FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

Göteborgsregionen, FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området. Syftet är också att utföra externa uppdrag som kan gagna den regionala kunskapsuppbyggnaden.

Genom plattformen för kommunala arbetsmarknadsverksamhet vid Göteborgsregionen, FoU i Väst kan ni få hjälp med exempelvis:

  • Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt eller arbetsmarknadsverksamhet
  • Utforma utvecklingsprojekt
  • Handledning i egenutvärdering
  • Föreläsningar inom arbetsmarknadsområdet
  • Kontakt med forskare och professionella inom ett arbetsmarknadsområde
  • Kontakt med studenter som söker praktik eller vill skriva examensarbete inom kommunala arbetsmarknadsområdet.

Aktuella uppdrag

Nedan följer exempel på aktuella uppdrag inom FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet.

Studie över insatser som främjar arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Hur kan kommunernas arbetsmarknadsenheter på bästa sätt främja en välfungerande etablering på arbetsmarknaden för invandrade personer? FoU i Väst ska i en studie sammanställa befintlig forskning och studera kommuner för att identifiera arbetssätt som främjar arbetsmarknadsetableringen för nyanlända. Läs mer

Utvärdering av ungdomstjänster vid Räddningstjänsten

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG-U) är en insats riktad till ungdomar i riskzon för kriminalitet och utanförskap. FoU i Väst utvärderar insatsen med fokus på ungdomarnas erfarenheter och mentorskapets betydelse.
RSG-U är ett samarbete mellan Räddningstjänsten i Storgöteborg, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Läs mer

Hur kan kommunerna samverka mer?

Kommunernas arbetsmarknadsenheter erbjuder insatser till invånare som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Men kommunerna omfattas av olika förutsättningarna och därför ser också utbudet av insatser olika ut. Eftersom kommunala arbetsmarknadsinsatser enbart riktar sig till kommunens egna invånare finns skillnader i vilka insatser en individ har tillgång till beroende på i vilken kommun hen bor i. Det här något som cheferna för arbetsmarknadsenheterna i GR vill titta närmare på. FoU i Väst följer arbetet. Läs mer

Utvärdering av Mänskliga möten och arbetslivsetablering

Syftet med projektet "Mänskliga möten och arbetslivsetablering" var att pröva en arbetsmodell för att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal inom äldreomsorgen och att verka för en inkluderande arbetsmarknad. FoU i Väst fick i uppdrag att utvärdera projektet. Läs mer

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Margareta Forsberg
031-335 51 33


Gunilla Bergström

0709-83 14 62Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund