Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön

Kan metoden Life filming vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer
med intellektuell funktionsnedsättning? 

Frågan undersöktes i ett pilotprojekt i Göteborgs Stad våren 2018.


Life filming

Life filming är en metod där enskilda individer får möjlighet att ge sitt perspektiv på ett tema genom att skapa egna filmer.


Pilotprojekt på en daglig verksamhet

Deltagarna i projektet utgjordes av en grupp på sex personer mellan 22 och 55 år på en daglig verksamhet. De utforskade olika miljöer i staden med hjälp av film och dokumenterade sina upplevelser av stadsmiljön.


Hur gick projektet?

Lisbeth Lindahl, Göteborgsregionen, FoU i Väst, har följt pilotprojektet. Hennes uppdrag som följeforskare var att undersöka hur Life filming fungerar för den aktuella målgruppen, vilka behov som målgruppen ger uttryck för, samt om projektet har bidragit till en upplevd delaktighet.

Det visade sig bland annat att alla medverkande, både personal och deltagare, var positiva till projektet. Men personalen hade velat ha mer förkunskaper om film och redigering innan start. Vidare upplevdes projektet ha bidragit till att skapa ökad uppmärksamhet på den fysiska miljön samt en känsla av delaktighet hos deltagarna, genom projektets anknytning till stadsutvecklingsprojektet Älvstaden (se nedan).

Projektet bidrog till flera positiva effekter för deltagarna som handlade om att möta och överkomma utmaningar, empowerment och samarbete i grupp. Men det framkom också negativa upplevelser av stadsmiljön som känslor av olust, stress, utsatthet och otrygghet, vilket var förknippat med tillgänglighetsbarriärer i vid bemärkelse. Det kunde till exempel handla om att inte kunna använda toaletter p.g.a. att dessa kräver betalning via Swish. Ytterligare teman som projektet synliggjorde handlade om att inte bli förstådd, stigmatisering och att leva med en osynlig funktionsnedsättning.

Följeforskningen pekar på att Life filming kan användas av personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning om
upplägget modifieras lite grand.

Resultatet ligger i linje med tidigare projekt som har visat att Life filming bidrar till en ökad medvetenhet om den yttre miljön, ökad delaktighet och empowerment. För deltagarna i pilotprojektet bidrog metoden även till att skapa delade erfarenheter på gruppnivå, vilket kan bidra till stärkt identitet och självkänsla.

För samhällets del kan de filmer som projektet har skapat bidra till en förståelse för barriärer i stadsmiljön för personer med intellektuell funktionsnedsättning.


Bakgrund: Älvstaden

Bakgrunden till pilotprojektet var ett uppdrag att arbeta med sociala perspektiv i stadsutvecklingsfrågor i de stadsdelar som berörs av projekt Älvstaden: Lundby, Centrum och Majorna Linné. Projekt Älvstaden har som mål att bygga ut och bygga ihop staden kring Göta Älv som flyter genom Göteborg, vilket ska ske på ett sätt som gör staden tillgänglig för alla, oavsett ålder och funktionsvariation.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund