Ny rapport: nyckeltal för att följa omställning till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner

FoU i Väst har i samarbete med 16 kommunrepresentanter från nio medlemskommuner undersökt möjligheterna att utveckla och sammanställa nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner.

Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom kommuner och regioner i Sverige till det som kallas god och nära vård. Målet med omställningen är att det i möjligaste mån ska ske en förflyttning från en reaktiv, sjukhuscentrerad och organisationsfokuserad vård till en proaktiv, relationsbaserad och personcentrerad vård i öppna former och i hemmet.

– Det visade sig vara betydligt svårare att få fram användbar statistik än vi trodde. Olika verksamhetssystem i kommunerna är ett hinder för jämförbarhet. På många områden saknas nationella data och mycket av det som kommunerna tycker är viktigt är svårt att mäta, berättar Jeanette Olsson på FoU i Väst.

Förslag på nyckeltal och indikatorer

I rapporten presenteras förslag på nyckeltal och indikatorer som skulle kunna användas för att följa omställningen i kommunerna. En del av dessa nyckeltal finns redan tillgängliga, exempelvis genom Öppna jämförelser, nationella kvalitetsregister och olika databaser. Andra behöver tas fram av varje kommun.

Några nyckeltal som föreslås finns inte alls idag. Där behöver helt nya data tas fram. Kommunerna har till exempel svårt att följa vårdtyngden för sina patienter eftersom det inte finns något register över vilka diagnoser patienterna inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har.

– Vi behöver också mer kunskap om patienternas upplevelser. Idag görs ingen patientenkät riktad till de som har insatser från kommunal hälso- och sjukvård, säger Theresa Larsen på FoU i Väst.

I rapporten dras slutsatsen att statistik från nationella register sällan används systematiskt som grund för utvecklingsarbete lokalt. Däremot lägger kommunerna mycket tid på att registrera uppgifter, ofta i flera parallella system.

– Vi fann också kvalitetsbrister i den nationella statistiken över kommunal hälso- och sjukvård. Uppgifterna är inte fullständiga från alla kommuner vilket gör att statistiken inte visar hur många som faktiskt berörs av insatser och att det inte går att säkert jämföra kommuner med varandra, berättar Åsa Nilsson.

En annan slutsats som projektet drar är att det inte bara är hälso- och sjukvården i kommunerna som påverkas av omställningen till en god och nära vård utan även socialtjänstens verksamheter såsom äldreomsorg, missbruksvård och funktionshinderområdet. Också elevhälsan och anhöriginsatser berörs. Uppföljningar och analyser av kommunernas resultat kan därför inte avgränsas till den kommunala hälso- och sjukvården.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen, Jeanette Olsson och Åsa Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund