Erfarenhetsutbyte kring Västermodellen i Göteborgs Stad

Den 13 september 2018 genomfördes ett seminarium för erfarenhetsutbyte på Hotell Kusten. Erfarenhetsutbytet vände sig till utförare, medarbetare och chefer som arbetat med Västermodellen inom ramen för projektet i sina respektive stadsdelar och enheter i Göteborgs stad.

Blandade grupper från enheter i Göteborgs Stad i samtal på Hotell Kusten, 13 september 2018. Bild: Annie Frid

Erfarenhetsutbytets syfte var att efter en första intervju- och seminarierunda i respektive enhet utbyta erfarenheter och diskutera hur projektet kan utvecklas vidare i stadsdelarna.

Med på seminariet var Social resursförvaltning samt stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné, Västra Hisingen och Västra Göteborg.


Slutsatser och resultat

Gun Olsson, processledare Göteborgs Stad, presenterade slutsatser utifrån de 84 intervjuer som hållits med barn inom projektet

Jeanette Olsson som är forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst höll en presentation utifrån inkomna svar på medarbetarenkäterna och barnenkäterna som skickats ut som en del av följeforskningen av projektet.

Därefter skedde diskussioner i tvärgrupper. Samtalen leddes utifrån frågorna: Vad har enheterna tyckt varit bra? Vad har de tagit med sig? Har barnens delaktighet ökat?

Efter en fikapaus omgrupperades deltagarna och samtalen fortsatte, denna gång utifrån hur projektet kan utvecklas till nästa intervjurunda inom projektet och vad respektive enhet planerar att arbeta vidare med Västermodellen och projektet.

Samtalen resulterade i att många samstämmiga punkter lyftes:

  • Alla är positiva till fortsättning i projektet
  • Man önskar en viss förändring av materialet, bland annat av intervjuguiden
  • Det är för tidigt att dra slutsatser om effekt på ökad delaktighet hos målgruppen
  • Urval av deltagande barn var en annan stor fråga – vilka röster hörs inte?
  • Seminarieförfarandet samt seminariets syfte och ledning sågs som viktigt att utveckla
  • Behov av att få in processen kring Västermodellen i det gängse arbetet. Motverka att det blir en utanpå-struktur utanför det ordinarie arbetet med bemötande av barnen
  • Sett till projektets årshjul var många vid tillfället i fasen av att sammanställa erfarenheterna från seminariet och arbeta fram vad som ska lyftas in i rapport


Dokumentation från dagen

 

Kontaktpersoner

Jeanette Olsson Forskare, Göteborgsregionen, FoU i Väst

Gun Olsson Processledare, Barn och Unga, Göteborgs Stad

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund