Nära vård och Vårdens medarbetare

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Under 2020 startar projektet "Vårdens medarbetare" som består av tre delprojekt.

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas lätt tillgänglig och vara anpassad efter individens behov. Nära kan handla om geografisk närhet, men också om till exempel hög kontinuitet eller att vården ges via digitala tjänster.

Omställningen till en nära vård sker i hela vårdkedjan, på kommunal, regional och nationell nivå. Omställningen krävs för att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv, hålla hög kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt.

Hur påverkas kommunerna?

En fjärdedel av all hälso- och sjukvård sker i kommunerna, i form av exempelvis hemtjänst och hemsjukvård. Det finns ett stort behov av att synliggöra hur kommunerna påverkas av omställningen till en mer nära vård. Flera kommuner har påpekat att kommunernas roll och ansvar inte avspeglas tillräckligt i nationella initiativ på området.

GR:s styrgrupp för social välfärd har särskilt efterlyst att kostnadsutvecklingen för den kommunala hälso- och sjukvården följs. De har också pekat på behovet av att uppmärksamma personal- och kompetensförsörjning samt anhöriginsatser kopplat till omställningen mot en mer nära vård.

Projektet Vårdens medarbetare

Socialcheferna i Göteborgsregionen har gett GR ett uppdrag som går under benämningen Vårdens medarbetare. Det kommer att genomföras i form av tre delprojekt:

1. Nära vård för vårdens medarbetare
I detta delprojekt kommer vi att anordna seminarier, lokala workshoppar och dialogmöten med syfte att stärka GR-kommunernas gemensamma bild av nära vård och de processer som påverkar och påverkas av denna omställning.

2. En digital kompetensutvecklingsplattform
I samband med omställningen till nära vård kommer det krävas ny och lätt tillgänglig kunskap för vårdens medarbetare. Gemensamma utbildningar i digital form, om till exempel delegering, kan även frigöra resurser i form av både personal och tid. En digitalt tillgänglig kompetensutvecklingsplattform kan underlätta utbildning av vårdens medarbetare i medlemskommunerna, vilket kan hjälpa till att attrahera ny personal och möjliggöra kompetenshöjning för befintliga medarbetare.

3. FoU-arbeten
För att få mer kunskap om omställningen till en nära vård kommer FoU i Väst att genomföra tre delstudier under 2020:

  • Ta fram en modell för uppföljning av hälso- och sjukvården i GR-kommunerna som möjliggör jämförelser såväl över tid som mellan kommuner. Idag saknas många gånger nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet. Läs mer

  • Undersöka vad insatser i kommunal vård och omsorg kostar, ta fram en prognos över framtida kostnadsutveckling samt synliggöra den vård och omsorg som ges av kommunerna. Läs mer

  • Undersöka i vilken utsträckning vård och omsorg som ges i hemmet och på vård- och omsorgsboenden är personcentrerad utifrån såväl patienters som personals perspektiv. Studien syftar också till att undersöka om enkäter som mäter personcentrering till patienter och personal kan vara ett stöd i att utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg. Läs mer

Aktuellt i projekten Vårdens medarbetare

Kickoff för delprojektet Nära vård för vårdens medarbetare
1 september har vi kickoff för delprojektet Nära vård för vårdens medarbetare. (Det är den kickoff som skulle ha hållits 1 april men som blev inställd).
Inbjudan Kick off för Vårdens medarbetarePDF

Presentation av utredning om nära vård
Istället för den inställda kickoffen vill vi tipsa om regeringens särskilda utredare Anna Nergårdhs presentation av huvudbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU2020:19) från 1 april 2020. Se den filmade presentationen via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2020-06-29 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Lena Mogren

Lena Mogren
031-335 53 24

Theresa Larsen
031-335 51 99

Maria Ljung
031-335 51 73

Finansiering

Projektet Vårdens medarbetare, inklusive delprojekten, finansieras dels av statliga kompetensutvecklingsmedel, dels av Västra Götalandsregionen.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund