HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Göteborgsregionens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur arbetar Göteborgsregionen (GR) rent praktiskt och vad kan GR göra?

  1. Läs mer

Göteborgsregionens uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2016 att Göteborgsregionen (GR) har möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs utredningen om GR:s uppdrag på områdetPDF

Vårdsamverkan i Västra Götaland

En webbplats med information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

AKTUELLT

Information med anledning av covid-19

GR följer händelseutvecklingen noga, står i kontakt med kommunerna i Göteborgsregionen, övriga kommunalförbund i länet och VästKom. 

Här finns samlad information riktad till kommunal vård och omsorg:

För mer information om covid-19:

Aktuellt! Webbaserad introduktion för baspersonal inom vård och omsorg

GR lanserade i början på april 2020 en plattform för webbaserad introduktion av nyanställd baspersonal inom vård och omsorg.

Läs meröppnas i nytt fönster

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ny lagstiftning som ersatte betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Västra Götaland har en överenskommelse med ekonomisk modell som gäller från 25/9-18. Faktureringen av betalningsansvaret kommer att ändras som en följd av den nya ekonomiska modellen, som innebär en genomsnittsmodell.

Den nya versionen av SAMSA IT-tjänst som finns tillgänglig från 2018-09-25 är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen. I SAMSA IT-tjänst finns även stöd för att ta fram Samordnad individuell plan (SIP). SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Rutinen som baserar sig på riktlinjen är fastslagen av Styrgruppen SVPL. Den gäller nu, tillsammans med överenskommelsen och riktlinjen.

Implementering av överenskommelse och riktlinje samt det planerade uppföljningsarbetet pågår i nära samarbete med de delregionala processledarna i vårdsamverkan och SAMSA förvaltning. Ansvariga processledare på regionnivå är Lena Arvidsson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom.


Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022

Förslag till länsgemensam handlingsplan är nu ute för beslut hos kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.


Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

Samarbetsavtal som ska börja gälla 2018-05-01 är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

De nya Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom finns på Socialstyrelsens hemsida. För att underlätta samverkan kring gemensamma rekommendationer för båda huvudmännen beslutas om en länsgemensam vägledning under våren 2018.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö är regionens viktigaste digitaliseringssatsning och med den införs en ny, hållbar och modern sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet.

Västra Götalandsregionen har upphandlat ett nytt vårdinformationssystem som ska blir framtidens huvudsakliga IT-stöd för alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Systemet heter Millenium och levereras av Cerner AB Sverige.

Programmet är nu inne i fas två som heter Implementeringsprogrammet. VästKom agerar i denna aktivitet för att få till en informationsdelning mellan vårdhuvudmännen med individen i fokus. När det är klart så finns grunden till den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

VästKoms arbete med FVM förstärks på en rad plan. Bland annat behöver ett kommungemensamt arbete etableras som kan möta upp såväl nationellt arbete/erbjudanden (ex. producera information till NPÖ) som regionalt, exempelvis FVM-programmet inom områden såsom verksamhet, informatik och teknik. Medarbetare i kommunerna som vill vara med och utforma och anpassa systemet till våra kommunala verksamheter efterfrågas av VästKom. Det gäller sakkunniga ämnesexperter inom vård och omsorg, inkl. elevhälsan.

Målsättningen är att ett nytt kärnsystem (Millennium) ska vara infört i hela VGR:s verksamheter och för kommuner som avropar option i början av 2023.

Läs mer på VästKoms webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


God och nära vård – en primärvårdsreform

Delbetänkande 2, av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård: SOU 2017:53. Utredningen tar ställning till förslagen från betänkandet Effektiv vård.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


God och nära vård-uppdraget fördjupas och utredningstid förlängs

Regeringen har beslutat att utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård ska fördjupas. Uppdraget ges som en del av regeringens stora primärvårdsreform som nu pågår. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas för Socialdepartementet senast den 31 mars 2020. En delredovisning ska lämnas senast den 7 juni 2019.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


GR stöttar kommunerna i omställningen till en mer nära vård

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen (GR) erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontaktperson på GR

Maria Ljung

031-335 51 73

 

Senast uppdaterad: 2020-09-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund