AKTUELLT ARBETE OCH PROFILOMRÅDEN, ÄLDRE

Aktuellt arbete

Vi arbetar med följande satsningar och projekt som rör äldre:

AllAgeHub

AllAgeHub samlar akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor i en samverkan kring forskning, utveckling och innovation som främjar välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

Branschråd Äldreomsorg och samordning av Äldreomsorgslyftet

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR tar under 2020 tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd. En första prioriterad fråga för branschrådet är Äldreomsorgslyftet.

DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)

Chalmers Arkitektur och FoU i Väst/GR bedriver ett projekt som handlar om huruvida samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer.

  1. Läs mer

Förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre

Ett nätverk har startats och flera utvärderingar och studier pågår inom området förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre: Träffpunkters betydelse för seniorers hälsa, Life filming, samt en studie över medlemskommunernas arbete på området.

IBIC (Individens Behov I Centrum) i Kungsbacka utvärderat av GR FoU i Väst

Kungsbacka kommun var en av de första i landet att börja arbeta enligt ÄBIC (äldres behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personal som arbetar med äldre personer. IBIC (individens behov i centrum) är en vidareutveckling av ÄBIC, riktat till vuxna oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Göteborgsregionen, FoU i Väst har genomfört en utvärdering av IBIC i Kungsbacka.

Kommunal hälso- och sjukvård

Läs om ett FoU-projekt som belyser vardagen i den kommunala hälso- och sjukvårdens. Rapporten belyser förutsättningar, innehåll och utmaningar genom att koppla an till pågående insatser på nationell nivå och utveckling av vården på regional nivå.

Kostnadsutvecklingen i kommunal vård och omsorg

Mot bakgrund av omställningen till en god och nära vård genomför FoU i Väst under år 2020 en studie med syftet att undersöka kostnader för insatser i kommunal vård och omsorg. Studien ska även ta fram en prognos över framtida kostnadsutveckling och synliggöra den vård och omsorg som ges av kommunerna.

Life filming – en väg till ökad delaktighet?

Kan metoden Life filming användas för att fånga äldres och ungas behov och upplevelser av sin boendemiljö? Nu är rapporten klar!

Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med projektet Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Nyckeltal Nära vård

Det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala vården och omsorgen, mot bakgrund av omställningen mot en mer nära vård. Under 2020 ska FoU i Väst ta fram en modell för uppföljning av den kommunala vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet i kommunerna i Göteborgsregionen.

Nära vård och Vårdens medarbetare

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.

Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Den senaste sammanställningen publicerades våren 2017 och är en prognos för åren 2016-2026.

Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara personcentrerad, men det görs ingen systematisk uppföljning av om den hälso- och sjukvård som ges av kommunerna är det. Under 2020 ska FoU i Väst studera personcentrering i kommunal vård och omsorg.

 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre - konferens

En åldrande befolkning i kombination med ökad psykisk ohälsa och missbruk bland äldre ställer ökade och nya krav. Vad vet vi om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre? Och hur gör vi egentligen? Nu kan du ladda ner dokumentationen.

Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende

FoU i Väst/GR kommer att bedriva följeforskning av ett projekt på Nya Varvets äldreboende som handlar om hur det existentiella perspektivet kan få större plats inom äldreomsorgen.

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

GR är värdar för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU): Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning – socionomer och Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning – sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

  1. Läs mer

Vård- och omsorgscollege, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Vård i hemmet under coronapandemin

Under 2020 kommer FoU i Väst göra en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under kris som under mer normala omständigheter.

Välfärdsteknikens konsekvenser

Att införa mer välfärdsteknik inom vård och omsorg är en central fråga för kommunerna. Men hur påverkas personalen av införandet av ny teknik, och hur påverkar personalens värderingar och förväntningar användningen av tekniken? FoU i Väst genomför en studie om välfärdsteknikens konsekvenser för vårdpraktik och arbetsvillkor.

 

Profilområden

Områden vi bevakar, arbetat mycket med och tagit fram material kring:

Boende för äldre & tillgänglighet

Under flera år har FoU i Väst/GR genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring tillgänglighet i befintligt boende, bostadsanpassning och bostadsplanering för äldre.

Palliativ vård och omsorg

GR arbetar med palliativ vård och omsorg på olika sätt. Vi arrangerar konferenser och har nyligen publicerat ett helt nytt studiematerial.

Äldre och läkemedel

Under flera år har FoU i Väst/GR genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring äldres läkemedelsanvändning. Här har vi samlat skrifter, dokumentation och information om aktiviteterna.

  1. Läs mer

Arkiv avslutade arbeten

Här har vi samlat några av de avslutade arbeten och projekt som fortfarande efterfrågas information kring.

  1. Läs mer


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund