Nära vård och Vårdens medarbetare

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns som nära vård. En stor del av hälso- och sjukvården bedrivs av kommunerna, exempelvis inom hemsjukvården. Sedan våren 2020 driver GR projektet Vårdens medarbetare, som ska lyfta kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård. Projektet består av flera delprojekt som du kan läsa mer om längre ned på den här sidan.

På gång i projektet

Slutrapporten från delprojekt 1 är klar!
Rapporten sammanfattar resultatet av de workshoppar som vi haft under hösten 2020, där representanter från kommunerna har diskuterat möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård.

Rapporten ger en bild av hur ni kommuner ser på omställningen, och kan ge vägledning i det fortsatta arbetet, dels lokalt i er kommun men också tillsammans med stöd av GR.

Läs rapporten Omställningen till nära vård ur GR-kommunernas perspektivPDF

Tidigare aktiviteter i projektet Vårdens medarbetare

WORKSHOPPAR I KOMMUNERNA
Under hösten 2020 anordnar vi digitala workshoppar i kommunerna. Syftet är att fånga upp det kommunala perspektivet på nära vård och få veta mer om vilka möjligheter och hinder som GR-kommunerna upplever och hur vi kan stötta er i omställningen till nära vård.

SEMINARIER OM NÄRA VÅRD
Här hittar du material från seminarierna

KICKOFF 1 SEPTEMBER 2020: Inspelning och material
Vi tackar er kommuner som deltog i den kickoff som vi höll via Teams den 1 september! Vi tackar särskilt de deltagande presentatörerna som så generöst delade med sig av sin kunskap och erfarenhet inom det spännande och komplexa området nära vård. /Projektledningen

Se inspelningen av kickoffenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Menti-resultatPDF
Bildspel ProjektledningenPDF
Bildspel Ann NyströmPDF
Bildspel Birgitta Engström-WallanderPDF
Bildspel Jeanette AnderssonPDF
Bildspel Theresa LarsenPDF
Inbjudan/program Kick off för Vårdens medarbetarePDF

Om projektet Vårdens medarbetare

Sveriges kommuner och landsting (SKR) har tillsammans med regeringen satsat medel för att kommunerna och regionerna i hela landet ska kunna arbeta med kompetensutveckling för vårdens medarbetare. Kommunerna i Göteborgsregionen (GR) beslutade att använda en del av dessa medel för att öka samsynen kring nära vård, att ta fram stöd för kompetensutveckling och följa omställningen med det kommunala perspektivet som bas.

Projekt ”Vårdens medarbetare” tillkom efter ett beslut av socialcheferna i GR:s medlemskommuner i oktober 2019. De ville satsa delar av de statliga medlen som fördelades ut till kommunerna på att gemensamt utveckla och ge stöd till vårdens medarbetare. Man såg att beskrivningar, planer och strategier för denna stora omställning ofta hade fokus på regionens sjukvård, och att kommunernas perspektiv saknades.

Projektet Vårdens medarbetare består av tre delprojekt:

1. Vårdens medarbetare och Nära vård
I delprojektet arbetar vi lokalt i de olika GR-kommunerna med workshoppar som ska leda till en mer samstämmig bild av vad omställningen mot nära vård innebär i kommunerna och hur vi behöver rusta oss i detta arbete. Projektledarna kommer att ha en dialog med varje kommun genom workshoppar och seminarier för att tydliggöra styrkor och svagheter i nära vård-arbetet, fånga upp vad som redan pågår men också vad som behöver göras framöver. Resultatet ska sedan sammanställas till en GR-gemensam bild av nära vård.

2. Ta fram en digital plattform för kompetensutveckling
Vi ska tillsammans med kommunerna i GR arbeta fram en modell för kompetensutveckling utefter de behov som framför allt uppkommer i en omställning mot nära vård. En digital lärplattform ger möjlighet att samla befintligt utbildningsmaterial men också att skapa nytt. Digitala lösningar kan ge fler personer möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kompetensutveckling, i en verksamhet där det kunskaperna behöver fyllas på kontinuerligt och där det ibland är svårt att få tid för utbildning.

3. FoU-studier
I detta delprojekt genomförs flera studier av forskare på GR där effekterna av omställningen till nära vård kartläggs, analyseras och problematiseras. Det saknas idag underlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården i omställningen mot en mer nära vård och omsorg. GR:s medlemskommuner har därför efterfrågat beskrivningar av förändringarna som sker.

Fokus i studierna kommer bland annat att vara att undersöka hur kommunernas kostnader för vård och omsorg påverkas av omställningen och att ta fram nyckeltal som gör att man kan följa omställningens utveckling över tid, till exempel när det gäller vårdkvalitet och vilken kompetens som behövs hos personal och chefer.

Personcentrering är utgångspunkten i en mer nära vård. Det innebär bland annat att vården ska utgå från individens behov och att patienten ses som en partner i den egna vården. Studier på personcentrering har framför allt gjorts inom slutenvården, så i detta delprojekt kommer vi att studera personcentrering ur ett kommunalt perspektiv. Vi kommer också att titta på patienternas upplevelse av vården under coronapandemin.

Läs mer om studierna:

Senast uppdaterad: 2021-02-18 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Lena Mogren

Lena Mogren
031-335 53 24

Theresa Larsen
031-335 51 99

Maria Ljung
031-335 51 73

Finansiering

Projektet Vårdens medarbetare, inklusive delprojekten, finansieras dels av statliga medel för kompetensutveckling, dels av Västra Götalandsregionen.

Presentation av den nationella utredningen om nära vård

Se regeringens särskilda utredare Anna Nergårdhs presentation av huvudbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU2020:19) från 1 april 2020. Se den filmade presentationen via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund