Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över Göteborgsregionens kommuners personal- och rekryteringsbehov för 2019–2029.

Under perioden 2019–2029 förväntas GR-kommunernas personalbehov inom skolan växa från 30 300 till 33 300 anställda, det vill säga med cirka 3 000 fler anställda. Inom det sociala området förväntas behovet öka från cirka 28 300 till 33 600 anställda, eller 5 300 fler. Behoven ökar mest inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. Prognosen är avgränsad till anställda i kommunal regi.

Det ökade personalbehovet bottnar framför allt i de befolkningsförändringar som verksamheterna har att möta. Det gäller såväl skolan som det sociala området.


Personalavgångar

Utöver ett förändrat personalbehov påverkas rekryteringsbehovet ännu mer av personalavgångar – hur många som pensioneras eller slutar av andra skäl. Rekryteringsbehovet i GR-kommunerna uppskattas för skolans del motsvara i genomsnitt 3 400 anställda per år fram till och med 2029, och samma antal förväntas behöva rekryteras inom det sociala området. I kommunernas övriga verksamheter och stödverksamheter uppskattas behovet till cirka 2 000 anställda per år. GR-kommunernas sammanlagda rekryteringsbehov blir därmed cirka 8 800 anställda per år fram till och med 2029.

Det ska noteras att prognosen utgår från GR-kommunerna som kollektiv. Personalrörlighet mellan GR-kommunerna bidrar till ytterligare rekryteringsbehov i den enskilda kommunen.


Lagom personalomsättning?

Det är svårt att säga vad som är en lagom personalomsättning. I flertalet GR-kommuner slutade under helåret 2019 mer än var tionde tillsvidareanställd av annat skäl än pension.* En sådan situation är en utmaning sett till behovet av kontinuitet och trygghet för både medarbetare, chefer och brukare – och en angelägen fråga att samverka kring inom GR.


Personalhälsa

En hög sjukfrånvaro späder på personalbehovet. Glädjande nog har sjukfrånvaron minskat i GR-kommunerna under 2018 och 2019.** I år finns särskilda utmaningar sett till coronapandemin. På längre sikt är arbetet för en god personalhälsa en viktig del i strategier för att trygga personalförsörjningen. Med färre sjukskrivna minskar behovet av vikarier samtidigt som kontinuiteten blir högre i verksamheten, vilket i sin tur är positivt för personalhälsan.


Utbildningsutbud och kompetensbehov

I Göteborgsregionen finns ett väl utvecklat samarbete kring utbudet av utbildning i gymnasieskolan och komvux, vilket gör att regionen har en mycket god överblick över vad som produceras totalt. För fjärde gången har en rapport sammanställts över hur många som antogs till de olika gymnasieprogrammen och till yrkesvuxutbildningen inom GR. Rapporten visar bland annat att antalet som utbildar sig inom barn och fritids-området har ökat de senaste fem åren. Söktrycket bland vuxna när det gäller utbildning som kombineras med språkstöd ökar inom både barn och fritid och vård och omsorg.***


Ladda ner

Rapporten har tagits fram av Måns Norberg, Sveriges Kommuner och Regioner, på uppdrag av och i samarbete med GR. Den går att ladda ner här:


* Se rapporten Nyckeltal Personalhälsa 2019länk till annan webbplats, s. 39.

** Se rapporten Nyckeltal Personalhälsa 2019länk till annan webbplats, s. 17.

*** Se rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2019länk till annan webbplats.

Tidigare rapporter

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund