Projektaktiviteter 2019–2021

Lärandeseminarium

Alla team träffas varje år under en heldag (lärandeseminarium) i januari och augusti. Heldagen syftar till kompetensutveckling, inspiration och tid för teamet att planera sitt arbete. Ett viktigt syfte är att teamen får chans att lyssna in varandra och byta erfarenheter. Träffarna har haft tre olika teman: föräldrars upplevelser och önskemål, familjehemmens och HVB-personalens uppdrag i förhållande till föräldrar samt stöd till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Två träffar har på grund av pandemin fått genomföras digitalt, men vi hoppas kunna genomföra det avslutande seminariet analogt och därför är det framskjutet till oktober 2021.

Nulägesanalys och fokusgrupp

Under våren 2019 och 2020 genomfördes nulägesanalyser och fokusgrupper med personal från socialtjänsten i varje kommun. Nulägesanalysen bygger på en enkät till alla barnsekreterare där de svarar på frågor om de barn och föräldrar som just nu är aktuella. Inventeringarna har påvisat att i stort sett alla föräldrar bedöms behöva ett stöd, men att det bara är en knapp tredjedel som får det i tillräcklig utsträckning. Resultaten diskuterades sedan i fokusgrupperna.

Såväl nulägesanalyserna som fokusgruppsintervjuerna kommer att ligga till grund för vetenskapliga publikationer.

Teamledar- och forskarträffar

Varje månad träffas teamledare och forskare på ett digitalt möte. Syftet är att utbyta erfarenheter teamledare emellan, att få hjälp att komma framåt i arbetet och att hålla varandra uppdaterade på hur projektet framskrider både när det gäller forskning och förbättringsarbeten.

I samband med lärandeseminarierna har gruppen också träffats under en heldag, för att fånga upp vad som kom upp under seminariet men också för att få inspiration till teamledaruppdraget t.ex. genom kompetensutveckling.

Intervjuer med föräldrar

Föräldrar med barn som bor i familjehem eller på institution har rekryterats från samtliga kommuner. Målet är att intervjua varje förälder vid tre tillfällen över tid, med ett drygt halvårs mellanrum.

Syftet med intervjuerna är att fånga föräldrarnas upplevelse av att vara förälder på avstånd, i olika skeden av en placering. 45 föräldrar har intervjuats minst en gång och uppföljande intervjuer har genomförts med flertalet.

Resultatet från intervjuerna återkopplas – på en sammanfattande nivå – till teamen och kommer att ligga till grund för vetenskapliga publikationer.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund