Rapport från mätningar i Kungsbacka

Rapporten om den indikativa mätningen i Kungsbacka finns nu att ladda ner. Kvävedioxid och partiklar (PM10) mättes kontinuerligt under tre månader i perioden januari till april 2012.
Miljöförvaltningen i Göteborg har mätt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i utomhusluften i Kungsbacka kommun mellan den 11 januari och den 22 april 2012. Syftet med mätningen är att få en bild över hur luftkvaliteten ser ut i centrala Kungsbacka. Mätplatsen bestämdes till Varlavägen utanför Varlaskolan.

För att få en bättre helhetssyn av luften i staden placerades även passiva provtagare för kvävedioxid ut. Tre av platserna var punkter där luften även mättes vid förra luftmätningen, år 2005. Resultatet från de passiva mätningarna visade att halterna vid den gamla mätplatsen, vid Vallgatan, hade sjunkit medan halten var högre vid de två andra mätpunkterna jämfört med tidigare mätning.
 
En tre månader lång mätning är för kort för att kunna dra några definitiva slutsatser om huruvida miljökvalitetsnormerna (MKN), som gäller för ett kalenderår, har överskridits eller inte. Jämförelser har dock gjorts med uppmätta halter från permanenta mätstationer i Göteborg för att göra en uppskattning av hur halterna av kvävedioxid och partiklar på platsen förhåller sig till de halter som uppmätts i Göteborg de fem senaste åren.
 
Resultaten visar att både kvävedioxid- och partikelhalten ligger under miljökvalitetsnormerna och bedömningen görs att alla miljökvalitetsnormer kommer klaras under 2012.
 
Den övre utvärderingströskeln för kvävedioxid klaras för timme, dygn och år. Den nedre tröskeln riskerar däremot att överskridas på timme och år. Antalet överskridanden för dygn gjordes redan under mätperioden.
 
Detsamma gäller för partiklar — den övre utvärderingströskeln klaras och den nedre riskerar att överskridas, varav den för dygn överskreds redan under mätperioden.
 
I Hallands läns regionala miljömål Frisk luft finns delmål för PM10 och NO2. Periodmedelvärdet för både PM10 och NO2 överskrider delmålet för år, men under hela 2012 är det dock troligt att delmålet inte skulle överskridas. Timmedelvärdet för NO2 riskerar att överskridas, medan dygnsmedelvärdet för PM10 bedöms att underskrida målet.

Ladda ner den fullständiga rapporten härPDF

Mer information:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund