Miljö & Hälsoeffekter

Utsläppen till luft ger effekter både på människors hälsa och på miljön. Luftvårdsprogrammet är främst inriktat på att minska hälsoeffekterna genom vårt arbete för en bättre luftkvalitet i regionen. De åtgärder som krävs, både för att minska miljö- och hälsoeffekter, verkar däremot nästan alltid i samma riktning.

Miljöeffekter

De miljöeffekter som utsläppen till luften bidrar till är bland annat klimatförändringar, försurning och övergödning. Dessutom medverkar luftföroreningar till att kulturföremål och konstruktioner förstörs genom korrosion. Marknära ozon ger skador på växter, vilket påverkar ekosystem och minskar avkastningen från jord- och skogsbruk.

Hälsoeffekter

Luftföroreningar kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Många besväras också av lukt och irritation från luftföroreningar. Effekterna kan bero på kortsiktiga och långsiktiga variationer av luftföroreningars halter.

Dubbdäck river upp grova partiklar

Dubbdäck river upp grova partiklar

Allvarligast är de långsiktiga hälsoeffekterna. Trots att utomhusluften förbättrats ger halter av föroreningar på många platser negativa hälsoeffekter. Eftersom en stor del av befolkningen utsätts för nivåer som är skadliga blir den sammanlagda effekten på folkhälsan stor. Exponeringen för luftföroreningar ger ökad dödlighet, främst i hjärt- och kärlsjukdomar. Antalet förtida dödsfall i Sverige på grund av luftföroreningar kan räknas i tusental, vilket medför en förkortad medellivslängd på flera månader. Framförallt drabbas de som är redan sjuka. Men även barn som växer upp i förorenad luft kan påverkas genom försämrad lungtillväxt.

Även korttidseffekter är allvarliga. Antalet sjukhusinläggningar ökar de dagar luften är smutsig. Astmatiker och människor med andra lungsjukdomar är extra känsliga.

Vilka ämnen är farligast?

Sett ur ett hälsoperspektiv är partiklar och marknära ozon de farligaste luftföroreningarna. Troligen är partiklar viktigaste förklaringen till de negativa hälsoeffekterna och då speciellt små partiklar (PM2,5). Extra farliga är sannolikt sotpartiklar från förbränning av till exempel olja, bensin och diesel. Men även grova partiklar tycks ha effekter inte minst på luftvägar. När man mäter partiklar som PM10 innefattas även de grova partiklarna. Vid torra vårvinterdagar kan halterna bli mycket höga på grund av dubbdäckens slitage på vägbanan och uppvirvling.   Ozon är ett mycket reaktivt ämne och halterna är som högst på sommaren. Under episoder med höga ozonhalter kan människor drabbas av irriterade slemhinnor och lungor.

Vissa luftföroreningar är cancerframkallande. Halterna av dessa ämnen i utomhusluften är dock i allmänhet låga, vilket gör att antalet cancerfall som orsakas är relativt få.

Logotyp för luftvårdsprogrammet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund