Förebygg och hantera konflikter genom ökad interkulturell kompetens

Det här är en utbildning som kan få stor betydelse för dina relationer både med kollegor och med brukare, klienter eller patienter. Du får tips, konkreta verktyg och insikter som hjälper dig att agera konstruktivt i mötet med människor från andra kulturer.

Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet.

Vid millennieskiftet var 11 procent av Sveriges befolkning födda utomlands, motsvarande siffra 2018 var 19 procent. Aldrig tidigare har vårt svenska samhälle i så hög grad präglats av etnisk, religiös och kulturell mångfald. Möjligheterna, likväl som utmaningarna, är stora i att vara ett land där människor från 202 olika födelseländer bor.


En nyckelkompetens

I detta läge har organisationer mycket att vinna på att se över sin interkulturella kompetens och arbeta med att förebygga och hantera konflikter. Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Denna kompetens är relevant såväl för kollegors samarbete inom organisation som gentemot brukare/klienter.


Upplägg

Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp.

Efter kursdagen har deltagarna fått med sig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten och nya insikter om sig själva. Deltagarna får också med sig samtalsstöd och tips för hur de kan fortsätta diskussionerna kring temat i sin hemorganisation.


Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar.

Inga förkunskaper krävs.


Utbildningsdagen tar upp:

• Migrationssituationen i världen och Sverige
• Den personliga kompetensen för att hantera kulturmöten
• Kulturbegreppet och interkulturalitet
• Kulturskillnader och värdekonflikten
• Etnocentrism och fördomar
• Inkludering och exkludering i samhället och på arbetsplatsen
• Migrationens pris och konsekvenser för individen.


Tid & plats

Utbildningen äger rum den 1 april 2020 kl 09.00–16.00 på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.


Mer information & anmälan


Kontaktperson på GR: Patrick Gruczkun

Senast uppdaterad: 2020-02-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund