Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Med hjälp av film skildrade personer med intellektuell funktionsnedsättning sina upplevelser av stadsmiljön, exempelvis när de tog sig från den egna bostaden till olika aktiviteter runtom i Göteborgs Stad. Filmandet skedde inom ramen för ett pilotprojekt där syftet var att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet hette Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Med Life filming menas ett berättande genom film där individen uppmuntras till utforskande utifrån sitt eget liv. Projektet genomfördes inom ramen för en daglig verksamhet i stadsdelen Majorna-Linné. Fem personer i åldrarna 30–55 år deltog.

Tanken med projektet var att genom frågeställningar kopplade till trygghet och användbarhet synliggöra målgruppens utmaningar och behov i stadsmiljö inför framtida stadsplanering. Projektet ville visa på vikten av och möjligheten att involvera målgruppen för att utveckla en tillgänglig och funktionell social infrastruktur vid stadsplanering.


Följeforskning

Göteborgsregionen, FoU i Väst hade i uppdrag att genomföra följeforskning av projektet, det vill säga utvärdera projektet under tiden som det pågick. Syftet var att beskriva hur projektet tog sig an uppgiften att öka kunskaperna om hur staden bör utformas för att vara tillgänglig för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Följeforskningen belyste följande frågor:

  • Hur fungerar Life filming som metod för den aktuella målgruppen?
  • Vilka behov ger deltagarna uttryck för med avseende på den fysiska miljön?
  • Vad bidrar projektet till utifrån deltagarnas perspektiv? Bidrar det till en upplevelse av ökad delaktighet?
  • Hur kan deltagares berättelser tas om hand för förändringar på strukturell nivå?

Läs rapporten från följeforskningen:


Tidigare erfarenheter av Life filming i Göteborgs Stad

Det finns positiva erfarenheter av metoden Life filming sedan tidigare i stadsdelen Centrum och Lundby i Göteborgs Stad:


Vetenskaplig artikel om Life filming

Det finns en vetenskaplig artikel baserad på projektet i Göteborgs Stad där äldre personer filmade den egna närmiljön och letade efter förbättringsmöjligheter. En av artikelförfattarna är Lisbeth Lindahl vid Göteborgsregionen, FoU i Väst. Artikeln är på engelska.


Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund