Nära vård och Vårdens medarbetare

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Under 2020 startar projektet "Vårdens medarbetare" som består av tre delprojekt.

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Att vården ska finnas nära kan, men behöver inte, betyda geografiskt nära. Det kan också handla om exempelvis hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. (Källa: Västra Götalandsregionen)

Hur påverkas kommunerna?

Det finns ett stort behov av att synliggöra hur kommunerna påverkas av omställningen till en mer nära vård. Flera kommuner har påpekat att kommunernas roll och ansvar inte avspeglas tillräckligt i nationella initiativ på området.

GR:s styrgrupp för social välfärd har särskilt efterlyst att kostnadsutvecklingen för den kommunala hälso- och sjukvården följs men också pekat på behovet av att uppmärksamma personal- och kompetensförsörjning samt anhöriginsatser kopplat till omställningen mot en mer nära vård.

Projektet Vårdens medarbetare

Socialcheferna i Göteborgsregionen har gett GR ett uppdrag som går under benämningen Vårdens medarbetare. Det kommer att genomföras i form av tre delprojekt:

  • Nära vård för vårdens medarbetare: I detta delprojekt kommer vi att anordna seminarier, lokala workshoppar och dialogmöten med syfte att stärka GR-kommunernas gemensamma bild av nära vård och de processer som påverkar och påverkas av denna omställning.
  • En digital kompetensutvecklingsplattform
  • FoU-arbeten kopplade till Vårdens medarbetare och omställningen till en nära vård. Se punkterna nedan.

Delstudier från FoU i Väst
För att få mer kunskap om omställningen till en nära vård kommer FoU i Väst att genomföra tre delstudier under 2020:

  • Ta fram en modell för uppföljning av hälso- och sjukvården i GR-kommunerna som möjliggör jämförelser såväl över tid som mellan kommuner. Idag saknas många gånger nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet. Läs mer
  • En studie som syftar till att undersöka vad insatser i kommunal vård och omsorg kostar, ta fram en prognos över framtida kostnadsutveckling samt synliggöra den vård och omsorg som ges av kommunerna. Läs mer
  • En studie som syftar till att undersöka i vilken utsträckning vård och omsorg som ges i hemmet och på vård- och omsorgsboenden är personcentrerad utifrån såväl patienters som personals perspektiv. Studien syftar också till att undrsöka om enkäter som mäter personcentrering till patienter och personal kan vara ett stöd i att utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg. Läs mer

Det arbete som GR gör inom det här området finansieras dels av statliga kompetensutvecklingsmedel, dels av Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2020-04-07 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Lena Mogren

Lena Mogren
031-335 53 24

Theresa Larsen
031-335 51 99

Maria Ljung
031-335 51 73

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund