”Det delade ansvaret mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är inte ändamålsenligt”

Regeringens utredare Anders Printz leder Samsjuklighetsutredningen och den 3 september 2021 gjorde han ett digitalt besök i socialchefsnätverket i Göteborgsregionen. Många av socialcheferna uttryckte sig positivt kring de förslag som utredningen överväger samtidigt som de undrar hur betalningsansvaret ska hanteras i praktiken.

Anders Printz berättade om Samsjuklighetsutredningen via Microsoft Teams.

Samsjuklighetsutredningen ska lämna sina förslag till regeringen den 30 november i år.

Inom ramen för utredningsarbetet har man tillsammans med personer med samsjuklighet tagit fram målbilder för vad det är man vill uppnå:

  • Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk
  • Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i kontakt med och som är tillgänglig när jag behöver den
  • Tillgång till fungerande behandling och möjlighet att välja utifrån det som passar mig
  • Stöd och vård som hänger ihop som en helhet
  • Inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både beroende och psykisk ohälsa
  • Bli lyssnad på, få förståelse och bli behandlad med samma respekt som andra
  • Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min situation och ha inflytande över min vård och omsorg
  • En fungerande vardag och ett meningsfullt sammanhang
  • En person som jag kan lita på och som följer med i hela processen
  • Att vården och omsorgen lyssnar på, involverar och ger stöd till mitt nätverk

Utredningen har definierat ett antal problem som behöver lösas om dessa målbilder ska bli verklighet. Ett är att hälso- och sjukvården inte behandlar beroende och psykisk sjukdom samtidigt.

– Detta är nog den starkaste signalen från brukare. Det är en kärnfråga och här finns väldigt mycket att göra, sa Anders.

Samsjuklighet = En person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar. Det är sedan länge välkänt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser en ökad risk för beroende.

Källa: Socialstyrelsen

Flera stora utmaningar

Men det finns flera stora utmaningar. Det handlar bland annat om att tillgången till vård och behandling är otillräcklig och ojämlik över landet, att det hälsofrämjande och skadereducerande perspektivet är för svagt och att tillgången till insatser som stödjer funktion är otillräcklig och ojämlik.

En annan brist som utredningen pekar på är att integrerade verksamheter där hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar tillsammans inte erbjuds i tillräcklig utsträckning.

– Det har vi sett exempel på här i Göteborgsområdet att det är ett arbetssätt som kan få ett extremt bra resultat men samtidigt kan det bli knöligt kring vem som bestämmer, vem är chef, sekretessfrågan, dokumentation med mera, konstaterade Anders.

Ansvarsfrågan är central i utredningsarbetet

– Det delade ansvaret mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är inte ändamålsenligt. Det är vår slutsats. Det är otydligt vem som ska göra vad. Vår slutsats är att det inte funkar och att lagstadgade krav på samverkan inte får önskat resultat. Det visar också uppföljningar från SKR och Myndigheten för vårdanalys. Själva ansvarsfördelningen kan inte preciseras i samverkansavtal. Det kanske inte är rimligt att företrädare för kommunerna och hälso- och sjukvården ska göra det själva? Det som blir svårast – placeringar på institutioner som kostar pengar – löser man inte med det nuvarande systemet, sa Anders.

Utredningen överlämnas inte förrän den 30 november men Anders redogjorde för huvuddragen i de förslag som man överväger att lämna till regeringen.

– Vi är inne på att föreslå att man tydliggör ansvaret för hela missbruks- och beroendevården så att regionernas hälso- och sjukvård ansvarar för behandling av skadligt bruk och beroende – precis som för andra psykiatriska diagnoser. Samtidigt föreslår vi att socialtjänsten fokuserar på sitt kärnuppdrag som framgår av portalparagrafen i socialtjänstlagen, alltså boende och sysselsättning. Vi skriver också mycket om det sociala arbetet och dess funktion, att öka personers förmåga att bo själva, känna trygghet, upprätthålla relationer och så vidare. Det är en extremt viktig uppgift för socialtjänsten som man gör varje dag och som behöver lyftas och likställas med behandlingsinsatser. Detta bör regleras och förändras i socialtjänstlagen och ansvaret för målgruppen bör skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen.

Utredningen kommer vidare att föreslå att regionerna ska bli skyldiga att inom ramen för en lag om sprututbyte bedriva lågtröskelverksamheter med samlade skadereducerande och hälsofrämjande insatser som riktar sig till personer som använder narkotika.

Dessutom ska regionerna ha en skyldighet att samordna behandling av skadligt bruk och beroende med behandling av övriga psykiatriska diagnoser.

Vidare är utredningen inne på att föreslå en skyldighet för regionerna att ansvara för hälso- och sjukvården när en person är placerad på ett hem för vård och boende – och att detta kopplas till ett betalningsansvar.

– Vi tänker oss en modell där det är tydligt att regionerna har ansvar och att det uppkommer ett betalningsansvar för regionerna om de inte tar det. Regionerna får betala om man inte gör en vårdplan och genomför hälso- och sjukvårdsinsatser. Det här ska vara ett incitament för båda huvudmännen att ta ett långsiktigt ansvar kring att planera för gemensamma insatser och exempelvis göra gemensamma upphandlingar, sa Anders.

Utredningen är inne på att regioner och kommuner ska ha en skyldighet att gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för att tillgodose behoven hos personer som på grund av nedsatt psykisk funktionsförmåga har behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård samtidigt, och där det under en längre tid är nödvändigt med särskild samordning för att insatserna ska kunna genomföras.

Begreppet missbruk utgår

Utredningen kommer också att föreslå att begreppet missbruk utgår i hälso- och sjukvårds- och socialtjänstlagstiftningen och ersätts av begreppen skadligt bruk och beroende.

– Det är ett mer neutralt och mindre stigmatiserande begrepp, sa Anders.

De förslag som utredningen överväger innebär att kostnader kan behöva omfördelas, exempelvis genom skatteväxling eller generella statsbidrag.

Betalningsansvaret

Utredningens förslag innebär att regionerna, förutom de kostnader de har idag, också kommer att ha kostnader för psykosocial behandling och den del av HVB-vistelsen som utgör behandling och i nästa steg även tvångsvård. Socialtjänsten kommer att ha kvar kostnader för boende, boendestöd, sysselsättning, uppsökande insatser med mera och den del av HVB-vistelsen som inte är behandling. Socialtjänsten kommer ha lägre kostnader för psykosocial behandling och den del av HVB-vistelsen som är behandling. Både hälso- och sjukvård och socialtjänst kommer att ha kostnader för den samordnade vård- och stödverksamheten.

Under den efterföljande frågestunden uttryckte sig många av socialcheferna positivt om utredningens förslag att tydliggöra ansvarsfördelningen. Flera inspel handlade om betalningsansvaret och vad som händer när kommunerna och regionen gör olika tolkningar av vem som har betalningsansvaret. Vem har tolkningsföreträde och hur avgör man det i praktiken? Det omvända betalningsansvaret lyftes som ett intressant förslag. Någon framhöll att kommunerna och Västra Götalandsregionen i vissa fall kommit ganska långt när det gäller kostnadsprinciper. Någon uttryckte också oro över om en eventuell skatteväxling kommer att ge ersättning fullt ut.

Vill du veta mer om utredningen?


Kontaktperson på GR: Lena Holmlund och Cecilia Axelsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund