Detta gör vi tillsammans i Göteborgsregionen för en god och nära vård

Socialcheferna i Göteborgsregionens kommuner har beslutat om gemensamma insatser för att stödja omställningen till en god och nära vård och goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med regeringen satsat medel för att kommunerna och regionerna i hela landet ska kunna utveckla hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården. Överenskommelsen omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa får kommunerna 1000 miljoner för att utveckla den nära vården med primärvården som nav och för att ge goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Medlen till kommunerna fördelas till de så kallade regionala stödstrukturerna (RSS) i landet. Göteborgsregionen tilldelas cirka 75 miljoner kronor under 2021 och socialcheferna i regionen har beslutat att 90 procent av medlen ska gå direkt till kommunerna.

Kommungemensamma insatser

Tio procent ska användas till kommungemensamma insatser och dialog kring dessa aktiviteter pågår i nätverket för kommunala hälso- och sjukvårdschefer samt äldreomsorgschefer i Göteborgsregionen. Några av förslagen är följande:

  • Regionalt stöd till kommunernas lokala omställningsarbete
  • Fortsatt utveckling av digital lärplattform och digitala kompetensutvecklingsinsatser
  • Samverkan med lärosätena
  • Samarbete kring expertkunskap över kommungränserna
  • Karriärutvecklingsmodell för legitimerad personal
  • Fortsatt finansiering av nätverk för MAS och MAR
  • Digitalisering: kompetensutveckling och digitala möten om SIP
  • FoU-studier
  • Gemensamma aktiviteter på länsnivå
  • Mötesplats om nära vård våren 2022.

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Vård som invånaren behöver ofta ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov.

Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer. Nära vård utgår från individens hela livssituation och påverkas inte av organisatoriska faktorer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård blir det möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet med färre besök på akutmottagningar och minskad slutenvård.


Kontaktperson på GR: Maria Ljung

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund