Förälder på avstånd – ett projekt om föräldrar med barn i familjehem eller på institution

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för detta projekt som drivs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte.

Att vara förälder på avstånd är en utmaning för alla föräldrar – men att få sitt barn omhändertaget av sociala myndigheter är en alldeles särskild situation.


Rättighet enligt socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen har föräldrar rätt till ”råd, stöd och annan hjälp” (SoL 6 § 7), men det saknas idag kunskap om vad innehållet i dessa insatser i praktiken blir och vem som utför dem. Det saknas också fördjupad kunskap om hur föräldrar uppfattar insatserna. Detta trots att forskning visar att föräldrar – oavsett hur de lyckas med sitt föräldraskap – är viktiga för sina barn och trots att de allra flesta barn förväntas återvända till sina föräldrar efter en placering. En förutsättning för att det ska fungera torde vara att föräldern då fått sådant stöd att den är bättre rustad. 


Forte finansierar forskningsprojekt

Mot bakgrund av detta gav socialtjänstens chefer i Göteborgsregionen och i Jönköpings län sina FoU-miljöer i uppdrag att planera för ett förbättringsprojekt. Ett samarbete initierades och resulterade i en forskningsansökan till det statliga forskningsrådet Fortes utlysning om ”praktiknära forskning” våren 2018. Ansökan beviljades hösten 2018 och därpå följde ett planeringsarbete, bland annat för att besluta vilja sex kommuner som ska delta i projektet.

Forskningsprojektet genomförs gemensamt av tre forskare från tre forskningsmiljöer och med olika forskningsbakgrund. Göteborgsregionen, FoU i Väst, är projektägare.

Projektet kommer att genomföras under tre år: 2019–2021.

Projektupplägg

Tre forskare arbetar med projektet under tre år. Medarbetare och chefer i följande kommuner deltar med varsitt team om 6–8 nyckelpersoner: Alingsås, Eksjö/Sävsjö (som bildar ett gemensamt team), Göteborg, Mölndal, Stenungsund och Värnamo. Även representanter från brukar- och anhörigorganisationer bjuds in för att bidra med perspektiv och erfarenheter. Föräldrar i de aktuella kommunerna intervjuas vid tre tillfällen för att ge sin syn på hur befintligt och önskvärt stöd bör utformas.


Preliminära frågeställningar

• Hur organiserar kommunerna arbetet idag och vilka förbättringsbehov identifieras av verksamheter och av föräldrar?
• Vilka förändringar initieras för att åstadkomma förbättring?
• Vilka hinder och möjligheter synliggörs i förbättringsarbetet och hur kan eventuell variation mellan kommuner förstås både när det gäller innehåll och utfall?
• Uppfattar professionella och föräldrar att stödet förbättras under studieperioden, i så fall i vilka avseenden?

Genombrottsmodellen

genombrottsmodellen

Forskningsprojektet är upplagt enligt genombrottsmodellen, se bild. Modellen bygger på att team utifrån en kunskapssammanställning får chans att testa nya arbetssätt för att hitta det som fungerar i den egna organisationen/kommunen. Genom att systematiskt testa nya idéer och samtidigt förankra dem hos kollegor läggs grunden för att hitta arbetssätt som kan spridas i större skala, t.ex. inom hela kommunen.

LS i figuren står för lärandeseminarier som är heldagar där teamen träffas tillsammans för att få inspiration, utbyta erfarenheter och få tid för arbete och reflektion. Fyra-fem lärandeseminarier genomförs. Mellan dessa lärandeseminarier arbetar teamen självständigt på hemmaplan, med kontinuerlig handledning av en forskare. Teamen behöver träffas ungefär två–tre timmar i månaden för att följa upp hur arbetet framskrider. Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens i varje län där personer från relevanta verksamheter lokalt, regionalt och nationellt bjuds in att delta. Teamen får då chans att berätta om sina erfarenheter.


Team i kommunerna

Varje kommun utser ett team med 6–8 teammedlemmar som ansvarar för att leda förändringsprocessen, men det krävs att kollegor och chefer är införstådda och beredda att delta i analyser och i att prova nya arbetssätt. Teamet är länken till arbetslaget och arbetsplatsen; motorn i förbättringsarbetet. En av teammedlemmarna är teamkoordinator.


Lästips – handbok

Vill du veta mer?

Den här sidan är till för dig som deltar i projektet eller som är nyfiken på det. Ta gärna kontakt med oss forskare om du vill veta mer! En gång om året bjuder vi in till en halvdagskonferens för att sprida våra erfarenheter både under projektets gång och när det avslutas. Eftersom det handlar om praktiknära forskning hoppas vi kunna sprida kunskap som blir direkt användbar för dig som jobbar med föräldrar som är på väg att få, har, eller har haft, sina barn i familjehem eller på institution.

Kontaktpersoner

anna-melke-fou-i-vast

Anna Melke
Forskare och projektledare
Göteborgsregionen (GR)
FoU i Väst
Tel: 0739-97 53 44

Iréne Josephson
Forskare
Region Jönköpings län
Kommunal utveckling
FoUrum social välfärd
Tel: 0722-30 33 01

therese-wisso

Therése Wissö
Forskare
Göteborgs universitet
Inst. för socialt arbete
Tel: 0766-18 63 86

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund