Socialchefernas gemensamma digitala fokus 2021

Socialcheferna i Göteborgsregionen vill öka takten inom digitaliseringsområdet och de har pekat ut tre områden som viktiga att fokusera på i år.

De tre områden socialcheferna har pekat ut är följande:

  • Breddinförande. Ta fram stödmaterial som ökar kommunernas möjlighet att breddinföra produkter och e-tjänster, t.ex. nattillsyn, digitala signeringslistor, automatisk läkemedelsgivare och trygghets- och rörelselarm.
  • Stödja digitala möten kring individsamverkan. Stöd i att utveckla professionella, digitala samtal med klienter, t.ex. SIP (Samordnad individuell plan). Det kan handla om en praktisk vägledning med information om sekretess och juridiska aspekter samt pedagogik och hur vi skapar det goda digitala mötet.
  • Kompetensutveckling för chefer. Arbeta fram ett kompetensutvecklingspaket för chefer med fokus på att öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter samt höja kompetensen i att leda förändringsarbete för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Inom vart och ett av dessa områden kommer det att ske ett kommungemensamt arbete i arbetsgrupper som bemannas på olika sätt med personal från medlemskommunerna och leds av ett processtöd på GR.

Arbetet finansieras med statliga medel från överenskommelserna om God och nära vård respektive överenskommelsen om Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.


Kontaktperson på Västkom: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund