IBIC (Äldres Behov I Centrum) utvärderas i Kungsbacka

Kungsbacka kommun var en av de första i landet att börja arbeta enligt ÄBIC (äldres behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personal som arbetar med äldre personer. Idag arbetar man enligt IBIC (individens behov i centrum), som är en vidareutveckling av ÄBIC, riktat till vuxna oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Tanken är att detta ska ge en säkrare överföring och återanvändning av information. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. IBIC ska också göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver samt underlätta behovs- och måluppföljning.

Göteborgsregionen, FoU i Väst har fått i uppdrag att utvärdera IBIC i Kungsbacka kommun. Det övergripande syftet med utvärderingen är att få en utomstående och oberoende granskning av implementeringen och effekter av införandet av arbetsmodellen. Bland annat vill man få svar på vilka skillnader som IBIC inneburit för kunden och för verksamheten när det gäller arbetssätt och biståndsbeslut.

Rapport från utvärderingen kommer under hösten 2019.

Senast uppdaterad: 2019-08-12 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund