Mänskliga möten gav förbättrad arbetssituation för undersköterskor

Mänskliga möten och arbetslivsetablering är benämningen på ett kommunalt pilotprojekt som bedrevs vid Krokslätts äldreboende och Örgrytehemmet i stadsdelen Centrum, Göteborg, under 2018 och fram till hösten 2019. Syftet med projektet var att pröva en arbetsmodell, primärt med ambitionen att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal inom äldreomsorgen, men också att verka för en inkluderande arbetsmarknad. GR fick i uppdrag att utvärdera projektet och nu är rapporten klar.

Mänskliga möten och arbetslivsetablering genomfördes i samarbete med Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) inom förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning och finansierades med stimulansmedel inom ramen för Göteborgs Stads tema Hållbart arbetsliv.

I projektet lyftes vissa städuppgifter bort från undersköterskornas tjänster och sammanfördes sedan i nya tjänster som erbjöds till personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De nya tjänsterna finansierades extratjänster, Avsikten var dels att frigöra tid för sköterskorna att ägna åt ”mänskliga möten”, det vill säga social samvaro med de boende, dels att underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden för de personer som bemannade extratjänsterna.

Utvärderingen av projektet visade att de personer som bemannade extratjänsterna blev väl omhändertagna och trivdes med sina arbetsuppgifter. Framförallt var de nöjda med att ha ett riktigt arbete och att kunna försörja sig själva. Målet att anställningen skulle fungera som en språngbräda och leda vidare till annat arbete eller till studier uppnåddes emellertid inte, åtminstone inte i det korta perspektivet.

Undersköterskorna upplevde att de förhållandevis små förändringar som gjordes ledde till en betydligt förbättrad arbetssituation, där de kände sig mindre splittrade mellan arbetsuppgifter och att de fick mer utrymme för att etablera och underhålla goda omsorgsrelationer med vårdtagarna.

Från verksamhetens sida var tanken att efter projektets slut permanenta ”språngbrädan” och att på årsbasis erbjuda städtjänsterna till personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Här visar modellen på en sårbarhet. Städtjänsterna finansierades med statliga lönesubventioner, i detta fall extratjänster. Till följd av nationella politiska beslut togs extratjänster bort under projektets gång, men ambitionen från både verksamheten och CFA är att hitta nya lösningar.


Mänskliga möten och arbetslivsetablering - läs rapporten

Mänskliga möten och arbetslivsetableringPDF

Se filmen om projektet nedan.


Kontaktperson på GR: Gunilla Bergström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund