Om projektet

Nya GRannar var ett projekt som vände sig till personal inom kommunens verksamhet för nyanlända barn och unga.

Syftet var att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden (för ensamkommande), skola och socialtjänst. Fler än 1700 personer i de deltagande kommunerna medverkade i kompetensutvecklingen.

Projektet Nya GRannar ägdes av Göteborgsregionen och genomfördes på upp­drag av kommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Projektet pågick under perioden 1 april 2016 till 31 december 2018 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Bakgrund

Antalet ensamkommande barn och unga som sökte sig till Sverige ökade kraftigt under åren före projektet och 2015 kom drygt 36 000 till Sverige. Under projekttiden minskade återigen antalet ensamkommande (och nya asylsökande generellt) som kom till Sverige. Under 2017/2018 kom årligen drygt 1000 nya ensamkommande till Sverige. För ett gott mottagande krävs att personalen har rätt kompetens samt att kommunens samverkansstrukturer fungerar. Vidare är en lyckad skolgång en viktig framgång för integreringen i samhället.

Från början riktade sig projekt Nya GRannar enbart till personal som mötte ensamkommande barn/unga men målgruppen utvidgades under projekttiden till personal som mötte nyanlända barn/unga oavsett om de var ensamkommande eller kom med sina familjer.


Målsättning

Att genom kompetensutveckling och samverkan stärka medarbetarnas och kommunernas förmåga till ett välfungerande mottagande, ett gott bemötande av och god omsorg om de ensamkommande barnen och ungdomarna.


Metod

Kompetensutvecklingen skedde genom workshoppar och föreläsningar. En del av dessa kommer nu efter projekttiden att ingå i Göteborgsregionen ordinarie utbildningsutbud.

Vid sidan av detta hade varje kommun en lokal pilotverkstad där man testade och utvecklade rutiner för samverkan mellan skola, socialtjänst och boenden i arbetet med nyanlända barn och unga. Det konkreta arbetet i pilotverkstäderna såg olika ut eftersom kommunerna hade möjlighet att välja egna områden att utveckla.


Jämställdhet och tillgänglighet

I ESF-finansierade projekt ska ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv genomsyra projek­tets alla delar. Inom Nya Grannar genomfördes dels lokala workshops på detta tema i medverkande kommuner. Det togs även fram en handledningPDF för projektägare som vill arbeta utifrån perspektiven samt en kartläggningPDF av hur arbetet med frågorna ser ut på lokal nivå.


Utvärdering och forskarstöd

Projektet utvärderas av företaget Public Partner som följde projektet under hela perioden. Här finns deras slututvärderingsrapportPDF. Forskarstöd var också knutet till projektet genom Live Stretmo (Göteborgs universitet, GU).


Slutrapport

Projektledningen slutrapport hittar du i sin helhet härPDF. En sammanfattande version av slutrapporten finns också: Vad kan vi lära av projekt Nya GRannar?PDF.


Kontaktpersoner på GR

Patrick Gruczkun 
031-335 51 82

Björn Wallermark
031-335 53 64

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund