Arkiv: Äldre publikationer inom området Mitt i livet

Här hittar du äldre rapporter och skrifter inom området Mitt i livet.

Publikationerna är sorterade efter publiceringsår:

Publicerat 2009

Färd med förbehållPDF
En utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken
Lisbeth Lindahl & Pia Schmidtbauer (red). Lars-Gunnar Krantz, Lisbeth Lindahl, José Ferraz Nunes och Pia Schmidtbauer

Det får inte vara tomma ordPDF
En kvalitativ studie om brukarmedverkan, brukarinflytande och makt inom individ- och familjeomsorgen
Sandra Fast och Lisa Ruuth

HANDI i CentrumPDF
Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad/Centrumregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Arbetslivsinriktad Rehabilitering
Zophia Mellgren

ADA-modellen – Ales Dagliga ArbetePDF
Från kommunal verksamhet till riktiga jobb
Anette Olsson

Boken om anhörigstödPDF
Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Röda trådenPDF
Människor med psykiska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och/eller kriminalitet – en studie av ett samverkansprojekt
Lennart Jansson

"En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten"PDF
Metodstöd vid förändringsarbete – exemplet konsultativt arbetssätt
Theresa Larsen

Mellan människor och dokumentPDF
Att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri.
En utvärdering av KOSAM:s samverkansprojekt.
Lisbeth Lindahl

Själsskada blir självskadaPDF
Hur psykiatrin och socialtjänsten samverkar kring en speciell målgrupp
Mia Sjödahl

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörningPDF
I det här faktabladet sammanfattas några viktiga erfarenheter från en FoU-cirkel med deltagare från socialtjänst och skolor inom kommuner i Västra Götaland, en institution vid Gryning Vård, en brukarförening respektive barn- och ungdoms- samt vuxenhabilitering inom Västra Götalandsregionen.

Kommunernas anhörigstödPDF
Hur har de statliga stimulansbidragen använts i Västra Götalands län?
Theresa Larsen, Bo-Josef Eriksson och Britt Johansson

Dialog i centrumPDF
En utvärdering av samhällsinformationen till nyanlända flyktingar i Göteborgs Stad
Eva Sennemark och Anette Moberg

PusselPDF
Utvärdering av en familjeverksamhet i stadsdelen Kortedala i Göteborg
Therese Wissö

"De förstår alla situationer"PDF
Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk eller beroende samt psykiska problem. Med fokus på brukares perspektiv
Elisabeth Beijer

Möjligheternas HusPDF
Om att bygga upp och skapa samverkan kring ett sysselsättnings- och rehabiliteringscenter för personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård
Lennart Jansson

I skuggan av välfärdenPDF
15 röster om att vara sjuk och beroende av socialbidrag
Christian Brunsson, Birgitta Lindkvist och Mats Petersson

Samordnad vårdplaneringPDF
Intervjuundersökning om rutiner och samverkan vid vårdplanering för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada eller neurologiskt funktionshinder
Veronica Gunnarsson och Eva Sennemark

Publicerat 2008

Streta emot eller sträva tillsammans? Om samverkan brukarmedverkan och komplexitet i Miltonprojekten i Västra Götalands län (kortversion)PDFKortversion av FoU-rapport 5:2008
Christian Jensen, Jari Kuosmanen och Pia Schmidtbauer (textsammanfattning)

Mer service, mindre myndighetPDF
Perspektiv på ny inriktning av Sektor individ och familj i Lerums kommun
Ulf Axberg

"Jag åker kollektivt när jag kan och färdtjänst när jag måste"PDF
En tredje rapport om KOLLA-resenärernas resor. Arbetsrapport 3.
Lisbeth Lindahl

Att stiga över tröskeln...PDF
Rapport från en FoU-cirkel
Anna Engkvist och Helle Wijk

Att möta riskbruk – en FoU-cirkel vid FoU i Väst/GR våren 2008PDFFoU-cirkel med deltagare från socialtjänst och primärvård under ledning av Claudia Fahlke, Psykologiska institutionen och Fredrik Spak, Socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Förändrat resande med färdtjänst och kollektivtrafik i GöteborgPDF
Ett samhällsekonomiskt perspektiv ges på kollektivtrafik tillgänglig för alla
José Ferraz Nunes

Publicerat 2007

Från kompetensutveckling till verksamhetsutvecklingPDF
Slutrapport i utvärderingen av Samlat GRepp
Theresa Larsen och Eva Sennemark

Samordnad vårdplaneringPDF
En rapport om vårdtagares upplevelse av vårdplaneringsmötet utifrån begreppen information, delaktighet och trygghet
Ewa Hjerpe och Kerstin Johannesson

Alla ska med – är det så enkelt?PDF
Erfarenheter av att implementera evidensbaserade metoder i Ale kommun Camilla Johannesson

Kollektivresan är fortfarande förenad med svårigheter – en andra rapport om KOLLA-resenärernas resorPDF
Arbetsrapport 2
Lisbeth Lindahl

Hur kan organisationer bli mer brukarvänliga?PDF
Summering från en lärandecirkel vid FoU i Väst/GR
Elisabeth Beijer och Margareta Forsberg

Kvinnor med kodeinmissbrukPDF
En fenomenografisk studie om kodeinmissbrukande kvinnors uppfattning av missbruket
Marie-Louise Litzén

Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka – Erfarenheter från UpplysningenPDF
Ett exempel på hur man kan systematisera de egna erfarenheterna och utveckla kunskap om den egna verksamheten genom att lyssna på de personer som verksamheten riktar sig till
Jeanette Jonsson och Kerstin Murray

Kollektivresan som frihet och normalitetPDF
En intervjustudie om färdtjänstresenärers upplevelser av sina resor med kollektivtrafiken
Lisbeth Lindahl och Leena Odebo

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad – BrukarrevisionPDF
En utvärdering av ett pilotprojekt där brukare granskat verksamheter inom funktionshinderområdet
Christina Norman

GHB – två FoU-arbeten genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i VästPDF
GHB – en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? (Utdrag ur "Man måste förmedla hopp och visa att det finns möjlighet till ett annat liv") Kicki Persson Flickor och GHB. En fältstudie. (Utdrag ur Socialt utsatta flickor. Erfarenheter ur fältets och forskningens perspektiv.)
Weronica Bergkvist och Åsa Bergendahl

Publicerat 2006

Att ta bort trösklarna till ett självständigt livPDF
Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar
Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman

Att bo eller inte boPDF
Om satsningen "Bra boende" i stadsdelen Bergsjön i Göteborg  och om strategier för att motverka hemlöshet
Catharina Thörn

Krav eller möjlighet?PDF
Kommunanställdas erfarenheter av att medverka  i kompetensanalysprojektet Samlat GRepp
Theresa Larsen och Eva Sennemark

Från EU-program till kommunal praktikPDF
Erfarenheter av att driva samlingsprojekt med stöd från Svenska ESF-rådet
Theresa Larsen

Svåra vårdnadstvisterPDF
Dokumentation från en FoU-cirkel
Ing-Marie Johansson

Många reser kollektivt trots att det inte är så lätt!PDF
En dokumentation av de första KOLLA-resenärerna
Lisbeth Lindahl, Lars-Gunnar Krantz och Leena Odebo

Kritiska händelser i bostadsanpassningarnas värld – Arbetsterapeuter och handläggare reflekterar tillsammansPDF
Dokumentation från en FoU-cirkel
Redaktörer: Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman

Att bemästra missbruk hos ungdomarPDF
Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer
Annika Hallén Hemb och Pia Färdig

Kunskap, fördjupning och avtryck i vardagenPDF
En utvärdering av nio FoU-cirklar 2000–2005 vid FoU i Väst/GR
Margareta Forsberg

URBAL – Ett transnationellt EU-projekt i HärrydaPDF
Första delrapporten
Anna Johansson

Utvärdering av projekt Samordnad rehabilitering i VästerPDF
Carina Löfström i samarbete med Staffan Boquist, Eva-Lotta Gustafsson,  Ingegärd Ljungqvist och Kjell Nyström

Utvärdering av projekt Samordnad rehabilitering i Härlanda/ÖrgrytePDF
Monica Holmgren, Carina Löfström, Ingrid Öberg

Boendestödjare – ett yrke under utveckling!PDF
Dokumentation av en FoU-cirkel
Elisabeth Olin

Publicerat 2005

Personligt ombudPDF
Erfarenheter från arbete med psykiskt funktionshindrade personer i Västra Götaland
Redaktör: Lars Rönnmark

Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektivPDF
Delrapport 1
Rebecka Arman och Lisbeth Lindahl

Ledarskap och sjukfrånvaroPDF
En jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro
Ingrid Tollgerdt-Andersson

In i hjärtat och upp i huvudetPDF
Om betydelsen av FoU-stipendier vid FoU i Väst/GR
Elisabeth Beijer

Det möjligas konstPDF
Om ekonomiskt bistånd, utredning och rehabilitering
Redaktör: Peter Dellgran

Tjörnmodellen – en studie av ett förändringsprojektPDF
En rapport om ett projekt som syftade till att minska deltidsarbete och deltidsarbetslöshet
Pia Ljungström

DUR-projektet i Göteborgs StadPDF
Slutrapport från en utvärdering av ett verktyg för strukturerad dokumentation och utvärdering av resultat i det sociala arbetet inom individ- och familjeomsorg och flyktingenheterna
Lena Larsson

Heltid eller deltid – rättighet, möjlighet eller kvinnofälla?PDF
Intervjuer med vårdpersonal i Tjörns kommun
Lena Larsson

"Mitt i allting kommer någon och ser oss"PDF
Om yrkesmässig växt genom processinriktad handledning för sjuksköterskor inom  kommunal hälso- och sjukvård
Kerstin Almqvist

Mitt hem – din arbetsplatsPDF
Dokumentation från en FoU-cirkel
Mariella Niemi

Publicerat 2004

Kidnappad av verklighetenPDF
Om vägar ut ur långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande
Lennart Forsberg

Projekt Östragård – att förbereda för frigivningPDF
En utvärdering av ett projekt på kriminalvårdsanstalten Östragård
Catharina Thörn

Arbetstidsmodeller för flexibla arbetstiderPDF
En studie inom vården i Västra Götalandsregionen
Pia Ljungström

Utvärdering av Nyborg Familjebehandling och SkolaPDF
En utvärdering av en behandlingsenhet med skola i Stenungsund
Elisabeth Beijer

Att dubblera välfärd med social ekonomiPDF
Delrapport från utvärderingen av EU-projektet Ny ekonomi och socialt entreprenörskap
Rikard Eriksson

FöräldrarummetPDF
Om erfarenheter från en gruppverksamhet för kvinnor  med beroendeproblematik i familjen
Laine Andreasson och Marie-Louise Litzén

FoU-cirkeln som mötesplats mellan forskning och praktikPDF
Erfarenheter från en cirkel om organiseringsproblem inom vård och omsorg
Staffan Johansson

Språk och delaktighetPDF
En undersökning om utlandsfödda kvinnors erfarenhet av hemsjukvård Elisabeth Björk Brämberg

Publicerat 2003

Det blir inte alltid som man tänkt sigPDF
Uppföljning av en kollegial lärandecirkel för projektarbetare
Jan Messing

"Man måste förmedla hopp och visa att det finns möjlighet till ett annat liv"PDF
Dokumentation från en FoU-cirkel 2002 om stöd till unga vuxna med missbruksproblem
Redaktörer: Tommy Moberg och Åke Wallberg

Social utförardokumentation inom äldre- och handikappomsorgenPDF
Sammanfattning av en FoU-cirkel
Anna Dunér, redaktör 

Klicka, välj, köp och sälj! Att söka upp säljare av sexuella tjänster på internetPDF
Jonas Flink och Torgny Sjögren, Prostitutionsgruppen i Göteborg 

Publicerat 2002

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinderPDF
Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Kvinnligt möte – en kraft på vägen ut ur missbrukPDF
Om erfarenheter från en forsknings- och utvecklingscirkel om stöd till kvinnor med missbruk och deras familjer
Redaktör: Karin Trulsson

Medicin Ansvar SäkerhetPDF
Frågeställningar för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Kollegial lärande granskning under handledning av Margareta Andersson och Jan Messing
Kaisa Nordmark om skriften Medicin Ansvar Säkerhet

Vad är Multiversitet? Att sammanföra det åtskildaPDF
En riktningsgivande idé för Multiversitetets konferens i Hammarkullen
Bosse Forsén och Lasse Fryk

Publicerat 2001

Kollektiv reflektion – en väg mot gemensam kunskapsgrundPDF
Sammanfattning av FoU-cirklar för biståndsbedömare september 2000-december 2001
Anna Dunér och Monica Nordström

Publicerat 2000

Senast uppdaterad:  

Söker du nyare publikationer inom området Mitt i livet?

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund