Mer kunskap behövs om omställningen till nära vård i kommunal vård- och omsorg

Det behövs mer kunskap om hur omställningen till nära vård påverkar kommunerna, bland annat genom att ta fram fler jämförbara data. Det konstateras i förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv”. Förstudien har resulterat i en rapport som kan fungera som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot en mer nära vård.

Flera chefsnätverk och styrgrupper på GR har uppmärksammat att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården mot bakgrund av omställningen mot en mer nära vård. De har särskilt efterlyst underlag för att kunna följa kostnadsutvecklingen och personalens kompetensbehov. Förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv” är ett försök att svara upp mot de identifierade behoven av bättre kunskapsunderlag.

Rapporten belyser hur nära vård kan följas upp

Syftet med förstudien var att undersöka hur omställningen till en nära vård kan studeras i kommunerna och att ta fram ett kunskapsunderlag som kan fungera som stöd för GR-kommunerna i omställningen. Rapporten sammanställer aktiviteter som pågår nationellt och regionalt i Västra Götalands län kring uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård och omställningen mot en mer nära vård och omsorg. Den redovisar också en kartläggning av nationell och regional statistik som kan användas för att följa upp omställningen till en nära vård och omsorg i kommunerna.

En central utgångspunkt för förstudien var att det finns behov av att särskilt lyfta fram kommunernas perspektiv i omställningen. Det finns farhågor om att omställningen till en mer nära vård innebär en övervältring av arbetsuppgifter från regionerna till kommunerna utan att de kompenseras för det. Studiens huvudsakliga frågeställning var att undersöka om denna bild stämmer.

Jämförbara data saknas

Förstudien visar att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa vad omställningen innebär för kommunerna. Den data som idag finns tillgänglig riskerar att ge skeva bilder eftersom kommunerna mäter på olika sätt. På många områden saknas det nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvården på samma sätt som i regionernas hälso- och sjukvård. Det är därför inte möjligt att i denna förstudie ge tydliga svar på frågan om omställningen till en mer nära vård har inneburit en övervältring av arbetsuppgifter till kommunerna.

Färre får insatser men vårdtyngden ökar

En trend som rapporten visar är att andelen individer som får insatser från kommunal hälso- och sjukvård och hemtjänst eller plats på äldreboende minskar, vilket talar emot en övervältring av patienter från slutenvård till kommunal vård och omsorg. Samtidigt förefaller vårdtyngden öka för de individer som får insatser från kommunen, vilket gör att den totala arbetsbördan ändå kan ha stigit. Rapporten pekar också på att det är viktigt att vara uppmärksam på anhörigas insatser eftersom tröskeln för att få kommunal vård och omsorg tycks ha blivit högre.

- Våra huvudslutsatser i förstudien är att det behövs mer kunskap om hur omställningen till en mer nära vård påverkar kommunerna, både vad gäller vårdkvalitet, patientsäkerhet, kostnader och kompetensbehov. Vi bedömer det som särskilt angeläget att följa vård- och omsorgskvaliteten för patienter, brukare och anhöriga. Här behöver nya data tas fram eftersom denna typ av uppgifter saknas idag. Som ett led i att möta behovet av mer kunskap på området kommer FoU i Väst vid Göteborgsregionen att genomföra flera fördjupande studier som rör omställningen till en nära vård och omsorg, berättar analytikern Theresa Larsen, som är en av författarna till rapporten.

Ladda ner rapporten Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förstudien har dels finansierats av statliga stimulansmedel för utveckling av vårdens medarbetare i omställningen till en nära vård, dels av medel som Västra Götalandsregionen 2019 beviljade FoU i Väst på Göteborgsregionen (GR) för studier som kan leda till kvalitets- och kapacitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården. Studierna ska ha betydelse för patienter, brukare och vårdgivare samt gynna samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de kommuner som ingår i Göteborgsregionen med grund i hälso- och sjukvårdsavtalet.

Läs mer om vårt arbete med omställningen till nära vård genom projektet Vårdens medarbetare


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund