Utvärdering av ungdomstjänster vid Räddningstjänsten

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg är en insats riktad till ungdomar i riskzon för kriminalitet och utanförskap. FoU i Väst utvärderar insatsen med fokus på ungdomarnas erfarenheter och mentorskapets betydelse.

Initiativet Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG-U) är ett samarbete mellan Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG), stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) i Göteborg.

Det övergripande syftet är att åstadkomma vad som beskrivs som en vändpunkt i ungdomarnas liv. Lite förenklat kan vändpunkten definieras som en livssituation där ungdomarna i högre grad ger uttryck för en vilja att delta i, och inkluderas i, ”majoritetssamhället”. På sikt är ambitionen att ungdomarna ska bli självförsörjande, med en ökad självständighet och självkänsla.

Handledning av mentorer

Insatsens huvudsakliga innehåll är en särskild anställning där ungdomarna får vara en del av RSG:s verksamhet under handledning av mentorer. Mentorerna är personal vid RSG som frikopplas från sina ordinarie uppdrag på heltid. Parallellt med anställningen och stödet via mentorerna får deltagarna även stöd via socialtjänsten i Östra Göteborg och via Arbvux.

Bemöter utanförskap

Det grundläggande problem som RSG-U försöker bemöta är den upplevelse av utanförskap och brist på framtidstro inom ramen för majoritetssamhället och dess normer som många människor kan uppleva. Insatsen riktas till en specifik målgrupp: unga i riskzon för kriminalitet och utanförskap. Det är en mycket aktuell målgrupp som det i hög grad saknas relevanta insatser för, åtminstone insatser som bygger på vetenskaplig grund.

Ungdomarnas erfarenheter i fokus

RSG-U har genomförts en gång tidigare (2016) och i en internrapport konstateras att det i många avseenden är en väl fungerande insats. Men internrapporten bygger inte på någon systematisk utvärdering av insatsen och gör heller inga anspråk på att bidra med vetenskapligt underbyggd kunskap. Det är dessutom enbart mentorernas och socialtjänstens medarbetare som kommer till tals - ungdomarnas perspektiv finns inte med.

Under 2019 beslutades att genomföra en ny omgång av RSG-U. Inför denna omgång var RSG:s ambition att genomföra en vetenskaplig studie av insatsen med uttalat fokus på ungdomarnas erfarenheter, och att i det sammanhanget särskilt uppmärksamma mentorskapets betydelse.

FoU i Väst på GR kontaktades och fick uppdraget att genomföra en sådan studie. En slutrapport publiceras hösten 2020.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Gunilla Bergström Casinowsky

Gunilla Bergström
031-335 51 95

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund