Barnmätverket – ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet

Tillsammans med Västra Götalandsregionen (Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli), Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs Stad (Social resurs) har Göteborgsregionen (GR) etablerat ett nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet.


Nätverkets övergripande syfte:

  • Stärka den regionala samordningen kring mätande uppföljningar och enkäter genom input och stöd till befintliga uppdragsaktörer inom området
  • Stärka informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan nätverkets aktörer för ett bättre utnyttjande av länets/regionens resurser. 

Letar du efter mått på barns och ungas hälsa och livsvillkor?
Ska du göra en egen mätning?

  1. Klicka här

Bakgrunden till nätverket

Det finns många mätningar av barns och ungas livsvillkor och hälsa som genomförs och används av olika verksamheter och på olika geografiska nivåer. För en enskild kommun eller annan användare är det svårt att ha överblick över vad som finns och vad som är lämpligast att satsa på i uppföljningar etc. Det finns ett behov av att göra resultat och material mer tillgängligt.


  
Behov av ökad samordning

Samordning mellan olika aktörer och verksamheter ökar jämförbarheten mellan mätningar, med fler regionala och nationella referenspunkter för den enskilde kommunen/verksamheten att kunna relatera till. Möjligheten ökar därmed också för ett bredare utvecklingsarbete utifrån en gemensam bild av barns och ungas förhållanden.

En bättre samordning ska förhoppningsvis även förhindra att undersökningar genomförs rutinmässigt och i onödan belastar både svarspersoner, de som involveras i datainsamling (t. ex. skolor) och de som ska bearbeta och använda sig av resultaten. Vidare innebär ett gemensamt tillgängliggörande av statistik att resurser kan frigöras på lokal och regional nivå, där mer kraft i stället kan läggas på analys av resultaten.

Även om nätverkets aktörer var och en arbetar utifrån lite olika typer av uppdrag finns det många beröringspunkter i uppdrag och verksamhetsområden – och inte minst i relation till regionens kommuner och befolkning.


Regionala och nationella aktörer

Med representanter från flera centrala övergripande aktörer i länet stärker nätverket regionen/länet och länets kommuner i förhållande till nationella aktörer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltar i nätverket. Detsamma gäller Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund (Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund är inbjudet). Övriga representanter och "sakfrågeaktörer" involveras/adjungeras utifrån aktuella aktiviteter och behov. Det finns tankar om att på sikt även upprätta en referensgrupp av barn/unga.


Läs mer

  1. Utgångspunkter för ett regionalt nätverk kring ”Mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet”PDF

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
Arbetsmarknad och social välfärd
031-335 51 98

Jenny Sjöstrand
Utbildning
031-335 50 92

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund