AKTUELLT ARBETE: BARN, UNGA OCH FAMILJ


Göteborgsregionen (GR) arbetar med följande satsningar och projekt inom det sociala området som rör Barn, unga och familj:

Barnmätverket – ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har GR etablerat ett nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet.  

CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg

CERA (tidigare FMB) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Projektet handlar om kompetensutveckling för i första hand socialsekreterare, vidareutveckling av Integrationscentrums arbete med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen samt erfarenhetsutbyte.

Förälder på avstånd – ett forskningsprojekt om föräldrar med barn i familjehem eller på institution

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för detta projekt.

Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder arrangeras för anställda inom verksamhetsområdet Funktionshinder i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg.

Nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

GR arbetar med frågor rörande ensamkommande och nyanlända barn i Nätverket för mottagande och integration.

Parenting Young Children (PYC)

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Den senaste sammanställningen publicerades våren 2017 och är en prognos för åren 2016-2026.

Samarbete om FoU-stöd till Gryning Vård AB

Kunskapsbaserat utvecklingsarbete för kvalificerade vårdinsatser. Fokuserar på bedömningsinstrument, FoU-cirklar och forskningsstöd i utvecklingsinsatser.

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Ungdomsmottagningarnas satsning på psykisk hälsa

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län har fått statliga medel för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa. Satsningen har bland annat inneburit ett arbete med att stärka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling av personalen. Under 2020 följer GR upp satsningen.

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg är en insats riktad till ungdomar i riskzon för kriminalitet och utanförskap. FoU i Väst utvärderar insatsen.

Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

GR har fått ett tvåårigt uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomprogrammet

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.

  1. Läs mer

Västermodellen

Väster(norrlands)modellen syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen. FoU i Väst ger processtöd när Göteborgs Stad inför modellen.

Yrkesresan – ett regionalt kompetensprogram

Yrkesresan är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund