Förstudie om nationell yrkesresa för vård och omsorg klar – nu följer LSS

Nu är GR:s förstudie om yrkesresa inom vård och omsorg färdig. Samtidigt har den nationella styrgruppen för Yrkesresan beslutat vilka ytterligare områden som det ska göras förstudier för, och först ut är LSS.

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare, som GR har tagit fram tillsammans med medlemskommunerna. Som vi tidigare berättat har konceptet väckt uppmärksamhet nationellt, vilket resulterat i att Sveriges kommuner och regioner (SKR) ansvarar för en nationell samordning av Yrkesresan och att omkring 80 procent av kommunerna har valt att ansluta sig till konceptet. GR:s roll kommer att vara att samordna och utföra Yrkesresan för barn och unga både på regional och nationell nivå. Utöver denna planeras det för ytterligare fyra yrkesresor inom olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021–2027.

LSS står på tur

För att kunna ta ställning till vilka ytterligare verksamhetsområden som Yrkesresan kan vara aktuell för, kommer det att göras förstudier. Nu har den nationella styrgruppen för Yrkesresan beslutat vilka förstudier som ska göras härnäst:

  1. LSS – myndighet och utförarverksamhet. Denna förstudie ska belysa om det är möjligt och lämpligt att genomföra en yrkesresa för respektive område myndighet och utförare, eller om det ska vara en gemensam yrkesresa för båda.
  2. Äldreomsorg – utförarverksamhet
  3. Missbruk – myndighetsutövning

Förstudierna till dessa tre områden kommer inte att genomföras av GR utan av andra regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS) i landet. Som utgångspunkt ska de använda den förstudie om vård och omsorg som GR redan har gjort.

Om förstudien för vård och omsorg

Förstudien som GR har gjort undersöker behovet av en nationell strukturerad introduktion och kompetensutveckling för baspersonal och legitimerad personal inom kommunal vård och omsorg. Med kommunal vård och omsorg avses verksamheter inom funktionshinderområdet, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Exempel på slutsatser från förstudien:

  • Det finns ett stort intresse för ett nationellt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram inom vård och omsorg bland Sveriges kommuner, en så kallad yrkesresa.
  • Kommunal vård och omsorg innefattar olika kompetensområden och yrken. Inom de tre verksamhetsområdena behöver således personalen utveckla en djupare kunskap inom många skilda områden beroende på vilken yrkesroll de har och vilken målgrupp de möter i sitt arbete.
  • Behovet av introduktion och kompetensutveckling bedöms bäst kunna tillgodoses genom en yrkesresa inom vård och omsorg, där möjlighet finns att genom val av kurser anpassa innehåll utifrån yrke, verksamhet och den målgrupp som medarbetaren möter.
  • SKR har beräknat produktions- och förvaltningskostnad för framtagandet av yrkesresor. Behovet av ett brett kursutbud, anpassning av material och områdets komplexitet bedöms innebära en större kostnad än vad som ryms inom kostnadsramen för en yrkesresa.

Läs hela förstudien om nationell yrkesresa för vård och omsorgPDF


Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg (barn och unga) och Cecilia Axelsson (vård och omsorg)

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund