälsa. Bakgrunden till att projektet startades är det ökande antalet sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt, eller spår som vi kallar det:

Spår 1: Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell

Analysmodellen ska både peka ut generella orsaker till den psykiska ohälsan och identifiera framgångsfaktorer i kommuner och verksamheter med lägre sjukfrånvaro. Underlaget syftar till att stärka kommunernas hälsofrämjande arbete och att utveckla rehabiliteringsprocessen. Genom att inkludera ett könsperspektiv i analysen är syftet samtidigt att motverka den ojämnställda personalhälsan. Här kan du ladda ner slutresultatet av detta spårPDF

Spår 2: Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen

Syftar till att stärka samverkan mellan de involverade parterna i rehabiliteringsprocessen; det vill säga arbetsgivaren (kommunerna), sjukvården och Försäkringskassan. Därigenom skapas bättre förutsättningar för minskade glapp och överlappningar i ansvarsfördelningen och arbetsgången.

Spår 3: Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa

Handlar om att öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för en god hälsa (på arbetsplatsen), så kallat hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete samt friskfaktorer.

Spår 4: Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Strävar efter att öka medvetenheten och kunskapen bland både medarbetare och chefer kring den egna hälsan och ansvaret för den, samt att lyfta fram och synliggöra framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet.

I alla delprojekten har det genomförts aktiviteter på både lokal och regional nivå, exempelvis kompetensutveckling och utbildning för både chefer och medarbetare.

Hälsogreppet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Senast uppdaterad: 2020-02-18 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Malin Isaksson

Malin Isaksson
0708-32 15 12

Björn Wallermark

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund