Lupp-samverkan i Göteborgsregionen

Bild på deltagarna i LUPP-nätverket

Sedan mars 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring Lupp-undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Här kan de kommuner som genomför eller planerar att genomföra Lupp utbyta information och erfarenheter, även före och efter själva undersökningen. För det är ju det lokala ungdomsarbetet som sker mellan Lupp-enkäterna som är det viktigaste!

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

I höst genomförs Lupp 2020 i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Lupp-nätverket, med representanter från dessa kommuner, träffas 2 gånger per ”termin”.


Tematräffar med forskarstöd

Vid sidan om nätverksträffarna äger särskilda tematräffar rum, en gång per ”termin”. Här träffas kommunrepresentanter som är särskilt berörda av temat, för att tillsammans med både forskare och representanter från Västsveriges förenade ungdomsråd gemensamt analysera ungas livssituation och finna vägar framåt för att förbättra den.

Vid första tematräffen i maj 2019 diskuterades och analyserades ungas psykiska (o)hälsa, och på träffen i december 2019 handlade det om ungas (o)trygghet. Efter inledande kunskapsorientering med hjälp av inbjudna experter inom respektive område har deltagarna gemensamt konkretiserat och utvecklat åtgärdsförslagen från den regionala Lupp-rapporten 2017. Deltagarna har identifierat brister i samverkan och vad som särskilt behöver förbättras, men har också delat med sig av positiva erfarenheter av det lokala arbetet. I augusti/september (datum spikas i slutet av april) genomförs den tredje tematräffen med en fördjupning inom området psykisk hälsa, med fokus på dialogformer för utvecklingsarbete.

Syftet med tematräffarna är att fördjupa kunskapen bland berörda tjänstepersoner inom olika verksamheter och att ge kommunerna stöd i att omsätta kunskapen till framgångsrikt utvecklingsarbete. Ytterst handlar det om att förbättra ungas livssituation i Göteborgsregionens kommuner.


Särskilda utbildningstillfällen

Vid sidan om nätverkets möten och tematräffar erbjuds tre särskilda utbildningstillfällen, med fokus på en viss fråga, ämne eller tema som berör unga och/eller utvecklingsarbete för och med unga. Ämne och tidpunkt beslutas av nätverket. Inbjudan till dessa utbildningstillfällen riktas brett till Göteborgsregionens kommuner.

 • Första tillfället var den 7 oktober 2019: ”Nätmobbning – hur ska vi vuxna hantera den?”
 • Den 7 maj 2020 bjöd vi in till ett webbaserat samtal på temat "Spel på gott och ont – spel som både kan trigga lärande och leda till beroende".
 • Den 9 december 2020 gavs den tredje och sista utbildningen i serien: ”Tidiga samordnade insatser – Med fokus på barns och ungas hälsa”.


Dialog mellan unga och beslutsfattare

Lupp-undersökningen ger övergripande kunskap om ungas livssituation. Men för att enkätresultaten ska bli verkligt intressanta behöver de diskuteras med berörda ungdomar och beslutsfattare. Den 11 november arrangerade GR tillsammans med representanter från Lupp-nätverket ett regionalt ”påverkanstorg” som knöt an till teman och resultat från Lupp-undersökningen. På torget deltog 25 gymnasieungdomar och 14 kommunpolitiker från sammantaget åtta kommuner.

Deltagarna diskuterade vad som behöver göras för att åstadkomma en meningsfull fritid, en bra skola, möjligheter till inflytande i samhället, trygghet i vardagen samt en god hälsa och livstillfredsställelse. Diskussionerna ägde rum vid fem samtalsstationer, en station för varje tema. Varje ungdom samtalade med olika politiker om samtliga fem teman, och politikerna träffade samtliga ungdomar.

I rapporten Påverkanstorg 2019PDF sammanfattas de dokumenterade samtalen med fokus på ungdomarnas förslag, frågor och synpunkter. Rapporten är spridd till de berörda kommunerna som kan använda den som underlag för utvecklingsarbete på hemmaplan.

Goda erfarenheter av regional samordning kring Lupp

Erfarenheterna från tidigare regionalt samarbete kring Lupp har visat på flera goda skäl att samordna genomförandet av undersökningen:

 • berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner under hela processen:
  från planering och genomförande till analys och dialog med de unga
 • bättre möjligheter att nå ut till gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
 • direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat
 • möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
 • en regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter,
  ex. CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet var tredje år
 • en regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF.


Lupp-undersökningens fördelar

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker. Resultaten från undersökningen bör förstås kopplas samman med andra kunskapskällor om ungas livssituation.


Rapporter från Lupp-undersökningen 2017

Hösten 2017 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner i samverkan och med stöd av Göteborgsregionen, FoU i Väst. Kommunerna var: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Inom ramen för genomförandet gav kommunerna gemensamt ett uppdrag åt Göteborgsregionen, FoU i Väst, att ge stöd inför, under och efter själva enkätgenomförandet. Stödet omfattade bland annat lokala resultatrapporter och en fördjupande regional rapport.

Den här rapporten sammanfattar och analyserar resultaten i de nio kommunerna:

I de här temaversionerna hittar du samma rapportinnehåll men avgränsat till tema hälsa och livstillfredsställelse, trygghet respektive skolan:

Här hittar du lokala resultatrapporter från respektive kommun:


Hur mycket vet du om ungdomarnas situation i dessa kommuner?

Testa dina kunskaper genom att svara på kommunernas Lupp-quiz!

Arbetsrapport


GR-rapporter från Lupp 2013

Regional rapport:

 1. Ung i Göteborgsregionen – Meningsfullhet, delaktighet, trygghet och hälsa utifrån sex kommuners Lupp-undersökning 2013PDF
  (författad av Torbjörn Forkby & Åsa Nilsson, 2014)

 2. Lokala resultatrapporter (samtliga författade av Sara Davidsson & Åsa Nilsson, 2014):
  Alelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Härrydalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungsbackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungälvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Mölndallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tjörn

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Tidiga samordnade insatser den 9 december 2020

Lokal utveckling av ungdomspolitiken – konferensdokumentation

Tillsammans med MUCF arrangerade GR en webbsänd konferens den 14 oktober 2020.

Spel på gott och ont, webbinarium den 7 maj 2020

Film med utgångspunkt i Lupp

Filmen är ett kollage av ungas egna perspektiv på sin vardag i skolan och på fritiden. Till filmen hör också en samtalshandledningPDF.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund