Mobila fältteamet – en utvärdering

Göteborgsregionen, FoU i Väst har utvärderat en verksamhet som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte själva kan ta sig till en mottagning.

Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet gav Göteborgsregionen, FoU i Väst i uppdrag att utvärdera Mobila fältteamet (MFt), som drivs genom samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö.

Mobilt fältteam – vad är det?

Med ett mobilt team menas personal som åker hem till personer som är i behov av vård och omsorg, som inte själva kan ta sig till en mottagning. Teamet arbetar uppsökande och förebyggande med personer med psykiska funktionsnedsättningar med eller utan missbruksproblem som har behov av insatser från kommun, landsting och andra huvudmän.

MFt ska kunna ge omfattande stöd inklusive medicinska insatser och genomföra behovsbedömningar på fältet. Med de kunskaper som teamet har kan hänvisning ske till rätt instans, oavsett vilken typ av behov det rör sig om. Ibland rör det sig om personer som behöver tvångsvård. I de fall individer har en behandlingskontakt aktualiseras i stället denna. När behandlingskontakt saknas, finns teamet där som stöd i väntan på att en kontakt har etablerats.

Effektivare vårdkedja och ökad trygghet

Det övergripande målet med MFt är att fler personer ska kunna erbjudas snabba vård- och stödinsatser i sitt boende för bedömning och hjälp med slussning till rätt organisationer och vårdnivå. Genom tidig upptäckt effektiviseras vårdkedjan och bidrar till ökad trygghet för patienter/klienter, närstående och personal.

MFt omfattar två team med vardera en sjuksköterska och en socionom samt en samordnare. Det finns också en läkarresurs knuten till teamet.

Den utvärdering som Göteborgsregionen, FoU i Väst gjorde syftade till att beskriva Mobila fältteamets arbetssätt och arbete i förhållande till dess målsättning.

Ladda ner utvärderingsrapporten


Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund