Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara personcentrerad, men det görs ingen systematisk uppföljning av om den hälso- och sjukvård som ges av kommunerna är det. Under 2020 ska FoU i Väst studera personcentrering i kommunal vård och omsorg.

Det finns en bred acceptans såväl nationellt som internationellt att vården ska vara personcentrerad. Det innebär bland annat att den ska utgå från individens behov, preferenser och resurser; att patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet samt att patienten ses som en partner i den egna vården.

Idag görs ingen systematisk uppföljning av om den hälso- och sjukvård som ges av kommunerna är personcentrerad. Till exempel saknas nationella patientenkäter riktade till målgruppen liksom validerade instrument på svenska för att mäta om vård och omsorg som ges i hemmet är personcentrerad. Det finns därför behov av att utveckla och utvärdera modeller för sådan uppföljning.

Syftet med studien

Under 2020 genomför FoU i Väst en studie av personcentrering i kommunal vård och omsorg. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning vård och omsorg som ges i hemmet och på vård- och omsorgsboenden är personcentrerad utifrån såväl patienters som personals perspektiv. Syftet är också att undersöka om enkäter som mäter personcentrering till patienter och personal kan vara ett stöd i att utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg.

Enkäter och fokusgrupper

Ett tiotal arbetsgrupper med sjuksköterskor från kommunerna i Göteborgsregionen kommer att få besvara en enkät som belyser i vilken utsträckning de upplever att deras arbetsmiljö främjar ett personcentrerat arbetssätt. Enkätresultaten, samt resultaten från patientenkäter riktade till personer som insatser från kommunal hälso- och sjukvård, kommer att diskuteras i fokusgruppsintervjuer med arbetsgrupperna under ledning av forskare från FoU i Väst. På grund av coronapandemin har vi skjutit fram datainsamlingen ett halvår och fokusgruppsintervjuer kommer ske våren 2021.

Studieresultaten kommer att publiceras i en rapport hösten 2021. Studien finansieras av dels av Västra Götalandsregionen, dels av statliga kompetensutvecklingsmedel kring vårdens medarbetare.

Förstudie

Under slutet av 2019 gjorde FoU i Väst en förstudie i ämnet personcentrering i kommunal vård och omsorg. Syftet med förstudien var att undersöka hur idéerna om personcentrerad vård tolkas och tillämpas i en kommunal kontext i Sverige.

Länk till rapporten om förstudien av Personcentrering i kommunal vård och omsorgPDF

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Theresa Larsen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Doris Lydahl

Doris Lydahl
031-335 51 74

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund