I höst fortsätter våra seminarier om nära vård

Under hösten 2021 kommer vi fortsätta att arrangera digitala seminarier på temat nära vård. På det första, den 14 september, är du välkommen att lyssna till Klara Palmberg Broryd, som ska prata om komplexiteten i att driva omställningen till nära vård.

Att leda och driva omställningen till nära vård innebär att att driva en omställning i komplexitet. Det är ofta oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till. Att hantera och förstå hur vi tar oss fram i komplexitet är kanske en av samtidens viktigaste frågor. Frågor och utmaningar som tidigare gick lätt att lösa, samverkar nu i ekosystem som sträcker sig långt utanför den egna verksamhetens väggar.

Seminariet "Att leda och driva utveckling i komplexitet"

Klara Palmberg Broryd är en av föreläsarna i utbildningen i SKR:s ledarskapsprogram och hon beskriver under seminariet hur en sådan omställning kan gå till. Från föreläsningen om att leda och driva utveckling i komplexitet så kommer du att få med dig verktyg för att skilja mellan enkla, komplicerade och komplexa frågor. Framför allt får du ta del av verktyg och angreppssätt för att hantera de komplexa frågorna och åstadkomma förändring även när det är svårt.

Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och teknologie doktor i komplexitet från Luleå tekniska universitet. Hon har under många år varit verksam som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun och är författare till boken "Komplexitet – enklare navigerat, bättre hanterat" som släpps i augusti 2021. Redan i sin avhandling 2009 skrev hon om att leda och driva utveckling i komplexitet och sedan dess arbetar hon med att utveckla teoretiska modeller om hur vi bäst jobbar i komplexa system och hur vi omsätter dessa i praktiken.

Tid och anmälan

14 september klockan 10-11.30. Seminariet sänds digitalt via Teams.

Du anmäler dig genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ÖVRIGA SEMINARIER OM NÄRA VÅRD HÖSTEN 2021

Stärkt rätt till personlig assistans

Fredrik Malmberg är utredare på Regeringskansliet och generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten som driver specialskolor och ger stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Tidigare har han varit barnombudsman och ledamot i styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Fredrik Malmberg kommer under seminariet att berätta om sin utredning Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37). Utredningen föreslår att en egenvårdslag införs som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, planering, instruktioner och uppföljning.

Utredningen har:

  • sett över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser,
  • analyserat och gett förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas,
  • gjort en översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av.

Tid: 29 september kl. 13.30-15
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig till seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nära vård för barn och unga

Peter Almgren är på utredare på Regeringskansliet, och har tidigare arbetat på Västra Götalandsregionen (VGR) som medicinsk rådgivare och programledare. Han var ansvarig för ett regionalt utvecklingsuppdrag om barn och ungas hälsa och sjukvård i VGR.
Under seminariet kommer Peter Almgren berätta om sin SOU-utredning Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. Utredningen presenterar också sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.

Tid: 12 oktober kl. 10.00-11.30
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig till seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Magnus Zingmark är arbetsterapeut och forskare med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom svenska kommuner. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser blir en win-win-situation för individ och samhälle. Demografiska förändringar, en utökad hälso- och sjukvård i hemmet och omställningen till en nära vård kommer att öka behovet av kommunala insatser. Ett större fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kommer vara avgörande om vi ska klara framtidens utmaningar när det gäller personella och ekonomiska resurser.

Magnus Zingmark kommer att berätta om:

  • Effekter och kostnadseffektivitet av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.
  • Samverkan – internt i kommunen och med externa aktörer.
  • Utmaningen i att ställa om från reaktiv vård och omsorg till ett proaktivt hälsofrämjande fokus.

Karina Tilling kommer för FoU i Väst på GR göra en studie på temat främjande och förebyggande arbete. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om var svårigheterna ligger och i att kunna identifiera sätt att nå människor innan deras behov hunnit leda till svårare problem. En förhoppning är också att kunna komma fram till förslag på strukturerade arbetssätt för att i större utsträckning kunna nå människor under denna omställningsperiod. GR:s chefsnätverk för äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer har sedan länge identifierat ett behov av utveckling av förebyggande och hälsofrämjande arbete i kommunerna, och det pekas tillsammans med omställningen till nära vård ut som ett prioriterat fokusområde.

Karina Tilling är Ek. Dr och organisationsforskare, och har de senaste åren arbetat regionalt med kunskapsutveckling i socialtjänsten i samverkan med verksamheterna. Parallellt har hon arbetat med kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom öppenvårdspsykiatrin.

Tid: 26 oktober kl. 10.00-11.30
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig till seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykisk hälsa

Hur kan vi arbeta med tidiga insatser vid psykisk ohälsa i kommunala verksamheter? Vad kan kommunerna göra för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa? Ing-Marie Wieselgren är svensk psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner SKR. Hon arbetar bland annat med Kraftsamling psykisk hälsa. Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället.

Tid: 18 november kl. 10-11.30
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig till seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personcentrering

Doris Lydahl är forskare på FoU i Väst, Göteborgsregionen. I samarbete med Göteborgs universitet bedriver hon just nu ett större forskningsprojekt om välfärdsteknik och digitalisering i den kommunala äldreomsorgen. Det finns idag en bred acceptans internationellt om att vården ska vara personcentrerad. Vården ska utgå från individens behov, preferenser och resurser; att patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet samt att patienten ses som en partner i den egna vården.
Det finns också en uppfattning bland anställda i kommunerna att den kommunala vården och omsorgen genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt och att man inom kommunal vård och omsorg är duktiga på att arbeta personcentrerat. Samtidigt följer kommunerna idag inte upp systematiskt i vilken utsträckning den vård och omsorg som ges faktiskt är personcentrerad. Ett skäl till detta är att det saknas modeller för sådan uppföljning av vård och omsorg som ges i hemmet.

Doris Lydahl berättar under seminariet om en enkätstudie riktad till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgsregionen, där hon har undersökt i vilken utsträckning kommunal vård och omsorg är personcentrerad.

Tid: 8 december kl. 13.30-15.00
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig till seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Lena Mogren

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund