GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Att vården ska finnas nära kan, men behöver inte, betyda geografiskt nära. Det kan också handla om exempelvis hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet.
(Källa: Västra Götalandsregionen)


Vårdens medarbetare

Socialcheferna i Göteborgsregionen har gett GR ett uppdrag som går under benämningen Vårdens medarbetare och det kommer att genomföras i form av tre delprojekt:

  • Nära vård för vårdens medarbetare, där vi kommer att anordna seminarier, lokala workshoppar och dialogmöten med syfte att stärka GR-kommunernas gemensamma bild av Nära vård och de processer som påverkar och påverkas av denna omställning.
  • En digital kompetensutvecklingsplattform.
  • FoU-arbeten kopplade till Vårdens medarbetare och omställningen till en nära vård.


Hur påverkas kommunerna?

Det finns ett stort behov av att synliggöra hur kommunerna påverkas av omställningen till en mer nära vård. Flera kommuner har påpekat att kommunernas roll och ansvar inte avspeglas tillräckligt i nationella initiativ på området.

GR:s styrgrupp för social välfärd har särskilt efterlyst att kostnadsutvecklingen för den kommunala hälso- och sjukvården följs men också pekat på behovet av att uppmärksamma personal- och kompetensförsörjning samt anhöriginsatser kopplat till omställningen mot en mer nära vård.

Som ett led i att möta behovet av mer kunskap på området kommer FoU i Väst vid Göteborgsregionen genomföra flera fördjupande studier som rör omställningen till en nära vård och omsorg. Under år 2020 och 2021 pågår följande arbeten:

  • En studie om den kommunala vården och omsorgens kostnadsutveckling samt kompetensbehov vid omställningen till en mer nära vård.
  • Utveckling av en gemensam modell för uppföljning och analys av nyckeltal i vården och omsorgen i Göteborgsregionens kommuner.
  • En studie av patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin.
  • En studie om personcentrering i kommunal vård och omsorg.


Det arbete som GR gör inom det här området finansieras dels av statliga kompetensutvecklingsmedel, dels av Västra Götalandsregionen.


Kontaktpersoner på GR: Anna Haglund, Theresa Larsen och Maria Ljung

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund