Uppföljning av ungdomsmottagningarnas satsning på psykisk hälsa

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län har fått statliga medel för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa. Satsningen har bland annat inneburit ett arbete med att stärka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling av personalen. Under 2020 följer GR upp satsningen.

Under 2017 genomförde FoU i Väst på GR en första utvärdering av satsningen (ladda ner rapporten Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands länPDF) Utvärderingen visade en ökning av antal besökare och antal besök under den tid som satsningen pågick. Utvärderingen genomfördes dock i ett skede då mycket av utvecklingsarbetet endast hade hunnit påbörjas, vilket gjorde det svårt att bedöma satsningens resultat. En uppföljning kommer därför att göras under 2020 för att belysa vad satsningen har fått för resultat i ett längre perspektiv.

Det finns ett behov av att studera ungdomsmottagningarnas uppdrag när det gäller psykisk ohälsa, på grund av att ungas psykiska ohälsa ökar och att den vård och det stöd som finns är fördelat mellan flera aktörer. Vilka behov är ungdomsmottagningarna till för och vilka behov ska i huvudsak andra vårdgivare tillgodose?

En annan del av den statliga satsningen har handlat om vissa målgrupper som ungdomsmottagningarna har svårare att nå, som unga män, ungdomar från socioekonomiskt svaga hem och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Syftet med uppföljningen

Syftet med den fördjupade uppföljningen är dels att analysera ungdomsmottagningarnas uppdrag inom psykisk hälsa och dels att beskriva hur ungdomsmottagningarna i Västra Götaland har utvecklat sina verksamheter för att kunna erbjuda ett ökat antal ungdomar insatser av god kvalitet inom området psykisk hälsa. Inom ramen för den statliga satsningen har många mottagningar utvecklat sina arbetssätt genom exempelvis att möta ungdomar i grupp, mer samarbete mellan mottagningar och olika digitala lösningar.

Undersökningen ska besvara följande frågeställningar:

  1. Hur kan ungdomsmottagningarnas uppdrag inom psykisk hälsa definieras?
  2. Hur har ungdomsmottagningarna anpassat sina verksamheter för att möta ungdomarnas behov av psykosocialt stöd?
  3. Hur har anpassningen av nya arbetssätt och införandet av digitala lösningar fungerat för att möta ett ökat behov av psykosocialt stöd?
  4. Hur uppfattar ungdomarna ungdomsmottagningarnas bemötande och tillgänglighet, utifrån brukarundersökningarna?
  5. Hur har anpassningen av nya arbetssätt och införandet av digitala lösningar fungerat för att nå särskilda målgrupper som hitintills varit svåra att nå?

Undersökningen kommer baseras på bland annat sammanställning av statistik över antal besökare, resultat från patient- och brukarundersökningar, enkät samt intervjuer med professionella och nyckelpersoner inom kommuner och civilsamhället.

Fakta om ungdomsmottagningar

I Västra Götalands län finns 54 ungdomsmottagningar. Huvudmannaskapet för ungdomsmottagningarna kunder tidigare antingen ligga på den kommunala organisationen eller inom Västra Götalandsregionen (VGR). Från och med 2020 har VGR huvudmannaskapet för samtliga ungdomsmottagningar i länet.

Enligt inriktningsdokumentet som VGR och kommunerna har formulerat är målgruppen för ungdomsmottagningarna alla unga till och med 24 år. Till skillnad från till exempel en vårdcentral görs dock ingen bedömning av relevans inför ett första besök – ingen nekas ett första besök.

Ungdomsmottagningarna ska erbjuda individuella besök, gruppverksamhet, telefonrådgivning och drop-in-verksamhet samt bedriva ett utåtriktat arbete. Ungdomsmottagningarna ska också tillhandhålla digitala tillgänglighetslösningar och e-tjänster. Genom dessa verksamheter ska ungdomsmottagningarna förmedla kunskap, ge information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa.

Personalen på ungdomsmottagningarna kan bestå av barnmorskor, kuratorer, psykologer och läkare.

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på GR

Cornelia Björk

Cornelia Björk
031-335 51 27

Jeanette Olsson

Jeanette Olsson
031-335 51 86

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund