Bostadsplanering för äldre

Idag finns inte tillräckligt med bra och tillgängliga bostäder som kan möta behoven hos en åldrande befolkning. Kommuner kan på olika sätt planera, stimulera och möjliggöra att äldre personer kan leva tryggt och självständigt i sin boendemiljö.

Här kan du läsa om hur Göteborgsregionen, FoU i Väst arbetar och har arbetat med de här frågorna.

Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn

Den här rapporten beskriver resultat från en enkät- och intervjustudie genomförd med hyresgäster i nyproducerade 70-plusbostäder på Tjörn. Studien är en del av forskningsprojektet DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer).

Trygghetsbostäder i Lundbypark – följeforskning

FoU i Väst/GR har tillsammans med Chalmers Arkitektur genomfört följeforskning av ett projekt där White Arkitekter tagit initiativ till att bygga nya trygghetsbostäder i Lundby. Invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer har tidigt i byggprocessen bjuditis in till dialog. Syftet med följeforskningen är att bidra till metodutveckling för ökad hållbarhet och effektivitet i planeringsprocessen.

Kontakt: Lisbeth Lindahl

Är det tryggt i trygghetsboenden?

Tryggt i trygghetsboenden?PDF
Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan
Rapport 2:2015

 

 

 

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre

Syftet med projektet var bland annat att utveckla användbara metoder för att kartlägga information och kunskap som ger underlag för kommunernas strategiska boendeplanering för äldre. Projektet genomfördes 2011-2012 i samverkan mellan FoU i Väst/GR, GR Planering samt de fem kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn.

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre, projektredovisningPDF

Den här skriften är en omarbetad version av projektets slutrapport till Hjälpmedelsinstitutet. Här beskrivs projektets bakgrund, syfte, mål, genomförande, resultat och följeforskning.
Sara Nordenhielm, Katarina Idegård & Lisbeth Lindahl

 

Respektive kommun genomförde två mindre undersökningar av äldres behov, önskemål och preferenser samt av kvaliteter i det befintliga bostadsbeståndet. Här redovisar kommunerna själva hur de har arbetat i projektet: AlePDF, HärrydaPDF, KungälvPDF, MölndalPDF och TjörnPDF

André Berggren, Jonas Lundqvist och Zeljko Skakic från projektkommunen Härryda.

Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldrePDF
Contextio Ethnographic AB har genomfört en extern utvärdering av projektet. Denna skrift fokuserar på vad som gjorts inom ramen för projektet, hur olika intressenter ser på genomförande och resultat samt i vilken utsträckning projektet nått sina mål.
Cornelia Björk

Hur kan kommuner planera för äldres boende nu och i framtiden?PDF
En sammanfattning av arbetssätt, resultat och erfarenheter från Inte(GR)erad bostadsplanering. Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn har arbetat med att undersöka äldres behov, önskemål, preferenser och kvaliteter i det befintliga bostadsbeståndet.
Sara Nordenhielm

Hur kan vi tillsammans planera för morgondagens äldre?PDF
En broschyr om Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre - ett samverkansprojekt i Göteborgsregionen.

Är du äldre och funderar på att flytta?PDF
Checklista för dig som är medelålders eller äldre och funderar på att flytta till en bostad som fungerar bra att åldras i.

Planerar du att inventera tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd?PDF
Checklista för kommuner och bostadsföretag vid planering och genomförande av tillgänglighetsinventeringar i befintligt bostadsbestånd.

Hur kan vi tillsammans planera attraktiva och goda boendemiljöer för morgondagens äldre? Slutkonferens för projektet Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldrePDF
För att sprida kunskaper och arbetssätt från projektet bjöds tjänstemän inom äldreomsorg, samhällsbyggnad och folkhälsa, politiskt förtroendevalda och pensionärs-och brukarorganisationer från samtliga GR-kommuner in till projektets slutkonferens.

Laissez-faire or Municipal Governance. What Guides the Planning Processes of Elderly Housing?PDF
Ett paper från projekt Integrerad bostadsplanering presenterades vid European Network for Housing Research konferens i Lillehammer, juni 2012. Sammanfattningen beskriver faktorer som påverkar planeringen av bostäder för äldre utifrån ett kommunalt perspektiv.

Utvärdering av projekt Gôrbra för äldre

Göteborg var en av tre kommuner som fick fem miljoner från Hjälpmedelsinstituet som försöksområde inom "Teknik för äldre II". Projektet syftade till att genomföra praktiska försök med teknikstöd och tjänster i ordinärt boende. FoU i Väst/GR utvärderade.

Delrapport från utvärderingen av Gôrbra för äldre — Göteborgs Stads försöksverksamhet inom ramen för Teknik för äldreöppnas i nytt fönster
Den här rapporten beskriver utvärderingen från det första året av projektet Gôrbra för äldre.  Resultatet bygger på både en extern och intern utvärdering som följer projektet från start.
Lisbeth Lindahl

Rapport uppföljning av det nya statistikbladet - Äldres boende områdesfaktaPDF
Fastighetskontoret i Göteborg har tagit fram ett statistikblad: Äldres boende 2011 — områdesfakta, som kan användas i planeringssyfte. Rapporten beskriver en uppföljning av bladet som gjordes inom ramen för FoU i Väst/GR:s utvärdering av Gôrbra för äldre.

Studie av badrum "Görbra för äldre"PDF
Ingrid Backman, Håkan Olsson, Andreas Sture & Susanne Clase
White Arkitekter AB fick i uppdrag att genomföra en studie av de badrum som ligger till grund för skapandet av typbadrum inom Göteborgs Stads försöksverksamhet "Gôrbra för äldre". Rapporten beskriver resultatet från den badrumsstudien.

Does city planning include older peoples´ needs of good housing environments?PDF
Den 17-18 sep 2012 genomfördes den internationella konferensen International Federation for Housing and Planning (IFHP) i Göteborg. Temat för konferensen var "Inclusive cities in a global world". FoU i Väst/GR medverkade med denna presentation.

Bobra-nätverket i väst

Inom ramen för Bo bra på äldre dar startade Hjälpmedelsinstitutet ett nätverksprojekt med fyra nätverk i landet. Målet var att skapa ökad samverkan mellan och inom kommuner, bygga upp kompetens kring bostäder för äldre och underlätta ett strategiskt arbete med boendefrågor för äldre. Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR var nodledare för det västra nätverket.

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Slutrapport från nodledarna.PDF
Rapporten beskriver erfarenheter och slutsatser från nätverksprojektet.

Nodledarna för nätverksprojektet.

Utvärdering av projekt "Nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande inom Bo bra på äldre dar"PDF
Cornelia Björk och Lena Kulin
Rapporten beskriver en utvärdering av projekt Nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande som ingick i programmet Bo bra på äldre dar. Contextio Ethnographic AB genomförde utvärderingen.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund