Minst nio kommuner i Göteborgsregionen genomför den stora ungdomsundersökningen Lupp

Lupp riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2 och rör vanor, erfarenheter och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.

Lupp står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och bygger på ett enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillhandahåller.


Regionalt samarbete kring Lupp i Göteborgsregionen

Hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen Lupp. De nio kommunerna var Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö (enbart åk 8).

Kommunerna gav ett gemensamt uppdrag till Göteborgsregionen, FoU i Väst, att ge stöd inför, under och efter själva enkätgenomförandet. Stödet omfattade lokala resultatrapporter, en fördjupande regional rapport, en workshop, en regional spridningskonferens samt samordning av ett nätverk med representanter från de nio kommunerna. Nätverket lyfte frågor och utbytte metoder och erfarenheter under hela arbetsprocessen: från planering, genomförande och avrapportering till återkoppling och dialog utifrån resultaten.

Efter att projektet avslutats nybildades Lupp-nätverket våren 2019 utifrån ett uppdrag till GR, FoU i Väst från tio av medlemskommunerna. Syftet är en mer långsiktig samverkan mellan kommunerna i Göteborgsregionen, med samtal och erfarenhetsutbyte även mellan Lupp-mätningarna.

Vid sidan om nätverksträffarna äger särskilda tematräffar rum. Här träffas kommunrepresentanter som är särskilt berörda av temat, för att tillsammans med forskare gemensamt analysera ungas livssituation och finna vägar framåt för att förbättra den. Vid första tematräffen i maj 2019 diskuterades och analyserades ungas psykiska (o)hälsa, och på träffen i december 2019 handlade det om ungas (o)trygghet. Den 7 maj 2020 genomförs den tredje tematräffen med en fördjupning inom området psykisk hälsa, med fokus på dialogformer för utvecklingsarbete. Den 11 november 2019 anordnades också en regional dialogträff (Påverkanstorg) mellan gymnasieungdomar och kommunpolitiker utifrån huvudteman i den senaste Lupp-rapporten. Det har även genomförts en utbildning om nätmobbning.

Nätverket har framfört önskemål om ett regionalt samarbete i genomförandet av Lupp 2020, med stöd från GR, FoU i Väst, liknande stödet kring Lupp 2017. Samtliga kommuner i Göteborgsregionen har bjudits in att delta i samarbetet och hittills har nio kommuner tackat ja (Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn).


Hur kan resultaten från Lupp användas?

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens olika verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränserna. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande.

Resultaten från Lupp kan med fördel användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och dess tjänstemän och politiker.


Många fördelar med regionalt samarbete kring Lupp

Erfarenheterna från Lupp-samarbetet i Göteborgsregionen visar på flera goda skäl till regional samordning i genomförandet av undersökningen:

  • Berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner: från planering och genomförande till analys och dialog med de unga
  • Bättre möjligheter att nå gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
  • En gemensamt finansierad kvalitetssäkring genom FoU-stöd under hela processen
  • Direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat
  • Möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
  • En regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter (t.ex. CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet vart tredje år)
  • En regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF.

Ett regelbundet regionalt deltagande i Lupp-undersökningen ger möjligheter att följa situationen för och åsikterna hos regionens ungdomar över tid.


Frågor?

Välkommen att kontakta Åsa Nilsson, tfn 031-335 51 98.

Senast uppdaterad: 2020-02-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund