Ledarskap, schemaläggning och relationer några av ingredienserna i Hälsogreppets lokala projekt

Det ESF-finansierade projektet Hälsogreppet har gett kommunerna möjlighet att jobba med bland annat hälsosam schemaläggning, utvecklande och hälsofrämjande ledarskap samt hjärnhälsa för medarbetarna. Nyligen höll projektet slutkonferens tillsammans med Göteborgs stads projekt En hälsosam arbetsplats.

Christina Thordén, projektledare för En hälsosam arbetsplats, och Christina Bouweng Andersson, projektledare för Hälsogreppet.

Christina Thordén, projektledare för En hälsosam arbetsplats, och Christina Bouweng Andersson, projektledare för Hälsogreppet.

Målet för de båda projekten är att skapa förutsättningar för bättre hälsa på våra arbetsplatser. Projektledarna Christina Bouweng Andersson, HälsoGReppet, och Christina Thordén, En hälsosam arbetsplats, samtalade under konferensen om erfarenheter och resultat från projekten.
– Det finns förväntningar på att projekten ska ge effekt i lägre sjuktal men även om sjuktalen gått ner något så tror vi inte att det beror på projekten. Det tar längre tid att få effekt, konstaterade de.

Projekten riktar sig i huvudsak till kvinnodominerade arbetsplatser, men projektledarna poängterar att det inte så att kvinnor är mer sjukskrivna än män utan det har att göra med de organisatoriska förutsättningarna – att olika branscher har olika förutsättningar.

Utvärderarna Henrik Wiréhn och Josefin Sandström från företaget Ramböll har utvärderat båda projekten. De berättade att de sett att projekten har satt arbetsmiljöfrågan på agendan, genom att skapa kraftsamling i organisationerna och genom att både understödja pågående utvecklingsarbete och initiera utvecklingsarbete.

Hälsogreppet innefattar både lokalt arbete och regionala insatser. Projektet består av fyra spår:

 1. Analysmodell för nyckeltal inom personalhälsa
 2. Samverkan i rehabiliteringsprocessen
 3. Hälsofrämjande ledarskap
 4. Den egna hälsan

Kommunernas lokala projekt

Kommunerna berättade under konferensen om sina olika insatser i projekten, som utgår från något av de två sista spåren. Alingsås och Partille kommuner har fokuserat på hälsosam och hållbar schemaläggning.
– Vi i kommunerna upplever en ständig jakt på vikarier och att lösa bemanningen. Vi har funderat på hur vi kan jobba mer förebyggande och inte hela tiden behöva släcka bränder, sa Maria Wallmyr, HR-strateg och lokal projektledare i Alingsås kommun.

Hälsosam schemaläggning handlar till exempel om att se över organiseringen kring schemaläggning och att medarbetarna ska kunna påverka sina scheman och ha mer flexibla scheman.
– Det vi har satsat på är utbildning i hälsosam, eller som vi vill kalla det, hållbar schemaläggning för våra chefer. Det handlar om att öka medvetenheten och kunskapen om schemats betydelse för medarbetarnas hälsa, berättade Helen Persson, HR-specialist och lokal projektledare i Partille kommun.

Lilla Edets kommun har satsat på hälsofrämjande ledarskap, men också att ta ett helhetsgrepp och jobba under begreppet En hälsofrämjande arbetsplats genom de tre nyckelrollerna chef, skyddsombud och hälsoinspiratör. Fokus ska vara på det hälsofrämjande, alltså inte att enbart titta på risker. De tre rollerna chef, skyddsombud och hälsoinspiratör ska arbeta tillsammans med att skapa en hälsosam arbetsplats.

Magnus Ernfridsson från Härryda kommun berättade om hur Härryda jobbat med utvecklande ledarskap och efterföljande kollegial handledning. De har jobbat utifrån GDQ, som är Susan Wheelans instrument för att mäta grupputveckling. Metoden har gett cheferna en utgångspunkt över var deras respektive grupper befinner sig i utvecklingen, och därefter har de fått jobba för att sträva mot den högsta fasen som är Ett väl fungerande team.

Se filmer om kommunernas projekt

Victoria H Ackermann från Lilla Edets kommun och Magnus Ernfridsson från Härryda kommun, berättar om sina respektive projekt inom Hälsogreppet.

Victoria H Ackermann från Lilla Edets kommun och Magnus Ernfridsson från Härryda kommun, berättar om sina respektive projekt inom Hälsogreppet.

Erfarenheter från En hälsosam arbetsplats

Göteborgs stads projekt En hälsosam arbetsplats startade i april 2017 och pågår till och med 31 mars 2020. Projektet innehåller fem delar:

 • Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer i vad som främjar och förebygger hälsa på arbetsplatsen.
 • Utveckla en metod för att arbeta förebyggande samt öka kunskapen kring stressrelaterad ohälsa.
 • Utveckla en modell för att hantera samt öka medvetenhet och kompetens gällande kränkningar, diskriminering och trakasserier.
 • Utveckla rehabiliteringsprocessen i Göteborgs stad.
 • Utveckla en modell för systematisk uppföljning av hälsa och arbetsmiljön.

Bland annat berättade rehabspecialisten Lovisa Persson om att hon gett chefer i stadsdelen Östra Göteborg praktisk hjälp i rehabiliteringsprocessen. Hälsostrateg Caroline Forssbaeck berättade att de har utgått från det främjande perspektivet och tittat på friskfaktorer. Ingrid Åström har jobbat med kommunikation och relationer i arbetsgruppen, och Magdalena Zeijlon, som är utvecklingsledare för mänskliga rättigheter, har arbetat med frågan om trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Deltagit i projektet har även Elin Alander, utvecklingsledare på Intraservice, som har haft fokus på förändrat rehabiliteringsarbete i Göteborgs stad. Det innefattar bland annat ett nytt flödesschema för rehabiliteringsprocessen, som hon ska utbilda 800 HR-personer och fackliga representanter i.

Moderator Björn Wallermark, GR; Christina Bouweng Andersson, GR; Sara Alfredsson, personalchef Tjörns kommun; Elisabet Palmér, arbetsmiljöstrateg på stadsledningskontoret, Göteborgs stad; Kristin Idskog, HR-chef Göteborgs stad, SDF östra Göteborg samt moderator Christina Thordén.

Moderator Björn Wallermark, GR; Christina Bouweng Andersson, GR; Sara Alfredsson, personalchef Tjörns kommun; Elisabet Palmér, arbetsmiljöstrateg på stadsledningskontoret, Göteborgs stad; Kristin Idskog, HR-chef Göteborgs stad, samt moderator Christina Thordén, Göteborgs stad.

Paneldiskussion

I en paneldiskussion deltog Christina Bouweng-Andersson för Hälsogreppet; Sara Alfredsson, Tjörns kommun; Marianne Piiroinen, personalchef i Lilla Edets kommun; Elisabeth Palmér, arbetsmiljöstrateg Göteborgs stad; och Kristin Idskog, HR-chef Göteborgs stad.

Exempel på vad som sades i diskussionen:

 • I Göteborgs stads samlade dokumentation ser vi att arbetsmiljöarbetet ofta bedrivs på individ- och gruppnivå. Det behöver även drivas på strategisk nivå. Alla nivåer behöver vara engagerade och insatt i vad vi behöver hantera.
 • GR äger projektet Hälsogreppet på uppdrag av nätverket för personalchefer. De utbildningsinsatser som vi skapat kan vi driva vidare, men i övrigt behöver nätverket besluta om hur arbetet ska fortsätta. (Christina Bouweng Andersson)
 • Vi har som mål att göra saker som ska bli en del av vardagen, och det blir upp till mig som HR-chef att se till att nya rutinerna följs. (Kristin Idskog, Göteborgs stad)
 • Vi behöver engagera medarbetarna mera. Fullt krut på medarbetarengagemanget och att jobba med trivseln på jobbet. (Marianne Piiroinen, Lilla Edet)
 • Vi behöver fortsätta att utbilda politikerna i nämnder och styrelser eftersom det är de som gör budgetplaneringen. (Elisabeth Palmér)
 • Jag tycker att vi har åstadkommit enormt mycket, framför allt när det gäller hur vi pratar om hälsofrämjande arbetsplatser. Tidigare har det mest setts som kosmetika, något som vi gör när vi har lite tid och pengar över. Men nu är det en naturlig del av vårt snack hemmavid. (Marianne Piiroinen)
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin.

Eva Vingård visar en mindmap över möjliga faktorer som kan påverka en persons hälsa. Ohälsa på arbetsplatsen är med andra ord en oerhört komplex fråga.

Är arbete bra för hälsan? – Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin

Eva Vingård påpekade till att börja med att sjukfrånvaro är ett oerhört komplext begrepp – det är svårt att mäta och förklara orsaker. Hälsa är att känna välbefinnande och uppnå sina mål givet den kontext som man befinner sig i. All psykisk ohälsa beror inte på arbetet.

Det hon tycker att vi ska göra är att titta på arbetsbelastningen, eftersom det är det som är arbetsgivarens ansvar. Hon menar att arbete generellt sett är bra för hälsan, men inte alltid. Det är inte en slump vilka organisationer som är hälsosamma och mindre hälsosamma, det ligger hårt arbete bakom att skapa en hälsosam arbetsplats. Det är viktigt att fokusera på det friska och få mer av det, även om vi behöver jobba bort det skadliga också.

Eva har studerat hur friska arbetsplatser ser ut och har tillsammans med Per Lindberg författat rapporten Den goda arbetsmiljön och dess indikatorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hon presenterade kort ett antal faktorer som forskningen bevisat kan ses som hälsofrämjande för arbetsmiljön. Exempel på friskfaktorer:

 • Lagom arbetstempo och arbetsbelastning
 • Administrativt och personellt stöd i arbetet
 • Goda relationer till intressenter/kunder/klienter
 • Balans mellan arbetsinsats och belöning
 • Gott ledarskap och att chefen själv mår bra
 • Tydliga mål och tillräckliga resurser
 • Balans mellan arbete och fritid

– I de friska kommunerna sa många av ledarna: jag försöker vara där, vara närvarande, visa mig och prata och dricka mycket kaffe. Att chefen är närvarande och positiv i sin kommunikation ger bra hälsa, sa Eva.

Hon pratade även om rollkonflikter och rollotydlighet, som är vanligt förekommande inom människoorienterade yrken och en källa till stress och ohälsa. Rollkonflikter handlar om att det finns oförenliga krav från ledning eller samhället och medborgarna. Rollotydlighet handlar om att det är oklart vilka mål som ska uppnås, vad som ska prioriteras, vad som krävs och vad som är tillräckligt. Som organisation måste vi se till att sådana konflikter och otydligheter måste bäras och lösas av de enskilda individerna.

Tillitsfull styrning är avgörande för god arbetsmiljö poängterade Eva och hänvisade till sju grundprinciper för tillitsfull styrning. Exempel på dessa principer är att sträva efter att lita på dem jag samarbetar med, ha kund- eller medborgarfokus, delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, premiera kunskapsutveckling och sträva efter öppenhet.
– Men så här styrs inte verksamheten vanligtvis. Det är istället lagar, regler, ekonomi och hierarkier som styr och då blir det inte lika bra. Det strategiska rummet och det operativa rummet möts sällan, de jobbar var för sig, vilket inte bra, sa Eva.

Grundläggande för en bra organisationsmodell är att arbetet ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Förändringar som görs måste vara meningsfulla och kommuniceras för att vara begripliga och hanterbara.

 

Evas 15 budord för bättre hälsa på arbetsplatsen:

 1. Arbete är generellt bra för hälsan.
 2. Inför positiva skyddsronder: Vad kan vi göra för att göra det bra för oss?
 3. Problemlösning är det första och viktigaste steget för at komma åt stress.
 4. Se till att återhämtning är möjlig.
 5. Se till att motstridiga krav från ledning/politiker inte måste bäras och lösas av individen.
 6. Gör tydligt vilka mål som ska uppfyllas, vad som krävs, vad som är tillräckligt och vad som ska prioriteras.
 7. Sträva mot tillit istället för kontroll.
 8. Förändringar som görs måste vara meningsfulla och kommuniceras för att vara begripliga och hanterbara.
 9. Träna på den positiva kommunikationen.
 10. Man behöver inte vara vän med alla men vänlig mot alla.
 11. Feedback ska vara ett gemensamt reflekterande samtal, inte information.
 12. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska vara en daglig naturlig del av verksamheten.
 13. En god rehabilitering som syftar till återgång i arbete måste involvera arbetsplatsen tidigt.
 14. Tag vara på seniorerna.
 15. Lite civil olydnad mot tokerier skadar sällan.


Kontaktperson på GR: Christina Bouweng Andersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund