Åtgärdsprogram i regionen

Om inte miljökvalitetsnormerna uppnås i ett område ska ett program med åtgärder upprättas. I Göteborgsregionen har vi framförallt problem med att klara normen för kvävedioxid (NO2).

Program för kvävedioxid

Redan år 2001 beslutade Regeringen att ett åtgärdsprogram skulle tas fram för att klara normen för kvävedioxid i Göteborg. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gavs uppdraget att ta fram ett förslag tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Vägverket och Banverket. Förslaget till åtgärdsprogram "Frisk luft på väg"PDF fastställdes delvis av Regeringen i slutet av 2004. Programmet ansågs dock inte vara tillräckligt, så därför gavs Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kompletterande åtgärdsprogram för att klara normen för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Det kompletterande åtgärdsprogrammetPDF fastställdes av Länsstyrelsen i maj 2006.

Tidigare fanns även ett program för partiklar, men det är borttaget då vi i Göteborgsregionen nu mera anses klara normen för partiklar.

Parkeringsåtgärder som styrmedel

Klarar vi normerna?

Länsstyrelsen har följt upp åtgärds-programmen för att klara normerna för kvävedioxid. UppföljningenPDF visar att problemen med luftkvaliteten i Göteborg består.
 
Länsstyrelsen konstaterar att de flesta åtgärderna i åtgärdsprogrammet antingen har genomförts eller påbörjats. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid fortfarande överskrids i vissa delar av Göteborg.

Partikelnormen har klarats sen 2006

Nuvarande åtgärdsprogram för partiklar fastställdes av Länsstyrelsen 2006 och ska enligt Miljöbalken omprövas vart sjätte år. Göteborgs Stads och Luftvårdsprogrammets mätningar visar att miljökvalitetsnormen för partiklar har klarats sedan 2006 i Göteborg och bedömningen är att den kommer att klaras även framöver. Mot bakgrund av beslutade Länsstyrelsen att det inte krävs något åtgärdsprogram för partikar framöver.

Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid på gång

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids däremot på ett antal platser i Göteborg. Överskridandena förekommer främst längs de stora statliga trafiklederna samt på vissa stadsgator. Sedan 2015 pågår ett arbete med att ta fram ett redviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid eftersom miljökvalitetsnormerna fortfarande överskrids. Arbetet med detta leds av Länsstyrelsen Västra Götalands län. Åtgärdsprogrammet är för närvarande ute på remiss.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument om åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen i Göteborgsregionen:

Åtgärdsprogram för kvävedioxid

Ladda ner

Frisk luft på väg - Förslag till åtgärdsprogram för att klara normen för kvävedioxid

Klicka härPDF

Regeringsbeslut 2004 om förslag till åtgärdsprogram

Klicka härPDF

Bilaga till regeringsbeslutet

Klicka härPDF

Kompletterande åtgärdsprogram för att klara normen för kvävedioxid

Klicka härPDF

Uppföljning av åtgärdsprogrammen

Ladda ner

Frisk luft på väg? - Uppföljning av åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar

Klicka härPDF
 

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund