HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Göteborgsregionens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur arbetar Göteborgsregionen (GR) rent praktiskt och vad kan GR göra?

  1. Läs mer

Göteborgsregionens uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2016 att Göteborgsregionen (GR) har möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs utredningen om GR:s uppdrag på områdetPDF

Vårdsamverkan i Västra Götaland

En webbplats med information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

Aktuellt

Nära vård och vårdens medarbetare – ett GR-projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns som nära vård. Sedan våren 2020 driver GR projektet Vårdens medarbetare, som ska lyfta kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård.

Läs om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch betänkandet God och nära vård.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Reviderad ”Riktlinje för samordnad individuell plan” i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020 bakom detta förslag. Riktlinjens mål är att stödja och utveckla arbetet med SIP i Västra Götaland, för att tillse att alla personer med behov av en SIP erbjuds att sådan upprättas. Chefer och ledare kommer att erbjudas informationstillfällen: ”SIP som verktyg i samverkan – för människors hälsa och samhällets hållbarhet i Västra Götaland”. Under 2021 kommer även utbildningstillfällen i SIP att genomföras. Information och utbildning sker delregionalt inom vårdsamverkan.

Webbaserad introduktion för baspersonal inom vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GR lanserade våren 2020 en plattform för webbaserad introduktion av nyanställd baspersonal inom vård och omsorg.

Ny rapport: Utveckling av nyckeltal för att följa omställning till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner (rapport från FoU i Väst)PDF


Ny rapport: Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv – förstudie med fokus på GR-kommunerna (rapport från FoU i Väst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Den kommunala vården och omsorgens kostnadsutveckling samt kompetensbehov vid omställningen till en mer nära vård (FoU-studie).länk till annan webbplats


Utveckling av en gemensam modell för uppföljning och analys av nyckeltal i vården och omsorgen i Göteborgsregionens kommuner (FoU-studie).länk till annan webbplats


Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin (FoU-studie).


Personcentrering i kommunal vård och omsorg (FoU-studie).länk till annan webbplats


Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar (FoU-studie).länk till annan webbplats


Utvärdering av gruppbehandling för unga som utsatts för sexuella övergrepp, en behandlingsform vid ungdomsmottagningen i Göteborg (rapport från FoU i Väst)länk till annan webbplats


Inventering av insatser för personer med samsjuklighet i Västra Götaland (FoU-studie)länk till annan webbplatsFramtidens vårdinformationsmiljö (FVM)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Oro för det väntade barnetlänk till annan webbplats

För att det väntade barnet inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region. Nu finns en ny länsgemensam riktlinje för oro vid väntat barn.

Kunskapsstyrning i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg. Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå samt i samverkan mellan olika nivåer. I Västra Götaland arbetar kommunerna (via VästKom) och Västra Götalandsregionen tillsammans i de kunskapsstyrningsfrågor som rör båda parter.

Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smittalänk till annan webbplats

Nu har rutinen för sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta uppdaterats.

Nytt nätverk för MAS och MAR

Socialchefsnätverket i Göteborgsregionen har beslutat att starta ett nätverk för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och i de fall kommunerna har en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Syftet är att genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys, kompetensutveckling samt hälso- och sjukvårdsfrågor.


Hälso- och sjukvårdsavtalet

Revidering av avtalet startar upp i länet i oktober 2020 och kommer pågå under hela 2021. Revideringen omfattar huvudavtalet samt underavtalen: Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar. Ett nytt identifierat område i hälso- och sjukvårdsavtalet kommer handla om ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet. Överenskommelsen om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska utvärderas hösten 2020 och förslag till ny överenskommelse ska tas fram under 2021. Detta arbete kommer samordnas med ovan revidering och gemensamma områden behöver identifieras. För kommunerna kommer Jeanette Andersson, Madelene Nilsson och Angela Olausson på VästKom processleda tillsammans med VGR. Fem arbetsgrupper ska utses kopplat till de olika avtalen/överenskommelserna. Nominering av deltagare till arbetsgrupper pågår via socialchefsnätverket på GR.

Göteborgsregionens nätverk inom hälso- och sjukvårdsområdet

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen (GR) erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontaktperson på GR

Maria Ljung

031-335 51 73

 

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund