Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning? 

Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.

Med hjälp av film skildrar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina upplevelser av stadsmiljön, exempelvis när de tar sig från den egna bostaden till olika aktiviteter runtom i Göteborgs Stad. Filmandet sker inom ramen för ett pilotprojekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet heter Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Med Life filming menas ett berättande genom film där individen uppmuntras till utforskande utifrån sitt eget liv. Projektet genomförs inom ramen för en daglig verksamhet i stadsdelen Majorna-Linné. Fem personer i åldrarna 30–55 år deltar. Resultatet från projektet kommer att presenteras för flera förvaltningar i Göteborgs Stad som har i uppdrag att skapa en tillgänglig stadsmiljö.

Tanken med projektet är att genom frågeställningar kopplade till trygghet och användbarhet synliggöra målgruppens utmaningar och behov i stadsmiljö inför framtida stadsplanering. Projektet vill visa på vikten av och möjligheten att involvera målgruppen för att utveckla en tillgänglig och funktionell social infrastruktur vid stadsplanering.


Tidigare erfarenheter av Life filming i Göteborgs Stad

Det finns positiva erfarenheter av metoden Life filming sedan tidigare i stadsdelen Centrum och Lundby i Göteborgs Stad (se länk till tidigare utvärdering), men metoden har aldrig tidigare använts av den aktuella målgruppen, vilket gör projektet unikt.

  • Kan life filming vara en metod för ökad delaktighet? Följeforskning av projekt Life filming – Äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer.


Följeforskning

FoU i Väst/GR har i uppdrag att genomföra följeforskning av projektet, det vill säga göra en utvärdering som följer projektet under tiden som det pågår. Syftet är att beskriva hur projektet tar sig an uppgiften att öka kunskaperna om hur staden bör utformas för att vara tillgänglig för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Följeforskningen kommer att belysa följande frågor:

  • Hur fungerar Life filming som metod för den aktuella målgruppen?
  • Vilka behov ger deltagarna uttryck för med avseende på den fysiska miljön?
  • Vad bidrar projektet till utifrån deltagarnas perspektiv? Bidrar det till en upplevelse av ökad delaktighet?
  • Hur kan deltagares berättelser tas om hand för förändringar på strukturell nivå?

Själva pilotprojektet pågår under våren 2018 och följeforskningen genomförs under våren/sommaren 2018.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund