Partiklar (PM

10

) - dygnsmedelvärden

Bilden visar luftkvaliteten i göteborgsområdet i förhållande till dygnsnormen för partiklar (PM10).

Av diagrammet framgår antalet dygn med uppmätta halter över 50 µg/m³ från år 2005 och framåt. 

Femmanstationen har mätningar i taknivå och mätstationerna Haga och Gårda i gatunivå där halterna är högre. År 2005 inleddes mätningarna i Haga och skedde bara del av året (streckad stapel).

Den nedåtgående trenden kan delvis förklaras av partikeldämpande åtgärder och en minskad andel dubbade vinterdäck i Göteborgsområdet. Meteorologiska variationer spelar också stor roll för partikelhalterna i luften.

Den mörkröda linjen markerar det maximala antalet dygn som miljökvalitetsnormen (MKN) för PM10 får överskridas per kalenderår (35 dygn).

Partiklar dygnsmedelvärden 2005 till 2009

Senast uppdaterad: 2013-11-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund