Miljökvalitetsnormer & Miljömål

Arbetet med att få en bättre luftkvalitet styrs både av lagkrav i form av miljökvalitetsnormer och av politiska mål genom miljömålet Frisk luft. Både normerna och målen liknar varandra, med gränsvärden som ska nås för olika luftföroreningar. Den stora skillnaden är att lagstiftningen är tvingande och ska följas, medan miljömålen är just målsättningar.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är bestämmelser om  lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. De är till för att skydda människors hälsa. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för utomhusluft har sin grund  i ett så kallat ramdirektiv (96/62/EG) som EG införde år 1996. Direktivet infördes i svensk lagstiftning i samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999.

Idag finns normer för elva olika luftföroreningar till skydd för människors hälsa. För dessa ämnen finns olika gräns- och tröskelvärden som ska vara uppnådda ett visst år. Miljökvalitetsnormerna är styrande när myndigheter och kommuner exempelvis prövar tillåtlighet och i samband med planläggning. Kommunerna skall själva eller genom samarbete med andra kontrollera att normerna inte överskrids. Läs mer om miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om inte miljökvalitetsnormerna kan nås inom utsatt tid skall ett program med åtgärder upprättas. Inom Göteborgsregionen finns ett åtgärdsprogram för kvävedioxid sedan 2006. Då detta åtgärdsprogram behöver förnyas pågår nu ett arbete med att revidera programmet. Det nya åtgärdsprogrammet förväntas antas senast till sommaren 2017. Länsstyrelsen i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster leder arbetet med revideringen och Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen sitter med i arbetsgruppen.

Illustration: Tobias Flygars

Illustration: Tobias Flygars

Miljömålet Frisk luft

Den svenska miljöpolitiken samordnas genom 16 nationella miljökvalitetsmål varav Frisk luft är ett. Målet antogs av riksdagen 1999 och syftar till att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Som steg på vägen för att nå dit har sex delmål satts upp för lika många luftföroreningar. Målet har brutits ner på regional nivå i Västra Götaland och även många kommuner i Göteborgsregionen har egna lokala miljömål.

Logotyp för luftvårdsprogrammet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund