Gaturumsberäkningar i Kungälv

Här hittar du beräkningar av partikelhalter (PM10) i utsatta gaturum i Kungälvs kommun för år 2010. Gaturumsberäkningarna bygger på uppgifter om trafikmängd och andel tung trafik och tar hänsyn till hur luftföroreningar sprids i gaturummet, vilket påverkas av höjd på intilliggande byggnader, bredd på trottoarer och gator med mera.

Partiklar (PM10)

För partiklar finns det två gränsvärden som har fastställts som miljökvalitetsnormer. Normerna omfattar års- och dygnsmedelvärden som inte får överskridas efter år 2005.

Beräkningarna i gaturummen redovisas nedan både i tabell- och kartform. Tabellen visar om normen klaras eller ej. Färgskalorna i kartorna är valda för att visa hur beräknade halter förhåller sig både till normen och utvärderingströsklar. Trösklarna ger en bild av behovet av mätningar i kommunen.

Fyra gaturum har beräknats, varav tre ligger i Kungälv och ett i Ytterby. Resultaten från beräkningarna visar att halterna underskrider normen för både år- och dygn i de valda gaturummen. I tabellen redovisas de aktuella gaturummen med beräknade PM10-halter och miljökvalitetsnormen:

PM10 (µg/m³)

Årsmedelvärde

Dygnsmedelvärde (90-percentil)

Uddevallavägen i centrala Kungälv

17,6

30,9

E6 mellan Skarpenord och Kungälvsmotet

21,7

42,5

Trollhättevägen mellan Uddevallagatan och Fridhemsgatan

15,2

23,7

Marstrandsvägen, Ytterby mellan Järnvägen och kurvan vid Lagvägen

15,9

26,5

Miljökvalitetsnorm

40

50

Följande färgskala används i kartorna:

Uppgifterna är hämtade från Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i GöteborgsregionenPDF. Beräkningarna är utförda av SMHI, februari 2010

Senast uppdaterad: 2017-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund