GRINT – ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen

Att behärska det svenska språket och att komma in på arbetsmarknaden är centralt för integration. Det övergripande syftet med GRINT är att förbättra förutsättningarna för att nyanlända ska bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet med fokus på språket.

Mellan 2013–2015 kommer GR Utbildning att genomföra GRINT – Ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen, med finansiering från Europeiska integrationsfonden.  Projektet ska genomföra en kartläggning i Göteborgsregionen för att kunna bedöma framsteg av utbildningsinsatser kopplade till sfi (Utbildning i svenska för invandrare). Genom GRINT ska lärande exempel, kunskapsdelning och målgruppens egen röst ge en långsiktig och hållbar utveckling av sfi- och språkstödsundervisning, både på ett pedagogiskt och organisatoriskt plan. Målet är att öka integrationen genom språket och ta tillvara på de framgångsrika metoder av sfi- och språkstödssatsningar som finns i Göteborgsregionen.

Utöver den primära målgruppen nyanlända tredjelandsmedborgare kommer även lärare, utbildningsanordnare, tjänstemän i ledningspositioner samt andra relevanta aktörer att ingå i kartläggningen. Under projektet kommer samverkan ske med andra regioner och kommuner i landet för att dela erfarenheter och jämföra resultat kring hur en framgångsrik sfi-och språkstödsundervisning kan bedrivas och organiseras.

Projektet kommer att skapa grunden till en kunskapsplattform där projektresultaten kan spridas och utvecklas vidare. Det kommer också, utifrån kartläggningens resultat, att utvecklas metodstöd som kommer finnas tillgängligt digitalt.

Ambitionen är att GRINT ska medverka till att öka förståelsen för en hållbar utveckling av sfi- och språkstödsundervisning. Under projekttiden kommer det bland annat att anordnas konferenser och spridningsseminarium i Göteborgsregionen. Projektet drivs av GR Vux och Pedagogiskt Centrum, på GR Utbildning och är resultatet av många års regional samverkan kring sfi-, och integrationsfrågor.

Senast uppdaterad: 2019-06-19 

Europeiska integrationsfonden

Kontaktpersoner på GR:
Sofia Reimer
0766-353981

Anne-Li Drath
0708-796665

www.grint.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund