Gaturumsberäkningar i Göteborg

Här hittar du beräkningar av partikelhalter (PM10) i utsatta gaturum i Göteborgs Stad för år 2010. Gaturumsberäkningarna bygger på uppgifter om trafikmängd och andel tung trafik och tar hänsyn till hur luftföroreningar sprids i gaturummet, vilket påverkas av höjd på intilliggande byggnader, bredd på trottoarer och gator med mera.

Trafikkontoret i Göteborg har också kartlagt partikelhalter i olika gaturum i Göteborg. De gaturum som luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen beräknat och som presenteras nedan har valts för att komplettera Trafikkontorets utredningar. Det är därför inte troligt att det är dessa gator som är mest utsatta i Göteborg. Under övriga kommuner i göteborgsregionen har urvalet däremot gjorts på de gator som bedömts som mest utsatta.

Partiklar (PM10)

För partiklar finns det två gränsvärden som har fastställts som miljökvalitetsnormer. Normerna omfattar års- och dygnsmedelvärden som inte får överskridas efter år 2005.

Beräkningarna i gaturummen redovisas nedan både i tabell- och kartform. Tabellen visar om normen klaras eller ej. Färgskalorna i kartorna är valda för att visa hur beräknade halter förhåller sig både till normen och utvärderingströsklar. Trösklarna ger en bild av behovet av mätningar i kommunen.

Nio gaturum har beräknats, varav sex ligger i Göteborgs innerstad och två i Guldheden och Kungsladugård samt ett på Hisingen. Resultaten från beräkningarna visar att halterna underskrider normen för år och dygn i alla de valda gaturummen. I tabellen redovisas de aktuella gaturummen med beräknade PM10-halter och miljökvalitetsnormen.

PM10 (µg/m³)

Årsmedelvärde

Dygnsmedelvärde (90-percentil)

Guldhedsgatan i Sahlgrenskaområdet

26,3

49,7

Berzeliigatan mellan Stadsbiblioteket och Konserthuset

25,1

47,5

Parkgatan mellan Kungsportsavenyn och Raul Wallenbergs gata

24,5

44,5

Engelbrektsgatan mellan Teatergatan och Götabergsgatan

22,8

40,1

Linnégatan mellan Andra Långgatan och Plantagegatan

23,1

40,9

Kungsladugårdsgatan mellan Godhemsgatan och Mariagatan

17,8

27,9

Hjalmar Brantings gata Gustav Dalensg och Wiselgrensg

21,1

35,9

Myntgatan mellan Brämaregatan och Mariagatan

19,7

31,9

Redbergsvägen mellan N. Gubberog och Kobbarnas väg

22,6

37,5

Miljökvalitetsnorm

40

50

Följande färgskala används i kartorna:

Uppgifterna är hämtade från Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i GöteborgsregionenPDF. Beräkningarna är utförda av SMHI, februari 2010.

Senast uppdaterad: 2017-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund