Vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet i Partille kommun

I Partille har man upprättat tydliga samverkansstrukturer kring personer med samsjuklighet. Olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Hur påverkar detta de personer som får del av insatsen, personalen och ekonomin? Det handlar den här studien om.

När en person har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt brukar man tala om
samsjuklighet. Det kan till exempel handla om personer som både har en psykisk funktionsnedsättning och ett missbruk. Ofta har de ett komplext vårdbehov och de kan behöva vård och stöd från regionen och kommunen samtidigt.

Partille kommun har sedan 2007 arbetat för att implementera Vård- och
stödsamordning som innebär ett strukturerat samarbete mellan Social- och
arbetsförvaltningen (SaF) och Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF). Samordningen betyder att strukturer skapas på flera nivåer för att stödja samarbete mellan professionella och inom ramen för det strukturerade samarbetet inrättades 2011 ett Stöd- och beroendeteam (SoB-teamet).


Studiens syfte

Det övergripande syftet med den här studien var att beskriva vård- och
stödsamordningen för personer med samsjuklighet i Partille kommun. Till viss del
undersöktes också effekterna av vård- och stödsamordningen för personer med
samsjuklighet, för personalen och för Partille kommun. Information inhämtades
genom intervjuer med personal som arbetar med vård- och stödsamordningen i
Partille. De ombads även reflektera över vad som är positivt och vad de upplever
som hinder i arbetet.


Målet med insatsen

En person som blir beviljad insatser genom SoB-teamet erbjuds lokalt
närmiljöbaserat stöd. Det innebär att personen bor kvar på samma sätt som före
insatsen och får boendestöd. Insatsens övergripande mål är recovery, återhämtning som innebär att personen kan återgå till sina tidigare vardagliga rutiner, eller kan börja leva på ett nytt sätt enligt vad som har framkommit under återhämtningsprocessen.

Utifrån individens egna mål erbjuder personalen i SoB-teamet stabilitet och kontinuitet i nya eller tidigare etablerade kommunala och regionala vårdkontakter. På det här sättet kan fler behandlingsmetoder kombineras vid samma tillfälle i livet. Professionella och privata kontakter kring varje person med samsjuklighet identifieras och rekryteras för att utgöra en resursgrupp. Utifrån en
personlig utvecklingsplan formuleras delmål och återhämtningsprocessen går ut på att arbeta med att uppnå målen.Ekonomiska besparingar, låg personalomsättning – och avslutade insatser

Arbetet med vård- och stödsamordning kring personer med samsjuklighet har inneburit ekonomiska besparingar för Partille kommun, förekomsten av heldygnsvård har minskat och personalomsättningen i SoB-teamet är mycket låg.

Flera av de som har fått insatsen genom SoB-teamet har uppnått recovery och avslutat insatsen. Deras missbruk av narkotika, alkohol och läkemedel har minskat genom insatsen och symtomen på psykisk ohälsa är ofta utredda och under behandling.
Genom insatsen har de fått förbättrade relationer till närstående och en ökad självständighet.

Den här studien visar att vård- och stödinsatser för personer med samsjuklighet kan samordnas genom att det upprättas tydliga samverkansstrukturer och genom att olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Genom
samordningen kan insatser från regionen och kommunen koordineras för att personer med samsjuklighet ska få del av kombinerade behandlingsmetoder. Genom att en boendestödjare har ansvaret för kontinuiteten när det gäller behandlingarna
kan insatsen bli effektiv och den personliga utvecklingsplanen kan följas.


Ladda ner

 


Kontaktperson på GR: Jenny Rangmar

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund